<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Unicode"> <META content="MSHTML 6.00.2900.3354" name=GENERATOR> <META content=y name=ROBOTS> <META content=0000 name=ROBOTS> <META content=YeO name=ROBOTS> <META content=00000 name=ROBOTS> <META content=[Ye name=ROBOTS> <META content=Gospel name=ROBOTS> <META content=Christ name=ROBOTS> <META content=Church name=ROBOTS> <META content=message name=ROBOTS> <META content=christ name=ROBOTS> <META content=propagation name=ROBOTS> <META http-equiv=Content-Style-Type content=text/css> <title> O䅍9j the DEADHEAD POETS SOCIETY</title> </HEAD> <BODY BGCOLOR=white TEXT=BLACK LINK=RED VLINK=BLUE> <a href="JAPANESE.html#MATTEW" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#MATTEW">000k000yf</a><P> <a href="JAPANESE.html#MARK" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#MARK">000k000yf</a><P> <a href="JAPANESE.html#LUKE" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#LUKE">00k000yf</a><P> <a href="JAPANESE.html#JOHN" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#JOHN">000k000yf</a><P> <a href="JAPANESE.html#ACTS" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#ACTS">O_L2</a><P> <a href="JAPANESE.html#ROMANS" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#ROMANS">000n0O_x0n0Kb}</a><P> <a href="JAPANESE.html#1CORINTHIAN" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#1CORINTHIAN">0000n0O_x0n0Kb}N</a><P> <a href="JAPANESE.html#2CORINTHIAN" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#2CORINTHIAN">0000n0O_x0n0Kb}N</a><P> <a href="JAPANESE.html#GALATIAN" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#GALATIAN">0000n0O_x0n0Kb}</a><P> <a href="JAPANESE.html#EPHETHIAN" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#EPHETHIAN">0000n0O_x0n0Kb}</a><P> <a href="JAPANESE.html#PHILIPPIAN" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#PHILIPPIAN">0000n0O_x0n0Kb}</a><P> <a href="JAPANESE.html#COLOSSIANS" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#COLOSSIANS">0000n0O_x0n0Kb}</a><P> <a href="JAPANESE.html#1THESSALONIAN" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#1THESSALONIAN">00000n0O_x0n0Kb}N</a><P> <a href="JAPANESE.html#2THESSALONIAN" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#2THESSALONIAN">00000n0O_x0n0Kb}N</a><P> <a href="JAPANESE.html#1THIMOTHY" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#1THIMOTHY">000x0n0Kb}N</a><P> <a href="JAPANESE.html#2THIMOTHY" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#2THIMOTHY">000x0n0Kb}N</a><P> <a href="JAPANESE.html#TITUS" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#TITUS">000x0n0Kb}</a><P> <a href="JAPANESE.html#PHILEMON" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#PHILEMON">00000x0n0Kb}</a><P> <a href="JAPANESE.html#HEBREWS" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#HEBREWS">0000Nx0n0Kb}</a><P> <a href="JAPANESE.html#JAMES" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#JAMES">000n0Kb}</a><P> <a href="JAPANESE.html#1PETER" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#1PETER">000n0Kb}N</a><P> <a href="JAPANESE.html#2PETER" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#2PETER">000n0Kb}N</a><P> <a href="JAPANESE.html#1JOHN" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#1JOHN">000n0Kb}N</a><P> <a href="JAPANESE.html#2JOHN" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#2JOHN">000n0Kb}N</a><P> <a href="JAPANESE.html#3JOHN" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#3JOHN">000n0Kb} N</a><P> <a href="JAPANESE.html#JUDE" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#JUDE">00n0Kb}</a><P> <a href="JAPANESE.html#REVELATION" TARGET="_BLANK">[30</a><a href="#REVELATION">000n0ٞ:y2</a><P> <A NAME="MATTEW"></A> <HR> <BASEFONT FACE="Times"> <CENTER><FONT SIZE=6>GREEK NEW TESTAMENT <BR> MATTHEW</FONT></CENTER> <HR> <FONT FACE="Symbol" SIZE=5> <P>1:1 biblos genesews ihsou cristou uiou dauid uiou abraam </P> <P>1:2 abraam egennhsen ton isaak isaak de egennhsen ton iakwb iakwb de egennhsen ton ioudan kai tous adelfous autou </P> <P>1:3 ioudas de egennhsen ton fares kai ton zara ek ths qamar fares de egennhsen ton esrwm esrwm de egennhsen ton aram </P> <P>1:4 aram de egennhsen ton aminadab aminadab de egennhsen ton naasswn naasswn de egennhsen ton salmwn </P> <P>1:5 salmwn de egennhsen ton boes ek ths racab boes de egennhsen ton iwbhd ek ths rouq iwbhd de egennhsen ton iessai </P> <P>1:6 iessai de egennhsen ton dauid ton basilea dauid de egennhsen ton solomwna ek ths tou ouriou </P> <P>1:7 solomwn de egennhsen ton roboam roboam de egennhsen ton abia abia de egennhsen ton asaf </P> <P>1:8 asaf de egennhsen ton iwsafat iwsafat de egennhsen ton iwram iwram de egennhsen ton ozian </P> <P>1:9 ozias de egennhsen ton iwaqam iwaqam de egennhsen ton | acas acas | acaz acaz | de egennhsen ton ezekian </P> <P>1:10 ezekias de egennhsen ton manassh manasshs de egennhsen ton amws amws de egennhsen ton iwsian </P> <P>1:11 iwsias de egennhsen ton ieconian kai tous adelfous autou epi ths metoikesias babulwnos </P> <P>1:12 meta de thn metoikesian babulwnos ieconias egennhsen ton salaqihl salaqihl de egennhsen ton zorobabel </P> <P>1:13 zorobabel de egennhsen ton abioud abioud de egennhsen ton eliakim eliakim de egennhsen ton azwr </P> <P>1:14 azwr de egennhsen ton sadwk sadwk de egennhsen ton acim acim de egennhsen ton elioud </P> <P>1:15 elioud de egennhsen ton eleazar eleazar de egennhsen ton matqan matqan de egennhsen ton iakwb </P> <P>1:16 iakwb de egennhsen ton iwshf ton andra marias ex hs egennhqh ihsous o legomenos cristos </P> <P>1:17 pasai oun ai geneai apo abraam ews dauid geneai dekatessares kai apo dauid ews ths metoikesias babulwnos geneai dekatessares kai apo ths metoikesias babulwnos ews tou cristou geneai dekatessares </P> <P>1:18 tou de | [ihsou] | ihsou | cristou h genesis outws hn mnhsteuqeishs ths mhtros autou marias tw iwshf prin h sunelqein autous eureqh en gastri ecousa ek pneumatos agiou </P> <P>1:19 iwshf de o anhr auths dikaios wn kai mh qelwn authn deigmatisai eboulhqh laqra apolusai authn </P> <P>1:20 tauta de autou enqumhqentos idou aggelos kuriou kat onar efanh autw legwn iwshf uios dauid mh fobhqhs paralabein marian thn gunaika sou to gar en auth gennhqen ek pneumatos estin agiou </P> <P>1:21 texetai de uion kai kaleseis to onoma autou ihsoun autos gar swsei ton laon autou apo twn amartiwn autwn </P> <P>1:22 touto de olon gegonen ina plhrwqh to rhqen upo kuriou dia tou profhtou legontos </P> <P>1:23 idou h parqenos en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouhl o estin meqermhneuomenon meq hmwn o qeos </P> <P>1:24 egerqeis de | [o] | o | iwshf apo tou upnou epoihsen ws prosetaxen autw o aggelos kuriou kai parelaben thn gunaika autou </P> <P>1:25 kai ouk eginwsken authn ews | [ou] | ou | eteken uion kai ekalesen to onoma autou ihsoun </P> <P>2:1 tou de ihsou gennhqentos en bhqleem ths ioudaias en hmerais hrwdou tou basilews idou magoi apo anatolwn paregenonto eis ierosoluma </P> <P>2:2 legontes pou estin o tecqeis basileus twn ioudaiwn eidomen gar autou ton astera en th anatolh kai hlqomen proskunhsai autw </P> <P>2:3 akousas de o basileus hrwdhs etaracqh kai pasa ierosoluma met autou </P> <P>2:4 kai sunagagwn pantas tous arciereis kai grammateis tou laou epunqaneto par autwn pou o cristos gennatai </P> <P>2:5 oi de eipan autw en bhqleem ths ioudaias outws gar gegraptai dia tou profhtou </P> <P>2:6 kai su bhqleem gh iouda oudamws elacisth ei en tois hgemosin iouda ek sou gar exeleusetai hgoumenos ostis poimanei ton laon mou ton israhl </P> <P>2:7 tote hrwdhs laqra kalesas tous magous hkribwsen par autwn ton cronon tou fainomenou asteros </P> <P>2:8 kai pemyas autous eis bhqleem eipen poreuqentes exetasate akribws peri tou paidiou epan de eurhte apaggeilate moi opws kagw elqwn proskunhsw autw </P> <P>2:9 oi de akousantes tou basilews eporeuqhsan kai idou o asthr on eidon en th anatolh prohgen autous ews elqwn estaqh epanw ou hn to paidion </P> <P>2:10 idontes de ton astera ecarhsan caran megalhn sfodra </P> <P>2:11 kai elqontes eis thn oikian eidon to paidion meta marias ths mhtros autou kai pesontes prosekunhsan autw kai anoixantes tous qhsaurous autwn proshnegkan autw dwra cruson kai libanon kai smurnan </P> <P>2:12 kai crhmatisqentes kat onar mh anakamyai pros hrwdhn di allhs odou anecwrhsan eis thn cwran autwn </P> <P>2:13 anacwrhsantwn de autwn idou aggelos kuriou fainetai kat onar tw iwshf legwn egerqeis paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai feuge eis aigupton kai isqi ekei ews an eipw soi mellei gar hrwdhs zhtein to paidion tou apolesai auto </P> <P>2:14 o de egerqeis parelaben to paidion kai thn mhtera autou nuktos kai anecwrhsen eis aigupton </P> <P>2:15 kai hn ekei ews ths teleuths hrwdou ina plhrwqh to rhqen upo kuriou dia tou profhtou legontos ex aiguptou ekalesa ton uion mou </P> <P>2:16 tote hrwdhs idwn oti enepaicqh upo twn magwn equmwqh lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bhqleem kai en pasin tois oriois auths apo dietous kai katwterw kata ton cronon on hkribwsen para twn magwn </P> <P>2:17 tote eplhrwqh to rhqen dia ieremiou tou profhtou legontos </P> <P>2:18 fwnh en rama hkousqh klauqmos kai odurmos polus rachl klaiousa ta tekna auths kai ouk hqelen paraklhqhnai oti ouk eisin </P> <P>2:19 teleuthsantos de tou hrwdou idou aggelos kuriou fainetai kat onar tw iwshf en aiguptw </P> <P>2:20 legwn egerqeis paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai poreuou eis ghn israhl teqnhkasin gar oi zhtountes thn yuchn tou paidiou </P> <P>2:21 o de egerqeis parelaben to paidion kai thn mhtera autou kai eishlqen eis ghn israhl </P> <P>2:22 akousas de oti arcelaos basileuei ths ioudaias anti tou patros autou hrwdou efobhqh ekei apelqein crhmatisqeis de kat onar anecwrhsen eis ta merh ths galilaias </P> <P>2:23 kai elqwn katwkhsen eis polin legomenhn nazaret opws plhrwqh to rhqen dia twn profhtwn oti nazwraios klhqhsetai </P> <P>3:1 en de tais hmerais ekeinais paraginetai iwannhs o baptisths khrusswn en th erhmw ths ioudaias </P> <P>3:2 | | [kai] | legwn metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn </P> <P>3:3 outos gar estin o rhqeis dia hsaiou tou profhtou legontos fwnh bowntos en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeias poieite tas tribous autou </P> <P>3:4 autos de o iwannhs eicen to enduma autou apo tricwn kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou h de trofh hn autou akrides kai meli agrion </P> <P>3:5 tote exeporeueto pros auton ierosoluma kai pasa h ioudaia kai pasa h pericwros tou iordanou </P> <P>3:6 kai ebaptizonto en tw iordanh potamw up autou exomologoumenoi tas amartias autwn </P> <P>3:7 idwn de pollous twn farisaiwn kai saddoukaiwn ercomenous epi to baptisma | | autou | eipen autois gennhmata ecidnwn tis upedeixen umin fugein apo ths melloushs orghs </P> <P>3:8 poihsate oun karpon axion ths metanoias </P> <P>3:9 kai mh doxhte legein en eautois patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeos ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam </P> <P>3:10 hdh de h axinh pros thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai </P> <P>3:11 egw men umas baptizw en udati eis metanoian o de opisw mou ercomenos iscuroteros mou estin ou ouk eimi ikanos ta upodhmata bastasai autos umas baptisei en pneumati agiw kai puri </P> <P>3:12 ou to ptuon en th ceiri autou kai diakaqariei thn alwna autou kai sunaxei ton siton autou eis thn apoqhkhn to de acuron katakausei puri asbestw </P> <P>3:13 tote paraginetai o ihsous apo ths galilaias epi ton iordanhn pros ton iwannhn tou baptisqhnai up autou </P> <P>3:14 o de | | iwannhs | diekwluen auton legwn egw creian ecw upo sou baptisqhnai kai su erch pros me </P> <P>3:15 apokriqeis de o ihsous eipen | autw | pros auton | afes arti outws gar prepon estin hmin plhrwsai pasan dikaiosunhn tote afihsin auton </P> <P>3:16 baptisqeis de o ihsous euqus anebh apo tou udatos kai idou hnewcqhsan | | <FONT COLOR="#FF0000">[autw*]</FONT> | oi ouranoi kai eiden | pneuma | [to] pneuma [tou] | qeou katabainon wsei peristeran | | <FONT COLOR="#FF0000">[kai*]</FONT> | ercomenon ep auton </P> <P>3:17 kai idou fwnh ek twn ouranwn legousa outos estin o uios mou o agaphtos en w eudokhsa </P> <P>4:1 tote | [o] | o | ihsous anhcqh eis thn erhmon upo tou pneumatos peirasqhnai upo tou diabolou </P> <P>4:2 kai nhsteusas hmeras tesserakonta kai nuktas tesserakonta usteron epeinasen </P> <P>4:3 kai proselqwn o peirazwn eipen autw ei uios ei tou qeou | eipon | eipe | ina oi liqoi outoi artoi genwntai </P> <P>4:4 o de apokriqeis eipen gegraptai ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpos all epi panti rhmati ekporeuomenw dia stomatos qeou </P> <P>4:5 tote paralambanei auton o diabolos eis thn agian polin kai esthsen auton epi to pterugion tou ierou </P> <P>4:6 kai legei autw ei uios ei tou qeou bale seauton katw gegraptai gar oti tois aggelois autou enteleitai peri sou kai epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhs pros liqon ton poda sou </P> <P>4:7 efh autw o ihsous palin gegraptai ouk ekpeiraseis kurion ton qeon sou </P> <P>4:8 palin paralambanei auton o diabolos eis oros uyhlon lian kai deiknusin autw pasas tas basileias tou kosmou kai thn doxan autwn </P> <P>4:9 kai eipen autw tauta soi panta dwsw ean peswn proskunhshs moi </P> <P>4:10 tote legei autw o ihsous upage satana gegraptai gar kurion ton qeon sou proskunhseis kai autw monw latreuseis </P> <P>4:11 tote afihsin auton o diabolos kai idou aggeloi proshlqon kai dihkonoun autw </P> <P>4:12 akousas de oti iwannhs paredoqh anecwrhsen eis thn galilaian </P> <P>4:13 kai katalipwn thn nazara elqwn katwkhsen eis kafarnaoum thn paraqalassian en oriois zaboulwn kai nefqalim </P> <P>4:14 ina plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontos </P> <P>4:15 gh zaboulwn kai gh nefqalim odon qalasshs peran tou iordanou galilaia twn eqnwn </P> <P>4:16 o laos o kaqhmenos en | skotia | skotei | fws eiden mega kai tois kaqhmenois en cwra kai skia qanatou fws aneteilen autois </P> <P>4:17 apo tote hrxato o ihsous khrussein kai legein metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn </P> <P>4:18 peripatwn de para thn qalassan ths galilaias eiden duo adelfous simwna ton legomenon petron kai andrean ton adelfon autou ballontas amfiblhstron eis thn qalassan hsan gar alieis </P> <P>4:19 kai legei autois deute opisw mou kai poihsw umas alieis anqrwpwn </P> <P>4:20 oi de euqews afentes ta diktua hkolouqhsan autw </P> <P>4:21 kai probas ekeiqen eiden allous duo adelfous iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou en tw ploiw meta zebedaiou tou patros autwn katartizontas ta diktua autwn kai ekalesen autous </P> <P>4:22 oi de euqews afentes to ploion kai ton patera autwn hkolouqhsan autw </P> <P>4:23 kai perihgen en olh th galilaia didaskwn en tais sunagwgais autwn kai khrusswn to euaggelion ths basileias kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law </P> <P>4:24 kai aphlqen h akoh autou eis olhn thn surian kai proshnegkan autw pantas tous kakws econtas poikilais nosois kai basanois sunecomenous | | [kai] | daimonizomenous kai selhniazomenous kai paralutikous kai eqerapeusen autous </P> <P>4:25 kai hkolouqhsan autw ocloi polloi apo ths galilaias kai dekapolews kai ierosolumwn kai ioudaias kai peran tou iordanou </P> <P>5:1 idwn de tous oclous anebh eis to oros kai kaqisantos autou proshlqan | [autw] | autw | oi maqhtai autou </P> <P>5:2 kai anoixas to stoma autou edidasken autous legwn </P> <P>5:3 makarioi oi ptwcoi tw pneumati oti autwn estin h basileia twn ouranwn </P> <P>5:4 makarioi oi penqountes oti autoi paraklhqhsontai </P> <P>5:5 makarioi oi praeis oti autoi klhronomhsousin thn ghn </P> <P>5:6 makarioi oi peinwntes kai diywntes thn dikaiosunhn oti autoi cortasqhsontai </P> <P>5:7 makarioi oi elehmones oti autoi elehqhsontai </P> <P>5:8 makarioi oi kaqaroi th kardia oti autoi ton qeon oyontai </P> <P>5:9 makarioi oi eirhnopoioi oti | [autoi] | autoi | uioi qeou klhqhsontai </P> <P>5:10 makarioi oi dediwgmenoi eneken dikaiosunhs oti autwn estin h basileia twn ouranwn </P> <P>5:11 makarioi este otan oneidiswsin umas kai diwxwsin kai eipwsin pan ponhron kaq umwn | yeudomenoi | <FONT COLOR="#FF0000">[yeudomenoi*]</FONT> | eneken emou </P> <P>5:12 cairete kai agalliasqe oti o misqos umwn polus en tois ouranois outws gar ediwxan tous profhtas tous pro umwn </P> <P>5:13 umeis este to alas ths ghs ean de to alas mwranqh en tini alisqhsetai eis ouden iscuei eti ei mh blhqen exw katapateisqai upo twn anqrwpwn </P> <P>5:14 umeis este to fws tou kosmou ou dunatai polis krubhnai epanw orous keimenh </P> <P>5:15 oude kaiousin lucnon kai tiqeasin auton upo ton modion all epi thn lucnian kai lampei pasin tois en th oikia </P> <P>5:16 outws lamyatw to fws umwn emprosqen twn anqrwpwn opws idwsin umwn ta kala erga kai doxaswsin ton patera umwn ton en tois ouranois </P> <P>5:17 mh nomishte oti hlqon katalusai ton nomon h tous profhtas ouk hlqon katalusai alla plhrwsai </P> <P>5:18 amhn gar legw umin ews an parelqh o ouranos kai h gh iwta en h mia keraia ou mh parelqh apo tou nomou ews | [an] | an | panta genhtai </P> <P>5:19 os ean oun lush mian twn entolwn toutwn twn elacistwn kai didaxh outws tous anqrwpous elacistos klhqhsetai en th basileia twn ouranwn os d an poihsh kai didaxh outos megas klhqhsetai en th basileia twn ouranwn </P> <P>5:20 legw gar umin oti ean mh perisseush umwn h dikaiosunh pleion twn grammatewn kai farisaiwn ou mh eiselqhte eis thn basileian twn ouranwn </P> <P>5:21 hkousate oti erreqh tois arcaiois ou foneuseis os d an foneush enocos estai th krisei </P> <P>5:22 egw de legw umin oti pas o orgizomenos tw adelfw autou enocos estai th krisei os d an eiph tw adelfw autou raka enocos estai tw sunedriw os d an eiph mwre enocos estai eis thn geennan tou puros </P> <P>5:23 ean oun prosferhs to dwron sou epi to qusiasthrion kakei mnhsqhs oti o adelfos sou ecei ti kata sou </P> <P>5:24 afes ekei to dwron sou emprosqen tou qusiasthriou kai upage prwton diallaghqi tw adelfw sou kai tote elqwn prosfere to dwron sou </P> <P>5:25 isqi eunown tw antidikw sou tacu ews otou ei met autou en th odw mhpote se paradw o antidikos tw krith kai o kriths tw uphreth kai eis fulakhn blhqhsh </P> <P>5:26 amhn legw soi ou mh exelqhs ekeiqen ews an apodws ton escaton kodranthn </P> <P>5:27 hkousate oti erreqh ou moiceuseis </P> <P>5:28 egw de legw umin oti pas o blepwn gunaika pros to epiqumhsai | [authn] | authn | hdh emoiceusen authn en th kardia autou </P> <P>5:29 ei de o ofqalmos sou o dexios skandalizei se exele auton kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou blhqh eis geennan </P> <P>5:30 kai ei h dexia sou ceir skandalizei se ekkoyon authn kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou eis geennan apelqh </P> <P>5:31 erreqh de os an apolush thn gunaika autou dotw auth apostasion </P> <P>5:32 egw de legw umin oti pas o apoluwn thn gunaika autou parektos logou porneias poiei authn moiceuqhnai | [kai | kai | os ean apolelumenhn gamhsh | moicatai] | moicatai | </P> <P>5:33 palin hkousate oti erreqh tois arcaiois ouk epiorkhseis apodwseis de tw kuriw tous orkous sou </P> <P>5:34 egw de legw umin mh omosai olws mhte en tw ouranw oti qronos estin tou qeou </P> <P>5:35 mhte en th gh oti upopodion estin twn podwn autou mhte eis ierosoluma oti polis estin tou megalou basilews </P> <P>5:36 mhte en th kefalh sou omoshs oti ou dunasai mian trica leukhn poihsai h melainan </P> <P>5:37 estw de o logos umwn nai nai ou ou to de perisson toutwn ek tou ponhrou estin </P> <P>5:38 hkousate oti erreqh ofqalmon anti ofqalmou kai odonta anti odontos </P> <P>5:39 egw de legw umin mh antisthnai tw ponhrw all ostis se rapizei eis thn dexian siagona [sou] streyon autw kai thn allhn </P> <P>5:40 kai tw qelonti soi kriqhnai kai ton citwna sou labein afes autw kai to imation </P> <P>5:41 kai ostis se aggareusei milion en upage met autou duo </P> <P>5:42 tw aitounti se dos kai ton qelonta apo sou danisasqai mh apostrafhs </P> <P>5:43 hkousate oti erreqh agaphseis ton plhsion sou kai mishseis ton ecqron sou </P> <P>5:44 egw de legw umin agapate tous ecqrous umwn kai proseucesqe uper twn diwkontwn umas </P> <P>5:45 opws genhsqe uioi tou patros umwn tou en ouranois oti ton hlion autou anatellei epi ponhrous kai agaqous kai brecei epi dikaious kai adikous </P> <P>5:46 ean gar agaphshte tous agapwntas umas tina misqon ecete ouci kai oi telwnai to auto poiousin </P> <P>5:47 kai ean aspashsqe tous adelfous umwn monon ti perisson poieite ouci kai oi eqnikoi to auto poiousin </P> <P>5:48 esesqe oun umeis teleioi ws o pathr umwn o ouranios teleios estin </P> <P>6:1 prosecete [de] thn dikaiosunhn umwn mh poiein emprosqen twn anqrwpwn pros to qeaqhnai autois ei de mh ge misqon ouk ecete para tw patri umwn tw en tois ouranois </P> <P>6:2 otan oun poihs elehmosunhn mh salpishs emprosqen sou wsper oi upokritai poiousin en tais sunagwgais kai en tais rumais opws doxasqwsin upo twn anqrwpwn amhn legw umin apecousin ton misqon autwn </P> <P>6:3 sou de poiountos elehmosunhn mh gnwtw h aristera sou ti poiei h dexia sou </P> <P>6:4 opws h sou h elehmosunh en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi </P> <P>6:5 kai otan proseuchsqe ouk esesqe ws oi upokritai oti filousin en tais sunagwgais kai en tais gwniais twn plateiwn estwtes proseucesqai opws fanwsin tois anqrwpois amhn legw umin apecousin ton misqon autwn </P> <P>6:6 su de otan proseuch eiselqe eis to tameion sou kai kleisas thn quran sou proseuxai tw patri sou tw en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi </P> <P>6:7 proseucomenoi de mh battaloghshte wsper oi eqnikoi dokousin gar oti en th polulogia autwn eisakousqhsontai </P> <P>6:8 mh oun omoiwqhte autois oiden gar | [o qeos] | | o pathr umwn wn creian ecete pro tou umas aithsai auton </P> <P>6:9 outws oun proseucesqe umeis pater hmwn o en tois ouranois agiasqhtw to onoma sou </P> <P>6:10 elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou ws en ouranw kai epi ghs </P> <P>6:11 ton arton hmwn ton epiousion dos hmin shmeron </P> <P>6:12 kai afes hmin ta ofeilhmata hmwn ws kai hmeis afhkamen tois ofeiletais hmwn </P> <P>6:13 kai mh eisenegkhs hmas eis peirasmon alla rusai hmas apo tou ponhrou </P> <P>6:14 ean gar afhte tois anqrwpois ta paraptwmata autwn afhsei kai umin o pathr umwn o ouranios </P> <P>6:15 ean de mh afhte tois anqrwpois | <FONT COLOR="#FF0000">[ta paraptwmata autwn*]</FONT> | | oude o pathr umwn afhsei ta paraptwmata umwn </P> <P>6:16 otan de nhsteuhte mh ginesqe ws oi upokritai skuqrwpoi afanizousin gar ta proswpa autwn opws fanwsin tois anqrwpois nhsteuontes amhn legw umin apecousin ton misqon autwn </P> <P>6:17 su de nhsteuwn aleiyai sou thn kefalhn kai to proswpon sou niyai </P> <P>6:18 opws mh fanhs tois anqrwpois nhsteuwn alla tw patri sou tw en tw krufaiw kai o pathr sou o blepwn en tw krufaiw apodwsei soi </P> <P>6:19 mh qhsaurizete umin qhsaurous epi ths ghs opou shs kai brwsis afanizei kai opou kleptai diorussousin kai kleptousin </P> <P>6:20 qhsaurizete de umin qhsaurous en ouranw opou oute shs oute brwsis afanizei kai opou kleptai ou diorussousin oude kleptousin </P> <P>6:21 opou gar estin o qhsauros sou ekei estai | [kai] | kai | h kardia sou </P> <P>6:22 o lucnos tou swmatos estin o ofqalmos ean oun h o ofqalmos sou aplous olon to swma sou fwteinon estai </P> <P>6:23 ean de o ofqalmos sou ponhros h olon to swma sou skoteinon estai ei oun to fws to en soi skotos estin to skotos poson </P> <P>6:24 oudeis dunatai dusin kuriois douleuein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei h enos anqexetai kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe qew douleuein kai mamwna </P> <P>6:25 dia touto legw umin mh merimnate th yuch umwn ti faghte <FONT COLOR="#FF0000">[h ti pihte*]</FONT> mhde tw swmati umwn ti endushsqe ouci h yuch pleion estin ths trofhs kai to swma tou endumatos </P> <P>6:26 embleyate eis ta peteina tou ouranou oti ou speirousin oude qerizousin oude sunagousin eis apoqhkas kai o pathr umwn o ouranios trefei auta ouc umeis mallon diaferete autwn </P> <P>6:27 tis de ex umwn merimnwn dunatai prosqeinai epi thn hlikian autou phcun ena </P> <P>6:28 kai peri endumatos ti merimnate katamaqete ta krina tou agrou pws auxanousin ou kopiwsin oude nhqousin </P> <P>6:29 legw de umin oti oude solomwn en pash th doxh autou periebaleto ws en toutwn </P> <P>6:30 ei de ton corton tou agrou shmeron onta kai aurion eis klibanon ballomenon o qeos outws amfiennusin ou pollw mallon umas oligopistoi </P> <P>6:31 mh oun merimnhshte legontes ti fagwmen h ti piwmen h ti peribalwmeqa </P> <P>6:32 panta gar tauta ta eqnh epizhtousin oiden gar o pathr umwn o ouranios oti crhzete toutwn apantwn </P> <P>6:33 zhteite de prwton thn basileian | | <FONT COLOR="#FF0000">[tou qeou*]</FONT> | kai thn dikaiosunhn autou kai tauta panta prosteqhsetai umin </P> <P>6:34 mh oun merimnhshte eis thn aurion h gar aurion merimnhsei eauths arketon th hmera h kakia auths </P> <P>7:1 mh krinete ina mh kriqhte </P> <P>7:2 en w gar krimati krinete kriqhsesqe kai en w metrw metreite metrhqhsetai umin </P> <P>7:3 ti de blepeis to karfos to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de en tw sw ofqalmw dokon ou katanoeis </P> <P>7:4 h pws ereis tw adelfw sou afes ekbalw to karfos ek tou ofqalmou sou kai idou h dokos en tw ofqalmw sou </P> <P>7:5 upokrita ekbale prwton ek tou ofqalmou sou thn dokon kai tote diableyeis ekbalein to karfos ek tou ofqalmou tou adelfou sou </P> <P>7:6 mh dwte to agion tois kusin mhde balhte tous margaritas umwn emprosqen twn coirwn mhpote katapathsousin autous en tois posin autwn kai strafentes rhxwsin umas </P> <P>7:7 aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin </P> <P>7:8 pas gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai </P> <P>7:9 h tis | | estin | ex umwn anqrwpos on aithsei o uios autou arton mh liqon epidwsei autw </P> <P>7:10 h kai icqun aithsei mh ofin epidwsei autw </P> <P>7:11 ei oun umeis ponhroi ontes oidate domata agaqa didonai tois teknois umwn posw mallon o pathr umwn o en tois ouranois dwsei agaqa tois aitousin auton </P> <P>7:12 panta oun osa ean qelhte ina poiwsin umin oi anqrwpoi outws kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi profhtai </P> <P>7:13 eiselqate dia ths stenhs pulhs oti plateia | | h pulh | kai eurucwros h odos h apagousa eis thn apwleian kai polloi eisin oi eisercomenoi di auths </P> <P>7:14 | oti | ti | stenh h pulh kai teqlimmenh h odos h apagousa eis thn zwhn kai oligoi eisin oi euriskontes authn </P> <P>7:15 prosecete apo twn yeudoprofhtwn oitines ercontai pros umas en endumasin probatwn eswqen de eisin lukoi arpages </P> <P>7:16 apo twn karpwn autwn epignwsesqe autous mhti sullegousin apo akanqwn stafulas h apo tribolwn suka </P> <P>7:17 outws pan dendron agaqon karpous kalous poiei to de sapron dendron karpous ponhrous poiei </P> <P>7:18 ou dunatai dendron agaqon karpous ponhrous | enegkein | poiein | oude dendron sapron karpous kalous poiein </P> <P>7:19 pan dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai </P> <P>7:20 ara ge apo twn karpwn autwn epignwsesqe autous </P> <P>7:21 ou pas o legwn moi kurie kurie eiseleusetai eis thn basileian twn ouranwn all o poiwn to qelhma tou patros mou tou en tois ouranois </P> <P>7:22 polloi erousin moi en ekeinh th hmera kurie kurie ou tw sw onomati eprofhteusamen kai tw sw onomati daimonia exebalomen kai tw sw onomati dunameis pollas epoihsamen </P> <P>7:23 kai tote omologhsw autois oti oudepote egnwn umas apocwreite ap emou oi ergazomenoi thn anomian </P> <P>7:24 pas oun ostis akouei mou tous logous | [toutous] | toutous | kai poiei autous omoiwqhsetai andri fronimw ostis wkodomhsen autou thn oikian epi thn petran </P> <P>7:25 kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepesan th oikia ekeinh kai ouk epesen teqemeliwto gar epi thn petran </P> <P>7:26 kai pas o akouwn mou tous logous toutous kai mh poiwn autous omoiwqhsetai andri mwrw ostis wkodomhsen autou thn oikian epi thn ammon </P> <P>7:27 kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekoyan th oikia ekeinh kai epesen kai hn h ptwsis auths megalh </P> <P>7:28 kai egeneto ote etelesen o ihsous tous logous toutous exeplhssonto oi ocloi epi th didach autou </P> <P>7:29 hn gar didaskwn autous ws exousian ecwn kai ouc ws oi grammateis autwn </P> <P>8:1 katabantos de autou apo tou orous hkolouqhsan autw ocloi polloi </P> <P>8:2 kai idou lepros proselqwn prosekunei autw legwn kurie ean qelhs dunasai me kaqarisai </P> <P>8:3 kai ekteinas thn ceira hyato autou legwn qelw kaqarisqhti kai euqews ekaqarisqh autou h lepra </P> <P>8:4 kai legei autw o ihsous ora mhdeni eiphs alla upage seauton deixon tw ierei kai prosenegkon to dwron o prosetaxen mwushs eis marturion autois </P> <P>8:5 eiselqontos de autou eis kafarnaoum proshlqen autw ekatontarcos parakalwn auton </P> <P>8:6 kai legwn kurie o pais mou beblhtai en th oikia paralutikos deinws basanizomenos </P> <P>8:7 | | kai | legei autw egw elqwn qerapeusw auton </P> <P>8:8 | apokriqeis de | kai apokriqeis | o ekatontarcos efh kurie ouk eimi ikanos ina mou upo thn steghn eiselqhs alla monon eipe logw kai iaqhsetai o pais mou </P> <P>8:9 kai gar egw anqrwpos eimi upo exousian | [tassomenos] | | ecwn up emauton stratiwtas kai legw toutw poreuqhti kai poreuetai kai allw ercou kai ercetai kai tw doulw mou poihson touto kai poiei </P> <P>8:10 akousas de o ihsous eqaumasen kai eipen tois akolouqousin amhn legw umin par oudeni tosauthn pistin en tw israhl euron </P> <P>8:11 legw de umin oti polloi apo anatolwn kai dusmwn hxousin kai anakliqhsontai meta abraam kai isaak kai iakwb en th basileia twn ouranwn </P> <P>8:12 oi de uioi ths basileias ekblhqhsontai eis to skotos to exwteron ekei estai o klauqmos kai o brugmos twn odontwn </P> <P>8:13 kai eipen o ihsous tw ekatontarch upage ws episteusas genhqhtw soi kai iaqh o pais | | [autou] | en th wra ekeinh </P> <P>8:14 kai elqwn o ihsous eis thn oikian petrou eiden thn penqeran autou beblhmenhn kai puressousan </P> <P>8:15 kai hyato ths ceiros auths kai afhken authn o puretos kai hgerqh kai dihkonei autw </P> <P>8:16 oyias de genomenhs proshnegkan autw daimonizomenous pollous kai exebalen ta pneumata logw kai pantas tous kakws econtas eqerapeusen </P> <P>8:17 opws plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontos autos tas asqeneias hmwn elaben kai tas nosous ebastasen </P> <P>8:18 idwn de o ihsous <FONT COLOR="#FF0000">oclon*</FONT> peri auton ekeleusen apelqein eis to peran </P> <P>8:19 kai proselqwn eis grammateus eipen autw didaskale akolouqhsw soi opou ean aperch </P> <P>8:20 kai legei autw o ihsous ai alwpekes fwleous ecousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseis o de uios tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh </P> <P>8:21 eteros de twn maqhtwn | | <FONT COLOR="#FF0000">[autou*]</FONT> | eipen autw kurie epitreyon moi prwton apelqein kai qayai ton patera mou </P> <P>8:22 o de ihsous legei autw akolouqei moi kai afes tous nekrous qayai tous eautwn nekrous </P> <P>8:23 kai embanti autw eis | | to | ploion hkolouqhsan autw oi maqhtai autou </P> <P>8:24 kai idou seismos megas egeneto en th qalassh wste to ploion kaluptesqai upo twn kumatwn autos de ekaqeuden </P> <P>8:25 kai proselqontes hgeiran auton legontes kurie swson apollumeqa </P> <P>8:26 kai legei autois ti deiloi este oligopistoi tote egerqeis epetimhsen tois anemois kai th qalassh kai egeneto galhnh megalh </P> <P>8:27 oi de anqrwpoi eqaumasan legontes potapos estin outos oti kai oi anemoi kai h qalassa autw upakouousin </P> <P>8:28 kai elqontos autou eis to peran eis thn cwran twn <FONT COLOR="#FF0000">gadarhnwn*</FONT> uphnthsan autw duo daimonizomenoi ek twn mnhmeiwn exercomenoi calepoi lian wste mh iscuein tina parelqein dia ths odou ekeinhs </P> <P>8:29 kai idou ekraxan legontes ti hmin kai soi uie tou qeou hlqes wde pro kairou basanisai hmas </P> <P>8:30 hn de makran ap autwn agelh coirwn pollwn boskomenh </P> <P>8:31 oi de daimones parekaloun auton legontes ei ekballeis hmas aposteilon hmas eis thn agelhn twn coirwn </P> <P>8:32 kai eipen autois upagete oi de exelqontes aphlqon eis tous coirous kai idou wrmhsen pasa h agelh kata tou krhmnou eis thn qalassan kai apeqanon en tois udasin </P> <P>8:33 oi de boskontes efugon kai apelqontes eis thn polin aphggeilan panta kai ta twn daimonizomenwn </P> <P>8:34 kai idou pasa h polis exhlqen eis upanthsin tw ihsou kai idontes auton parekalesan opws metabh apo twn oriwn autwn </P> <P>9:1 kai embas eis ploion dieperasen kai hlqen eis thn idian polin </P> <P>9:2 kai idou proseferon autw paralutikon epi klinhs beblhmenon kai idwn o ihsous thn pistin autwn eipen tw paralutikw qarsei teknon afientai sou ai amartiai </P> <P>9:3 kai idou tines twn grammatewn eipan en eautois outos blasfhmei </P> <P>9:4 kai | eidws | idwn | o ihsous tas enqumhseis autwn eipen ina ti enqumeisqe ponhra en tais kardiais umwn </P> <P>9:5 ti gar estin eukopwteron eipein afientai sou ai amartiai h eipein egeire kai peripatei </P> <P>9:6 ina de eidhte oti exousian ecei o uios tou anqrwpou epi ths ghs afienai amartias tote legei tw paralutikw | egeire | egerqeis | aron sou thn klinhn kai upage eis ton oikon sou </P> <P>9:7 kai egerqeis aphlqen eis ton oikon autou </P> <P>9:8 idontes de oi ocloi efobhqhsan kai edoxasan ton qeon ton donta exousian toiauthn tois anqrwpois </P> <P>9:9 kai paragwn o ihsous ekeiqen eiden anqrwpon kaqhmenon epi to telwnion maqqaion legomenon kai legei autw akolouqei moi kai anastas hkolouqhsen autw </P> <P>9:10 kai egeneto autou anakeimenou en th oikia kai idou polloi telwnai kai amartwloi elqontes sunanekeinto tw ihsou kai tois maqhtais autou </P> <P>9:11 kai idontes oi farisaioi elegon tois maqhtais autou dia ti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei o didaskalos umwn </P> <P>9:12 o de akousas eipen ou creian ecousin oi iscuontes iatrou all oi kakws econtes </P> <P>9:13 poreuqentes de maqete ti estin eleos qelw kai ou qusian ou gar hlqon kalesai dikaious alla amartwlous </P> <P>9:14 tote prosercontai autw oi maqhtai iwannou legontes dia ti hmeis kai oi farisaioi nhsteuomen | | <FONT COLOR="#FF0000">[polla*]</FONT> | oi de maqhtai sou ou nhsteuousin </P> <P>9:15 kai eipen autois o ihsous mh dunantai oi uioi tou numfwnos penqein ef oson met autwn estin o numfios eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfios kai tote nhsteusousin </P> <P>9:16 oudeis de epiballei epiblhma rakous agnafou epi imatiw palaiw airei gar to plhrwma autou apo tou imatiou kai ceiron scisma ginetai </P> <P>9:17 oude ballousin oinon neon eis askous palaious ei de mh ge rhgnuntai oi askoi kai o oinos ekceitai kai oi askoi apolluntai alla ballousin oinon neon eis askous kainous kai amfoteroi sunthrountai </P> <P>9:18 tauta autou lalountos autois idou arcwn | [eis] proselqwn | eis elqwn | prosekunei autw legwn oti h qugathr mou arti eteleuthsen alla elqwn epiqes thn ceira sou ep authn kai zhsetai </P> <P>9:19 kai egerqeis o ihsous | hkolouqei | hkolouqhsen | autw kai oi maqhtai autou </P> <P>9:20 kai idou gunh aimorroousa dwdeka eth proselqousa opisqen hyato tou kraspedou tou imatiou autou </P> <P>9:21 elegen gar en eauth ean monon aywmai tou imatiou autou swqhsomai </P> <P>9:22 o de ihsous strafeis kai idwn authn eipen qarsei qugater h pistis sou seswken se kai eswqh h gunh apo ths wras ekeinhs </P> <P>9:23 kai elqwn o ihsous eis thn oikian tou arcontos kai idwn tous aulhtas kai ton oclon qoruboumenon </P> <P>9:24 elegen anacwreite ou gar apeqanen to korasion alla kaqeudei kai kategelwn autou </P> <P>9:25 ote de exeblhqh o oclos eiselqwn ekrathsen ths ceiros auths kai hgerqh to korasion </P> <P>9:26 kai exhlqen h fhmh auth eis olhn thn ghn ekeinhn </P> <P>9:27 kai paragonti ekeiqen tw ihsou hkolouqhsan | | [autw] | duo tufloi krazontes kai legontes elehson hmas | uie | uios | dauid </P> <P>9:28 elqonti de eis thn oikian proshlqon autw oi tufloi kai legei autois o ihsous pisteuete oti dunamai touto poihsai legousin autw nai kurie </P> <P>9:29 tote hyato twn ofqalmwn autwn legwn kata thn pistin umwn genhqhtw umin </P> <P>9:30 kai hnewcqhsan autwn oi ofqalmoi kai enebrimhqh autois o ihsous legwn orate mhdeis ginwsketw </P> <P>9:31 oi de exelqontes diefhmisan auton en olh th gh ekeinh </P> <P>9:32 autwn de exercomenwn idou proshnegkan autw | | anqrwpon | kwfon daimonizomenon </P> <P>9:33 kai ekblhqentos tou daimoniou elalhsen o kwfos kai eqaumasan oi ocloi legontes oudepote efanh outws en tw israhl </P> <P>9:34 | [oi | oi | de farisaioi elegon en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta | daimonia] | daimonia | </P> <P>9:35 kai perihgen o ihsous tas poleis pasas kai tas kwmas didaskwn en tais sunagwgais autwn kai khrusswn to euaggelion ths basileias kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian </P> <P>9:36 idwn de tous oclous esplagcnisqh peri autwn oti hsan eskulmenoi kai errimmenoi wsei probata mh econta poimena </P> <P>9:37 tote legei tois maqhtais autou o men qerismos polus oi de ergatai oligoi </P> <P>9:38 dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opws ekbalh ergatas eis ton qerismon autou </P> <P>10:1 kai proskalesamenos tous dwdeka maqhtas autou edwken autois exousian pneumatwn akaqartwn wste ekballein auta kai qerapeuein pasan noson kai pasan malakian </P> <P>10:2 twn de dwdeka apostolwn ta onomata estin tauta prwtos simwn o legomenos petros kai andreas o adelfos autou kai iakwbos o tou zebedaiou kai iwannhs o adelfos autou </P> <P>10:3 filippos kai barqolomaios qwmas kai maqqaios o telwnhs iakwbos o tou alfaiou kai qaddaios </P> <P>10:4 simwn o kananaios kai ioudas o iskariwths o kai paradous auton </P> <P>10:5 toutous tous dwdeka apesteilen o ihsous paraggeilas autois legwn eis odon eqnwn mh apelqhte kai eis polin samareitwn mh eiselqhte </P> <P>10:6 poreuesqe de mallon pros ta probata ta apolwlota oikou israhl </P> <P>10:7 poreuomenoi de khrussete legontes oti hggiken h basileia twn ouranwn </P> <P>10:8 asqenountas qerapeuete nekrous egeirete leprous kaqarizete daimonia ekballete dwrean elabete dwrean dote </P> <P>10:9 mh kthshsqe cruson mhde arguron mhde calkon eis tas zwnas umwn </P> <P>10:10 mh phran eis odon mhde duo citwnas mhde upodhmata mhde rabdon axios gar o ergaths ths trofhs autou </P> <P>10:11 eis hn d an polin h kwmhn eiselqhte exetasate tis en auth axios estin kakei meinate ews an exelqhte </P> <P>10:12 eisercomenoi de eis thn oikian aspasasqe authn </P> <P>10:13 kai ean men h h oikia axia elqatw h eirhnh umwn ep authn ean de mh h axia h eirhnh umwn | ef | pros | umas epistrafhtw </P> <P>10:14 kai os an mh dexhtai umas mhde akoush tous logous umwn exercomenoi exw ths oikias h ths polews ekeinhs ektinaxate ton koniorton twn podwn umwn </P> <P>10:15 amhn legw umin anektoteron estai gh sodomwn kai gomorrwn en hmera krisews h th polei ekeinh </P> <P>10:16 idou egw apostellw umas ws probata en mesw lukwn ginesqe oun fronimoi ws oi ofeis kai akeraioi ws ai peristerai </P> <P>10:17 prosecete de apo twn anqrwpwn paradwsousin gar umas eis sunedria kai en tais sunagwgais autwn mastigwsousin umas </P> <P>10:18 kai epi hgemonas de kai basileis acqhsesqe eneken emou eis marturion autois kai tois eqnesin </P> <P>10:19 otan de paradwsin umas mh merimnhshte pws h ti lalhshte doqhsetai gar umin en ekeinh th wra ti lalhshte </P> <P>10:20 ou gar umeis este oi lalountes alla to pneuma tou patros umwn to laloun en umin </P> <P>10:21 paradwsei de adelfos adelfon eis qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneis kai qanatwsousin autous </P> <P>10:22 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos swqhsetai </P> <P>10:23 otan de diwkwsin umas en th polei tauth feugete eis thn <FONT COLOR="#FF0000">eteran*</FONT> amhn gar legw umin ou mh teleshte tas poleis | [tou] | tou | israhl ews | | an | elqh o uios tou anqrwpou </P> <P>10:24 ouk estin maqhths uper ton didaskalon oude doulos uper ton kurion autou </P> <P>10:25 arketon tw maqhth ina genhtai ws o didaskalos autou kai o doulos ws o kurios autou ei ton oikodespothn beelzeboul epekalesan posw mallon tous oikiakous autou </P> <P>10:26 mh oun fobhqhte autous ouden gar estin kekalummenon o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai </P> <P>10:27 o legw umin en th skotia eipate en tw fwti kai o eis to ous akouete khruxate epi twn dwmatwn </P> <P>10:28 kai mh | fobhqhte | fobeisqe | apo twn | apokteinontwn | apoktennontwn | to swma thn de yuchn mh dunamenwn apokteinai fobeisqe de mallon ton dunamenon kai yuchn kai swma apolesai en geennh </P> <P>10:29 ouci duo strouqia assariou pwleitai kai en ex autwn ou peseitai epi thn ghn aneu tou patros umwn </P> <P>10:30 umwn de kai ai trices ths kefalhs pasai hriqmhmenai eisin </P> <P>10:31 mh oun fobeisqe pollwn strouqiwn diaferete umeis </P> <P>10:32 pas oun ostis omologhsei en emoi emprosqen twn anqrwpwn omologhsw kagw en autw emprosqen tou patros mou tou en | tois | [tois] | ouranois </P> <P>10:33 ostis | de | d an | arnhshtai me emprosqen twn anqrwpwn arnhsomai kagw auton emprosqen tou patros mou tou en | tois | [tois] | ouranois </P> <P>10:34 mh nomishte oti hlqon balein eirhnhn epi thn ghn ouk hlqon balein eirhnhn alla macairan </P> <P>10:35 hlqon gar dicasai anqrwpon kata tou patros autou kai qugatera kata ths mhtros auths kai numfhn kata ths penqeras auths </P> <P>10:36 kai ecqroi tou anqrwpou oi oikiakoi autou </P> <P>10:37 o filwn patera h mhtera uper eme ouk estin mou axios kai o filwn uion h qugatera uper eme ouk estin mou axios </P> <P>10:38 kai os ou lambanei ton stauron autou kai akolouqei opisw mou ouk estin mou axios </P> <P>10:39 o eurwn thn yuchn autou apolesei authn kai o apolesas thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn </P> <P>10:40 o decomenos umas eme decetai kai o eme decomenos decetai ton aposteilanta me </P> <P>10:41 o decomenos profhthn eis onoma profhtou misqon profhtou lhmyetai kai o decomenos dikaion eis onoma dikaiou misqon dikaiou lhmyetai </P> <P>10:42 kai os an potish ena twn mikrwn toutwn pothrion yucrou monon eis onoma maqhtou amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou </P> <P>11:1 kai egeneto ote etelesen o ihsous diatasswn tois dwdeka maqhtais autou metebh ekeiqen tou didaskein kai khrussein en tais polesin autwn </P> <P>11:2 o de iwannhs akousas en tw desmwthriw ta erga tou cristou pemyas dia twn maqhtwn autou </P> <P>11:3 eipen autw su ei o ercomenos h eteron prosdokwmen </P> <P>11:4 kai apokriqeis o ihsous eipen autois poreuqentes apaggeilate iwannh a akouete kai blepete </P> <P>11:5 tufloi anablepousin kai cwloi peripatousin leproi kaqarizontai kai kwfoi akouousin kai nekroi egeirontai kai ptwcoi euaggelizontai </P> <P>11:6 kai makarios estin os ean mh skandalisqh en emoi </P> <P>11:7 toutwn de poreuomenwn hrxato o ihsous legein tois oclois peri iwannou ti exhlqate eis thn erhmon qeasasqai kalamon upo anemou saleuomenon </P> <P>11:8 alla ti exhlqate idein anqrwpon en malakois hmfiesmenon idou oi ta malaka forountes en tois oikois twn basilewn | | eisin | </P> <P>11:9 alla ti exhlqate | profhthn idein | idein profhthn | nai legw umin kai perissoteron profhtou </P> <P>11:10 outos estin peri ou gegraptai idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou os kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou </P> <P>11:11 amhn legw umin ouk eghgertai en gennhtois gunaikwn meizwn iwannou tou baptistou o de mikroteros en th basileia twn ouranwn meizwn autou estin </P> <P>11:12 apo de twn hmerwn iwannou tou baptistou ews arti h basileia twn ouranwn biazetai kai biastai arpazousin authn </P> <P>11:13 pantes gar oi profhtai kai o nomos ews iwannou eprofhteusan </P> <P>11:14 kai ei qelete dexasqai autos estin hlias o mellwn ercesqai </P> <P>11:15 o ecwn wta akouetw </P> <P>11:16 tini de omoiwsw thn genean tauthn omoia estin paidiois kaqhmenois en tais agorais a prosfwnounta tois eterois </P> <P>11:17 legousin hulhsamen umin kai ouk wrchsasqe eqrhnhsamen kai ouk ekoyasqe </P> <P>11:18 hlqen gar iwannhs mhte esqiwn mhte pinwn kai legousin daimonion ecei </P> <P>11:19 hlqen o uios tou anqrwpou esqiwn kai pinwn kai legousin idou anqrwpos fagos kai oinopoths telwnwn filos kai amartwlwn kai edikaiwqh h sofia apo twn ergwn auths </P> <P>11:20 tote hrxato oneidizein tas poleis en ais egenonto ai pleistai dunameis autou oti ou metenohsan </P> <P>11:21 ouai soi corazin ouai soi bhqsaida oti ei en turw kai sidwni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw metenohsan </P> <P>11:22 plhn legw umin turw kai sidwni anektoteron estai en hmera krisews h umin </P> <P>11:23 kai su kafarnaoum mh ews ouranou uywqhsh ews adou <FONT COLOR="#FF0000">katabhsh*</FONT> oti ei en sodomois egenhqhsan ai dunameis ai genomenai en soi emeinen an mecri ths shmeron </P> <P>11:24 plhn legw umin oti gh sodomwn anektoteron estai en hmera krisews h soi </P> <P>11:25 en ekeinw tw kairw apokriqeis o ihsous eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai ths ghs oti ekruyas tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyas auta nhpiois </P> <P>11:26 nai o pathr oti outws eudokia egeneto emprosqen sou </P> <P>11:27 panta moi paredoqh upo tou patros mou kai oudeis epiginwskei ton uion ei mh o pathr oude ton patera tis epiginwskei ei mh o uios kai w ean boulhtai o uios apokaluyai </P> <P>11:28 deute pros me pantes oi kopiwntes kai pefortismenoi kagw anapausw umas </P> <P>11:29 arate ton zugon mou ef umas kai maqete ap emou oti praus eimi kai tapeinos th kardia kai eurhsete anapausin tais yucais umwn </P> <P>11:30 o gar zugos mou crhstos kai to fortion mou elafron estin </P> <P>12:1 en ekeinw tw kairw eporeuqh o ihsous tois sabbasin dia twn sporimwn oi de maqhtai autou epeinasan kai hrxanto tillein stacuas kai esqiein </P> <P>12:2 oi de farisaioi idontes eipan autw idou oi maqhtai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatw </P> <P>12:3 o de eipen autois ouk anegnwte ti epoihsen dauid ote epeinasen kai oi met autou </P> <P>12:4 pws eishlqen eis ton oikon tou qeou kai tous artous ths proqesews <FONT COLOR="#FF0000">efagon*</FONT> o ouk exon hn autw fagein oude tois met autou ei mh tois iereusin monois </P> <P>12:5 h ouk anegnwte en tw nomw oti tois sabbasin oi iereis en tw ierw to sabbaton bebhlousin kai anaitioi eisin </P> <P>12:6 legw de umin oti tou ierou meizon estin wde </P> <P>12:7 ei de egnwkeite ti estin eleos qelw kai ou qusian ouk an katedikasate tous anaitious </P> <P>12:8 kurios gar estin tou sabbatou o uios tou anqrwpou </P> <P>12:9 kai metabas ekeiqen hlqen eis thn sunagwghn autwn </P> <P>12:10 kai idou anqrwpos ceira ecwn xhran kai ephrwthsan auton legontes ei exestin tois sabbasin | qerapeuein | qerapeusai | ina kathgorhswsin autou </P> <P>12:11 o de eipen autois tis | [estai] | estai | ex umwn anqrwpos os exei probaton en kai ean empesh touto tois sabbasin eis boqunon ouci krathsei auto kai egerei </P> <P>12:12 posw oun diaferei anqrwpos probatou wste exestin tois sabbasin kalws poiein </P> <P>12:13 tote legei tw anqrwpw ekteinon sou thn ceira kai exeteinen kai apekatestaqh ugihs ws h allh </P> <P>12:14 exelqontes de oi farisaioi sumboulion elabon kat autou opws auton apoleswsin </P> <P>12:15 o de ihsous gnous anecwrhsen ekeiqen kai hkolouqhsan autw | | <FONT COLOR="#FF0000">[ocloi*]</FONT> | polloi kai eqerapeusen autous pantas </P> <P>12:16 kai epetimhsen autois ina mh faneron auton poihswsin </P> <P>12:17 ina plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontos </P> <P>12:18 idou o pais mou on hretisa o agaphtos mou | | eis | on eudokhsen h yuch mou qhsw to pneuma mou ep auton kai krisin tois eqnesin apaggelei </P> <P>12:19 ouk erisei oude kraugasei oude akousei tis en tais plateiais thn fwnhn autou </P> <P>12:20 kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tufomenon ou sbesei ews an ekbalh eis nikos thn krisin </P> <P>12:21 kai tw onomati autou eqnh elpiousin </P> <P>12:22 tote | proshnegkan autw daimonizomenon tuflon kai kwfon | proshnecqh autw daimonizomenos tuflos kai kwfos | kai eqerapeusen auton wste ton kwfon lalein kai blepein </P> <P>12:23 kai existanto pantes oi ocloi kai elegon mhti outos estin o uios dauid </P> <P>12:24 oi de farisaioi akousantes eipon outos ouk ekballei ta daimonia ei mh en tw beelzeboul arconti twn daimoniwn </P> <P>12:25 <FONT COLOR="#FF0000">eidws de*</FONT> tas enqumhseis autwn eipen autois pasa basileia merisqeisa kaq eauths erhmoutai kai pasa polis h oikia merisqeisa kaq eauths ou staqhsetai </P> <P>12:26 kai ei o satanas ton satanan ekballei ef eauton emerisqh pws oun staqhsetai h basileia autou </P> <P>12:27 kai ei egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi kritai esontai umwn </P> <P>12:28 ei de en pneumati qeou egw ekballw ta daimonia ara efqasen ef umas h basileia tou qeou </P> <P>12:29 h pws dunatai tis eiselqein eis thn oikian tou iscurou kai ta skeuh autou arpasai ean mh prwton dhsh ton iscuron kai tote thn oikian autou diarpasei </P> <P>12:30 o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei </P> <P>12:31 dia touto legw umin pasa amartia kai blasfhmia afeqhsetai tois anqrwpois h de tou pneumatos blasfhmia ouk afeqhsetai </P> <P>12:32 kai os ean eiph logon kata tou uiou tou anqrwpou afeqhsetai autw os d an eiph kata tou pneumatos tou agiou ouk afeqhsetai autw oute en toutw tw aiwni oute en tw mellonti </P> <P>12:33 h poihsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon h poihsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginwsketai </P> <P>12:34 gennhmata ecidnwn pws dunasqe agaqa lalein ponhroi ontes ek gar tou perisseumatos ths kardias to stoma lalei </P> <P>12:35 o agaqos anqrwpos ek tou agaqou qhsaurou ekballei agaqa kai o ponhros anqrwpos ek tou ponhrou qhsaurou ekballei ponhra </P> <P>12:36 legw de umin oti pan rhma argon o lalhsousin oi anqrwpoi apodwsousin peri autou logon en hmera krisews </P> <P>12:37 ek gar twn logwn sou dikaiwqhsh kai ek twn logwn sou katadikasqhsh </P> <P>12:38 tote apekriqhsan autw tines twn grammatewn kai farisaiwn legontes didaskale qelomen apo sou shmeion idein </P> <P>12:39 o de apokriqeis eipen autois genea ponhra kai moicalis shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou </P> <P>12:40 wsper gar hn iwnas en th koilia tou khtous treis hmeras kai treis nuktas outws estai o uios tou anqrwpou en th kardia ths ghs treis hmeras kai treis nuktas </P> <P>12:41 andres nineuitai anasthsontai en th krisei meta ths geneas tauths kai katakrinousin authn oti metenohsan eis to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde </P> <P>12:42 basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta ths geneas tauths kai katakrinei authn oti hlqen ek twn peratwn ths ghs akousai thn sofian solomwnos kai idou pleion solomwnos wde </P> <P>12:43 otan de to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai ouc euriskei </P> <P>12:44 tote legei eis ton oikon mou epistreyw oqen exhlqon kai elqon euriskei scolazonta | [kai] | | sesarwmenon kai kekosmhmenon </P> <P>12:45 tote poreuetai kai paralambanei meq eautou epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn outws estai kai th genea tauth th ponhra </P> <P>12:46 eti autou lalountos tois oclois idou h mhthr kai oi adelfoi autou eisthkeisan exw zhtountes autw lalhsai </P> <P>12:47 | | <FONT COLOR="#FF0000">[eipen de tis autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw esthkasin zhtountes soi lalhsai*]</FONT> | </P> <P>12:48 o de apokriqeis eipen tw legonti autw tis estin h mhthr mou kai tines eisin oi adelfoi mou </P> <P>12:49 kai ekteinas thn ceira | [autou] | autou | epi tous maqhtas autou eipen idou h mhthr mou kai oi adelfoi mou </P> <P>12:50 ostis gar an poihsh to qelhma tou patros mou tou en ouranois autos mou adelfos kai adelfh kai mhthr estin </P> <P>13:1 en th hmera ekeinh exelqwn o ihsous ths oikias ekaqhto para thn qalassan </P> <P>13:2 kai sunhcqhsan pros auton ocloi polloi wste auton eis ploion embanta kaqhsqai kai pas o oclos epi ton aigialon eisthkei </P> <P>13:3 kai elalhsen autois polla en parabolais legwn idou exhlqen o speirwn tou speirein </P> <P>13:4 kai en tw speirein auton a men epesen para thn odon kai elqonta ta peteina katefagen auta </P> <P>13:5 alla de epesen epi ta petrwdh opou ouk eicen ghn pollhn kai euqews exaneteilen dia to mh ecein baqos ghs </P> <P>13:6 hliou de anateilantos ekaumatisqh kai dia to mh ecein rizan exhranqh </P> <P>13:7 alla de epesen epi tas akanqas kai anebhsan ai akanqai kai | apepnixan | epnixan | auta </P> <P>13:8 alla de epesen epi thn ghn thn kalhn kai edidou karpon o men ekaton o de exhkonta o de triakonta </P> <P>13:9 o ecwn wta akouetw </P> <P>13:10 kai proselqontes oi maqhtai eipan autw dia ti en parabolais laleis autois </P> <P>13:11 o de apokriqeis eipen | | autois | oti umin dedotai gnwnai ta musthria ths basileias twn ouranwn ekeinois de ou dedotai </P> <P>13:12 ostis gar ecei doqhsetai autw kai perisseuqhsetai ostis de ouk ecei kai o ecei arqhsetai ap autou </P> <P>13:13 dia touto en parabolais autois lalw oti blepontes ou blepousin kai akouontes ouk akouousin oude suniousin </P> <P>13:14 kai anaplhroutai autois h profhteia hsaiou h legousa akoh akousete kai ou mh sunhte kai blepontes bleyete kai ou mh idhte </P> <P>13:15 epacunqh gar h kardia tou laou toutou kai tois wsin barews hkousan kai tous ofqalmous autwn ekammusan mhpote idwsin tois ofqalmois kai tois wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iasomai autous </P> <P>13:16 umwn de makarioi oi ofqalmoi oti blepousin kai ta wta | [umwn] | umwn | oti akouousin </P> <P>13:17 amhn gar legw umin oti polloi profhtai kai dikaioi epequmhsan idein a blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk hkousan </P> <P>13:18 umeis oun akousate thn parabolhn tou speirantos </P> <P>13:19 pantos akouontos ton logon ths basileias kai mh sunientos ercetai o ponhros kai arpazei to esparmenon en th kardia autou outos estin o para thn odon spareis </P> <P>13:20 o de epi ta petrwdh spareis outos estin o ton logon akouwn kai euqus meta caras lambanwn auton </P> <P>13:21 ouk ecei de rizan en eautw alla proskairos estin genomenhs de qliyews h diwgmou dia ton logon euqus skandalizetai </P> <P>13:22 o de eis tas akanqas spareis outos estin o ton logon akouwn kai h merimna tou aiwnos kai h apath tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai </P> <P>13:23 o de epi thn kalhn ghn spareis outos estin o ton logon akouwn kai sunieis os dh karpoforei kai poiei o men ekaton o de exhkonta o de triakonta </P> <P>13:24 allhn parabolhn pareqhken autois legwn wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw speiranti kalon sperma en tw agrw autou </P> <P>13:25 en de tw kaqeudein tous anqrwpous hlqen autou o ecqros kai epespeiren zizania ana meson tou sitou kai aphlqen </P> <P>13:26 ote de eblasthsen o cortos kai karpon epoihsen tote efanh kai ta zizania </P> <P>13:27 proselqontes de oi douloi tou oikodespotou eipon autw kurie ouci kalon sperma espeiras en tw sw agrw poqen oun ecei zizania </P> <P>13:28 o de efh autois ecqros anqrwpos touto epoihsen oi de | autw legousin | douloi legousin autw | qeleis oun apelqontes sullexwmen auta </P> <P>13:29 o de fhsin ou mhpote sullegontes ta zizania ekrizwshte ama autois ton siton </P> <P>13:30 afete sunauxanesqai amfotera ews tou qerismou kai en kairw tou qerismou erw tois qeristais sullexate prwton ta zizania kai dhsate auta | [eis] | eis | desmas pros to katakausai auta ton de siton | sunagete | sunagagete | eis thn apoqhkhn mou </P> <P>13:31 allhn parabolhn pareqhken autois legwn omoia estin h basileia twn ouranwn kokkw sinapews on labwn anqrwpos espeiren en tw agrw autou </P> <P>13:32 o mikroteron men estin pantwn twn spermatwn otan de auxhqh meizon twn lacanwn estin kai ginetai dendron wste elqein ta peteina tou ouranou kai kataskhnoun en tois kladois autou </P> <P>13:33 allhn parabolhn | [elalhsen autois] | elalhsen autois | omoia estin h basileia twn ouranwn zumh hn labousa gunh enekruyen eis aleurou sata tria ews ou ezumwqh olon </P> <P>13:34 tauta panta elalhsen o ihsous en parabolais tois oclois kai cwris parabolhs ouden elalei autois </P> <P>13:35 opws plhrwqh to rhqen <FONT COLOR="#FF0000">dia tou profhtou*</FONT> legontos anoixw en parabolais to stoma mou ereuxomai kekrummena apo katabolhs | | <FONT COLOR="#FF0000">[kosmou*]</FONT> | </P> <P>13:36 tote afeis tous oclous hlqen eis thn oikian kai proshlqon autw oi maqhtai autou legontes diasafhson hmin thn parabolhn twn zizaniwn tou agrou </P> <P>13:37 o de apokriqeis eipen o speirwn to kalon sperma estin o uios tou anqrwpou </P> <P>13:38 o de agros estin o kosmos to de kalon sperma outoi eisin oi uioi ths basileias ta de zizania eisin oi uioi tou ponhrou </P> <P>13:39 o de ecqros o speiras auta estin o diabolos o de qerismos sunteleia aiwnos estin oi de qeristai aggeloi eisin </P> <P>13:40 wsper oun sullegetai ta zizania kai puri | katakaietai | &lt;katakaietai&gt; | outws estai en th sunteleia tou aiwnos </P> <P>13:41 apostelei o uios tou anqrwpou tous aggelous autou kai sullexousin ek ths basileias autou panta ta skandala kai tous poiountas thn anomian </P> <P>13:42 kai balousin autous eis thn kaminon tou puros ekei estai o klauqmos kai o brugmos twn odontwn </P> <P>13:43 tote oi dikaioi eklamyousin ws o hlios en th basileia tou patros autwn o ecwn wta akouetw </P> <P>13:44 omoia estin h basileia twn ouranwn qhsaurw kekrummenw en tw agrw on eurwn anqrwpos ekruyen kai apo ths caras autou upagei kai pwlei | | panta | osa ecei kai agorazei ton agron ekeinon </P> <P>13:45 palin omoia estin h basileia twn ouranwn | | anqrwpw | emporw zhtounti kalous margaritas </P> <P>13:46 eurwn de ena polutimon margarithn apelqwn pepraken panta osa eicen kai hgorasen auton </P> <P>13:47 palin omoia estin h basileia twn ouranwn saghnh blhqeish eis thn qalassan kai ek pantos genous sunagagoush </P> <P>13:48 hn ote eplhrwqh anabibasantes epi ton aigialon kai kaqisantes sunelexan ta kala eis aggh ta de sapra exw ebalon </P> <P>13:49 outws estai en th sunteleia tou aiwnos exeleusontai oi aggeloi kai aforiousin tous ponhrous ek mesou twn dikaiwn </P> <P>13:50 kai balousin autous eis thn kaminon tou puros ekei estai o klauqmos kai o brugmos twn odontwn </P> <P>13:51 sunhkate tauta panta legousin autw nai </P> <P>13:52 o de eipen autois dia touto pas grammateus maqhteuqeis th basileia twn ouranwn omoios estin anqrwpw oikodespoth ostis ekballei ek tou qhsaurou autou kaina kai palaia </P> <P>13:53 kai egeneto ote etelesen o ihsous tas parabolas tautas methren ekeiqen </P> <P>13:54 kai elqwn eis thn patrida autou edidasken autous en th sunagwgh autwn wste ekplhssesqai autous kai legein poqen toutw h sofia auth kai ai dunameis </P> <P>13:55 ouc outos estin o tou tektonos uios ouc h mhthr autou legetai mariam kai oi adelfoi autou iakwbos kai iwshf kai simwn kai ioudas </P> <P>13:56 kai ai adelfai autou ouci pasai pros hmas eisin poqen oun toutw tauta panta </P> <P>13:57 kai eskandalizonto en autw o de ihsous eipen autois ouk estin profhths atimos ei mh en th patridi kai en th oikia autou </P> <P>13:58 kai ouk epoihsen ekei dunameis pollas dia thn apistian autwn </P> <P>14:1 en ekeinw tw kairw hkousen hrwdhs o tetraarchs thn akohn ihsou </P> <P>14:2 kai eipen tois paisin autou outos estin iwannhs o baptisths autos hgerqh apo twn nekrwn kai dia touto ai dunameis energousin en autw </P> <P>14:3 o gar hrwdhs krathsas ton iwannhn edhsen | | [auton] | kai en fulakh apeqeto dia hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou </P> <P>14:4 elegen gar o iwannhs autw ouk exestin soi ecein authn </P> <P>14:5 kai qelwn auton apokteinai efobhqh ton oclon oti ws profhthn auton eicon </P> <P>14:6 genesiois de genomenois tou hrwdou wrchsato h qugathr ths hrwdiados en tw mesw kai hresen tw hrwdh </P> <P>14:7 oqen meq orkou wmologhsen auth dounai o ean aithshtai </P> <P>14:8 h de probibasqeisa upo ths mhtros auths dos moi fhsin wde epi pinaki thn kefalhn iwannou tou baptistou </P> <P>14:9 kai luphqeis o basileus dia tous orkous kai tous sunanakeimenous ekeleusen doqhnai </P> <P>14:10 kai pemyas apekefalisen | | [ton] | iwannhn en th fulakh </P> <P>14:11 kai hnecqh h kefalh autou epi pinaki kai edoqh tw korasiw kai hnegken th mhtri auths </P> <P>14:12 kai proselqontes oi maqhtai autou hran to ptwma kai eqayan | auton | &lt;auton&gt; | kai elqontes aphggeilan tw ihsou </P> <P>14:13 akousas de o ihsous anecwrhsen ekeiqen en ploiw eis erhmon topon kat idian kai akousantes oi ocloi hkolouqhsan autw pezh apo twn polewn </P> <P>14:14 kai exelqwn eiden polun oclon kai esplagcnisqh ep autois kai eqerapeusen tous arrwstous autwn </P> <P>14:15 oyias de genomenhs proshlqon autw oi maqhtai legontes erhmos estin o topos kai h wra hdh parhlqen apoluson tous oclous ina apelqontes eis tas kwmas agoraswsin eautois brwmata </P> <P>14:16 o de | ihsous | [ihsous] | eipen autois ou creian ecousin apelqein dote autois umeis fagein </P> <P>14:17 oi de legousin autw ouk ecomen wde ei mh pente artous kai duo icquas </P> <P>14:18 o de eipen ferete moi wde autous </P> <P>14:19 kai keleusas tous oclous anakliqhnai epi tou cortou labwn tous pente artous kai tous duo icquas anableyas eis ton ouranon euloghsen kai klasas edwken tois maqhtais tous artous oi de maqhtai tois oclois </P> <P>14:20 kai efagon pantes kai ecortasqhsan kai hran to perisseuon twn klasmatwn dwdeka kofinous plhreis </P> <P>14:21 oi de esqiontes hsan andres wsei pentakiscilioi cwris gunaikwn kai paidiwn </P> <P>14:22 kai | [euqews] | euqews | hnagkasen tous maqhtas embhnai eis | | to | ploion kai proagein auton eis to peran ews ou apolush tous oclous </P> <P>14:23 kai apolusas tous oclous anebh eis to oros kat idian proseuxasqai oyias de genomenhs monos hn ekei </P> <P>14:24 to de ploion hdh <FONT COLOR="#FF0000">stadious pollous apo ths ghs apeicen*</FONT> basanizomenon upo twn kumatwn hn gar enantios o anemos </P> <P>14:25 tetarth de fulakh ths nuktos hlqen pros autous peripatwn epi thn qalassan </P> <P>14:26 oi de maqhtai idontes auton epi ths qalasshs peripatounta etaracqhsan legontes oti fantasma estin kai apo tou fobou ekraxan </P> <P>14:27 euqus de elalhsen [o ihsous] autois legwn qarseite egw eimi mh fobeisqe </P> <P>14:28 apokriqeis de | o petros eipen autw | autw o petros eipen | kurie ei su ei keleuson me elqein pros se epi ta udata </P> <P>14:29 o de eipen elqe kai katabas apo tou ploiou | | [o] | petros periepathsen epi ta udata kai hlqen pros ton ihsoun </P> <P>14:30 blepwn de ton anemon | | <FONT COLOR="#FF0000">[iscuron*]</FONT> | efobhqh kai arxamenos katapontizesqai ekraxen legwn kurie swson me </P> <P>14:31 euqews de o ihsous ekteinas thn ceira epelabeto autou kai legei autw oligopiste eis ti edistasas </P> <P>14:32 kai anabantwn autwn eis to ploion ekopasen o anemos </P> <P>14:33 oi de en tw ploiw prosekunhsan autw legontes alhqws qeou uios ei </P> <P>14:34 kai diaperasantes hlqon epi thn ghn eis gennhsaret </P> <P>14:35 kai epignontes auton oi andres tou topou ekeinou apesteilan eis olhn thn pericwron ekeinhn kai proshnegkan autw pantas tous kakws econtas </P> <P>14:36 kai parekaloun | [auton] | auton | ina monon aywntai tou kraspedou tou imatiou autou kai osoi hyanto dieswqhsan </P> <P>15:1 tote prosercontai tw ihsou apo ierosolumwn farisaioi kai grammateis legontes </P> <P>15:2 dia ti oi maqhtai sou parabainousin thn paradosin twn presbuterwn ou gar niptontai tas ceiras | | [autwn] | otan arton esqiwsin </P> <P>15:3 o de apokriqeis eipen autois dia ti kai umeis parabainete thn entolhn tou qeou dia thn paradosin umwn </P> <P>15:4 o gar qeos eipen tima ton patera kai thn mhtera kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw </P> <P>15:5 umeis de legete os an eiph tw patri h th mhtri dwron o ean ex emou wfelhqhs </P> <P>15:6 ou mh timhsei <FONT COLOR="#FF0000">ton patera autou*</FONT> kai hkurwsate ton logon tou qeou dia thn paradosin umwn </P> <P>15:7 upokritai kalws eprofhteusen peri umwn hsaias legwn </P> <P>15:8 o laos outos tois ceilesin me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou </P> <P>15:9 mathn de sebontai me didaskontes didaskalias entalmata anqrwpwn </P> <P>15:10 kai proskalesamenos ton oclon eipen autois akouete kai suniete </P> <P>15:11 ou to eisercomenon eis to stoma koinoi ton anqrwpon alla to ekporeuomenon ek tou stomatos touto koinoi ton anqrwpon </P> <P>15:12 tote proselqontes oi maqhtai legousin autw oidas oti oi farisaioi akousantes ton logon eskandalisqhsan </P> <P>15:13 o de apokriqeis eipen pasa futeia hn ouk efuteusen o pathr mou o ouranios ekrizwqhsetai </P> <P>15:14 afete autous tufloi eisin odhgoi | | <FONT COLOR="#FF0000">[tuflwn*]</FONT> | tuflos de tuflon ean odhgh amfoteroi eis boqunon pesountai </P> <P>15:15 apokriqeis de o petros eipen autw frason hmin thn parabolhn | | <FONT COLOR="#FF0000">[tauthn*]</FONT> | </P> <P>15:16 o de eipen akmhn kai umeis asunetoi este </P> <P>15:17 ou noeite oti pan to eisporeuomenon eis to stoma eis thn koilian cwrei kai eis afedrwna ekballetai </P> <P>15:18 ta de ekporeuomena ek tou stomatos ek ths kardias exercetai kakeina koinoi ton anqrwpon </P> <P>15:19 ek gar ths kardias exercontai dialogismoi ponhroi fonoi moiceiai porneiai klopai yeudomarturiai blasfhmiai </P> <P>15:20 tauta estin ta koinounta ton anqrwpon to de aniptois cersin fagein ou koinoi ton anqrwpon </P> <P>15:21 kai exelqwn ekeiqen o ihsous anecwrhsen eis ta merh turou kai sidwnos </P> <P>15:22 kai idou gunh cananaia apo twn oriwn ekeinwn exelqousa ekrazen legousa elehson me kurie uios dauid h qugathr mou kakws daimonizetai </P> <P>15:23 o de ouk apekriqh auth logon kai proselqontes oi maqhtai autou hrwtoun auton legontes apoluson authn oti krazei opisqen hmwn </P> <P>15:24 o de apokriqeis eipen ouk apestalhn ei mh eis ta probata ta apolwlota oikou israhl </P> <P>15:25 h de elqousa prosekunei autw legousa kurie bohqei moi </P> <P>15:26 o de apokriqeis eipen ouk estin kalon labein ton arton twn teknwn kai balein tois kunariois </P> <P>15:27 h de eipen nai kurie kai | [gar] | gar | ta kunaria esqiei apo twn yiciwn twn piptontwn apo ths trapezhs twn kuriwn autwn </P> <P>15:28 tote apokriqeis o ihsous eipen auth w gunai megalh sou h pistis genhqhtw soi ws qeleis kai iaqh h qugathr auths apo ths wras ekeinhs </P> <P>15:29 kai metabas ekeiqen o ihsous hlqen para thn qalassan ths galilaias kai anabas eis to oros ekaqhto ekei </P> <P>15:30 kai proshlqon autw ocloi polloi econtes meq eautwn cwlous | kullous tuflous | tuflous kullous | kwfous kai eterous pollous kai erriyan autous para tous podas autou kai eqerapeusen autous </P> <P>15:31 wste ton oclon qaumasai blepontas kwfous <FONT COLOR="#FF0000">lalountas | | kullous ugieis* |</FONT> kai cwlous peripatountas kai tuflous blepontas kai edoxasan ton qeon israhl </P> <P>15:32 o de ihsous proskalesamenos tous maqhtas autou eipen splagcnizomai epi ton oclon oti | [hdh] | hdh | hmerai treis prosmenousin moi kai ouk ecousin ti fagwsin kai apolusai autous nhsteis ou qelw mhpote ekluqwsin en th odw </P> <P>15:33 kai legousin autw oi maqhtai poqen hmin en erhmia artoi tosoutoi wste cortasai oclon tosouton </P> <P>15:34 kai legei autois o ihsous posous artous ecete oi de eipan epta kai oliga icqudia </P> <P>15:35 kai paraggeilas tw oclw anapesein epi thn ghn </P> <P>15:36 elaben tous epta artous kai tous icquas kai eucaristhsas eklasen kai edidou tois maqhtais oi de maqhtai tois oclois </P> <P>15:37 kai efagon pantes kai ecortasqhsan kai to perisseuon twn klasmatwn hran epta spuridas plhreis </P> <P>15:38 oi de esqiontes hsan tetrakiscilioi andres cwris gunaikwn kai paidiwn </P> <P>15:39 kai apolusas tous oclous enebh eis to ploion kai hlqen eis ta oria <FONT COLOR="#FF0000">magadan*</FONT> </P> <P>16:1 kai proselqontes | [oi] | oi | farisaioi kai saddoukaioi peirazontes ephrwthsan auton shmeion ek tou ouranou epideixai autois </P> <P>16:2 o de apokriqeis eipen autois<FONT COLOR="#FF0000"> | [[oyias | [oyias | genomenhs legete eudia purrazei gar o ouranos </P> <P>16:3 kai prwi shmeron ceimwn purrazei gar stugnazwn o ouranos to men proswpon tou ouranou ginwskete diakrinein ta de shmeia twn kairwn ou | dunasqe]] | dunasqe*] | </FONT></P> <P>16:4 genea ponhra kai moicalis shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna kai katalipwn autous aphlqen </P> <P>16:5 kai elqontes oi maqhtai eis to peran epelaqonto artous labein </P> <P>16:6 o de ihsous eipen autois orate kai prosecete apo ths zumhs twn farisaiwn kai saddoukaiwn </P> <P>16:7 oi de dielogizonto en eautois legontes oti artous ouk elabomen </P> <P>16:8 gnous de o ihsous eipen ti dialogizesqe en eautois oligopistoi oti artous ouk ecete </P> <P>16:9 oupw noeite oude mnhmoneuete tous pente artous twn pentakisciliwn kai posous kofinous elabete </P> <P>16:10 oude tous epta artous twn tetrakisciliwn kai posas spuridas elabete </P> <P>16:11 pws ou noeite oti ou peri artwn eipon umin prosecete de apo ths zumhs twn farisaiwn kai saddoukaiwn </P> <P>16:12 tote sunhkan oti ouk eipen prosecein apo ths zumhs | <FONT COLOR="#FF0000">[twn artwn*]</FONT> | twn artwn | alla apo ths didachs twn farisaiwn kai saddoukaiwn </P> <P>16:13 elqwn de o ihsous eis ta merh kaisareias ths filippou hrwta tous maqhtas autou legwn tina legousin oi anqrwpoi einai ton uion tou anqrwpou </P> <P>16:14 oi de eipan oi men iwannhn ton baptisthn alloi de hlian eteroi de ieremian h ena twn profhtwn </P> <P>16:15 legei autois umeis de tina me legete einai </P> <P>16:16 apokriqeis de simwn petros eipen su ei o cristos o uios tou qeou tou zwntos </P> <P>16:17 apokriqeis de o ihsous eipen autw makarios ei simwn bariwna oti sarx kai aima ouk apekaluyen soi all o pathr mou o en | [tois] | tois | ouranois </P> <P>16:18 kagw de soi legw oti su ei petros kai epi tauth th petra oikodomhsw mou thn ekklhsian kai pulai adou ou katiscusousin auths </P> <P>16:19 dwsw soi tas kleidas ths basileias twn ouranwn kai o ean dhshs epi ths ghs estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lushs epi ths ghs estai lelumenon en tois ouranois </P> <P>16:20 tote | epetimhsen | diesteilato | tois maqhtais ina mhdeni eipwsin oti autos estin o cristos </P> <P>16:21 apo tote hrxato | ihsous cristos | o ihsous | deiknuein tois maqhtais autou oti dei auton eis ierosoluma apelqein kai polla paqein apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai </P> <P>16:22 kai proslabomenos auton o petros hrxato epitiman autw legwn ilews soi kurie ou mh estai soi touto </P> <P>16:23 o de strafeis eipen tw petrw upage opisw mou satana skandalon ei emou oti ou froneis ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn </P> <P>16:24 tote | [o] | o | ihsous eipen tois maqhtais autou ei tis qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi </P> <P>16:25 os gar ean qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn os d an apolesh thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn </P> <P>16:26 ti gar wfelhqhsetai anqrwpos ean ton kosmon olon kerdhsh thn de yuchn autou zhmiwqh h ti dwsei anqrwpos antallagma ths yuchs autou </P> <P>16:27 mellei gar o uios tou anqrwpou ercesqai en th doxh tou patros autou meta twn aggelwn autou kai tote apodwsei ekastw kata thn praxin autou </P> <P>16:28 amhn legw umin oti eisin tines twn wde estwtwn oitines ou mh geuswntai qanatou ews an idwsin ton uion tou anqrwpou ercomenon en th basileia autou </P> <P>17:1 kai meq hmeras ex paralambanei o ihsous ton petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon autou kai anaferei autous eis oros uyhlon kat idian </P> <P>17:2 kai metemorfwqh emprosqen autwn kai elamyen to proswpon autou ws o hlios ta de imatia autou egeneto leuka ws to fws </P> <P>17:3 kai idou wfqh autois mwushs kai hlias sullalountes met autou </P> <P>17:4 apokriqeis de o petros eipen tw ihsou kurie kalon estin hmas wde einai ei qeleis poihsw wde treis skhnas soi mian kai mwusei mian kai hlia mian </P> <P>17:5 eti autou lalountos idou nefelh fwteinh epeskiasen autous kai idou fwnh ek ths nefelhs legousa outos estin o uios mou o agaphtos en w eudokhsa akouete autou </P> <P>17:6 kai akousantes oi maqhtai epesan epi proswpon autwn kai efobhqhsan sfodra </P> <P>17:7 kai proshlqen o ihsous kai ayamenos autwn eipen egerqhte kai mh fobeisqe </P> <P>17:8 eparantes de tous ofqalmous autwn oudena eidon ei mh auton ihsoun monon </P> <P>17:9 kai katabainontwn autwn ek tou orous eneteilato autois o ihsous legwn mhdeni eiphte to orama ews ou o uios tou anqrwpou ek nekrwn egerqh </P> <P>17:10 kai ephrwthsan auton oi maqhtai legontes ti oun oi grammateis legousin oti hlian dei elqein prwton </P> <P>17:11 o de apokriqeis eipen hlias men ercetai kai apokatasthsei panta </P> <P>17:12 legw de umin oti hlias hdh hlqen kai ouk epegnwsan auton alla epoihsan en autw osa hqelhsan outws kai o uios tou anqrwpou mellei pascein up autwn </P> <P>17:13 tote sunhkan oi maqhtai oti peri iwannou tou baptistou eipen autois </P> <P>17:14 kai elqontwn pros ton oclon proshlqen autw anqrwpos gonupetwn auton </P> <P>17:15 kai legwn kurie elehson mou ton uion oti selhniazetai kai kakws | ecei | pascei | pollakis gar piptei eis to pur kai pollakis eis to udwr </P> <P>17:16 kai proshnegka auton tois maqhtais sou kai ouk hdunhqhsan auton qerapeusai </P> <P>17:17 apokriqeis de o ihsous eipen w genea apistos kai diestrammenh ews pote meq umwn esomai ews pote anexomai umwn ferete moi auton wde </P> <P>17:18 kai epetimhsen autw o ihsous kai exhlqen ap autou to daimonion kai eqerapeuqh o pais apo ths wras ekeinhs </P> <P>17:19 tote proselqontes oi maqhtai tw ihsou kat idian eipon dia ti hmeis ouk hdunhqhmen ekbalein auto </P> <P>17:20 o de legei autois dia thn oligopistian umwn amhn gar legw umin ean echte pistin ws kokkon sinapews ereite tw orei toutw metaba enqen ekei kai metabhsetai kai ouden adunathsei umin </P> <P>17:21 </P> <P>17:22 sustrefomenwn de autwn en th galilaia eipen autois o ihsous mellei o uios tou anqrwpou paradidosqai eis ceiras anqrwpwn </P> <P>17:23 kai apoktenousin auton kai th trith hmera egerqhsetai kai eluphqhsan sfodra </P> <P>17:24 elqontwn de autwn eis kafarnaoum proshlqon oi ta didracma lambanontes tw petrw kai eipan o didaskalos umwn ou telei | ta | [ta] | didracma </P> <P>17:25 legei nai kai elqonta eis thn oikian proefqasen auton o ihsous legwn ti soi dokei simwn oi basileis ths ghs apo tinwn lambanousin telh h khnson apo twn uiwn autwn h apo twn allotriwn </P> <P>17:26 eipontos de apo twn allotriwn efh autw o ihsous ara ge eleuqeroi eisin oi uioi </P> <P>17:27 ina de mh skandaliswmen autous poreuqeis eis qalassan bale agkistron kai ton anabanta prwton icqun aron kai anoixas to stoma autou eurhseis stathra ekeinon labwn dos autois anti emou kai sou </P> <P>18:1 en ekeinh th wra proshlqon oi maqhtai tw ihsou legontes tis ara meizwn estin en th basileia twn ouranwn </P> <P>18:2 kai proskalesamenos paidion esthsen auto en mesw autwn </P> <P>18:3 kai eipen amhn legw umin ean mh strafhte kai genhsqe ws ta paidia ou mh eiselqhte eis thn basileian twn ouranwn </P> <P>18:4 ostis oun tapeinwsei eauton ws to paidion touto outos estin o meizwn en th basileia twn ouranwn </P> <P>18:5 kai os ean dexhtai en paidion toiouto epi tw onomati mou eme decetai </P> <P>18:6 os d an skandalish ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn eis eme sumferei autw ina kremasqh mulos onikos peri ton trachlon autou kai katapontisqh en tw pelagei ths qalasshs </P> <P>18:7 ouai tw kosmw apo twn skandalwn anagkh gar elqein ta skandala plhn ouai tw anqrwpw di ou to skandalon ercetai </P> <P>18:8 ei de h ceir sou h o pous sou skandalizei se ekkoyon auton kai bale apo sou kalon soi estin eiselqein eis thn zwhn kullon h cwlon h duo ceiras h duo podas econta blhqhnai eis to pur to aiwnion </P> <P>18:9 kai ei o ofqalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monofqalmon eis thn zwhn eiselqein h duo ofqalmous econta blhqhnai eis thn geennan tou puros </P> <P>18:10 orate mh katafronhshte enos twn mikrwn toutwn legw gar umin oti oi aggeloi autwn en ouranois dia pantos blepousin to proswpon tou patros mou tou en ouranois </P> <P>18:11 </P> <P>18:12 ti umin dokei ean genhtai tini anqrwpw ekaton probata kai planhqh en ex autwn ouci afhsei ta enenhkonta ennea epi ta orh kai poreuqeis zhtei to planwmenon </P> <P>18:13 kai ean genhtai eurein auto amhn legw umin oti cairei ep autw mallon h epi tois enenhkonta ennea tois mh peplanhmenois </P> <P>18:14 outws ouk estin qelhma emprosqen tou patros | mou | <FONT COLOR="#FF0000">umwn*</FONT> | tou en ouranois ina apolhtai en twn mikrwn toutwn </P> <P>18:15 ean de amarthsh | | <FONT COLOR="#FF0000">[eis se*]</FONT> | o adelfos sou upage elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akoush ekerdhsas ton adelfon sou </P> <P>18:16 ean de mh akoush paralabe meta sou eti ena h duo ina epi stomatos duo marturwn h triwn staqh pan rhma </P> <P>18:17 ean de parakoush autwn | eipon | eipe | th ekklhsia ean de kai ths ekklhsias parakoush estw soi wsper o eqnikos kai o telwnhs </P> <P>18:18 amhn legw umin osa ean dhshte epi ths ghs estai dedemena en ouranw kai osa ean lushte epi ths ghs estai lelumena en ouranw </P> <P>18:19 palin <FONT COLOR="#FF0000">[amhn*]</FONT> legw umin oti ean duo sumfwnhswsin ex umwn epi ths ghs peri pantos pragmatos ou ean aithswntai genhsetai autois para tou patros mou tou en ouranois </P> <P>18:20 ou gar eisin duo h treis sunhgmenoi eis to emon onoma ekei eimi en mesw autwn </P> <P>18:21 tote proselqwn o petros eipen | [autw] | autw | kurie posakis amarthsei eis eme o adelfos mou kai afhsw autw ews eptakis </P> <P>18:22 legei autw o ihsous ou legw soi ews eptakis alla ews ebdomhkontakis epta </P> <P>18:23 dia touto wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei os hqelhsen sunarai logon meta twn doulwn autou </P> <P>18:24 arxamenou de autou sunairein | proshcqh eis autw | proshnecqh autw eis | ofeileths muriwn talantwn </P> <P>18:25 mh econtos de autou apodounai ekeleusen auton o kurios praqhnai kai thn gunaika kai ta tekna kai panta osa ecei kai apodoqhnai </P> <P>18:26 peswn oun o doulos prosekunei autw legwn makroqumhson ep emoi kai panta apodwsw soi </P> <P>18:27 splagcnisqeis de o kurios tou doulou | [ekeinou] | ekeinou | apelusen auton kai to daneion afhken autw </P> <P>18:28 exelqwn de o doulos ekeinos euren ena twn sundoulwn autou os wfeilen autw ekaton dhnaria kai krathsas auton epnigen legwn apodos ei ti ofeileis </P> <P>18:29 peswn oun o sundoulos autou parekalei auton legwn makroqumhson ep emoi kai apodwsw soi </P> <P>18:30 o de ouk hqelen alla apelqwn ebalen auton eis fulakhn ews apodw to ofeilomenon </P> <P>18:31 idontes oun oi sundouloi autou ta genomena eluphqhsan sfodra kai elqontes diesafhsan tw kuriw eautwn panta ta genomena </P> <P>18:32 tote proskalesamenos auton o kurios autou legei autw doule ponhre pasan thn ofeilhn ekeinhn afhka soi epei parekalesas me </P> <P>18:33 ouk edei kai se elehsai ton sundoulon sou ws kagw se hlehsa </P> <P>18:34 kai orgisqeis o kurios autou paredwken auton tois basanistais ews | [ou] | ou | apodw pan to ofeilomenon </P> <P>18:35 outws kai o pathr mou o ouranios poihsei umin ean mh afhte ekastos tw adelfw autou apo twn kardiwn umwn </P> <P>19:1 kai egeneto ote etelesen o ihsous tous logous toutous methren apo ths galilaias kai hlqen eis ta oria ths ioudaias peran tou iordanou </P> <P>19:2 kai hkolouqhsan autw ocloi polloi kai eqerapeusen autous ekei </P> <P>19:3 kai proshlqon autw farisaioi peirazontes auton kai legontes ei exestin | | anqrwpw | apolusai thn gunaika autou kata pasan aitian </P> <P>19:4 o de apokriqeis eipen ouk anegnwte oti o ktisas ap archs arsen kai qhlu epoihsen autous </P> <P>19:5 kai eipen eneka toutou kataleiyei anqrwpos ton patera kai thn mhtera kai kollhqhsetai th gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian </P> <P>19:6 wste ouketi eisin duo alla sarx mia o oun o qeos sunezeuxen anqrwpos mh cwrizetw </P> <P>19:7 legousin autw ti oun mwushs eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai | | <FONT COLOR="#FF0000">[authn*]</FONT> | </P> <P>19:8 legei autois oti mwushs pros thn sklhrokardian umwn epetreyen umin apolusai tas gunaikas umwn ap archs de ou gegonen outws </P> <P>19:9 legw de umin oti os an apolush thn gunaika autou mh epi porneia kai gamhsh allhn moicatai </P> <P>19:10 legousin autw oi maqhtai | | <FONT COLOR="#FF0000">[autou*]</FONT> | ei outws estin h aitia tou anqrwpou meta ths gunaikos ou sumferei gamhsai </P> <P>19:11 o de eipen autois ou pantes cwrousin ton logon | | <FONT COLOR="#FF0000">[touton*]</FONT> | all ois dedotai </P> <P>19:12 eisin gar eunoucoi oitines ek koilias mhtros egennhqhsan outws kai eisin eunoucoi oitines eunoucisqhsan upo twn anqrwpwn kai eisin eunoucoi oitines eunoucisan eautous dia thn basileian twn ouranwn o dunamenos cwrein cwreitw </P> <P>19:13 tote proshnecqhsan autw paidia ina tas ceiras epiqh autois kai proseuxhtai oi de maqhtai epetimhsan autois </P> <P>19:14 o de ihsous eipen afete ta paidia kai mh kwluete auta elqein pros me twn gar toioutwn estin h basileia twn ouranwn </P> <P>19:15 kai epiqeis tas ceiras autois eporeuqh ekeiqen </P> <P>19:16 kai idou eis proselqwn autw eipen didaskale ti agaqon poihsw ina scw zwhn aiwnion </P> <P>19:17 o de eipen autw ti me erwtas peri tou agaqou eis estin o agaqos ei de qeleis eis thn zwhn eiselqein | threi | thrhson | tas entolas </P> <P>19:18 legei autw poias o de ihsous | efh | eipen | to ou foneuseis ou moiceuseis ou kleyeis ou yeudomarturhseis </P> <P>19:19 tima ton patera kai thn mhtera kai agaphseis ton plhsion sou ws seauton </P> <P>19:20 legei autw o neaniskos | tauta panta | panta tauta | efulaxa ti eti usterw </P> <P>19:21 efh autw o ihsous ei qeleis teleios einai upage pwlhson sou ta uparconta kai dos [tois] ptwcois kai exeis qhsauron en ouranois kai deuro akolouqei moi </P> <P>19:22 akousas de o neaniskos ton logon | [touton] | | aphlqen lupoumenos hn gar ecwn kthmata polla </P> <P>19:23 o de ihsous eipen tois maqhtais autou amhn legw umin oti plousios duskolws eiseleusetai eis thn basileian twn ouranwn </P> <P>19:24 palin de legw umin eukopwteron estin kamhlon dia | trhmatos rafidos eiselqein h plousion | truphmatos rafidos dielqein h plousion eiselqein | eis thn basileian tou qeou </P> <P>19:25 akousantes de oi maqhtai exeplhssonto sfodra legontes tis ara dunatai swqhnai </P> <P>19:26 embleyas de o ihsous eipen autois para anqrwpois touto adunaton estin para de qew panta dunata </P> <P>19:27 tote apokriqeis o petros eipen autw idou hmeis afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi ti ara estai hmin </P> <P>19:28 o de ihsous eipen autois amhn legw umin oti umeis oi akolouqhsantes moi en th paliggenesia otan kaqish o uios tou anqrwpou epi qronou doxhs autou kaqhsesqe kai umeis epi dwdeka qronous krinontes tas dwdeka fulas tou israhl </P> <P>19:29 kai pas ostis afhken oikias h adelfous h adelfas h <FONT COLOR="#FF0000">patera h mhtera*</FONT> h tekna h agrous eneken tou | emou onomatos pollaplasiona | onomatos mou ekatontaplasiona | lhmyetai kai zwhn aiwnion klhronomhsei </P> <P>19:30 polloi de esontai prwtoi escatoi kai escatoi prwtoi </P> <P>20:1 omoia gar estin h basileia twn ouranwn anqrwpw oikodespoth ostis exhlqen ama prwi misqwsasqai ergatas eis ton ampelwna autou </P> <P>20:2 sumfwnhsas de meta twn ergatwn ek dhnariou thn hmeran apesteilen autous eis ton ampelwna autou </P> <P>20:3 kai exelqwn peri trithn wran eiden allous estwtas en th agora argous </P> <P>20:4 kai ekeinois eipen upagete kai umeis eis ton ampelwna kai o ean h dikaion dwsw umin </P> <P>20:5 oi de aphlqon palin [de] exelqwn peri ekthn kai enathn wran epoihsen wsautws </P> <P>20:6 peri de thn endekathn exelqwn euren allous estwtas kai legei autois ti wde esthkate olhn thn hmeran argoi </P> <P>20:7 legousin autw oti oudeis hmas emisqwsato legei autois upagete kai umeis eis ton ampelwna </P> <P>20:8 oyias de genomenhs legei o kurios tou ampelwnos tw epitropw autou kaleson tous ergatas kai apodos | | autois | ton misqon arxamenos apo twn escatwn ews twn prwtwn </P> <P>20:9 | elqontes de | kai elqontes | oi peri thn endekathn wran elabon ana dhnarion </P> <P>20:10 kai elqontes oi prwtoi enomisan oti pleion lhmyontai kai elabon <FONT COLOR="#FF0000">[to*]</FONT> ana dhnarion kai autoi </P> <P>20:11 labontes de egogguzon kata tou oikodespotou </P> <P>20:12 legontes outoi oi escatoi mian wran epoihsan kai isous | autous hmin | hmin autous | epoihsas tois bastasasin to baros ths hmeras kai ton kauswna </P> <P>20:13 o de apokriqeis eni autwn eipen etaire ouk adikw se ouci dhnariou sunefwnhsas moi </P> <P>20:14 aron to son kai upage qelw de toutw tw escatw dounai ws kai soi </P> <P>20:15 | | <FONT COLOR="#FF0000">[h*]</FONT> | ouk exestin moi o qelw poihsai en tois emois h o ofqalmos sou ponhros estin oti egw agaqos eimi </P> <P>20:16 outws esontai oi escatoi prwtoi kai oi prwtoi escatoi </P> <P>20:17 | mellwn de anabainein | kai anabainwn o | ihsous eis ierosoluma parelaben tous dwdeka <FONT COLOR="#FF0000">[maqhtas*]</FONT> kat idian kai en th odw eipen autois </P> <P>20:18 idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou anqrwpou paradoqhsetai tois arciereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton | [qanatw] | qanatw | </P> <P>20:19 kai paradwsousin auton tois eqnesin eis to empaixai kai mastigwsai kai staurwsai kai th trith hmera egerqhsetai </P> <P>20:20 tote proshlqen autw h mhthr twn uiwn zebedaiou meta twn uiwn auths proskunousa kai aitousa ti ap autou </P> <P>20:21 o de eipen auth ti qeleis legei autw eipe ina kaqiswsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiwn | | sou | kai eis ex euwnumwn sou en th basileia sou </P> <P>20:22 apokriqeis de o ihsous eipen ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw mellw pinein legousin autw dunameqa </P> <P>20:23 legei autois to men pothrion mou piesqe to de kaqisai ek dexiwn mou kai ex euwnumwn ouk estin emon | | <FONT COLOR="#FF0000">[touto*]</FONT> | dounai all ois htoimastai upo tou patros mou </P> <P>20:24 kai akousantes oi deka hganakthsan peri twn duo adelfwn </P> <P>20:25 o de ihsous proskalesamenos autous eipen oidate oti oi arcontes twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi katexousiazousin autwn </P> <P>20:26 ouc outws | estin | estai | en umin all os | an | ean | qelh en umin megas genesqai estai umwn diakonos </P> <P>20:27 kai os an qelh en umin einai prwtos estai umwn doulos </P> <P>20:28 wsper o uios tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuchn autou lutron anti pollwn </P> <P>20:29 kai ekporeuomenwn autwn apo iericw hkolouqhsen autw oclos polus </P> <P>20:30 kai idou duo tufloi kaqhmenoi para thn odon akousantes oti ihsous paragei ekraxan legontes | kurie elehson hmas | elehson hmas <FONT COLOR="#FF0000">[kurie*]</FONT> | uios dauid </P> <P>20:31 o de oclos epetimhsen autois ina siwphswsin oi de meizon ekraxan legontes | kurie elehson hmas | <FONT COLOR="#FF0000">elehson hmas kurie*</FONT> | uios dauid </P> <P>20:32 kai stas | [o] | o | ihsous efwnhsen autous kai eipen ti qelete poihsw umin </P> <P>20:33 legousin autw kurie ina anoigwsin oi ofqalmoi hmwn </P> <P>20:34 splagcnisqeis de o ihsous hyato twn ommatwn autwn kai euqews anebleyan kai hkolouqhsan autw </P> <P>21:1 kai ote hggisan eis ierosoluma kai hlqon eis bhqfagh eis to oros twn elaiwn tote ihsous apesteilen duo maqhtas </P> <P>21:2 legwn autois poreuesqe eis thn kwmhn thn katenanti umwn kai euqews eurhsete onon dedemenhn kai pwlon met auths lusantes agagete moi </P> <P>21:3 kai ean tis umin eiph ti ereite oti o kurios autwn creian ecei euqus de apostelei autous </P> <P>21:4 touto de gegonen ina plhrwqh to rhqen dia tou profhtou legontos </P> <P>21:5 eipate th qugatri siwn idou o basileus sou ercetai soi praus kai epibebhkws epi onon kai epi pwlon uion upozugiou </P> <P>21:6 poreuqentes de oi maqhtai kai poihsantes kaqws sunetaxen autois o ihsous </P> <P>21:7 hgagon thn onon kai ton pwlon kai epeqhkan ep autwn ta imatia kai epekaqisen epanw autwn </P> <P>21:8 o de pleistos oclos estrwsan eautwn ta imatia en th odw alloi de ekopton kladous apo twn dendrwn kai estrwnnuon en th odw </P> <P>21:9 oi de ocloi oi proagontes auton kai oi akolouqountes ekrazon legontes wsanna tw uiw dauid euloghmenos o ercomenos en onomati kuriou wsanna en tois uyistois </P> <P>21:10 kai eiselqontos autou eis ierosoluma eseisqh pasa h polis legousa tis estin outos </P> <P>21:11 oi de ocloi elegon outos estin o profhths ihsous o apo nazareq ths galilaias </P> <P>21:12 kai eishlqen ihsous eis to ieron kai exebalen pantas tous pwlountas kai agorazontas en tw ierw kai tas trapezas twn kollubistwn katestreyen kai tas kaqedras twn pwlountwn tas peristeras </P> <P>21:13 kai legei autois gegraptai o oikos mou oikos proseuchs klhqhsetai umeis de auton poieite sphlaion lhstwn </P> <P>21:14 kai proshlqon autw tufloi kai cwloi en tw ierw kai eqerapeusen autous </P> <P>21:15 idontes de oi arciereis kai oi grammateis ta qaumasia a epoihsen kai tous paidas tous krazontas en tw ierw kai legontas wsanna tw uiw dauid hganakthsan </P> <P>21:16 kai eipan autw akoueis ti outoi legousin o de ihsous legei autois nai oudepote anegnwte oti ek stomatos nhpiwn kai qhlazontwn kathrtisw ainon </P> <P>21:17 kai katalipwn autous exhlqen exw ths polews eis bhqanian kai hulisqh ekei </P> <P>21:18 prwi de | epanagagwn | epanagwn | eis thn polin epeinasen </P> <P>21:19 kai idwn sukhn mian epi ths odou hlqen ep authn kai ouden euren en auth ei mh fulla monon kai legei auth | ou | | mhketi ek sou karpos genhtai eis ton aiwna kai exhranqh paracrhma h sukh </P> <P>21:20 kai idontes oi maqhtai eqaumasan legontes pws paracrhma exhranqh h sukh </P> <P>21:21 apokriqeis de o ihsous eipen autois amhn legw umin ean echte pistin kai mh diakriqhte ou monon to ths sukhs poihsete alla kan tw orei toutw eiphte arqhti kai blhqhti eis thn qalassan genhsetai </P> <P>21:22 kai panta osa an aithshte en th proseuch pisteuontes lhmyesqe </P> <P>21:23 kai elqontos autou eis to ieron proshlqon autw didaskonti oi arciereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edwken thn exousian tauthn </P> <P>21:24 apokriqeis | [de] | de | o ihsous eipen autois erwthsw umas kagw logon ena on ean eiphte moi kagw umin erw en poia exousia tauta poiw </P> <P>21:25 to baptisma to iwannou poqen hn ex ouranou h ex anqrwpwn oi de dielogizonto en eautois legontes ean eipwmen ex ouranou erei hmin dia ti oun ouk episteusate autw </P> <P>21:26 ean de eipwmen ex anqrwpwn foboumeqa ton oclon pantes gar ws profhthn ecousin ton iwannhn </P> <P>21:27 kai apokriqentes tw ihsou eipan ouk oidamen efh autois kai autos oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw </P> <P>21:28 ti de umin dokei anqrwpos eicen tekna duo | | kai | proselqwn tw prwtw eipen teknon upage shmeron ergazou en tw ampelwni </P> <P>21:29 o de apokriqeis eipen | egw kurie kai ouk | <FONT COLOR="#FF0000">ou qelw usteron de metamelhqeis | aphlqen </P> <P>21:30 proselqwn de tw | deuterw | eterw | eipen wsautws o de apokriqeis eipen | ou qelw usteron metamelhqeis | egw kurie kai ouk | aphlqen </P> <P>21:31 tis ek twn duo epoihsen to qelhma tou patros legousin o | usteros | prwtos* |</FONT> legei autois o ihsous amhn legw umin oti oi telwnai kai ai pornai proagousin umas eis thn basileian tou qeou </P> <P>21:32 hlqen gar iwannhs pros umas en odw dikaiosunhs kai ouk episteusate autw oi de telwnai kai ai pornai episteusan autw umeis de idontes oude metemelhqhte usteron tou pisteusai autw </P> <P>21:33 allhn parabolhn akousate anqrwpos hn oikodespoths ostis efuteusen ampelwna kai fragmon autw perieqhken kai wruxen en autw lhnon kai wkodomhsen purgon kai exedeto auton gewrgois kai apedhmhsen </P> <P>21:34 ote de hggisen o kairos twn karpwn apesteilen tous doulous autou pros tous gewrgous labein tous karpous autou </P> <P>21:35 kai labontes oi gewrgoi tous doulous autou on men edeiran on de apekteinan on de eliqobolhsan </P> <P>21:36 palin apesteilen allous doulous pleionas twn prwtwn kai epoihsan autois wsautws </P> <P>21:37 usteron de apesteilen pros autous ton uion autou legwn entraphsontai ton uion mou </P> <P>21:38 oi de gewrgoi idontes ton uion eipon en eautois outos estin o klhronomos deute apokteinwmen auton kai scwmen thn klhronomian autou </P> <P>21:39 kai labontes auton exebalon exw tou ampelwnos kai apekteinan </P> <P>21:40 otan oun elqh o kurios tou ampelwnos ti poihsei tois gewrgois ekeinois </P> <P>21:41 legousin autw kakous kakws apolesei autous kai ton ampelwna ekdwsetai allois gewrgois oitines apodwsousin autw tous karpous en tois kairois autwn </P> <P>21:42 legei autois o ihsous oudepote anegnwte en tais grafais liqon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenhqh eis kefalhn gwnias para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmois hmwn </P> <P>21:43 dia touto legw umin oti arqhsetai af umwn h basileia tou qeou kai doqhsetai eqnei poiounti tous karpous auths </P> <P>21:44 <FONT COLOR="#FF0000">[kai o peswn epi ton liqon touton sunqlasqhsetai ef on d an pesh likmhsei auton*]</FONT> </P> <P>21:45 kai akousantes oi arciereis kai oi farisaioi tas parabolas autou egnwsan oti peri autwn legei </P> <P>21:46 kai zhtountes auton krathsai efobhqhsan tous oclous epei eis profhthn auton eicon </P> <P>22:1 kai apokriqeis o ihsous palin eipen en parabolais autois legwn </P> <P>22:2 wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei ostis epoihsen gamous tw uiw autou </P> <P>22:3 kai apesteilen tous doulous autou kalesai tous keklhmenous eis tous gamous kai ouk hqelon elqein </P> <P>22:4 palin apesteilen allous doulous legwn eipate tois keklhmenois idou to ariston mou htoimaka oi tauroi mou kai ta sitista tequmena kai panta etoima deute eis tous gamous </P> <P>22:5 oi de amelhsantes aphlqon os men eis ton idion agron os de epi thn emporian autou </P> <P>22:6 oi de loipoi krathsantes tous doulous autou ubrisan kai apekteinan </P> <P>22:7 o de basileus wrgisqh kai pemyas ta strateumata autou apwlesen tous foneis ekeinous kai thn polin autwn eneprhsen </P> <P>22:8 tote legei tois doulois autou o men gamos etoimos estin oi de keklhmenoi ouk hsan axioi </P> <P>22:9 poreuesqe oun epi tas diexodous twn odwn kai osous ean eurhte kalesate eis tous gamous </P> <P>22:10 kai exelqontes oi douloi ekeinoi eis tas odous sunhgagon pantas ous euron ponhrous te kai agaqous kai eplhsqh o | numfwn | gamos | anakeimenwn </P> <P>22:11 eiselqwn de o basileus qeasasqai tous anakeimenous eiden ekei anqrwpon ouk endedumenon enduma gamou </P> <P>22:12 kai legei autw etaire pws eishlqes wde mh ecwn enduma gamou o de efimwqh </P> <P>22:13 tote o basileus eipen tois diakonois dhsantes autou podas kai ceiras ekbalete auton eis to skotos to exwteron ekei estai o klauqmos kai o brugmos twn odontwn </P> <P>22:14 polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi </P> <P>22:15 tote poreuqentes oi farisaioi sumboulion elabon opws auton pagideuswsin en logw </P> <P>22:16 kai apostellousin autw tous maqhtas autwn meta twn hrwdianwn | legontas | legontes | didaskale oidamen oti alhqhs ei kai thn odon tou qeou en alhqeia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis proswpon anqrwpwn </P> <P>22:17 | eipon | eipe | oun hmin ti soi dokei exestin dounai khnson kaisari h ou </P> <P>22:18 gnous de o ihsous thn ponhrian autwn eipen ti me peirazete upokritai </P> <P>22:19 epideixate moi to nomisma tou khnsou oi de proshnegkan autw dhnarion </P> <P>22:20 kai legei autois tinos h eikwn auth kai h epigrafh </P> <P>22:21 legousin | | autw | kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou qeou tw qew </P> <P>22:22 kai akousantes eqaumasan kai afentes auton aphlqan </P> <P>22:23 en ekeinh th hmera proshlqon autw saddoukaioi legontes mh einai anastasin kai ephrwthsan auton </P> <P>22:24 legontes didaskale mwushs eipen ean tis apoqanh mh ecwn tekna epigambreusei o adelfos autou thn gunaika autou kai anasthsei sperma tw adelfw autou </P> <P>22:25 hsan de par hmin epta adelfoi kai o prwtos ghmas eteleuthsen kai mh ecwn sperma afhken thn gunaika autou tw adelfw autou </P> <P>22:26 omoiws kai o deuteros kai o tritos ews twn epta </P> <P>22:27 usteron de pantwn apeqanen h gunh </P> <P>22:28 en th anastasei oun tinos twn epta estai gunh pantes gar escon authn </P> <P>22:29 apokriqeis de o ihsous eipen autois planasqe mh eidotes tas grafas mhde thn dunamin tou qeou </P> <P>22:30 en gar th anastasei oute gamousin oute gamizontai all ws aggeloi en tw ouranw eisin </P> <P>22:31 peri de ths anastasews twn nekrwn ouk anegnwte to rhqen umin upo tou qeou legontos </P> <P>22:32 egw eimi o qeos abraam kai o qeos isaak kai o qeos iakwb ouk estin <FONT COLOR="#FF0000">[o*]</FONT> qeos nekrwn alla zwntwn </P> <P>22:33 kai akousantes oi ocloi exeplhssonto epi th didach autou </P> <P>22:34 oi de farisaioi akousantes oti efimwsen tous saddoukaious sunhcqhsan epi to auto </P> <P>22:35 kai ephrwthsen eis ex autwn | nomikos | <FONT COLOR="#FF0000">[nomikos*]</FONT> | peirazwn auton </P> <P>22:36 didaskale poia entolh megalh en tw nomw </P> <P>22:37 o de efh autw agaphseis kurion ton qeon sou en olh | | th | kardia sou kai en olh th yuch sou kai en olh th dianoia sou </P> <P>22:38 auth estin h megalh kai prwth entolh </P> <P>22:39 deutera | | de | omoia auth agaphseis ton plhsion sou ws seauton </P> <P>22:40 en tautais tais dusin entolais olos o nomos krematai kai oi profhtai </P> <P>22:41 sunhgmenwn de twn farisaiwn ephrwthsen autous o ihsous </P> <P>22:42 legwn ti umin dokei peri tou cristou tinos uios estin legousin autw tou dauid </P> <P>22:43 legei autois pws oun dauid en pneumati kalei auton kurion legwn </P> <P>22:44 eipen kurios tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ews an qw tous ecqrous sou upokatw twn podwn sou </P> <P>22:45 ei oun dauid kalei auton kurion pws uios autou estin </P> <P>22:46 kai oudeis edunato apokriqhnai autw logon oude etolmhsen tis ap ekeinhs ths hmeras eperwthsai auton ouketi </P> <P>23:1 tote | [o] | o | ihsous elalhsen tois oclois kai tois maqhtais autou </P> <P>23:2 legwn epi ths mwusews kaqedras ekaqisan oi grammateis kai oi farisaioi </P> <P>23:3 panta oun osa ean eipwsin umin poihsate kai threite kata de ta erga autwn mh poieite legousin gar kai ou poiousin </P> <P>23:4 desmeuousin de fortia barea | |<FONT COLOR="#FF0000"> [kai dusbastakta*]</FONT> | kai epitiqeasin epi tous wmous twn anqrwpwn autoi de tw daktulw autwn ou qelousin kinhsai auta </P> <P>23:5 panta de ta erga autwn poiousin pros to qeaqhnai tois anqrwpois platunousin gar ta fulakthria autwn kai megalunousin ta kraspeda </P> <P>23:6 filousin de thn prwtoklisian en tois deipnois kai tas prwtokaqedrias en tais sunagwgais </P> <P>23:7 kai tous aspasmous en tais agorais kai kaleisqai upo twn anqrwpwn rabbi </P> <P>23:8 umeis de mh klhqhte rabbi eis gar estin umwn o didaskalos pantes de umeis adelfoi este </P> <P>23:9 kai patera mh kaleshte umwn epi ths ghs eis gar estin umwn o pathr o ouranios </P> <P>23:10 mhde klhqhte kaqhghtai oti kaqhghths umwn estin eis o cristos </P> <P>23:11 o de meizwn umwn estai umwn diakonos </P> <P>23:12 ostis de uywsei eauton tapeinwqhsetai kai ostis tapeinwsei eauton uywqhsetai </P> <P>23:13 ouai de umin grammateis kai farisaioi upokritai oti kleiete thn basileian twn ouranwn emprosqen twn anqrwpwn umeis gar ouk eisercesqe oude tous eisercomenous afiete eiselqein </P> <P>23:14 </P> <P>23:15 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti periagete thn qalassan kai thn xhran poihsai ena proshluton kai otan genhtai poieite auton uion geennhs diploteron umwn </P> <P>23:16 ouai umin odhgoi tufloi oi legontes os an omosh en tw naw ouden estin os d an omosh en tw crusw tou naou ofeilei </P> <P>23:17 mwroi kai tufloi tis gar meizwn estin o crusos h o naos o agiasas ton cruson </P> <P>23:18 kai os an omosh en tw qusiasthriw ouden estin os d an omosh en tw dwrw tw epanw autou ofeilei </P> <P>23:19 tufloi ti gar meizon to dwron h to qusiasthrion to agiazon to dwron </P> <P>23:20 o oun omosas en tw qusiasthriw omnuei en autw kai en pasin tois epanw autou </P> <P>23:21 kai o omosas en tw naw omnuei en autw kai en tw katoikounti auton </P> <P>23:22 kai o omosas en tw ouranw omnuei en tw qronw tou qeou kai en tw kaqhmenw epanw autou </P> <P>23:23 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti apodekatoute to hduosmon kai to anhqon kai to kuminon kai afhkate ta barutera tou nomou thn krisin kai to eleos kai thn pistin tauta | de | [de] | edei poihsai kakeina mh | afeinai | <FONT COLOR="#FF0000">afienai*</FONT> | </P> <P>23:24 odhgoi tufloi | | oi | diulizontes ton kwnwpa thn de kamhlon katapinontes </P> <P>23:25 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti kaqarizete to exwqen tou pothriou kai ths paroyidos eswqen de gemousin ex arpaghs kai akrasias </P> <P>23:26 farisaie tufle kaqarison prwton to entos <FONT COLOR="#FF0000">tou pothriou | [kai ths paroyidos] | | ina genhtai kai to ektos autou*</FONT> kaqaron </P> <P>23:27 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti paromoiazete tafois kekoniamenois oitines exwqen men fainontai wraioi eswqen de gemousin ostewn nekrwn kai pashs akaqarsias </P> <P>23:28 outws kai umeis exwqen men fainesqe tois anqrwpois dikaioi eswqen de este mestoi upokrisews kai anomias </P> <P>23:29 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti oikodomeite tous tafous twn profhtwn kai kosmeite ta mnhmeia twn dikaiwn </P> <P>23:30 kai legete ei hmeqa en tais hmerais twn paterwn hmwn ouk an hmeqa autwn koinwnoi en tw aimati twn profhtwn </P> <P>23:31 wste martureite eautois oti uioi este twn foneusantwn tous profhtas </P> <P>23:32 kai umeis plhrwsate to metron twn paterwn umwn </P> <P>23:33 ofeis gennhmata ecidnwn pws fughte apo ths krisews ths geennhs </P> <P>23:34 dia touto idou egw apostellw pros umas profhtas kai sofous kai grammateis ex autwn apokteneite kai staurwsete kai ex autwn mastigwsete en tais sunagwgais umwn kai diwxete apo polews eis polin </P> <P>23:35 opws elqh ef umas pan aima dikaion ekcunnomenon epi ths ghs apo tou aimatos abel tou dikaiou ews tou aimatos zacariou uiou baraciou on efoneusate metaxu tou naou kai tou qusiasthriou </P> <P>23:36 amhn legw umin hxei tauta panta epi thn genean tauthn </P> <P>23:37 ierousalhm ierousalhm h apokteinousa tous profhtas kai liqobolousa tous apestalmenous pros authn posakis hqelhsa episunagagein ta tekna sou on tropon ornis episunagei ta nossia | [auths] | auths | upo tas pterugas kai ouk hqelhsate </P> <P>23:38 idou afietai umin o oikos umwn | | erhmos | </P> <P>23:39 legw gar umin ou mh me idhte ap arti ews an eiphte euloghmenos o ercomenos en onomati kuriou </P> <P>24:1 kai exelqwn o ihsous apo tou ierou eporeueto kai proshlqon oi maqhtai autou epideixai autw tas oikodomas tou ierou </P> <P>24:2 o de apokriqeis eipen autois ou blepete tauta panta amhn legw umin ou mh afeqh wde liqos epi liqon os ou kataluqhsetai </P> <P>24:3 kaqhmenou de autou epi tou orous twn elaiwn proshlqon autw oi maqhtai kat idian legontes | eipon | eipe | hmin pote tauta estai kai ti to shmeion ths shs parousias kai sunteleias tou aiwnos </P> <P>24:4 kai apokriqeis o ihsous eipen autois blepete mh tis umas planhsh </P> <P>24:5 polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legontes egw eimi o cristos kai pollous planhsousin </P> <P>24:6 mellhsete de akouein polemous kai akoas polemwn orate mh qroeisqe dei gar genesqai all oupw estin to telos </P> <P>24:7 egerqhsetai gar eqnos epi eqnos kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai seismoi kata topous </P> <P>24:8 panta de tauta arch wdinwn </P> <P>24:9 tote paradwsousin umas eis qliyin kai apoktenousin umas kai esesqe misoumenoi upo pantwn twn eqnwn dia to onoma mou </P> <P>24:10 kai tote skandalisqhsontai polloi kai allhlous paradwsousin kai mishsousin allhlous </P> <P>24:11 kai polloi yeudoprofhtai egerqhsontai kai planhsousin pollous </P> <P>24:12 kai dia to plhqunqhnai thn anomian yughsetai h agaph twn pollwn </P> <P>24:13 o de upomeinas eis telos outos swqhsetai </P> <P>24:14 kai khrucqhsetai touto to euaggelion ths basileias en olh th oikoumenh eis marturion pasin tois eqnesin kai tote hxei to telos </P> <P>24:15 otan oun idhte to bdelugma ths erhmwsews to rhqen dia danihl tou profhtou estos en topw agiw o anaginwskwn noeitw </P> <P>24:16 tote oi en th ioudaia feugetwsan eis ta orh </P> <P>24:17 o epi tou dwmatos mh katabatw arai ta ek ths oikias autou </P> <P>24:18 kai o en tw agrw mh epistreyatw opisw arai to imation autou </P> <P>24:19 ouai de tais en gastri ecousais kai tais qhlazousais en ekeinais tais hmerais </P> <P>24:20 proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnos mhde sabbatw </P> <P>24:21 estai gar tote qliyis megalh oia ou gegonen ap archs kosmou ews tou nun oud ou mh genhtai </P> <P>24:22 kai ei mh ekolobwqhsan ai hmerai ekeinai ouk an eswqh pasa sarx dia de tous eklektous kolobwqhsontai ai hmerai ekeinai </P> <P>24:23 tote ean tis umin eiph idou wde o cristos h wde mh pisteushte </P> <P>24:24 egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia megala kai terata wste | planasqai | planhsai | ei dunaton kai tous eklektous </P> <P>24:25 idou proeirhka umin </P> <P>24:26 ean oun eipwsin umin idou en th erhmw estin mh exelqhte idou en tois tameiois mh pisteushte </P> <P>24:27 wsper gar h astraph exercetai apo anatolwn kai fainetai ews dusmwn outws estai h parousia tou uiou tou anqrwpou </P> <P>24:28 opou ean h to ptwma ekei sunacqhsontai oi aetoi </P> <P>24:29 euqews de meta thn qliyin twn hmerwn ekeinwn o hlios skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggos auths kai oi asteres pesountai apo tou ouranou kai ai dunameis twn ouranwn saleuqhsontai </P> <P>24:30 kai tote fanhsetai to shmeion tou uiou tou anqrwpou en ouranw kai tote koyontai pasai ai fulai ths ghs kai oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou meta dunamews kai doxhs pollhs </P> <P>24:31 kai apostelei tous aggelous autou meta salpiggos megalhs kai episunaxousin tous eklektous autou ek twn tessarwn anemwn ap akrwn ouranwn ews [twn] akrwn autwn </P> <P>24:32 apo de ths sukhs maqete thn parabolhn otan hdh o klados auths genhtai apalos kai ta fulla ekfuh ginwskete oti eggus to qeros </P> <P>24:33 outws kai umeis otan idhte panta tauta ginwskete oti eggus estin epi qurais </P> <P>24:34 amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth ews | [an] | an | panta tauta genhtai </P> <P>24:35 o ouranos kai h gh pareleusetai oi de logoi mou ou mh parelqwsin </P> <P>24:36 peri de ths hmeras ekeinhs kai wras oudeis oiden oude oi aggeloi twn ouranwn oude o uios ei mh o pathr monos </P> <P>24:37 wsper gar ai hmerai tou nwe outws estai h parousia tou uiou tou anqrwpou </P> <P>24:38 ws gar hsan en tais hmerais <FONT COLOR="#FF0000">[ekeinais*]</FONT> tais pro tou kataklusmou trwgontes kai pinontes gamountes kai gamizontes acri hs hmeras eishlqen nwe eis thn kibwton </P> <P>24:39 kai ouk egnwsan ews hlqen o kataklusmos kai hren apantas outws estai | | [kai] | h parousia tou uiou tou anqrwpou </P> <P>24:40 tote | esontai duo | duo esontai | en tw agrw eis paralambanetai kai eis afietai </P> <P>24:41 duo alhqousai en tw mulw mia paralambanetai kai mia afietai </P> <P>24:42 grhgoreite oun oti ouk oidate poia hmera o kurios umwn ercetai </P> <P>24:43 ekeino de ginwskete oti ei hdei o oikodespoths poia fulakh o klepths ercetai egrhgorhsen an kai ouk an eiasen diorucqhnai thn oikian autou </P> <P>24:44 dia touto kai umeis ginesqe etoimoi oti h ou dokeite wra o uios tou anqrwpou ercetai </P> <P>24:45 tis ara estin o pistos doulos kai fronimos on katesthsen o kurios epi ths oiketeias autou tou dounai autois thn trofhn en kairw </P> <P>24:46 makarios o doulos ekeinos on elqwn o kurios autou eurhsei outws poiounta </P> <P>24:47 amhn legw umin oti epi pasin tois uparcousin autou katasthsei auton </P> <P>24:48 ean de eiph o kakos doulos ekeinos en th kardia autou cronizei mou o kurios </P> <P>24:49 kai arxhtai tuptein tous sundoulous autou esqih de kai pinh meta twn mequontwn </P> <P>24:50 hxei o kurios tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei </P> <P>24:51 kai dicotomhsei auton kai to meros autou meta twn upokritwn qhsei ekei estai o klauqmos kai o brugmos twn odontwn </P> <P>25:1 tote omoiwqhsetai h basileia twn ouranwn deka parqenois aitines labousai tas lampadas eautwn exhlqon eis upanthsin tou numfiou </P> <P>25:2 pente de ex autwn hsan mwrai kai pente fronimoi </P> <P>25:3 ai gar mwrai labousai tas lampadas | [autwn] | autwn | ouk elabon meq eautwn elaion </P> <P>25:4 ai de fronimoi elabon elaion en tois aggeiois meta twn lampadwn eautwn </P> <P>25:5 cronizontos de tou numfiou enustaxan pasai kai ekaqeudon </P> <P>25:6 meshs de nuktos kraugh gegonen idou o numfios exercesqe eis apanthsin | | [autou] | </P> <P>25:7 tote hgerqhsan pasai ai parqenoi ekeinai kai ekosmhsan tas lampadas eautwn </P> <P>25:8 ai de mwrai tais fronimois eipan dote hmin ek tou elaiou umwn oti ai lampades hmwn sbennuntai </P> <P>25:9 apekriqhsan de ai fronimoi legousai mhpote ou mh arkesh hmin kai umin poreuesqe mallon pros tous pwlountas kai agorasate eautais </P> <P>25:10 apercomenwn de autwn agorasai hlqen o numfios kai ai etoimoi eishlqon met autou eis tous gamous kai ekleisqh h qura </P> <P>25:11 usteron de ercontai kai ai loipai parqenoi legousai kurie kurie anoixon hmin </P> <P>25:12 o de apokriqeis eipen amhn legw umin ouk oida umas </P> <P>25:13 grhgoreite oun oti ouk oidate thn hmeran oude thn wran </P> <P>25:14 wsper gar anqrwpos apodhmwn ekalesen tous idious doulous kai paredwken autois ta uparconta autou </P> <P>25:15 kai w men edwken pente talanta w de duo w de en ekastw kata thn idian dunamin kai apedhmhsen euqews </P> <P>25:16 poreuqeis o ta pente talanta labwn hrgasato en autois kai ekerdhsen alla pente </P> <P>25:17 wsautws o ta duo ekerdhsen alla duo </P> <P>25:18 o de to en labwn apelqwn wruxen ghn kai ekruyen to argurion tou kuriou autou </P> <P>25:19 meta de polun cronon ercetai o kurios twn doulwn ekeinwn kai sunairei logon met autwn </P> <P>25:20 kai proselqwn o ta pente talanta labwn proshnegken alla pente talanta legwn kurie pente talanta moi paredwkas ide alla pente talanta ekerdhsa </P> <P>25:21 efh autw o kurios autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hs pistos epi pollwn se katasthsw eiselqe eis thn caran tou kuriou sou </P> <P>25:22 proselqwn | | [de] | kai o ta duo talanta eipen kurie duo talanta moi paredwkas ide alla duo talanta ekerdhsa </P> <P>25:23 efh autw o kurios autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hs pistos epi pollwn se katasthsw eiselqe eis thn caran tou kuriou sou </P> <P>25:24 proselqwn de kai o to en talanton eilhfws eipen kurie egnwn se oti sklhros ei anqrwpos qerizwn opou ouk espeiras kai sunagwn oqen ou dieskorpisas </P> <P>25:25 kai fobhqeis apelqwn ekruya to talanton sou en th gh ide eceis to son </P> <P>25:26 apokriqeis de o kurios autou eipen autw ponhre doule kai oknhre hdeis oti qerizw opou ouk espeira kai sunagw oqen ou dieskorpisa </P> <P>25:27 edei se oun balein ta arguria mou tois trapezitais kai elqwn egw ekomisamhn an to emon sun tokw </P> <P>25:28 arate oun ap autou to talanton kai dote tw econti ta deka talanta </P> <P>25:29 tw gar econti panti doqhsetai kai perisseuqhsetai tou de mh econtos kai o ecei arqhsetai ap autou </P> <P>25:30 kai ton acreion doulon ekbalete eis to skotos to exwteron ekei estai o klauqmos kai o brugmos twn odontwn </P> <P>25:31 otan de elqh o uios tou anqrwpou en th doxh autou kai pantes oi aggeloi met autou tote kaqisei epi qronou doxhs autou </P> <P>25:32 kai sunacqhsontai emprosqen autou panta ta eqnh kai aforisei autous ap allhlwn wsper o poimhn aforizei ta probata apo twn erifwn </P> <P>25:33 kai sthsei ta men probata ek dexiwn autou ta de erifia ex euwnumwn </P> <P>25:34 tote erei o basileus tois ek dexiwn autou deute oi euloghmenoi tou patros mou klhronomhsate thn htoimasmenhn umin basileian apo katabolhs kosmou </P> <P>25:35 epeinasa gar kai edwkate moi fagein ediyhsa kai epotisate me xenos hmhn kai sunhgagete me </P> <P>25:36 gumnos kai periebalete me hsqenhsa kai epeskeyasqe me en fulakh hmhn kai hlqate pros me </P> <P>25:37 tote apokriqhsontai autw oi dikaioi legontes kurie pote se eidomen peinwnta kai eqreyamen h diywnta kai epotisamen </P> <P>25:38 pote de se eidomen xenon kai sunhgagomen h gumnon kai periebalomen </P> <P>25:39 pote de se eidomen asqenounta h en fulakh kai hlqomen pros se </P> <P>25:40 kai apokriqeis o basileus erei autois amhn legw umin ef oson epoihsate eni toutwn twn adelfwn mou twn elacistwn emoi epoihsate </P> <P>25:41 tote erei kai tois ex euwnumwn poreuesqe ap emou | | [oi] | kathramenoi eis to pur to aiwnion to htoimasmenon tw diabolw kai tois aggelois autou </P> <P>25:42 epeinasa gar kai ouk edwkate moi fagein | [kai] | | ediyhsa kai ouk epotisate me </P> <P>25:43 xenos hmhn kai ou sunhgagete me gumnos kai ou periebalete me asqenhs kai en fulakh kai ouk epeskeyasqe me </P> <P>25:44 tote apokriqhsontai kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinwnta h diywnta h xenon h gumnon h asqenh h en fulakh kai ou dihkonhsamen soi </P> <P>25:45 tote apokriqhsetai autois legwn amhn legw umin ef oson ouk epoihsate eni toutwn twn elacistwn oude emoi epoihsate </P> <P>25:46 kai apeleusontai outoi eis kolasin aiwnion oi de dikaioi eis zwhn aiwnion </P> <P>26:1 kai egeneto ote etelesen o ihsous pantas tous logous toutous eipen tois maqhtais autou </P> <P>26:2 oidate oti meta duo hmeras to pasca ginetai kai o uios tou anqrwpou paradidotai eis to staurwqhnai </P> <P>26:3 tote sunhcqhsan oi arciereis kai oi presbuteroi tou laou eis thn aulhn tou arcierews tou legomenou kaiafa </P> <P>26:4 kai sunebouleusanto ina ton ihsoun dolw krathswsin kai apokteinwsin </P> <P>26:5 elegon de mh en th eorth ina mh qorubos genhtai en tw law </P> <P>26:6 tou de ihsou genomenou en bhqania en oikia simwnos tou leprou </P> <P>26:7 proshlqen autw gunh ecousa alabastron murou barutimou kai kateceen epi ths kefalhs autou anakeimenou </P> <P>26:8 idontes de oi maqhtai hganakthsan legontes eis ti h apwleia auth </P> <P>26:9 edunato gar touto praqhnai pollou kai doqhnai ptwcois </P> <P>26:10 gnous de o ihsous eipen autois ti kopous parecete th gunaiki ergon gar kalon hrgasato eis eme </P> <P>26:11 pantote gar tous ptwcous ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete </P> <P>26:12 balousa gar auth to muron touto epi tou swmatos mou pros to entafiasai me epoihsen </P> <P>26:13 amhn legw umin opou ean khrucqh to euaggelion touto en olw tw kosmw lalhqhsetai kai o epoihsen auth eis mnhmosunon auths </P> <P>26:14 tote poreuqeis eis twn dwdeka o legomenos ioudas iskariwths pros tous arciereis </P> <P>26:15 eipen ti qelete moi dounai kagw umin paradwsw auton oi de esthsan autw triakonta arguria </P> <P>26:16 kai apo tote ezhtei eukairian ina auton paradw </P> <P>26:17 th de prwth twn azumwn proshlqon oi maqhtai tw ihsou legontes pou qeleis etoimaswmen soi fagein to pasca </P> <P>26:18 o de eipen upagete eis thn polin pros ton deina kai eipate autw o didaskalos legei o kairos mou eggus estin pros se poiw to pasca meta twn maqhtwn mou </P> <P>26:19 kai epoihsan oi maqhtai ws sunetaxen autois o ihsous kai htoimasan to pasca </P> <P>26:20 oyias de genomenhs anekeito meta twn dwdeka <FONT COLOR="#FF0000">| [maqhtwn*] | | </FONT></P> <P>26:21 kai esqiontwn autwn eipen amhn legw umin oti eis ex umwn paradwsei me </P> <P>26:22 kai lupoumenoi sfodra hrxanto legein autw eis ekastos mhti egw eimi kurie </P> <P>26:23 o de apokriqeis eipen o embayas met emou thn ceira en tw trubliw outos me paradwsei </P> <P>26:24 o men uios tou anqrwpou upagei kaqws gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uios tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpos ekeinos </P> <P>26:25 apokriqeis de ioudas o paradidous auton eipen mhti egw eimi rabbi legei autw su eipas </P> <P>26:26 esqiontwn de autwn labwn o ihsous arton kai euloghsas eklasen kai dous tois maqhtais eipen labete fagete touto estin to swma mou </P> <P>26:27 kai labwn pothrion | [kai] | kai | eucaristhsas edwken autois legwn piete ex autou pantes </P> <P>26:28 touto gar estin to aima mou ths diaqhkhs to peri pollwn ekcunnomenon eis afesin amartiwn </P> <P>26:29 legw de umin ou mh piw ap arti ek toutou tou genhmatos ths ampelou ews ths hmeras ekeinhs otan auto pinw meq umwn kainon en th basileia tou patros mou </P> <P>26:30 kai umnhsantes exhlqon eis to oros twn elaiwn </P> <P>26:31 tote legei autois o ihsous pantes umeis skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth gegraptai gar pataxw ton poimena kai diaskorpisqhsontai ta probata ths poimnhs </P> <P>26:32 meta de to egerqhnai me proaxw umas eis thn galilaian </P> <P>26:33 apokriqeis de o petros eipen autw ei pantes skandalisqhsontai en soi egw oudepote skandalisqhsomai </P> <P>26:34 efh autw o ihsous amhn legw soi oti en tauth th nukti prin alektora fwnhsai tris aparnhsh me </P> <P>26:35 legei autw o petros kan deh me sun soi apoqanein ou mh se aparnhsomai omoiws kai pantes oi maqhtai eipan </P> <P>26:36 tote ercetai met autwn o ihsous eis cwrion legomenon geqshmani kai legei tois maqhtais kaqisate autou ews [ou] apelqwn ekei proseuxwmai </P> <P>26:37 kai paralabwn ton petron kai tous duo uious zebedaiou hrxato lupeisqai kai adhmonein </P> <P>26:38 tote legei autois perilupos estin h yuch mou ews qanatou meinate wde kai grhgoreite met emou </P> <P>26:39 kai proelqwn mikron epesen epi proswpon autou proseucomenos kai legwn pater mou ei dunaton estin parelqatw ap emou to pothrion touto plhn ouc ws egw qelw all ws su </P> <P>26:40 kai ercetai pros tous maqhtas kai euriskei autous kaqeudontas kai legei tw petrw outws ouk iscusate mian wran grhgorhsai met emou </P> <P>26:41 grhgoreite kai proseucesqe ina mh eiselqhte eis peirasmon to men pneuma proqumon h de sarx asqenhs </P> <P>26:42 palin ek deuterou apelqwn proshuxato | [legwn] | legwn | pater mou ei ou dunatai touto parelqein ean mh auto piw genhqhtw to qelhma sou </P> <P>26:43 kai elqwn palin euren autous kaqeudontas hsan gar autwn oi ofqalmoi bebarhmenoi </P> <P>26:44 kai afeis autous palin apelqwn proshuxato ek tritou ton auton logon eipwn palin </P> <P>26:45 tote ercetai pros tous maqhtas kai legei autois kaqeudete | | [to] | loipon kai anapauesqe idou hggiken h wra kai o uios tou anqrwpou paradidotai eis ceiras amartwlwn </P> <P>26:46 egeiresqe agwmen idou hggiken o paradidous me </P> <P>26:47 kai eti autou lalountos idou ioudas eis twn dwdeka hlqen kai met autou oclos polus meta macairwn kai xulwn apo twn arcierewn kai presbuterwn tou laou </P> <P>26:48 o de paradidous auton edwken autois shmeion legwn on an filhsw autos estin krathsate auton </P> <P>26:49 kai euqews proselqwn tw ihsou eipen caire rabbi kai katefilhsen auton </P> <P>26:50 o de ihsous eipen autw etaire ef o parei tote proselqontes epebalon tas ceiras epi ton ihsoun kai ekrathsan auton </P> <P>26:51 kai idou eis twn meta ihsou ekteinas thn ceira apespasen thn macairan autou kai pataxas ton doulon tou arcierews afeilen autou to wtion </P> <P>26:52 tote legei autw o ihsous apostreyon thn macairan sou eis ton topon auths pantes gar oi labontes macairan en macairh apolountai </P> <P>26:53 h dokeis oti ou dunamai parakalesai ton patera mou kai parasthsei moi arti pleiw dwdeka legiwnas aggelwn </P> <P>26:54 pws oun plhrwqwsin ai grafai oti outws dei genesqai </P> <P>26:55 en ekeinh th wra eipen o ihsous tois oclois ws epi lhsthn exhlqate meta macairwn kai xulwn sullabein me kaq hmeran en tw ierw ekaqezomhn didaskwn kai ouk ekrathsate me </P> <P>26:56 touto de olon gegonen ina plhrwqwsin ai grafai twn profhtwn tote oi maqhtai pantes afentes auton efugon </P> <P>26:57 oi de krathsantes ton ihsoun aphgagon pros kaiafan ton arcierea opou oi grammateis kai oi presbuteroi sunhcqhsan </P> <P>26:58 o de petros hkolouqei autw | [apo] | apo | makroqen ews ths aulhs tou arcierews kai eiselqwn esw ekaqhto meta twn uphretwn idein to telos </P> <P>26:59 oi de arciereis kai to sunedrion olon ezhtoun yeudomarturian kata tou ihsou opws auton qanatwswsin </P> <P>26:60 kai ouc euron pollwn proselqontwn yeudomarturwn </P> <P>26:61 usteron de proselqontes duo [26:61] eipan outos efh dunamai katalusai ton naon tou qeou kai dia triwn hmerwn oikodomhsai </P> <P>26:62 kai anastas o arciereus eipen autw ouden apokrinh ti outoi sou katamarturousin </P> <P>26:63 o de ihsous esiwpa kai o arciereus eipen autw exorkizw se kata tou qeou tou zwntos ina hmin eiphs ei su ei o cristos o uios tou qeou </P> <P>26:64 legei autw o ihsous su eipas plhn legw umin ap arti oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek dexiwn ths dunamews kai ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou </P> <P>26:65 tote o arciereus dierrhxen ta imatia autou legwn eblasfhmhsen ti eti creian ecomen marturwn ide nun hkousate thn blasfhmian </P> <P>26:66 ti umin dokei oi de apokriqentes eipan enocos qanatou estin </P> <P>26:67 tote eneptusan eis to proswpon autou kai ekolafisan auton oi de erapisan </P> <P>26:68 legontes profhteuson hmin criste tis estin o paisas se </P> <P>26:69 o de petros ekaqhto exw en th aulh kai proshlqen autw mia paidiskh legousa kai su hsqa meta ihsou tou galilaiou </P> <P>26:70 o de hrnhsato emprosqen pantwn legwn ouk oida ti legeis </P> <P>26:71 exelqonta de eis ton pulwna eiden auton allh kai legei tois ekei outos hn meta ihsou tou nazwraiou </P> <P>26:72 kai palin hrnhsato meta orkou oti ouk oida ton anqrwpon </P> <P>26:73 meta mikron de proselqontes oi estwtes eipon tw petrw alhqws kai su ex autwn ei kai gar h lalia sou dhlon se poiei </P> <P>26:74 tote hrxato kataqematizein kai omnuein oti ouk oida ton anqrwpon kai euqews alektwr efwnhsen </P> <P>26:75 kai emnhsqh o petros tou rhmatos ihsou eirhkotos oti prin alektora fwnhsai tris aparnhsh me kai exelqwn exw eklausen pikrws </P> <P>27:1 prwias de genomenhs sumboulion elabon pantes oi arciereis kai oi presbuteroi tou laou kata tou ihsou wste qanatwsai auton </P> <P>27:2 kai dhsantes auton aphgagon kai paredwkan pilatw tw hgemoni </P> <P>27:3 tote idwn ioudas o | paradous | paradidous | auton oti katekriqh metamelhqeis estreyen ta triakonta arguria tois arciereusin kai presbuterois </P> <P>27:4 legwn hmarton paradous aima | dikaion | aqwon | oi de eipan ti pros hmas su oyh </P> <P>27:5 kai riyas ta arguria eis ton naon anecwrhsen kai apelqwn aphgxato </P> <P>27:6 oi de arciereis labontes ta arguria eipan ouk exestin balein auta eis ton korbanan epei timh aimatos estin </P> <P>27:7 sumboulion de labontes hgorasan ex autwn ton agron tou keramews eis tafhn tois xenois </P> <P>27:8 dio eklhqh o agros ekeinos agros aimatos ews ths shmeron </P> <P>27:9 tote eplhrwqh to rhqen dia ieremiou tou profhtou legontos kai elabon ta triakonta arguria thn timhn tou tetimhmenou on etimhsanto apo uiwn israhl </P> <P>27:10 kai edwkan auta eis ton agron tou keramews kaqa sunetaxen moi kurios </P> <P>27:11 o de ihsous estaqh emprosqen tou hgemonos kai ephrwthsen auton o hgemwn legwn su ei o basileus twn ioudaiwn o de ihsous efh su legeis </P> <P>27:12 kai en tw kathgoreisqai auton upo twn arcierewn kai presbuterwn ouden apekrinato </P> <P>27:13 tote legei autw o pilatos ouk akoueis posa sou katamarturousin </P> <P>27:14 kai ouk apekriqh autw pros oude en rhma wste qaumazein ton hgemona lian </P> <P>27:15 kata de eorthn eiwqei o hgemwn apoluein ena tw oclw desmion on hqelon </P> <P>27:16 eicon de tote desmion epishmon legomenon | | <FONT COLOR="#FF0000">[ihsoun*]</FONT> | barabban </P> <P>27:17 sunhgmenwn oun autwn eipen autois o pilatos tina qelete apolusw umin | [ton] | <FONT COLOR="#FF0000">[ihsoun ton*]</FONT> | barabban h ihsoun ton legomenon criston </P> <P>27:18 hdei gar oti dia fqonon paredwkan auton </P> <P>27:19 kaqhmenou de autou epi tou bhmatos apesteilen pros auton h gunh autou legousa mhden soi kai tw dikaiw ekeinw polla gar epaqon shmeron kat onar di auton </P> <P>27:20 oi de arciereis kai oi presbuteroi epeisan tous oclous ina aithswntai ton barabban ton de ihsoun apoleswsin </P> <P>27:21 apokriqeis de o hgemwn eipen autois tina qelete apo twn duo apolusw umin oi de eipan ton barabban </P> <P>27:22 legei autois o pilatos ti oun poihsw ihsoun ton legomenon criston legousin pantes staurwqhtw </P> <P>27:23 o de efh ti gar kakon epoihsen oi de perissws ekrazon legontes staurwqhtw </P> <P>27:24 idwn de o pilatos oti ouden wfelei alla mallon qorubos ginetai labwn udwr apeniyato tas ceiras | katenanti | apenanti | tou oclou legwn aqwos eimi apo tou aimatos toutou umeis oyesqe </P> <P>27:25 kai apokriqeis pas o laos eipen to aima autou ef hmas kai epi ta tekna hmwn </P> <P>27:26 tote apelusen autois ton barabban ton de ihsoun fragellwsas paredwken ina staurwqh </P> <P>27:27 tote oi stratiwtai tou hgemonos paralabontes ton ihsoun eis to praitwrion sunhgagon ep auton olhn thn speiran </P> <P>27:28 kai ekdusantes auton clamuda kokkinhn perieqhkan autw </P> <P>27:29 kai plexantes stefanon ex akanqwn epeqhkan epi ths kefalhs autou kai kalamon en th dexia autou kai gonupethsantes emprosqen autou enepaixan autw legontes caire basileu twn ioudaiwn </P> <P>27:30 kai emptusantes eis auton elabon ton kalamon kai etupton eis thn kefalhn autou </P> <P>27:31 kai ote enepaixan autw exedusan auton thn clamuda kai enedusan auton ta imatia autou kai aphgagon auton eis to staurwsai </P> <P>27:32 exercomenoi de euron anqrwpon kurhnaion onomati simwna touton hggareusan ina arh ton stauron autou </P> <P>27:33 kai elqontes eis topon legomenon golgoqa o estin kraniou topos legomenos </P> <P>27:34 edwkan autw piein oinon meta colhs memigmenon kai geusamenos ouk hqelhsen piein </P> <P>27:35 staurwsantes de auton diemerisanto ta imatia autou ballontes klhron </P> <P>27:36 kai kaqhmenoi ethroun auton ekei </P> <P>27:37 kai epeqhkan epanw ths kefalhs autou thn aitian autou gegrammenhn outos estin ihsous o basileus twn ioudaiwn </P> <P>27:38 tote staurountai sun autw duo lhstai eis ek dexiwn kai eis ex euwnumwn </P> <P>27:39 oi de paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinountes tas kefalas autwn </P> <P>27:40 kai legontes o kataluwn ton naon kai en trisin hmerais oikodomwn swson seauton ei uios ei tou qeou | | <FONT COLOR="#FF0000">[kai*]</FONT> | katabhqi apo tou staurou </P> <P>27:41 omoiws | [kai] | kai | oi arciereis empaizontes meta twn grammatewn kai presbuterwn elegon </P> <P>27:42 allous eswsen eauton ou dunatai swsai basileus israhl estin katabatw nun apo tou staurou kai pisteusomen ep auton </P> <P>27:43 pepoiqen epi ton qeon rusasqw nun ei qelei auton eipen gar oti qeou eimi uios </P> <P>27:44 to d auto kai oi lhstai oi sustaurwqentes sun autw wneidizon auton </P> <P>27:45 apo de ekths wras skotos egeneto epi pasan thn ghn ews wras enaths </P> <P>27:46 peri de thn enathn wran | ebohsen | anebohsen | o ihsous fwnh megalh legwn | elwi elwi | hli hli | lema sabacqani tout estin qee mou qee mou ina ti me egkatelipes </P> <P>27:47 tines de twn ekei esthkotwn akousantes elegon oti hlian fwnei outos </P> <P>27:48 kai euqews dramwn eis ex autwn kai labwn spoggon plhsas te oxous kai periqeis kalamw epotizen auton </P> <P>27:49 oi de loipoi | eipan | elegon | afes idwmen ei ercetai hlias swswn auton | [[allos de labwn logchn enuxen autou thn pleuran kai exhlqen udwr kai aima]] | | </P> <P>27:50 o de ihsous palin kraxas fwnh megalh afhken to pneuma </P> <P>27:51 kai idou to katapetasma tou naou escisqh | [ap] | ap | anwqen ews katw eis duo kai h gh eseisqh kai ai petrai escisqhsan </P> <P>27:52 kai ta mnhmeia anewcqhsan kai polla swmata twn kekoimhmenwn agiwn hgerqhsan </P> <P>27:53 kai exelqontes ek twn mnhmeiwn meta thn egersin autou eishlqon eis thn agian polin kai enefanisqhsan pollois </P> <P>27:54 o de ekatontarcos kai oi met autou thrountes ton ihsoun idontes ton seismon kai ta | ginomena | genomena | efobhqhsan sfodra legontes alhqws qeou uios hn outos </P> <P>27:55 hsan de ekei gunaikes pollai apo makroqen qewrousai aitines hkolouqhsan tw ihsou apo ths galilaias diakonousai autw </P> <P>27:56 en ais hn maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou kai iwshf mhthr kai h mhthr twn uiwn zebedaiou </P> <P>27:57 oyias de genomenhs hlqen anqrwpos plousios apo arimaqaias tounoma iwshf os kai autos emaqhteuqh tw ihsou </P> <P>27:58 outos proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou tote o pilatos ekeleusen apodoqhnai </P> <P>27:59 kai labwn to swma o iwshf enetulixen auto [en] sindoni kaqara </P> <P>27:60 kai eqhken auto en tw kainw autou mnhmeiw o elatomhsen en th petra kai proskulisas liqon megan th qura tou mnhmeiou aphlqen </P> <P>27:61 hn de ekei mariam h magdalhnh kai h allh maria kaqhmenai apenanti tou tafou </P> <P>27:62 th de epaurion htis estin meta thn paraskeuhn sunhcqhsan oi arciereis kai oi farisaioi pros pilaton </P> <P>27:63 legontes kurie emnhsqhmen oti ekeinos o planos eipen eti zwn meta treis hmeras egeiromai </P> <P>27:64 keleuson oun asfalisqhnai ton tafon ews ths triths hmeras mhpote elqontes oi maqhtai | | autou | kleywsin auton kai eipwsin tw law hgerqh apo twn nekrwn kai estai h escath planh ceirwn ths prwths </P> <P>27:65 efh autois o pilatos ecete koustwdian upagete asfalisasqe ws oidate </P> <P>27:66 oi de poreuqentes hsfalisanto ton tafon sfragisantes ton liqon meta ths koustwdias </P> <P>28:1 oye de sabbatwn th epifwskoush eis mian sabbatwn hlqen | maria | mariam | h magdalhnh kai h allh maria qewrhsai ton tafon </P> <P>28:2 kai idou seismos egeneto megas aggelos gar kuriou katabas ex ouranou kai proselqwn apekulisen ton liqon kai ekaqhto epanw autou </P> <P>28:3 hn de h eidea autou ws astraph kai to enduma autou leukon ws ciwn </P> <P>28:4 apo de tou fobou autou eseisqhsan oi thrountes kai egenhqhsan ws nekroi </P> <P>28:5 apokriqeis de o aggelos eipen tais gunaixin mh fobeisqe umeis oida gar oti ihsoun ton estaurwmenon zhteite </P> <P>28:6 ouk estin wde hgerqh gar kaqws eipen deute idete ton topon opou ekeito </P> <P>28:7 kai tacu poreuqeisai eipate tois maqhtais autou oti hgerqh apo twn nekrwn kai idou proagei umas eis thn galilaian ekei auton oyesqe idou eipon umin </P> <P>28:8 kai apelqousai tacu apo tou mnhmeiou meta fobou kai caras megalhs edramon apaggeilai tois maqhtais autou </P> <P>28:9 kai idou ihsous uphnthsen autais legwn cairete ai de proselqousai ekrathsan autou tous podas kai prosekunhsan autw </P> <P>28:10 tote legei autais o ihsous mh fobeisqe upagete apaggeilate tois adelfois mou ina apelqwsin eis thn galilaian kakei me oyontai </P> <P>28:11 poreuomenwn de autwn idou tines ths koustwdias elqontes eis thn polin aphggeilan tois arciereusin apanta ta genomena </P> <P>28:12 kai sunacqentes meta twn presbuterwn sumboulion te labontes arguria ikana edwkan tois stratiwtais </P> <P>28:13 legontes eipate oti oi maqhtai autou nuktos elqontes ekleyan auton hmwn koimwmenwn </P> <P>28:14 kai ean akousqh touto epi tou hgemonos hmeis peisomen | | [auton] | kai umas amerimnous poihsomen </P> <P>28:15 oi de labontes | | ta | arguria epoihsan ws edidacqhsan kai diefhmisqh o logos outos para ioudaiois mecri ths shmeron <FONT COLOR="#FF0000">[hmeras*]</FONT> </P> <P>28:16 oi de endeka maqhtai eporeuqhsan eis thn galilaian eis to oros ou etaxato autois o ihsous </P> <P>28:17 kai idontes auton prosekunhsan oi de edistasan </P> <P>28:18 kai proselqwn o ihsous elalhsen autois legwn edoqh moi pasa exousia en ouranw kai epi [ths] ghs </P> <P>28:19 poreuqentes oun maqhteusate panta ta eqnh baptizontes autous eis to onoma tou patros kai tou uiou kai tou agiou pneumatos </P> <P>28:20 didaskontes autous threin panta osa eneteilamhn umin kai idou egw meq umwn eimi pasas tas hmeras ews ths sunteleias tou aiwnos </P> </FONT> <A NAME="MARK"></A> <HR> <BASEFONT FACE="Times"> <CENTER><FONT SIZE=6>GREEK NEW TESTAMENT <BR> MARK</FONT></CENTER> <HR> <FONT FACE="Symbol" SIZE=5> <P>1:1 arch tou euaggeliou ihsou cristou | | <FONT COLOR="#FF0000">[uiou qeou*]</FONT> | </P> <P>1:2 kaqws gegraptai en tw hsaia tw profhth idou apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou os kataskeuasei thn odon sou </P> <P>1:3 fwnh bowntos en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeias poieite tas tribous autou </P> <P>1:4 egeneto iwannhs | o | <FONT COLOR="#FF0000">[o*]</FONT> | baptizwn en th erhmw | | <FONT COLOR="#FF0000">kai*</FONT> | khrusswn baptisma metanoias eis afesin amartiwn </P> <P>1:5 kai exeporeueto pros auton pasa h ioudaia cwra kai oi ierosolumitai pantes kai ebaptizonto up autou en tw iordanh potamw exomologoumenoi tas amartias autwn </P> <P>1:6 kai hn o iwannhs endedumenos tricas kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou kai esqiwn akridas kai meli agrion </P> <P>1:7 kai ekhrussen legwn ercetai o iscuroteros mou opisw | [mou] | mou | ou ouk eimi ikanos kuyas lusai ton imanta twn upodhmatwn autou </P> <P>1:8 egw ebaptisa umas udati autos de baptisei umas | | en | pneumati agiw </P> <P>1:9 kai egeneto en ekeinais tais hmerais hlqen ihsous apo nazaret ths galilaias kai ebaptisqh eis ton iordanhn upo iwannou </P> <P>1:10 kai euqus anabainwn ek tou udatos eiden scizomenous tous ouranous kai to pneuma ws peristeran katabainon eis auton </P> <P>1:11 kai fwnh | [egeneto] | egeneto | ek twn ouranwn su ei o uios mou o agaphtos en soi eudokhsa </P> <P>1:12 kai euqus to pneuma auton ekballei eis thn erhmon </P> <P>1:13 kai hn en th erhmw tesserakonta hmeras peirazomenos upo tou satana kai hn meta twn qhriwn kai oi aggeloi dihkonoun autw </P> <P>1:14 | kai meta | meta de | to paradoqhnai ton iwannhn hlqen o ihsous eis thn galilaian khrusswn to euaggelion tou qeou </P> <P>1:15 | [kai legwn] | kai legwn | oti peplhrwtai o kairos kai hggiken h basileia tou qeou metanoeite kai pisteuete en tw euaggeliw </P> <P>1:16 kai paragwn para thn qalassan ths galilaias eiden simwna kai andrean ton adelfon simwnos amfiballontas en th qalassh hsan gar alieis </P> <P>1:17 kai eipen autois o ihsous deute opisw mou kai poihsw umas genesqai alieis anqrwpwn </P> <P>1:18 kai euqus afentes ta diktua hkolouqhsan autw </P> <P>1:19 kai probas oligon eiden iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou kai autous en tw ploiw katartizontas ta diktua </P> <P>1:20 kai euqus ekalesen autous kai afentes ton patera autwn zebedaion en tw ploiw meta twn misqwtwn aphlqon opisw autou </P> <P>1:21 kai eisporeuontai eis kafarnaoum kai euqus tois sabbasin eiselqwn eis thn sunagwghn edidasken </P> <P>1:22 kai exeplhssonto epi th didach autou hn gar didaskwn autous ws exousian ecwn kai ouc ws oi grammateis </P> <P>1:23 kai euqus hn en th sunagwgh autwn anqrwpos en pneumati akaqartw kai anekraxen </P> <P>1:24 legwn ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqes apolesai hmas oida se tis ei o agios tou qeou </P> <P>1:25 kai epetimhsen autw o ihsous | [legwn] | legwn | fimwqhti kai exelqe ex autou </P> <P>1:26 kai sparaxan auton to pneuma to akaqarton kai fwnhsan fwnh megalh exhlqen ex autou </P> <P>1:27 kai eqambhqhsan apantes wste suzhtein | autous | pros eautous | legontas ti estin touto didach kainh kat exousian kai tois pneumasin tois akaqartois epitassei kai upakouousin autw </P> <P>1:28 kai exhlqen h akoh autou euqus pantacou eis olhn thn pericwron ths galilaias </P> <P>1:29 kai euqus ek ths sunagwghs exelqontes hlqon eis thn oikian simwnos kai andreou meta iakwbou kai iwannou </P> <P>1:30 h de penqera simwnos katekeito puressousa kai euqus legousin autw peri auths </P> <P>1:31 kai proselqwn hgeiren authn krathsas ths ceiros kai afhken authn o puretos kai dihkonei autois </P> <P>1:32 oyias de genomenhs ote | edusen | edu | o hlios eferon pros auton pantas tous kakws econtas kai tous daimonizomenous </P> <P>1:33 kai hn olh h polis episunhgmenh pros thn quran </P> <P>1:34 kai eqerapeusen pollous kakws econtas poikilais nosois kai daimonia polla exebalen kai ouk hfien lalein ta daimonia oti hdeisan auton | [criston einai] | | </P> <P>1:35 kai prwi ennuca lian anastas exhlqen | [kai aphlqen] | kai aphlqen | eis erhmon topon kakei proshuceto </P> <P>1:36 kai katediwxen auton simwn kai oi met autou </P> <P>1:37 kai euron auton kai legousin autw oti pantes zhtousin se </P> <P>1:38 kai legei autois agwmen allacou eis tas ecomenas kwmopoleis ina kai ekei khruxw eis touto gar exhlqon </P> <P>1:39 kai hlqen khrusswn eis tas sunagwgas autwn eis olhn thn galilaian kai ta daimonia ekballwn </P> <P>1:40 kai ercetai pros auton lepros parakalwn auton <FONT COLOR="#FF0000">[kai gonupetwn*]</FONT> | | kai | legwn autw oti ean qelhs dunasai me kaqarisai </P> <P>1:41 kai splagcnisqeis ekteinas thn ceira autou hyato kai legei autw qelw kaqarisqhti </P> <P>1:42 kai euqus aphlqen ap autou h lepra kai ekaqarisqh </P> <P>1:43 kai embrimhsamenos autw euqus exebalen auton </P> <P>1:44 kai legei autw ora mhdeni mhden eiphs alla upage seauton deixon tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou a prosetaxen mwushs eis marturion autois </P> <P>1:45 o de exelqwn hrxato khrussein polla kai diafhmizein ton logon wste mhketi auton dunasqai fanerws eis polin eiselqein all exw ep erhmois topois | [hn] | hn | kai hrconto pros auton pantoqen </P> <P>2:1 kai eiselqwn palin eis kafarnaoum di hmerwn hkousqh oti en oikw estin </P> <P>2:2 kai sunhcqhsan polloi wste mhketi cwrein mhde ta pros thn quran kai elalei autois ton logon </P> <P>2:3 kai ercontai ferontes pros auton paralutikon airomenon upo tessarwn </P> <P>2:4 kai mh dunamenoi prosenegkai autw dia ton oclon apestegasan thn steghn opou hn kai exoruxantes calwsin ton krabatton opou o paralutikos katekeito </P> <P>2:5 kai idwn o ihsous thn pistin autwn legei tw paralutikw teknon afientai sou ai amartiai </P> <P>2:6 hsan de tines twn grammatewn ekei kaqhmenoi kai dialogizomenoi en tais kardiais autwn </P> <P>2:7 ti outos outws lalei blasfhmei tis dunatai afienai amartias ei mh eis o qeos </P> <P>2:8 kai euqus epignous o ihsous tw pneumati autou oti | [outws] | outws | dialogizontai en eautois legei | [autois] | autois | ti tauta dialogizesqe en tais kardiais umwn </P> <P>2:9 ti estin eukopwteron eipein tw paralutikw afientai sou ai amartiai h eipein | egeirou [kai] | egeire kai | aron ton krabatton sou kai peripatei </P> <P>2:10 ina de eidhte oti exousian ecei o uios tou anqrwpou afienai amartias epi ths ghs legei tw paralutikw </P> <P>2:11 soi legw egeire aron ton krabatton sou kai upage eis ton oikon sou </P> <P>2:12 kai hgerqh kai euqus aras ton krabatton exhlqen emprosqen pantwn wste existasqai pantas kai doxazein ton qeon | [legontas] | legontas | oti outws oudepote eidomen </P> <P>2:13 kai exhlqen palin para thn qalassan kai pas o oclos hrceto pros auton kai edidasken autous </P> <P>2:14 kai paragwn eiden leuin ton tou alfaiou kaqhmenon epi to telwnion kai legei autw akolouqei moi kai anastas hkolouqhsen autw </P> <P>2:15 kai ginetai katakeisqai auton en th oikia autou kai polloi telwnai kai amartwloi sunanekeinto tw ihsou kai tois maqhtais autou hsan gar polloi kai hkolouqoun <FONT COLOR="#FF0000">autw </P> <P>2:16 kai oi grammateis twn farisaiwn idontes*</FONT> oti esqiei meta twn amartwlwn kai telwnwn elegon tois maqhtais autou oti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei </P> <P>2:17 kai akousas o ihsous legei autois [oti] ou creian ecousin oi iscuontes iatrou all oi kakws econtes ouk hlqon kalesai dikaious alla amartwlous </P> <P>2:18 kai hsan oi maqhtai iwannou kai oi farisaioi nhsteuontes kai ercontai kai legousin autw dia ti oi maqhtai iwannou kai oi maqhtai twn farisaiwn nhsteuousin oi de soi | [maqhtai] | maqhtai | ou nhsteuousin </P> <P>2:19 kai eipen autois o ihsous mh dunantai oi uioi tou numfwnos en w o numfios met autwn estin nhsteuein oson cronon ecousin ton numfion met autwn ou dunantai nhsteuein </P> <P>2:20 eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfios kai tote nhsteusousin en ekeinh th hmera </P> <P>2:21 oudeis epiblhma rakous agnafou epiraptei epi imation palaion ei de mh airei to plhrwma ap autou to kainon tou palaiou kai ceiron scisma ginetai </P> <P>2:22 kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mh rhxei o oinos tous askous kai o oinos <FONT COLOR="#FF0000">apollutai kai oi askoi | [alla | alla | oinon neon eis askous | kainous] | kainous* |</FONT> </P> <P>2:23 kai egeneto auton en tois sabbasin | diaporeuesqai | paraporeuesqai | dia twn sporimwn kai oi maqhtai autou hrxanto odon poiein tillontes tous stacuas </P> <P>2:24 kai oi farisaioi elegon autw ide ti poiousin tois sabbasin o ouk exestin </P> <P>2:25 kai legei autois oudepote anegnwte ti epoihsen dauid ote creian escen kai epeinasen autos kai oi met autou </P> <P>2:26 | [pws] | pws | eishlqen eis ton oikon tou qeou epi abiaqar arcierews kai tous artous ths proqesews efagen ous ouk exestin fagein ei mh tous iereis kai edwken kai tois sun autw ousin </P> <P>2:27 kai elegen autois to sabbaton dia ton anqrwpon egeneto kai ouc o anqrwpos dia to sabbaton </P> <P>2:28 wste kurios estin o uios tou anqrwpou kai tou sabbatou </P> <P>3:1 kai eishlqen palin eis | | thn | sunagwghn kai hn ekei anqrwpos exhrammenhn ecwn thn ceira </P> <P>3:2 kai parethroun auton ei tois sabbasin qerapeusei auton ina kathgorhswsin autou </P> <P>3:3 kai legei tw anqrwpw tw thn | ceira econti xhran | xhran ceira econti | egeire eis to meson </P> <P>3:4 kai legei autois exestin tois sabbasin | agaqopoihsai | agaqon poihsai | h kakopoihsai yuchn swsai h apokteinai oi de esiwpwn </P> <P>3:5 kai peribleyamenos autous met orghs sullupoumenos epi th pwrwsei ths kardias autwn legei tw anqrwpw ekteinon thn ceira | sou | | kai exeteinen kai apekatestaqh h ceir autou </P> <P>3:6 kai exelqontes oi farisaioi euqus meta twn hrwdianwn sumboulion edidoun kat autou opws auton apoleswsin </P> <P>3:7 kai o ihsous meta twn maqhtwn autou anecwrhsen pros thn qalassan kai polu plhqos apo ths galilaias <FONT COLOR="#FF0000">| hkolouqhsen | [hkolouqhsen] | kai apo ths ioudaias </P> <P>3:8 kai apo ierosolumwn*</FONT> kai apo ths idoumaias kai peran tou iordanou kai peri turon kai sidwna plhqos polu akouontes osa | poiei | epoiei | hlqon pros auton </P> <P>3:9 kai eipen tois maqhtais autou ina ploiarion proskarterh autw dia ton oclon ina mh qlibwsin auton </P> <P>3:10 pollous gar eqerapeusen wste epipiptein autw ina autou aywntai osoi eicon mastigas </P> <P>3:11 kai ta pneumata ta akaqarta otan auton eqewroun prosepipton autw kai ekrazon | legonta | legontes | oti su ei o uios tou qeou </P> <P>3:12 kai polla epetima autois ina mh auton faneron poihswsin </P> <P>3:13 kai anabainei eis to oros kai proskaleitai ous hqelen autos kai aphlqon pros auton </P> <P>3:14 kai epoihsen dwdeka <FONT COLOR="#FF0000">| ous kai apostolous wnomasen | [ous kai apostolous wnomasen*] |</FONT> ina wsin met autou kai ina apostellh autous khrussein </P> <P>3:15 kai ecein exousian ekballein ta daimonia<FONT COLOR="#FF0000"> [3:16] | kai epoihsen tous dwdeka | [kai epoihsen tous dwdeka*] | </FONT></P> <P>3:16 kai epeqhken onoma tw simwni petron </P> <P>3:17 kai iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon tou iakwbou kai epeqhken autois | onoma | &lt;onomata&gt; | boanhrges o estin uioi bronths </P> <P>3:18 kai andrean kai filippon kai barqolomaion kai maqqaion kai qwman kai iakwbon ton tou alfaiou kai qaddaion kai simwna ton kananaion </P> <P>3:19 kai ioudan iskariwq os kai paredwken auton [3:20] kai ercetai eis oikon </P> <P>3:20 kai sunercetai palin [o] oclos wste mh dunasqai autous mhde arton fagein </P> <P>3:21 kai akousantes oi par autou exhlqon krathsai auton elegon gar oti exesth </P> <P>3:22 kai oi grammateis oi apo ierosolumwn katabantes elegon oti beelzeboul ecei kai oti en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia </P> <P>3:23 kai proskalesamenos autous en parabolais elegen autois pws dunatai satanas satanan ekballein </P> <P>3:24 kai ean basileia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h basileia ekeinh </P> <P>3:25 kai ean oikia ef eauthn merisqh ou dunhsetai h oikia ekeinh | sthnai | staqhnai | </P> <P>3:26 kai ei o satanas anesth ef eauton kai emerisqh ou dunatai sthnai alla telos ecei </P> <P>3:27 all ou dunatai oudeis eis thn oikian tou iscurou eiselqwn ta skeuh autou diarpasai ean mh prwton ton iscuron dhsh kai tote thn oikian autou diarpasei </P> <P>3:28 amhn legw umin oti panta afeqhsetai tois uiois twn anqrwpwn ta amarthmata kai ai blasfhmiai osa ean blasfhmhswsin </P> <P>3:29 os d an blasfhmhsh eis to pneuma to agion ouk ecei afesin eis ton aiwna alla enocos estin aiwniou amarthmatos </P> <P>3:30 oti elegon pneuma akaqarton ecei </P> <P>3:31 kai | ercontai | ercetai | h mhthr autou kai oi adelfoi autou kai exw sthkontes apesteilan pros auton kalountes auton </P> <P>3:32 kai ekaqhto peri auton oclos kai legousin autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou | | <FONT COLOR="#FF0000">[kai ai adelfai sou*]</FONT> | exw zhtousin se </P> <P>3:33 kai apokriqeis autois legei tis estin h mhthr mou kai oi adelfoi | | [mou] | </P> <P>3:34 kai peribleyamenos tous peri auton kuklw kaqhmenous legei ide h mhthr mou kai oi adelfoi mou </P> <P>3:35 os | | [gar] | an poihsh to qelhma tou qeou outos adelfos mou kai adelfh kai mhthr estin </P> <P>4:1 kai palin hrxato didaskein para thn qalassan kai sunagetai pros auton oclos pleistos wste auton eis ploion embanta kaqhsqai en th qalassh kai pas o oclos pros thn qalassan epi ths ghs hsan </P> <P>4:2 kai edidasken autous en parabolais polla kai elegen autois en th didach autou </P> <P>4:3 akouete idou exhlqen o speirwn speirai </P> <P>4:4 kai egeneto en tw speirein o men epesen para thn odon kai hlqen ta peteina kai katefagen auto </P> <P>4:5 kai allo epesen epi to petrwdes | [kai] | | opou ouk eicen ghn pollhn kai euqus exaneteilen dia to mh ecein baqos ghs </P> <P>4:6 kai ote aneteilen o hlios ekaumatisqh kai dia to mh ecein rizan exhranqh </P> <P>4:7 kai allo epesen eis tas akanqas kai anebhsan ai akanqai kai sunepnixan auto kai karpon ouk edwken </P> <P>4:8 kai alla epesen eis thn ghn thn kalhn kai edidou karpon anabainonta <FONT COLOR="#FF0000">kai auxanomena*</FONT> kai eferen <FONT COLOR="#FF0000">| eis | en* |</FONT> triakonta kai en exhkonta kai en ekaton </P> <P>4:9 kai elegen os ecei wta akouein akouetw </P> <P>4:10 kai ote egeneto kata monas hrwtwn auton oi peri auton sun tois dwdeka tas parabolas </P> <P>4:11 kai elegen autois umin to musthrion dedotai ths basileias tou qeou ekeinois de tois exw en parabolais ta panta ginetai </P> <P>4:12 ina blepontes blepwsin kai mh idwsin kai akouontes akouwsin kai mh suniwsin mhpote epistreywsin kai afeqh autois </P> <P>4:13 kai legei autois ouk oidate thn parabolhn tauthn kai pws pasas tas parabolas gnwsesqe </P> <P>4:14 o speirwn ton logon speirei </P> <P>4:15 outoi de eisin oi para thn odon opou speiretai o logos kai otan akouswsin euqus ercetai o satanas kai airei ton logon ton esparmenon <FONT COLOR="#FF0000">eis autous*</FONT> </P> <P>4:16 kai outoi eisin | omoiws | | oi epi ta petrwdh speiromenoi oi otan akouswsin ton logon euqus meta caras lambanousin auton </P> <P>4:17 kai ouk ecousin rizan en eautois alla proskairoi eisin eita genomenhs qliyews h diwgmou dia ton logon euqus skandalizontai </P> <P>4:18 kai alloi eisin oi eis tas akanqas speiromenoi outoi eisin oi ton logon akousantes </P> <P>4:19 kai ai merimnai tou aiwnos kai h apath tou ploutou kai ai peri ta loipa epiqumiai eisporeuomenai sumpnigousin ton logon kai akarpos ginetai </P> <P>4:20 kai ekeinoi eisin oi epi thn ghn thn kalhn sparentes oitines akouousin ton logon kai paradecontai kai karpoforousin en triakonta kai <FONT COLOR="#FF0000">| [en] | en* |</FONT> exhkonta kai | [en] | en | ekaton </P> <P>4:21 kai elegen autois | oti | | mhti ercetai o lucnos ina upo ton modion teqh h upo thn klinhn ouc ina epi thn lucnian teqh </P> <P>4:22 ou gar estin krupton ean mh ina fanerwqh oude egeneto apokrufon all ina elqh eis faneron </P> <P>4:23 ei tis ecei wta akouein akouetw </P> <P>4:24 kai elegen autois blepete ti akouete en w metrw metreite metrhqhsetai umin kai prosteqhsetai umin </P> <P>4:25 os gar ecei doqhsetai autw kai os ouk ecei kai o ecei arqhsetai ap autou </P> <P>4:26 kai elegen outws estin h basileia tou qeou ws anqrwpos balh ton sporon epi ths ghs </P> <P>4:27 kai kaqeudh kai egeirhtai nukta kai hmeran kai o sporos blasta kai mhkunhtai ws ouk oiden autos </P> <P>4:28 automath h gh karpoforei prwton corton | eiten stacun eiten plhrh | eita stacun eita <FONT COLOR="#FF0000">&lt;plhrhs*&gt;</FONT> | siton en tw stacui </P> <P>4:29 otan de paradoi o karpos euqus apostellei to drepanon oti paresthken o qerismos </P> <P>4:30 kai elegen pws omoiwswmen thn basileian tou qeou h en tini authn parabolh qwmen </P> <P>4:31 ws kokkw sinapews os otan sparh epi ths ghs mikroteron on pantwn twn spermatwn twn epi ths ghs </P> <P>4:32 kai otan sparh anabainei kai ginetai meizon pantwn twn lacanwn kai poiei kladous megalous wste dunasqai upo thn skian autou ta peteina tou ouranou kataskhnoun </P> <P>4:33 kai toiautais parabolais pollais elalei autois ton logon kaqws hdunanto akouein </P> <P>4:34 cwris de parabolhs ouk elalei autois kat idian de tois idiois maqhtais epeluen panta </P> <P>4:35 kai legei autois en ekeinh th hmera oyias genomenhs dielqwmen eis to peran </P> <P>4:36 kai afentes ton oclon paralambanousin auton ws hn en tw ploiw kai alla ploia hn met autou </P> <P>4:37 kai ginetai lailay megalh anemou kai ta kumata epeballen eis to ploion wste hdh gemizesqai to ploion </P> <P>4:38 kai autos hn en th prumnh epi to proskefalaion kaqeudwn kai egeirousin auton kai legousin autw didaskale ou melei soi oti apollumeqa </P> <P>4:39 kai diegerqeis epetimhsen tw anemw kai eipen th qalassh siwpa pefimwso kai ekopasen o anemos kai egeneto galhnh megalh </P> <P>4:40 kai eipen autois ti deiloi este oupw ecete pistin </P> <P>4:41 kai efobhqhsan fobon megan kai elegon pros allhlous tis ara outos estin oti kai o anemos kai h qalassa upakouei autw </P> <P>5:1 kai hlqon eis to peran ths qalasshs eis thn cwran twn <FONT COLOR="#FF0000">gerashnwn*</FONT> </P> <P>5:2 kai exelqontos autou ek tou ploiou | [euqus] | euqus | uphnthsen autw ek twn mnhmeiwn anqrwpos en pneumati akaqartw </P> <P>5:3 os thn katoikhsin eicen en tois mnhmasin kai oude alusei ouketi oudeis edunato auton dhsai </P> <P>5:4 dia to auton pollakis pedais kai alusesin dedesqai kai diespasqai up autou tas aluseis kai tas pedas suntetrifqai kai oudeis iscuen auton damasai </P> <P>5:5 kai dia pantos nuktos kai hmeras en tois mnhmasin kai en tois oresin hn krazwn kai katakoptwn eauton liqois </P> <P>5:6 kai idwn ton ihsoun apo makroqen edramen kai prosekunhsen | auton | autw | </P> <P>5:7 kai kraxas fwnh megalh legei ti emoi kai soi ihsou uie tou qeou tou uyistou orkizw se ton qeon mh me basanishs </P> <P>5:8 elegen gar autw exelqe to pneuma to akaqarton ek tou anqrwpou </P> <P>5:9 kai ephrwta auton ti onoma soi kai legei autw legiwn onoma moi oti polloi esmen </P> <P>5:10 kai parekalei auton polla ina mh auta aposteilh exw ths cwras </P> <P>5:11 hn de ekei pros tw orei agelh coirwn megalh boskomenh </P> <P>5:12 kai parekalesan auton legontes pemyon hmas eis tous coirous ina eis autous eiselqwmen </P> <P>5:13 kai epetreyen autois kai exelqonta ta pneumata ta akaqarta eishlqon eis tous coirous kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eis thn qalassan ws discilioi kai epnigonto en th qalassh </P> <P>5:14 kai oi boskontes autous efugon kai aphggeilan eis thn polin kai eis tous agrous kai hlqon idein ti estin to gegonos </P> <P>5:15 kai ercontai pros ton ihsoun kai qewrousin ton daimonizomenon kaqhmenon imatismenon kai swfronounta ton eschkota ton legiwna kai efobhqhsan </P> <P>5:16 kai dihghsanto autois oi idontes pws egeneto tw daimonizomenw kai peri twn coirwn </P> <P>5:17 kai hrxanto parakalein auton apelqein apo twn oriwn autwn </P> <P>5:18 kai embainontos autou eis to ploion parekalei auton o daimonisqeis ina met autou h </P> <P>5:19 kai ouk afhken auton alla legei autw upage eis ton oikon sou pros tous sous kai apaggeilon autois osa o kurios soi pepoihken kai hlehsen se </P> <P>5:20 kai aphlqen kai hrxato khrussein en th dekapolei osa epoihsen autw o ihsous kai pantes eqaumazon </P> <P>5:21 kai diaperasantos tou ihsou | en tw ploiw | <FONT COLOR="#FF0000">[en tw ploiw*]</FONT> | palin eis to peran sunhcqh oclos polus ep auton kai hn para thn qalassan </P> <P>5:22 kai ercetai eis twn arcisunagwgwn onomati iairos kai idwn auton piptei pros tous podas autou </P> <P>5:23 kai parakalei auton polla legwn oti to qugatrion mou escatws ecei ina elqwn epiqhs tas ceiras auth ina swqh kai zhsh </P> <P>5:24 kai aphlqen met autou kai hkolouqei autw oclos polus kai suneqlibon auton </P> <P>5:25 kai gunh ousa en rusei aimatos dwdeka eth </P> <P>5:26 kai polla paqousa upo pollwn iatrwn kai dapanhsasa ta par auths panta kai mhden wfelhqeisa alla mallon eis to ceiron elqousa </P> <P>5:27 akousasa | ta | | peri tou ihsou elqousa en tw oclw opisqen hyato tou imatiou autou </P> <P>5:28 elegen gar oti ean aywmai kan twn imatiwn autou swqhsomai </P> <P>5:29 kai euqus exhranqh h phgh tou aimatos auths kai egnw tw swmati oti iatai apo ths mastigos </P> <P>5:30 kai euqus o ihsous epignous en eautw thn ex autou dunamin exelqousan epistrafeis en tw oclw elegen tis mou hyato twn imatiwn </P> <P>5:31 kai elegon autw oi maqhtai autou blepeis ton oclon sunqlibonta se kai legeis tis mou hyato </P> <P>5:32 kai perieblepeto idein thn touto poihsasan </P> <P>5:33 h de gunh fobhqeisa kai tremousa eiduia o gegonen auth hlqen kai prosepesen autw kai eipen autw pasan thn alhqeian </P> <P>5:34 o de eipen auth qugathr h pistis sou seswken se upage eis eirhnhn kai isqi ugihs apo ths mastigos sou </P> <P>5:35 eti autou lalountos ercontai apo tou arcisunagwgou legontes oti h qugathr sou apeqanen ti eti skulleis ton didaskalon </P> <P>5:36 o de ihsous parakousas ton logon laloumenon legei tw arcisunagwgw mh fobou monon pisteue </P> <P>5:37 kai ouk afhken oudena met autou sunakolouqhsai ei mh ton petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon iakwbou </P> <P>5:38 kai ercontai eis ton oikon tou arcisunagwgou kai qewrei qorubon kai klaiontas kai alalazontas polla </P> <P>5:39 kai eiselqwn legei autois ti qorubeisqe kai klaiete to paidion ouk apeqanen alla kaqeudei </P> <P>5:40 kai kategelwn autou autos de ekbalwn pantas paralambanei ton patera tou paidiou kai thn mhtera kai tous met autou kai eisporeuetai opou hn to paidion </P> <P>5:41 kai krathsas ths ceiros tou paidiou legei auth taliqa koum o estin meqermhneuomenon to korasion soi legw egeire </P> <P>5:42 kai euqus anesth to korasion kai periepatei hn gar etwn dwdeka kai exesthsan | euqus | [euqus] | ekstasei megalh </P> <P>5:43 kai diesteilato autois polla ina mhdeis gnoi touto kai eipen doqhnai auth fagein </P> <P>6:1 kai exhlqen ekeiqen kai ercetai eis thn patrida autou kai akolouqousin autw oi maqhtai autou </P> <P>6:2 kai genomenou sabbatou hrxato didaskein en th sunagwgh kai | oi | | polloi akouontes exeplhssonto legontes poqen toutw tauta kai tis h sofia h doqeisa toutw <FONT COLOR="#FF0000">kai ai dunameis toiautai dia twn ceirwn autou ginomenai*</FONT> </P> <P>6:3 ouc outos estin o tektwn o uios ths marias kai adelfos iakwbou kai iwshtos kai iouda kai simwnos kai ouk eisin ai adelfai autou wde pros hmas kai eskandalizonto en autw </P> <P>6:4 kai elegen autois o ihsous oti ouk estin profhths atimos ei mh en th patridi autou kai en tois suggeneusin autou kai en th oikia autou </P> <P>6:5 kai ouk edunato ekei poihsai oudemian dunamin ei mh oligois arrwstois epiqeis tas ceiras eqerapeusen </P> <P>6:6 kai | eqaumasen | eqaumazen | dia thn apistian autwn kai perihgen tas kwmas kuklw didaskwn </P> <P>6:7 kai proskaleitai tous dwdeka kai hrxato autous apostellein duo duo kai edidou autois exousian twn pneumatwn twn akaqartwn </P> <P>6:8 kai parhggeilen autois ina mhden airwsin eis odon ei mh rabdon monon mh arton mh phran mh eis thn zwnhn calkon </P> <P>6:9 alla upodedemenous sandalia kai mh | endusasqai | endushsqe | duo citwnas </P> <P>6:10 kai elegen autois opou ean eiselqhte eis oikian ekei menete ews an exelqhte ekeiqen </P> <P>6:11 kai os an topos mh dexhtai umas mhde akouswsin umwn ekporeuomenoi ekeiqen ektinaxate ton coun ton upokatw twn podwn umwn eis marturion autois </P> <P>6:12 kai exelqontes ekhruxan ina metanowsin </P> <P>6:13 kai daimonia polla exeballon kai hleifon elaiw pollous arrwstous kai eqerapeuon </P> <P>6:14 kai hkousen o basileus hrwdhs faneron gar egeneto to onoma autou kai elegon oti iwannhs o baptizwn eghgertai ek nekrwn kai dia touto energousin ai dunameis en autw </P> <P>6:15 alloi de elegon oti hlias estin alloi de elegon oti profhths ws eis twn profhtwn </P> <P>6:16 akousas de o hrwdhs elegen on egw apekefalisa iwannhn outos hgerqh </P> <P>6:17 autos gar o hrwdhs aposteilas ekrathsen ton iwannhn kai edhsen auton en fulakh dia hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou oti authn egamhsen </P> <P>6:18 elegen gar o iwannhs tw hrwdh oti ouk exestin soi ecein thn gunaika tou adelfou sou </P> <P>6:19 h de hrwdias eneicen autw kai hqelen auton apokteinai kai ouk hdunato </P> <P>6:20 o gar hrwdhs efobeito ton iwannhn eidws auton andra dikaion kai agion kai sunethrei auton kai akousas autou polla <FONT COLOR="#FF0000">hporei kai*</FONT> hdews autou hkouen </P> <P>6:21 kai genomenhs hmeras eukairou ote hrwdhs tois genesiois autou deipnon epoihsen tois megistasin autou kai tois ciliarcois kai tois prwtois ths galilaias </P> <P>6:22 kai eiselqoushs ths <FONT COLOR="#FF0000">qugatros autou hrwdiados*</FONT> kai orchsamenhs hresen tw hrwdh kai tois sunanakeimenois | o de basileus eipen | eipen o basileus | tw korasiw aithson me o ean qelhs kai dwsw soi </P> <P>6:23 kai wmosen auth | | [polla] | <FONT COLOR="#FF0000">o ti*</FONT> ean me aithshs dwsw soi ews hmisous ths basileias mou </P> <P>6:24 kai exelqousa eipen th mhtri auths ti aithswmai h de eipen thn kefalhn iwannou tou baptizontos </P> <P>6:25 kai eiselqousa euqus meta spoudhs pros ton basilea hthsato legousa qelw ina exauths dws moi epi pinaki thn kefalhn iwannou tou baptistou </P> <P>6:26 kai perilupos genomenos o basileus dia tous orkous kai tous anakeimenous ouk hqelhsen aqethsai authn </P> <P>6:27 kai euqus aposteilas o basileus spekoulatora epetaxen enegkai thn kefalhn autou </P> <P>6:28 kai apelqwn apekefalisen auton en th fulakh [6:28] kai hnegken thn kefalhn autou epi pinaki kai edwken authn tw korasiw kai to korasion edwken authn th mhtri auths </P> <P>6:29 kai akousantes oi maqhtai autou hlqon kai hran to ptwma autou kai eqhkan auto en mnhmeiw </P> <P>6:30 kai sunagontai oi apostoloi pros ton ihsoun kai aphggeilan autw panta osa epoihsan kai osa edidaxan </P> <P>6:31 kai legei autois deute umeis autoi kat idian eis erhmon topon kai anapausasqe oligon hsan gar oi ercomenoi kai oi upagontes polloi kai oude fagein eukairoun </P> <P>6:32 kai aphlqon en tw ploiw eis erhmon topon kat idian </P> <P>6:33 kai eidon autous upagontas kai | egnwsan | epegnwsan | polloi kai pezh apo paswn twn polewn sunedramon ekei kai prohlqon autous </P> <P>6:34 kai exelqwn eiden polun oclon kai esplagcnisqh ep autous oti hsan ws probata mh econta poimena kai hrxato didaskein autous polla </P> <P>6:35 kai hdh wras pollhs genomenhs proselqontes autw oi maqhtai autou elegon oti erhmos estin o topos kai hdh wra pollh </P> <P>6:36 apoluson autous ina apelqontes eis tous kuklw agrous kai kwmas agoraswsin eautois ti fagwsin </P> <P>6:37 o de apokriqeis eipen autois dote autois umeis fagein kai legousin autw apelqontes agoraswmen dhnariwn diakosiwn artous kai dwsomen autois fagein </P> <P>6:38 o de legei autois posous | ecete artous | artous ecete | upagete idete kai gnontes legousin pente kai duo icquas </P> <P>6:39 kai epetaxen autois | anakliqhnai | anaklinai | pantas sumposia sumposia epi tw clwrw cortw </P> <P>6:40 kai anepesan prasiai prasiai kata ekaton kai kata penthkonta </P> <P>6:41 kai labwn tous pente artous kai tous duo icquas anableyas eis ton ouranon euloghsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois maqhtais | | <FONT COLOR="#FF0000">[autou*]</FONT> | ina paratiqwsin autois kai tous duo icquas emerisen pasin </P> <P>6:42 kai efagon pantes kai ecortasqhsan </P> <P>6:43 kai hran klasmata dwdeka kofinwn plhrwmata kai apo twn icquwn </P> <P>6:44 kai hsan oi fagontes | tous artous | <FONT COLOR="#FF0000">[tous artous*]</FONT> | pentakiscilioi andres </P> <P>6:45 kai euqus hnagkasen tous maqhtas autou embhnai eis to ploion kai proagein eis to peran pros bhqsaidan ews autos apoluei ton oclon </P> <P>6:46 kai apotaxamenos autois aphlqen eis to oros proseuxasqai </P> <P>6:47 kai oyias genomenhs hn to ploion en mesw ths qalasshs kai autos monos epi ths ghs </P> <P>6:48 kai idwn autous basanizomenous en tw elaunein hn gar o anemos enantios autois peri tetarthn fulakhn ths nuktos ercetai pros autous peripatwn epi ths qalasshs kai hqelen parelqein autous </P> <P>6:49 oi de idontes auton epi ths qalasshs peripatounta edoxan oti fantasma estin kai anekraxan </P> <P>6:50 pantes gar auton eidon kai etaracqhsan o de euqus elalhsen met autwn kai legei autois qarseite egw eimi mh fobeisqe </P> <P>6:51 kai anebh pros autous eis to ploion kai ekopasen o anemos kai lian | | <FONT COLOR="#FF0000">[ek perissou*]</FONT> | en eautois existanto </P> <P>6:52 ou gar sunhkan epi tois artois all hn autwn h kardia pepwrwmenh </P> <P>6:53 kai diaperasantes epi thn ghn hlqon eis gennhsaret kai proswrmisqhsan </P> <P>6:54 kai exelqontwn autwn ek tou ploiou euqus epignontes auton </P> <P>6:55 periedramon olhn thn cwran ekeinhn kai hrxanto epi tois krabattois tous kakws econtas periferein opou hkouon oti estin </P> <P>6:56 kai opou an eiseporeueto eis kwmas h eis poleis h eis agrous en tais agorais etiqesan tous asqenountas kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou aywntai kai osoi an hyanto autou eswzonto </P> <P>7:1 kai sunagontai pros auton oi farisaioi kai tines twn grammatewn elqontes apo ierosolumwn </P> <P>7:2 kai idontes tinas twn maqhtwn autou oti koinais cersin tout estin aniptois esqiousin tous artous </P> <P>7:3 oi gar farisaioi kai pantes oi ioudaioi ean mh pugmh niywntai tas ceiras ouk esqiousin kratountes thn paradosin twn presbuterwn </P> <P>7:4 kai ap agoras ean mh | rantiswntai | baptiswntai | ouk esqiousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismous pothriwn kai xestwn kai calkiwn | | <FONT COLOR="#FF0000">[kai klinwn*]</FONT> | </P> <P>7:5 kai eperwtwsin auton oi farisaioi kai oi grammateis dia ti ou peripatousin oi maqhtai sou kata thn paradosin twn presbuterwn alla koinais cersin esqiousin ton arton </P> <P>7:6 o de eipen autois kalws eprofhteusen hsaias peri umwn twn upokritwn ws gegraptai | oti | [oti] | outos o laos tois ceilesin me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou </P> <P>7:7 mathn de sebontai me didaskontes didaskalias entalmata anqrwpwn </P> <P>7:8 afentes thn entolhn tou qeou krateite thn paradosin twn anqrwpwn </P> <P>7:9 kai elegen autois kalws aqeteite thn entolhn tou qeou ina thn paradosin umwn <FONT COLOR="#FF0000">| thrhshte | sthshte* |</FONT> </P> <P>7:10 mwushs gar eipen tima ton patera sou kai thn mhtera sou kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw </P> <P>7:11 umeis de legete ean eiph anqrwpos tw patri h th mhtri korban o estin dwron o ean ex emou wfelhqhs </P> <P>7:12 ouketi afiete auton ouden poihsai tw patri h th mhtri </P> <P>7:13 akurountes ton logon tou qeou th paradosei umwn h paredwkate kai paromoia toiauta polla poieite </P> <P>7:14 kai proskalesamenos palin ton oclon elegen autois akousate mou pantes kai sunete </P> <P>7:15 ouden estin exwqen tou anqrwpou eisporeuomenon eis auton o dunatai koinwsai auton alla ta ek tou anqrwpou ekporeuomena estin ta koinounta ton anqrwpon </P> <P>7:16 </P> <P>7:17 kai ote eishlqen eis oikon apo tou oclou ephrwtwn auton oi maqhtai autou thn parabolhn </P> <P>7:18 kai legei autois outws kai umeis asunetoi este ou noeite oti pan to exwqen eisporeuomenon eis ton anqrwpon ou dunatai auton koinwsai </P> <P>7:19 oti ouk eisporeuetai autou eis thn kardian all eis thn koilian kai eis ton afedrwna ekporeuetai kaqarizwn panta ta brwmata </P> <P>7:20 elegen de oti to ek tou anqrwpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton anqrwpon </P> <P>7:21 eswqen gar ek ths kardias twn anqrwpwn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai porneiai klopai fonoi </P> <P>7:22 moiceiai pleonexiai ponhriai dolos aselgeia ofqalmos ponhros blasfhmia uperhfania afrosunh </P> <P>7:23 panta tauta ta ponhra eswqen ekporeuetai kai koinoi ton anqrwpon </P> <P>7:24 ekeiqen de anastas aphlqen eis ta oria turou | [kai sidwnos] | | kai eiselqwn eis oikian oudena hqelen gnwnai kai ouk | hdunasqh | hdunhqh | laqein </P> <P>7:25 all euqus akousasa gunh peri autou hs eicen to qugatrion auths pneuma akaqarton elqousa prosepesen pros tous podas autou </P> <P>7:26 h de gunh hn ellhnis surofoinikissa tw genei kai hrwta auton ina to daimonion ekbalh ek ths qugatros auths </P> <P>7:27 kai elegen auth afes prwton cortasqhnai ta tekna ou gar estin kalon labein ton arton twn teknwn kai tois kunariois balein </P> <P>7:28 h de apekriqh kai legei autw | nai | | kurie kai ta kunaria upokatw ths trapezhs esqiousin apo twn yiciwn twn paidiwn </P> <P>7:29 kai eipen auth dia touton ton logon upage exelhluqen ek ths qugatros sou to daimonion </P> <P>7:30 kai apelqousa eis ton oikon auths euren to paidion beblhmenon epi thn klinhn kai to daimonion exelhluqos </P> <P>7:31 kai palin exelqwn ek twn oriwn turou hlqen dia sidwnos eis thn qalassan ths galilaias ana meson twn oriwn dekapolews </P> <P>7:32 kai ferousin autw kwfon kai mogilalon kai parakalousin auton ina epiqh autw thn ceira </P> <P>7:33 kai apolabomenos auton apo tou oclou kat idian ebalen tous daktulous autou eis ta wta autou kai ptusas hyato ths glwsshs autou </P> <P>7:34 kai anableyas eis ton ouranon estenaxen kai legei autw effaqa o estin dianoicqhti </P> <P>7:35 kai | | <FONT COLOR="#FF0000">[euqews*]</FONT> | hnoighsan autou ai akoai kai eluqh o desmos ths glwsshs autou kai elalei orqws </P> <P>7:36 kai diesteilato autois ina mhdeni legwsin oson de autois diestelleto autoi mallon perissoteron ekhrusson </P> <P>7:37 kai uperperissws exeplhssonto legontes kalws panta pepoihken kai tous kwfous poiei akouein kai | | [tous] | alalous lalein </P> <P>8:1 en ekeinais tais hmerais palin pollou oclou ontos kai mh econtwn ti fagwsin proskalesamenos tous maqhtas legei autois </P> <P>8:2 splagcnizomai epi ton oclon oti hdh hmerai treis prosmenousin moi kai ouk ecousin ti fagwsin </P> <P>8:3 kai ean apolusw autous nhsteis eis oikon autwn ekluqhsontai en th odw kai tines autwn apo makroqen | eisin | hkasin | </P> <P>8:4 kai apekriqhsan autw oi maqhtai autou oti poqen toutous dunhsetai tis wde cortasai artwn ep erhmias </P> <P>8:5 kai hrwta autous posous ecete artous oi de eipan epta </P> <P>8:6 kai paraggellei tw oclw anapesein epi ths ghs kai labwn tous epta artous eucaristhsas eklasen kai edidou tois maqhtais autou ina paratiqwsin kai pareqhkan tw oclw </P> <P>8:7 kai eicon icqudia oliga kai euloghsas auta eipen kai tauta paratiqenai </P> <P>8:8 kai efagon kai ecortasqhsan kai hran perisseumata klasmatwn epta spuridas </P> <P>8:9 hsan de ws tetrakiscilioi kai apelusen autous </P> <P>8:10 kai euqus embas eis to ploion meta twn maqhtwn autou hlqen eis ta merh dalmanouqa </P> <P>8:11 kai exhlqon oi farisaioi kai hrxanto suzhtein autw zhtountes par autou shmeion apo tou ouranou peirazontes auton </P> <P>8:12 kai anastenaxas tw pneumati autou legei ti h genea auth zhtei shmeion amhn legw | | umin | ei doqhsetai th genea tauth shmeion </P> <P>8:13 kai afeis autous palin embas aphlqen eis to peran </P> <P>8:14 kai epelaqonto labein artous kai ei mh ena arton ouk eicon meq eautwn en tw ploiw </P> <P>8:15 kai diestelleto autois legwn orate blepete apo ths zumhs twn farisaiwn kai ths zumhs hrwdou </P> <P>8:16 kai dielogizonto pros allhlous oti artous ouk ecousin </P> <P>8:17 kai gnous legei autois ti dialogizesqe oti artous ouk ecete oupw noeite oude suniete pepwrwmenhn ecete thn kardian umwn </P> <P>8:18 ofqalmous econtes ou blepete kai wta econtes ouk akouete kai ou mnhmoneuete </P> <P>8:19 ote tous pente artous eklasa eis tous pentakiscilious posous kofinous klasmatwn plhreis hrate legousin autw dwdeka </P> <P>8:20 ote tous epta eis tous tetrakiscilious poswn spuridwn plhrwmata klasmatwn hrate kai legousin | autw | [autw] | epta </P> <P>8:21 kai elegen autois oupw suniete </P> <P>8:22 kai ercontai eis bhqsaidan kai ferousin autw tuflon kai parakalousin auton ina autou ayhtai </P> <P>8:23 kai epilabomenos ths ceiros tou tuflou exhnegken auton exw ths kwmhs kai ptusas eis ta ommata autou epiqeis tas ceiras autw ephrwta auton ei ti blepeis </P> <P>8:24 kai anableyas elegen blepw tous anqrwpous oti ws dendra orw peripatountas </P> <P>8:25 eita palin | eqhken | epeqhken | tas ceiras epi tous ofqalmous autou kai diebleyen kai apekatesth kai eneblepen thlaugws apanta </P> <P>8:26 kai apesteilen auton eis oikon autou legwn mhde eis thn kwmhn eiselqhs </P> <P>8:27 kai exhlqen o ihsous kai oi maqhtai autou eis tas kwmas kaisareias ths filippou kai en th odw ephrwta tous maqhtas autou legwn autois tina me legousin oi anqrwpoi einai </P> <P>8:28 oi de eipan autw legontes | oti | [oti] | iwannhn ton baptisthn kai alloi hlian alloi de oti eis twn profhtwn </P> <P>8:29 kai autos ephrwta autous umeis de tina me legete einai apokriqeis o petros legei autw su ei o cristos </P> <P>8:30 kai epetimhsen autois ina mhdeni legwsin peri autou </P> <P>8:31 kai hrxato didaskein autous oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai upo twn presbuterwn kai twn arcierewn kai twn grammatewn kai apoktanqhnai kai meta treis hmeras anasthnai </P> <P>8:32 kai parrhsia ton logon elalei kai proslabomenos o petros auton hrxato epitiman autw </P> <P>8:33 o de epistrafeis kai idwn tous maqhtas autou epetimhsen petrw kai legei upage opisw mou satana oti ou froneis ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn </P> <P>8:34 kai proskalesamenos ton oclon sun tois maqhtais autou eipen autois ei tis qelei opisw mou | elqein | akolouqein | aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi </P> <P>8:35 os gar ean qelh thn | eautou yuchn | yuchn autou | swsai apolesei authn os d an apolesei thn yuchn autou eneken | [emou kai] | emou kai | tou euaggeliou swsei authn </P> <P>8:36 ti gar wfelei anqrwpon kerdhsai ton kosmon olon kai zhmiwqhnai thn yuchn autou </P> <P>8:37 ti gar doi anqrwpos antallagma ths yuchs autou </P> <P>8:38 os gar ean epaiscunqh me kai tous emous logous en th genea tauth th moicalidi kai amartwlw kai o uios tou anqrwpou epaiscunqhsetai auton otan elqh en th doxh tou patros autou meta twn aggelwn twn agiwn </P> <P>9:1 kai elegen autois amhn legw umin oti eisin tines wde twn esthkotwn oitines ou mh geuswntai qanatou ews an idwsin thn basileian tou qeou elhluquian en dunamei </P> <P>9:2 kai meta hmeras ex paralambanei o ihsous ton petron kai ton iakwbon kai | | ton | iwannhn kai anaferei autous eis oros uyhlon kat idian monous kai metemorfwqh emprosqen autwn </P> <P>9:3 kai ta imatia autou egeneto stilbonta leuka lian oia gnafeus epi ths ghs ou dunatai outws leukanai </P> <P>9:4 kai wfqh autois hlias sun mwusei kai hsan sullalountes tw ihsou </P> <P>9:5 kai apokriqeis o petros legei tw ihsou rabbi kalon estin hmas wde einai kai poihswmen treis skhnas soi mian kai mwusei mian kai hlia mian </P> <P>9:6 ou gar hdei ti apokriqh ekfoboi gar egenonto </P> <P>9:7 kai egeneto nefelh episkiazousa autois kai egeneto fwnh ek ths nefelhs outos estin o uios mou o agaphtos akouete autou </P> <P>9:8 kai exapina peribleyamenoi ouketi oudena eidon | meq eautwn ei mh ton ihsoun monon | alla ton ihsoun monon meq eautwn | </P> <P>9:9 kai katabainontwn autwn ek tou orous diesteilato autois ina mhdeni a eidon dihghswntai ei mh otan o uios tou anqrwpou ek nekrwn anasth </P> <P>9:10 kai ton logon ekrathsan pros eautous suzhtountes ti estin to ek nekrwn anasthnai </P> <P>9:11 kai ephrwtwn auton legontes oti legousin oi grammateis oti hlian dei elqein prwton </P> <P>9:12 o de efh autois hlias men elqwn prwton apokaqistanei panta kai pws gegraptai epi ton uion tou anqrwpou ina polla paqh kai exoudenhqh </P> <P>9:13 alla legw umin oti kai hlias elhluqen kai epoihsan autw osa hqelon kaqws gegraptai ep auton </P> <P>9:14 kai elqontes pros tous maqhtas eidon oclon polun peri autous kai grammateis suzhtountas pros autous </P> <P>9:15 kai euqus pas o oclos idontes auton exeqambhqhsan kai prostrecontes hspazonto auton </P> <P>9:16 kai ephrwthsen autous ti suzhteite pros autous </P> <P>9:17 kai apekriqh autw eis ek tou oclou didaskale hnegka ton uion mou pros se econta pneuma alalon </P> <P>9:18 kai opou ean auton katalabh rhssei auton kai afrizei kai trizei tous odontas kai xhrainetai kai eipa tois maqhtais sou ina auto ekbalwsin kai ouk iscusan </P> <P>9:19 o de apokriqeis autois legei w genea apistos ews pote pros umas esomai ews pote anexomai umwn ferete auton pros me </P> <P>9:20 kai hnegkan auton pros auton kai idwn auton to pneuma euqus sunesparaxen auton kai peswn epi ths ghs ekulieto afrizwn </P> <P>9:21 kai ephrwthsen ton patera autou posos cronos estin ws touto gegonen autw o de eipen ek paidioqen </P> <P>9:22 kai pollakis kai eis pur auton ebalen kai eis udata ina apolesh auton all ei ti dunh bohqhson hmin splagcnisqeis ef hmas </P> <P>9:23 o de ihsous eipen autw to ei dunh panta dunata tw pisteuonti </P> <P>9:24 euqus kraxas o pathr tou paidiou elegen pisteuw bohqei mou th apistia </P> <P>9:25 idwn de o ihsous oti episuntrecei oclos epetimhsen tw pneumati tw akaqartw legwn autw to alalon kai kwfon pneuma egw epitassw soi exelqe ex autou kai mhketi eiselqhs eis auton </P> <P>9:26 kai kraxas kai polla sparaxas exhlqen kai egeneto wsei nekros wste tous pollous legein oti apeqanen </P> <P>9:27 o de ihsous krathsas ths ceiros autou hgeiren auton kai anesth </P> <P>9:28 kai eiselqontos autou eis oikon oi maqhtai autou kat idian ephrwtwn auton oti hmeis ouk hdunhqhmen ekbalein auto </P> <P>9:29 kai eipen autois touto to genos en oudeni dunatai exelqein ei mh en proseuch </P> <P>9:30 kakeiqen exelqontes | eporeuonto | pareporeuonto | dia ths galilaias kai ouk hqelen ina tis gnoi </P> <P>9:31 edidasken gar tous maqhtas autou kai elegen | [autois] | autois | oti o uios tou anqrwpou paradidotai eis ceiras anqrwpwn kai apoktenousin auton kai apoktanqeis meta treis hmeras anasthsetai </P> <P>9:32 oi de hgnooun to rhma kai efobounto auton eperwthsai </P> <P>9:33 kai hlqon eis kafarnaoum kai en th oikia genomenos ephrwta autous ti en th odw dielogizesqe </P> <P>9:34 oi de esiwpwn pros allhlous gar dielecqhsan en th odw tis meizwn </P> <P>9:35 kai kaqisas efwnhsen tous dwdeka kai legei autois ei tis qelei prwtos einai estai pantwn escatos kai pantwn diakonos </P> <P>9:36 kai labwn paidion esthsen auto en mesw autwn kai enagkalisamenos auto eipen autois </P> <P>9:37 os an | [en] | en | twn toioutwn paidiwn dexhtai epi tw onomati mou eme decetai kai os an eme dechtai ouk eme decetai alla ton aposteilanta me </P> <P>9:38 efh autw o iwannhs didaskale eidomen tina en tw onomati sou ekballonta daimonia kai ekwluomen auton oti ouk hkolouqei hmin </P> <P>9:39 o de ihsous eipen mh kwluete auton oudeis gar estin os poihsei dunamin epi tw onomati mou kai dunhsetai tacu kakologhsai me </P> <P>9:40 os gar ouk estin kaq hmwn uper hmwn estin </P> <P>9:41 os gar an potish umas pothrion udatos en onomati oti cristou este amhn legw umin oti ou mh apolesh ton misqon autou </P> <P>9:42 kai os an skandalish ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn | | <FONT COLOR="#FF0000">[eis eme*]</FONT> | kalon estin autw mallon ei perikeitai mulos onikos peri ton trachlon autou kai beblhtai eis thn qalassan </P> <P>9:43 kai ean | skandalish | skandalizh | se h ceir sou apokoyon authn kalon estin se kullon eiselqein eis thn zwhn h tas duo ceiras econta apelqein eis thn geennan eis to pur to asbeston </P> <P>9:44 </P> <P>9:45 kai ean o pous sou skandalizh se apokoyon auton kalon estin se eiselqein eis thn zwhn cwlon h tous duo podas econta blhqhnai eis thn geennan </P> <P>9:46 </P> <P>9:47 kai ean o ofqalmos sou skandalizh se ekbale auton kalon se estin monofqalmon eiselqein eis thn basileian tou qeou h duo ofqalmous econta blhqhnai eis | | thn | geennan </P> <P>9:48 opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai </P> <P>9:49 pas gar puri alisqhsetai </P> <P>9:50 kalon to alas ean de to alas analon genhtai en tini auto artusete ecete en eautois ala kai eirhneuete en allhlois </P> <P>10:1 kai ekeiqen anastas ercetai eis ta oria ths ioudaias | kai | <FONT COLOR="#FF0000">[kai*]</FONT> | peran tou iordanou kai sumporeuontai palin ocloi pros auton kai ws eiwqei palin edidasken autous </P> <P>10:2 kai | [proselqontes farisaioi] | proselqontes farisaioi | ephrwtwn auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton </P> <P>10:3 o de apokriqeis eipen autois ti umin eneteilato mwushs </P> <P>10:4 oi de eipan epetreyen mwushs biblion apostasiou grayai kai apolusai </P> <P>10:5 o de ihsous eipen autois pros thn sklhrokardian umwn egrayen umin thn entolhn tauthn </P> <P>10:6 apo de archs ktisews arsen kai qhlu epoihsen | [autous] | autous | </P> <P>10:7 eneken toutou kataleiyei anqrwpos ton patera autou kai thn mhtera | | <FONT COLOR="#FF0000">[kai proskollhqhsetai pros thn gunaika autou*]</FONT> | </P> <P>10:8 kai esontai oi duo eis sarka mian wste ouketi eisin duo alla mia sarx </P> <P>10:9 o oun o qeos sunezeuxen anqrwpos mh cwrizetw </P> <P>10:10 kai eis thn oikian palin oi maqhtai peri toutou ephrwtwn auton </P> <P>10:11 kai legei autois os an apolush thn gunaika autou kai gamhsh allhn moicatai ep authn </P> <P>10:12 kai ean auth apolusasa ton andra auths gamhsh allon moicatai </P> <P>10:13 kai proseferon autw paidia ina autwn ayhtai oi de maqhtai epetimhsan autois </P> <P>10:14 idwn de o ihsous hganakthsen kai eipen autois afete ta paidia ercesqai pros me mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou </P> <P>10:15 amhn legw umin os an mh dexhtai thn basileian tou qeou ws paidion ou mh eiselqh eis authn </P> <P>10:16 kai enagkalisamenos auta kateulogei tiqeis tas ceiras ep auta </P> <P>10:17 kai ekporeuomenou autou eis odon prosdramwn eis kai gonupethsas auton ephrwta auton didaskale agaqe ti poihsw ina zwhn aiwnion klhronomhsw </P> <P>10:18 o de ihsous eipen autw ti me legeis agaqon oudeis agaqos ei mh eis o qeos </P> <P>10:19 tas entolas oidas mh foneushs mh moiceushs mh kleyhs mh yeudomarturhshs mh aposterhshs tima ton patera sou kai thn mhtera </P> <P>10:20 o de efh autw didaskale tauta panta efulaxamhn ek neothtos mou </P> <P>10:21 o de ihsous embleyas autw hgaphsen auton kai eipen autw en se usterei upage osa eceis pwlhson kai dos [tois] ptwcois kai exeis qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi </P> <P>10:22 o de stugnasas epi tw logw aphlqen lupoumenos hn gar ecwn kthmata polla </P> <P>10:23 kai peribleyamenos o ihsous legei tois maqhtais autou pws duskolws oi ta crhmata econtes eis thn basileian tou qeou eiseleusontai </P> <P>10:24 oi de maqhtai eqambounto epi tois logois autou o de ihsous palin apokriqeis legei autois tekna pws duskolon estin eis thn basileian tou qeou eiselqein </P> <P>10:25 eukopwteron estin kamhlon dia | trumalias | [ths] trumalias [ths] | rafidos dielqein h plousion eis thn basileian tou qeou eiselqein </P> <P>10:26 oi de perissws exeplhssonto legontes pros | auton | eautous | kai tis dunatai swqhnai </P> <P>10:27 embleyas autois o ihsous legei para anqrwpois adunaton all ou para qew panta gar dunata para | [tw] | tw | qew </P> <P>10:28 hrxato legein o petros autw idou hmeis afhkamen panta kai hkolouqhkamen soi </P> <P>10:29 efh o ihsous amhn legw umin oudeis estin os afhken oikian h adelfous h adelfas h mhtera h patera h tekna h agrous eneken emou kai | [eneken] | eneken | tou euaggeliou </P> <P>10:30 ean mh labh ekatontaplasiona nun en tw kairw toutw oikias kai adelfous kai adelfas kai mhteras kai tekna kai agrous meta diwgmwn kai en tw aiwni tw ercomenw zwhn aiwnion </P> <P>10:31 polloi de esontai prwtoi escatoi kai <FONT COLOR="#FF0000">[oi*]</FONT> escatoi prwtoi </P> <P>10:32 hsan de en th odw anabainontes eis ierosoluma kai hn proagwn autous o ihsous kai eqambounto oi de akolouqountes efobounto kai paralabwn palin tous dwdeka hrxato autois legein ta mellonta autw sumbainein </P> <P>10:33 oti idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou anqrwpou paradoqhsetai tois arciereusin kai tois grammateusin kai katakrinousin auton qanatw kai paradwsousin auton tois eqnesin </P> <P>10:34 kai empaixousin autw kai emptusousin autw kai mastigwsousin auton kai apoktenousin kai meta treis hmeras anasthsetai </P> <P>10:35 kai prosporeuontai autw iakwbos kai iwannhs oi | [duo] | | uioi zebedaiou legontes autw didaskale qelomen ina o ean aithswmen se poihshs hmin </P> <P>10:36 o de eipen autois ti qelete | | <FONT COLOR="#FF0000">[me*]</FONT> | poihsw umin </P> <P>10:37 oi de eipan autw dos hmin ina eis sou ek dexiwn kai eis ex aristerwn kaqiswmen en th doxh sou </P> <P>10:38 o de ihsous eipen autois ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw pinw h to baptisma o egw baptizomai baptisqhnai </P> <P>10:39 oi de eipan autw dunameqa o de ihsous eipen autois to pothrion o egw pinw piesqe kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhsesqe </P> <P>10:40 to de kaqisai ek dexiwn mou h ex euwnumwn ouk estin emon dounai all ois htoimastai </P> <P>10:41 kai akousantes oi deka hrxanto aganaktein peri iakwbou kai iwannou </P> <P>10:42 kai proskalesamenos autous o ihsous legei autois oidate oti oi dokountes arcein twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi autwn katexousiazousin autwn </P> <P>10:43 ouc outws de estin en umin all os an qelh megas genesqai en umin estai umwn diakonos </P> <P>10:44 kai os an qelh en umin einai prwtos estai pantwn doulos </P> <P>10:45 kai gar o uios tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuchn autou lutron anti pollwn </P> <P>10:46 kai ercontai eis iericw kai ekporeuomenou autou apo iericw kai twn maqhtwn autou kai oclou ikanou o uios timaiou bartimaios tuflos prosaiths ekaqhto para thn odon </P> <P>10:47 kai akousas oti ihsous o nazarhnos estin hrxato krazein kai legein uie dauid ihsou elehson me </P> <P>10:48 kai epetimwn autw polloi ina siwphsh o de pollw mallon ekrazen uie dauid elehson me </P> <P>10:49 kai stas o ihsous eipen fwnhsate auton kai fwnousin ton tuflon legontes autw qarsei egeire fwnei se </P> <P>10:50 o de apobalwn to imation autou anaphdhsas hlqen pros ton ihsoun </P> <P>10:51 kai apokriqeis autw o ihsous eipen ti soi qeleis poihsw o de tuflos eipen autw rabbouni ina anableyw </P> <P>10:52 kai o ihsous eipen autw upage h pistis sou seswken se kai euqus anebleyen kai hkolouqei autw en th odw </P> <P>11:1 kai ote eggizousin eis ierosoluma eis bhqfagh kai bhqanian pros to oros twn elaiwn apostellei duo twn maqhtwn autou </P> <P>11:2 kai legei autois upagete eis thn kwmhn thn katenanti umwn kai euqus eisporeuomenoi eis authn eurhsete pwlon dedemenon ef on oudeis oupw anqrwpwn ekaqisen lusate auton kai ferete </P> <P>11:3 kai ean tis umin eiph ti poieite touto eipate o kurios autou creian ecei kai euqus auton apostellei palin wde </P> <P>11:4 kai aphlqon kai euron pwlon dedemenon pros quran exw epi tou amfodou kai luousin auton </P> <P>11:5 kai tines twn ekei esthkotwn elegon autois ti poieite luontes ton pwlon </P> <P>11:6 oi de eipan autois kaqws eipen o ihsous kai afhkan autous </P> <P>11:7 kai ferousin ton pwlon pros ton ihsoun kai epiballousin autw ta imatia autwn kai ekaqisen ep auton </P> <P>11:8 kai polloi ta imatia autwn estrwsan eis thn odon alloi de stibadas koyantes ek twn agrwn </P> <P>11:9 kai oi proagontes kai oi akolouqountes ekrazon wsanna euloghmenos o ercomenos en onomati kuriou </P> <P>11:10 euloghmenh h ercomenh basileia tou patros hmwn dauid wsanna en tois uyistois </P> <P>11:11 kai eishlqen eis ierosoluma eis to ieron kai peribleyamenos panta | oye | oyias | hdh oushs ths wras exhlqen eis bhqanian meta twn dwdeka </P> <P>11:12 kai th epaurion exelqontwn autwn apo bhqanias epeinasen </P> <P>11:13 kai idwn sukhn apo makroqen ecousan fulla hlqen ei ara ti eurhsei en auth kai elqwn ep authn ouden euren ei mh fulla o gar kairos ouk hn sukwn </P> <P>11:14 kai apokriqeis eipen auth mhketi eis ton aiwna ek sou mhdeis karpon fagoi kai hkouon oi maqhtai autou </P> <P>11:15 kai ercontai eis ierosoluma kai eiselqwn eis to ieron hrxato ekballein tous pwlountas kai tous agorazontas en tw ierw kai tas trapezas twn kollubistwn kai tas kaqedras twn pwlountwn tas peristeras katestreyen </P> <P>11:16 kai ouk hfien ina tis dienegkh skeuos dia tou ierou </P> <P>11:17 kai edidasken kai elegen | | autois | ou gegraptai oti o oikos mou oikos proseuchs klhqhsetai pasin tois eqnesin umeis de pepoihkate auton sphlaion lhstwn </P> <P>11:18 kai hkousan oi arciereis kai oi grammateis kai ezhtoun pws auton apoleswsin efobounto gar auton pas gar o oclos exeplhsseto epi th didach autou </P> <P>11:19 kai otan oye egeneto <FONT COLOR="#FF0000">exeporeuonto exw ths polews*</FONT> </P> <P>11:20 kai paraporeuomenoi prwi eidon thn sukhn exhrammenhn ek rizwn </P> <P>11:21 kai anamnhsqeis o petros legei autw rabbi ide h sukh hn kathrasw exhrantai </P> <P>11:22 kai apokriqeis o ihsous legei autois ecete pistin qeou </P> <P>11:23 amhn legw umin oti os an eiph tw orei toutw arqhti kai blhqhti eis thn qalassan kai mh diakriqh en th kardia autou alla pisteuh oti o lalei ginetai estai autw </P> <P>11:24 dia touto legw umin panta osa proseucesqe kai aiteisqe pisteuete oti elabete kai estai umin </P> <P>11:25 kai otan sthkete proseucomenoi afiete ei ti ecete kata tinos ina kai o pathr umwn o en tois ouranois afh umin ta paraptwmata umwn </P> <P>11:26 </P> <P>11:27 kai ercontai palin eis ierosoluma kai en tw ierw peripatountos autou ercontai pros auton oi arciereis kai oi grammateis kai oi presbuteroi </P> <P>11:28 kai elegon autw en poia exousia tauta poieis h tis soi edwken thn exousian tauthn ina tauta poihs </P> <P>11:29 o de ihsous eipen autois eperwthsw umas ena logon kai apokriqhte moi kai erw umin en poia exousia tauta poiw </P> <P>11:30 to baptisma to iwannou ex ouranou hn h ex anqrwpwn apokriqhte moi </P> <P>11:31 kai dielogizonto pros eautous legontes ean eipwmen ex ouranou erei dia ti [oun] ouk episteusate autw </P> <P>11:32 alla eipwmen ex anqrwpwn efobounto ton oclon apantes gar eicon ton iwannhn ontws oti profhths hn </P> <P>11:33 kai apokriqentes tw ihsou legousin ouk oidamen kai o ihsous legei autois oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw </P> <P>12:1 kai hrxato autois en parabolais lalein ampelwna anqrwpos efuteusen kai perieqhken fragmon kai wruxen upolhnion kai wkodomhsen purgon kai exedeto auton gewrgois kai apedhmhsen </P> <P>12:2 kai apesteilen pros tous gewrgous tw kairw doulon ina para twn gewrgwn labh apo twn karpwn tou ampelwnos </P> <P>12:3 kai labontes auton edeiran kai apesteilan kenon </P> <P>12:4 kai palin apesteilen pros autous allon doulon kakeinon ekefaliwsan kai htimasan </P> <P>12:5 kai allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollous allous ous men derontes ous de apoktennontes </P> <P>12:6 eti ena eicen uion agaphton apesteilen auton escaton pros autous legwn oti entraphsontai ton uion mou </P> <P>12:7 ekeinoi de oi gewrgoi pros eautous eipan oti outos estin o klhronomos deute apokteinwmen auton kai hmwn estai h klhronomia </P> <P>12:8 kai labontes apekteinan auton kai exebalon auton exw tou ampelwnos </P> <P>12:9 ti | | [oun] | poihsei o kurios tou ampelwnos eleusetai kai apolesei tous gewrgous kai dwsei ton ampelwna allois </P> <P>12:10 oude thn grafhn tauthn anegnwte liqon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenhqh eis kefalhn gwnias </P> <P>12:11 para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmois hmwn </P> <P>12:12 kai ezhtoun auton krathsai kai efobhqhsan ton oclon egnwsan gar oti pros autous thn parabolhn eipen kai afentes auton aphlqon </P> <P>12:13 kai apostellousin pros auton tinas twn farisaiwn kai twn hrwdianwn ina auton agreuswsin logw </P> <P>12:14 kai elqontes legousin autw didaskale oidamen oti alhqhs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis proswpon anqrwpwn all ep alhqeias thn odon tou qeou didaskeis exestin dounai khnson kaisari h ou </P> <P>12:15 dwmen h mh dwmen [12:15] o de eidws autwn thn upokrisin eipen autois ti me peirazete ferete moi dhnarion ina idw </P> <P>12:16 oi de hnegkan kai legei autois tinos h eikwn auth kai h epigrafh oi de eipan autw kaisaros </P> <P>12:17 o de ihsous eipen | | autois | ta kaisaros apodote kaisari kai ta tou qeou tw qew kai exeqaumazon ep autw </P> <P>12:18 kai ercontai saddoukaioi pros auton oitines legousin anastasin mh einai kai ephrwtwn auton legontes </P> <P>12:19 didaskale mwushs egrayen hmin oti ean tinos adelfos apoqanh kai kataliph gunaika kai mh afh teknon ina labh o adelfos autou thn gunaika kai exanasthsh sperma tw adelfw autou </P> <P>12:20 epta adelfoi hsan kai o prwtos elaben gunaika kai apoqnhskwn ouk afhken sperma </P> <P>12:21 kai o deuteros elaben authn kai apeqanen mh katalipwn sperma kai o tritos wsautws </P> <P>12:22 kai oi epta ouk afhkan sperma escaton pantwn kai h gunh apeqanen </P> <P>12:23 en th anastasei | | <FONT COLOR="#FF0000">[otan anastwsin*]</FONT> | tinos autwn estai gunh oi gar epta escon authn gunaika </P> <P>12:24 efh autois o ihsous ou dia touto planasqe mh eidotes tas grafas mhde thn dunamin tou qeou </P> <P>12:25 otan gar ek nekrwn anastwsin oute gamousin oute gamizontai all eisin ws aggeloi en tois ouranois </P> <P>12:26 peri de twn nekrwn oti egeirontai ouk anegnwte en th biblw mwusews epi tou batou pws eipen autw o qeos legwn egw o qeos abraam kai | | [o] | qeos isaak kai | | <FONT COLOR="#FF0000">[o*]</FONT> | qeos iakwb </P> <P>12:27 ouk estin qeos nekrwn alla zwntwn polu planasqe </P> <P>12:28 kai proselqwn eis twn grammatewn akousas autwn suzhtountwn | eidws | idwn | oti kalws apekriqh autois ephrwthsen auton poia estin entolh prwth pantwn </P> <P>12:29 apekriqh o ihsous oti prwth estin akoue israhl kurios o qeos hmwn kurios eis estin </P> <P>12:30 kai agaphseis kurion ton qeon sou ex olhs | | ths | kardias sou kai ex olhs ths yuchs sou kai ex olhs ths dianoias sou kai ex olhs ths iscuos sou </P> <P>12:31 deutera auth agaphseis ton plhsion sou ws seauton meizwn toutwn allh entolh ouk estin </P> <P>12:32 | | kai | eipen autw o grammateus kalws didaskale ep alhqeias eipes oti eis estin kai ouk estin allos plhn autou </P> <P>12:33 kai to agapan auton ex olhs | | ths | kardias kai ex olhs ths sunesews kai ex olhs ths iscuos kai to agapan ton plhsion ws eauton perissoteron estin pantwn twn olokautwmatwn kai qusiwn </P> <P>12:34 kai o ihsous idwn | auton | <FONT COLOR="#FF0000">[auton*]</FONT> | oti nounecws apekriqh eipen autw ou makran | [ei] | ei | apo ths basileias tou qeou kai oudeis ouketi etolma auton eperwthsai </P> <P>12:35 kai apokriqeis o ihsous elegen didaskwn en tw ierw pws legousin oi grammateis oti o cristos uios dauid estin </P> <P>12:36 autos dauid eipen en tw pneumati tw agiw eipen kurios tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ews an qw tous ecqrous sou <FONT COLOR="#FF0000">upokatw*</FONT> twn podwn sou </P> <P>12:37 autos dauid legei auton kurion kai poqen autou estin uios kai | o | [o] | polus oclos hkouen autou hdews </P> <P>12:38 kai en th didach autou elegen blepete apo twn grammatewn twn qelontwn en stolais peripatein kai aspasmous en tais agorais </P> <P>12:39 kai prwtokaqedrias en tais sunagwgais kai prwtoklisias en tois deipnois </P> <P>12:40 oi katesqiontes tas oikias twn chrwn kai profasei makra proseucomenoi outoi lhmyontai perissoteron krima </P> <P>12:41 kai kaqisas katenanti tou gazofulakiou eqewrei pws o oclos ballei calkon eis to gazofulakion kai polloi plousioi eballon polla </P> <P>12:42 kai elqousa mia chra ptwch ebalen lepta duo o estin kodranths </P> <P>12:43 kai proskalesamenos tous maqhtas autou eipen autois amhn legw umin oti h chra auth h ptwch pleion pantwn ebalen twn ballontwn eis to gazofulakion </P> <P>12:44 pantes gar ek tou perisseuontos autois ebalon auth de ek ths usterhsews auths panta osa eicen ebalen olon ton bion auths </P> <P>13:1 kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autw eis twn maqhtwn autou didaskale ide potapoi liqoi kai potapai oikodomai </P> <P>13:2 kai o ihsous eipen autw blepeis tautas tas megalas oikodomas ou mh afeqh wde liqos epi liqon os ou mh kataluqh </P> <P>13:3 kai kaqhmenou autou eis to oros twn elaiwn katenanti tou ierou ephrwta auton kat idian petros kai iakwbos kai iwannhs kai andreas </P> <P>13:4 eipon hmin pote tauta estai kai ti to shmeion otan mellh tauta sunteleisqai panta </P> <P>13:5 o de ihsous hrxato legein autois blepete mh tis umas planhsh </P> <P>13:6 polloi eleusontai epi tw onomati mou legontes oti egw eimi kai pollous planhsousin </P> <P>13:7 otan de akoushte polemous kai akoas polemwn mh qroeisqe dei genesqai all oupw to telos </P> <P>13:8 egerqhsetai gar eqnos ep eqnos kai basileia epi basileian esontai seismoi kata topous esontai limoi arch wdinwn tauta </P> <P>13:9 blepete de umeis eautous paradwsousin umas eis sunedria kai eis sunagwgas darhsesqe kai epi hgemonwn kai basilewn staqhsesqe eneken emou eis marturion autois </P> <P>13:10 kai eis panta ta eqnh prwton dei khrucqhnai to euaggelion </P> <P>13:11 kai otan agwsin umas paradidontes mh promerimnate ti lalhshte all o ean doqh umin en ekeinh th wra touto laleite ou gar este umeis oi lalountes alla to pneuma to agion </P> <P>13:12 kai paradwsei adelfos adelfon eis qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneis kai qanatwsousin autous </P> <P>13:13 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos swqhsetai </P> <P>13:14 otan de idhte to bdelugma ths erhmwsews esthkota opou ou dei o anaginwskwn noeitw tote oi en th ioudaia feugetwsan eis ta orh </P> <P>13:15 o | | [de] | epi tou dwmatos mh katabatw mhde eiselqatw | ti arai | arai ti | ek ths oikias autou </P> <P>13:16 kai o eis ton agron mh epistreyatw eis ta opisw arai to imation autou </P> <P>13:17 ouai de tais en gastri ecousais kai tais qhlazousais en ekeinais tais hmerais </P> <P>13:18 proseucesqe de ina mh genhtai ceimwnos </P> <P>13:19 esontai gar ai hmerai ekeinai qliyis oia ou gegonen toiauth ap archs ktisews hn ektisen o qeos ews tou nun kai ou mh genhtai </P> <P>13:20 kai ei mh ekolobwsen kurios tas hmeras ouk an eswqh pasa sarx alla dia tous eklektous ous exelexato ekolobwsen tas hmeras </P> <P>13:21 kai tote ean tis umin eiph ide wde o cristos ide ekei mh pisteuete </P> <P>13:22 egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia kai terata pros to apoplanan ei dunaton tous eklektous </P> <P>13:23 umeis de blepete proeirhka umin panta </P> <P>13:24 alla en ekeinais tais hmerais meta thn qliyin ekeinhn o hlios skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggos auths </P> <P>13:25 kai oi asteres esontai ek tou ouranou piptontes kai ai dunameis ai en tois ouranois saleuqhsontai </P> <P>13:26 kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelais meta dunamews pollhs kai doxhs </P> <P>13:27 kai tote apostelei tous aggelous kai episunaxei tous eklektous [autou] ek twn tessarwn anemwn ap akrou ghs ews akrou ouranou </P> <P>13:28 apo de ths sukhs maqete thn parabolhn otan hdh o klados auths apalos genhtai kai ekfuh ta fulla ginwskete oti eggus to qeros estin </P> <P>13:29 outws kai umeis otan idhte tauta ginomena ginwskete oti eggus estin epi qurais </P> <P>13:30 amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth mecris ou tauta panta genhtai </P> <P>13:31 o ouranos kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou | | mh | pareleusontai </P> <P>13:32 peri de ths hmeras ekeinhs h ths wras oudeis oiden oude oi aggeloi en ouranw oude o uios ei mh o pathr </P> <P>13:33 blepete agrupneite ouk oidate gar pote o kairos | [estin] | estin | </P> <P>13:34 ws anqrwpos apodhmos afeis thn oikian autou kai dous tois doulois autou thn exousian ekastw to ergon autou kai tw qurwrw eneteilato ina grhgorh </P> <P>13:35 grhgoreite oun ouk oidate gar pote o kurios ths oikias ercetai h oye h mesonuktion h alektorofwnias h prwi </P> <P>13:36 mh elqwn exaifnhs eurh umas kaqeudontas </P> <P>13:37 o de umin legw pasin legw grhgoreite </P> <P>14:1 hn de to pasca kai ta azuma meta duo hmeras kai ezhtoun oi arciereis kai oi grammateis pws auton en dolw krathsantes apokteinwsin </P> <P>14:2 elegon gar mh en th eorth mhpote estai qorubos tou laou </P> <P>14:3 kai ontos autou en bhqania en th oikia simwnos tou leprou katakeimenou autou hlqen gunh ecousa alabastron murou nardou pistikhs polutelous suntriyasa thn alabastron kateceen autou ths kefalhs </P> <P>14:4 hsan de tines aganaktountes pros eautous eis ti h apwleia auth tou murou gegonen </P> <P>14:5 hdunato gar touto to muron praqhnai epanw dhnariwn triakosiwn kai doqhnai tois ptwcois kai enebrimwnto auth </P> <P>14:6 o de ihsous eipen afete authn ti auth kopous parecete kalon ergon hrgasato en emoi </P> <P>14:7 pantote gar tous ptwcous ecete meq eautwn kai otan qelhte dunasqe autois | [pantote] | | eu poihsai eme de ou pantote ecete </P> <P>14:8 o escen epoihsen proelaben murisai to swma mou eis ton entafiasmon </P> <P>14:9 amhn de legw umin opou ean khrucqh to euaggelion eis olon ton kosmon kai o epoihsen auth lalhqhsetai eis mnhmosunon auths </P> <P>14:10 kai ioudas iskariwq o eis twn dwdeka aphlqen pros tous arciereis ina auton paradoi autois </P> <P>14:11 oi de akousantes ecarhsan kai ephggeilanto autw argurion dounai kai ezhtei pws auton eukairws paradoi </P> <P>14:12 kai th prwth hmera twn azumwn ote to pasca equon legousin autw oi maqhtai autou pou qeleis apelqontes etoimaswmen ina faghs to pasca </P> <P>14:13 kai apostellei duo twn maqhtwn autou kai legei autois upagete eis thn polin kai apanthsei umin anqrwpos keramion udatos bastazwn akolouqhsate autw </P> <P>14:14 kai opou ean eiselqh eipate tw oikodespoth oti o didaskalos legei pou estin to kataluma mou opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw </P> <P>14:15 kai autos umin deixei anagaion mega estrwmenon etoimon kai ekei etoimasate hmin </P> <P>14:16 kai exhlqon oi maqhtai kai hlqon eis thn polin kai euron kaqws eipen autois kai htoimasan to pasca </P> <P>14:17 kai oyias genomenhs ercetai meta twn dwdeka </P> <P>14:18 kai anakeimenwn autwn kai esqiontwn o ihsous eipen amhn legw umin oti eis ex umwn paradwsei me o esqiwn met emou </P> <P>14:19 hrxanto lupeisqai kai legein autw eis kata eis mhti egw </P> <P>14:20 o de eipen autois eis twn dwdeka o embaptomenos met emou eis to | [en] | | trublion </P> <P>14:21 oti o men uios tou anqrwpou upagei kaqws gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uios tou anqrwpou paradidotai kalon autw ei ouk egennhqh o anqrwpos ekeinos </P> <P>14:22 kai esqiontwn autwn labwn arton euloghsas eklasen kai edwken autois kai eipen labete touto estin to swma mou </P> <P>14:23 kai labwn pothrion eucaristhsas edwken autois kai epion ex autou pantes </P> <P>14:24 kai eipen autois touto estin to aima mou ths diaqhkhs to ekcunnomenon uper pollwn </P> <P>14:25 amhn legw umin oti <FONT COLOR="#FF0000">ouketi ou mh piw*</FONT> ek tou genhmatos ths ampelou ews ths hmeras ekeinhs otan auto pinw kainon en th basileia tou qeou </P> <P>14:26 kai umnhsantes exhlqon eis to oros twn elaiwn </P> <P>14:27 kai legei autois o ihsous oti pantes skandalisqhsesqe oti gegraptai pataxw ton poimena kai ta probata diaskorpisqhsontai </P> <P>14:28 alla meta to egerqhnai me proaxw umas eis thn galilaian </P> <P>14:29 o de petros efh autw ei kai pantes skandalisqhsontai all ouk egw </P> <P>14:30 kai legei autw o ihsous amhn legw soi oti su shmeron tauth th nukti prin <FONT COLOR="#FF0000">h dis alektora fwnhsai*</FONT> tris me aparnhsh </P> <P>14:31 o de ekperissws elalei ean deh me sunapoqanein soi ou mh se aparnhsomai wsautws | [de] | de | kai pantes elegon </P> <P>14:32 kai ercontai eis cwrion ou to onoma geqshmani kai legei tois maqhtais autou kaqisate wde ews proseuxwmai </P> <P>14:33 kai paralambanei ton petron kai | ton | [ton] | iakwbon kai | ton | [ton] | iwannhn met autou kai hrxato ekqambeisqai kai adhmonein </P> <P>14:34 kai legei autois perilupos estin h yuch mou ews qanatou meinate wde kai grhgoreite </P> <P>14:35 kai proelqwn mikron epipten epi ths ghs kai proshuceto ina ei dunaton estin parelqh ap autou h wra </P> <P>14:36 kai elegen abba o pathr panta dunata soi parenegke to pothrion touto ap emou all ou ti egw qelw alla ti su </P> <P>14:37 kai ercetai kai euriskei autous kaqeudontas kai legei tw petrw simwn kaqeudeis ouk iscusas mian wran grhgorhsai </P> <P>14:38 grhgoreite kai proseucesqe ina mh elqhte eis peirasmon to men pneuma proqumon h de sarx asqenhs </P> <P>14:39 kai palin apelqwn proshuxato | [ton auton logon eipwn] | ton auton logon eipwn | </P> <P>14:40 kai palin elqwn euren autous kaqeudontas hsan gar autwn oi ofqalmoi katabarunomenoi kai ouk hdeisan ti apokriqwsin autw </P> <P>14:41 kai ercetai to triton kai legei autois kaqeudete | [to] | to | loipon kai anapauesqe apecei hlqen h wra idou paradidotai o uios tou anqrwpou eis tas ceiras twn amartwlwn </P> <P>14:42 egeiresqe agwmen idou o paradidous me hggiken </P> <P>14:43 kai euqus eti autou lalountos paraginetai | [o] | | ioudas eis twn dwdeka kai met autou oclos meta macairwn kai xulwn para twn arcierewn kai twn grammatewn kai twn presbuterwn </P> <P>14:44 dedwkei de o paradidous auton susshmon autois legwn on an filhsw autos estin krathsate auton kai apagete asfalws </P> <P>14:45 kai elqwn euqus proselqwn autw legei rabbi kai katefilhsen auton </P> <P>14:46 oi de epebalon tas ceiras autw kai ekrathsan auton </P> <P>14:47 eis de [tis] twn paresthkotwn spasamenos thn macairan epaisen ton doulon tou arcierews kai afeilen autou to wtarion </P> <P>14:48 kai apokriqeis o ihsous eipen autois ws epi lhsthn exhlqate meta macairwn kai xulwn sullabein me </P> <P>14:49 kaq hmeran hmhn pros umas en tw ierw didaskwn kai ouk ekrathsate me all ina plhrwqwsin ai grafai </P> <P>14:50 kai afentes auton efugon pantes </P> <P>14:51 kai neaniskos tis sunhkolouqei autw peribeblhmenos sindona epi gumnou kai kratousin auton </P> <P>14:52 o de katalipwn thn sindona gumnos efugen </P> <P>14:53 kai aphgagon ton ihsoun pros ton arcierea kai sunercontai pantes oi arciereis kai oi presbuteroi kai oi grammateis </P> <P>14:54 kai o petros apo makroqen hkolouqhsen autw ews esw eis thn aulhn tou arcierews kai hn sugkaqhmenos meta twn uphretwn kai qermainomenos pros to fws </P> <P>14:55 oi de arciereis kai olon to sunedrion ezhtoun kata tou ihsou marturian eis to qanatwsai auton kai ouc huriskon </P> <P>14:56 polloi gar eyeudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk hsan </P> <P>14:57 kai tines anastantes eyeudomarturoun kat autou legontes </P> <P>14:58 oti hmeis hkousamen autou legontos oti egw katalusw ton naon touton ton ceiropoihton kai dia triwn hmerwn allon aceiropoihton oikodomhsw </P> <P>14:59 kai oude outws ish hn h marturia autwn </P> <P>14:60 kai anastas o arciereus eis meson ephrwthsen ton ihsoun legwn ouk apokrinh ouden ti outoi sou katamarturousin </P> <P>14:61 o de esiwpa kai ouk apekrinato ouden palin o arciereus ephrwta auton kai legei autw su ei o cristos o uios tou euloghtou </P> <P>14:62 o de ihsous eipen egw eimi kai oyesqe ton uion tou anqrwpou ek dexiwn kaqhmenon ths dunamews kai ercomenon meta twn nefelwn tou ouranou </P> <P>14:63 o de arciereus diarrhxas tous citwnas autou legei ti eti creian ecomen marturwn </P> <P>14:64 hkousate ths blasfhmias ti umin fainetai oi de pantes katekrinan auton enocon einai qanatou </P> <P>14:65 kai hrxanto tines emptuein autw kai perikaluptein autou to proswpon kai kolafizein auton kai legein autw profhteuson kai oi uphretai rapismasin auton elabon </P> <P>14:66 kai ontos tou petrou katw en th aulh ercetai mia twn paidiskwn tou arcierews </P> <P>14:67 kai idousa ton petron qermainomenon embleyasa autw legei kai su meta tou nazarhnou hsqa tou ihsou </P> <P>14:68 o de hrnhsato legwn oute oida oute epistamai su ti legeis kai exhlqen exw eis to proaulion | | <FONT COLOR="#FF0000">[kai alektwr efwnhsen*]</FONT> | </P> <P>14:69 kai h paidiskh idousa auton hrxato palin legein tois parestwsin oti outos ex autwn estin </P> <P>14:70 o de palin hrneito kai meta mikron palin oi parestwtes elegon tw petrw alhqws ex autwn ei kai gar galilaios ei </P> <P>14:71 o de hrxato anaqematizein kai omnunai oti ouk oida ton anqrwpon touton on legete </P> <P>14:72 kai euqus ek deuterou alektwr efwnhsen kai anemnhsqh o petros to rhma ws eipen autw o ihsous oti prin alektora | dis fwnhsai | fwnhsai dis | tris me aparnhsh kai epibalwn eklaien </P> <P>15:1 kai euqus prwi sumboulion poihsantes oi arciereis meta twn presbuterwn kai grammatewn kai olon to sunedrion dhsantes ton ihsoun aphnegkan kai paredwkan pilatw </P> <P>15:2 kai ephrwthsen auton o pilatos su ei o basileus twn ioudaiwn o de apokriqeis autw legei su legeis </P> <P>15:3 kai kathgoroun autou oi arciereis polla </P> <P>15:4 o de pilatos palin ephrwta auton | [legwn] | legwn | ouk apokrinh ouden ide posa sou kathgorousin </P> <P>15:5 o de ihsous ouketi ouden apekriqh wste qaumazein ton pilaton </P> <P>15:6 kata de eorthn apeluen autois ena desmion on parhtounto </P> <P>15:7 hn de o legomenos barabbas meta twn stasiastwn dedemenos oitines en th stasei fonon pepoihkeisan </P> <P>15:8 kai anabas o oclos hrxato aiteisqai kaqws epoiei autois </P> <P>15:9 o de pilatos apekriqh autois legwn qelete apolusw umin ton basilea twn ioudaiwn </P> <P>15:10 eginwsken gar oti dia fqonon paradedwkeisan auton | [oi arciereis] | oi arciereis | </P> <P>15:11 oi de arciereis aneseisan ton oclon ina mallon ton barabban apolush autois </P> <P>15:12 o de pilatos palin apokriqeis elegen autois ti oun | poihsw [on] legete | <FONT COLOR="#FF0000">[qelete] poihsw [on legete*]</FONT> | ton basilea twn ioudaiwn </P> <P>15:13 oi de palin ekraxan staurwson auton </P> <P>15:14 o de pilatos elegen autois ti gar epoihsen kakon oi de perissws ekraxan staurwson auton </P> <P>15:15 o de pilatos boulomenos tw oclw to ikanon poihsai apelusen autois ton barabban kai paredwken ton ihsoun fragellwsas ina staurwqh </P> <P>15:16 oi de stratiwtai aphgagon auton esw ths aulhs o estin praitwrion kai sugkalousin olhn thn speiran </P> <P>15:17 kai endiduskousin auton porfuran kai peritiqeasin autw plexantes akanqinon stefanon </P> <P>15:18 kai hrxanto aspazesqai auton caire basileu twn ioudaiwn </P> <P>15:19 kai etupton autou thn kefalhn kalamw kai eneptuon autw kai tiqentes ta gonata prosekunoun autw </P> <P>15:20 kai ote enepaixan autw exedusan auton thn porfuran kai enedusan auton ta imatia autou kai exagousin auton ina staurwswsin auton </P> <P>15:21 kai aggareuousin paragonta tina simwna kurhnaion ercomenon ap agrou ton patera alexandrou kai roufou ina arh ton stauron autou </P> <P>15:22 kai ferousin auton epi ton golgoqan topon o estin | meqermhneuomenos | meqermhneuomenon | kraniou topos </P> <P>15:23 kai edidoun autw esmurnismenon oinon os de ouk elaben </P> <P>15:24 kai staurousin auton kai diamerizontai ta imatia autou ballontes klhron ep auta tis ti arh </P> <P>15:25 hn de wra trith kai estaurwsan auton </P> <P>15:26 kai hn h epigrafh ths aitias autou epigegrammenh o basileus twn ioudaiwn </P> <P>15:27 kai sun autw staurousin duo lhstas ena ek dexiwn kai ena ex euwnumwn autou </P> <P>15:28 </P> <P>15:29 kai oi paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinountes tas kefalas autwn kai legontes oua o kataluwn ton naon kai oikodomwn | [en] | en | trisin hmerais </P> <P>15:30 swson seauton katabas apo tou staurou </P> <P>15:31 omoiws kai oi arciereis empaizontes pros allhlous meta twn grammatewn elegon allous eswsen eauton ou dunatai swsai </P> <P>15:32 o cristos o basileus israhl katabatw nun apo tou staurou ina idwmen kai pisteuswmen kai oi sunestaurwmenoi sun autw wneidizon auton </P> <P>15:33 kai genomenhs wras ekths skotos egeneto ef olhn thn ghn ews wras enaths </P> <P>15:34 kai th enath wra ebohsen o ihsous fwnh megalh elwi elwi | lama | lema | sabacqani o estin meqermhneuomenon o qeos mou | [o qeos mou] | o qeos mou | eis ti egkatelipes me </P> <P>15:35 kai tines twn paresthkotwn akousantes elegon ide hlian fwnei </P> <P>15:36 dramwn de tis | | [kai] | gemisas spoggon oxous periqeis kalamw epotizen auton legwn afete idwmen ei ercetai hlias kaqelein auton </P> <P>15:37 o de ihsous afeis fwnhn megalhn exepneusen </P> <P>15:38 kai to katapetasma tou naou escisqh eis duo ap anwqen ews katw </P> <P>15:39 idwn de o kenturiwn o paresthkws ex enantias autou <FONT COLOR="#FF0000">oti outws exepneusen*</FONT> eipen alhqws outos o anqrwpos uios qeou hn </P> <P>15:40 hsan de kai gunaikes apo makroqen qewrousai en ais kai | mariam | maria | h magdalhnh kai maria h iakwbou tou mikrou kai iwshtos mhthr kai salwmh </P> <P>15:41 ai ote hn en th galilaia hkolouqoun autw kai dihkonoun autw kai allai pollai ai sunanabasai autw eis ierosoluma </P> <P>15:42 kai hdh oyias genomenhs epei hn paraskeuh o estin prosabbaton </P> <P>15:43 elqwn iwshf | | [o] | apo arimaqaias euschmwn bouleuths os kai autos hn prosdecomenos thn basileian tou qeou tolmhsas eishlqen pros ton pilaton kai hthsato to swma tou ihsou </P> <P>15:44 o de pilatos eqaumasen ei hdh teqnhken kai proskalesamenos ton kenturiwna ephrwthsen auton ei | hdh | palai | apeqanen </P> <P>15:45 kai gnous apo tou kenturiwnos edwrhsato to ptwma tw iwshf </P> <P>15:46 kai agorasas sindona kaqelwn auton eneilhsen th sindoni kai eqhken auton en | mnhmati | mnhmeiw | o hn lelatomhmenon ek petras kai prosekulisen liqon epi thn quran tou mnhmeiou </P> <P>15:47 h de maria h magdalhnh kai maria h iwshtos eqewroun pou teqeitai </P> <P>16:1 kai diagenomenou tou sabbatou | [h] | | maria h magdalhnh kai maria h [tou] iakwbou kai salwmh hgorasan arwmata ina elqousai aleiywsin auton </P> <P>16:2 kai lian prwi | [th] | th | mia twn sabbatwn ercontai epi to mnhmeion anateilantos tou hliou </P> <P>16:3 kai elegon pros eautas tis apokulisei hmin ton liqon ek ths quras tou mnhmeiou </P> <P>16:4 kai anableyasai qewrousin oti | anakekulistai | apokekulistai | o liqos hn gar megas sfodra </P> <P>16:5 kai eiselqousai eis to mnhmeion eidon neaniskon kaqhmenon en tois dexiois peribeblhmenon stolhn leukhn kai exeqambhqhsan </P> <P>16:6 o de legei autais mh ekqambeisqe ihsoun zhteite ton nazarhnon ton estaurwmenon hgerqh ouk estin wde ide o topos opou eqhkan auton </P> <P>16:7 alla upagete eipate tois maqhtais autou kai tw petrw oti proagei umas eis thn galilaian ekei auton oyesqe kaqws eipen umin </P> <P>16:8 kai exelqousai efugon apo tou mnhmeiou eicen gar autas tromos kai ekstasis kai oudeni ouden eipan efobounto gar </P> <P>16:9 [[anastas de prwi prwth sabbatou efanh prwton maria th magdalhnh par hs ekbeblhkei epta daimonia </P> <P>16:10 ekeinh poreuqeisa aphggeilen tois met autou genomenois penqousin kai klaiousin </P> <P>16:11 kakeinoi akousantes oti zh kai eqeaqh up auths hpisthsan </P> <P>16:12 meta de tauta dusin ex autwn peripatousin efanerwqh en etera morfh poreuomenois eis agron </P> <P>16:13 kakeinoi apelqontes aphggeilan tois loipois oude ekeinois episteusan </P> <P>16:14 usteron [de] anakeimenois autois tois endeka efanerwqh kai wneidisen thn apistian autwn kai sklhrokardian oti tois qeasamenois auton eghgermenon | [ek nekrwn] | | ouk episteusan </P> <P>16:15 kai eipen autois poreuqentes eis ton kosmon apanta khruxate to euaggelion pash th ktisei </P> <P>16:16 o pisteusas kai baptisqeis swqhsetai o de apisthsas katakriqhsetai </P> <P>16:17 shmeia de tois pisteusasin | akolouqhsei tauta | tauta parakolouqhsei | en tw onomati mou daimonia ekbalousin glwssais lalhsousin | | kainais | </P> <P>16:18 <FONT COLOR="#FF0000">[kai en tais cersin*]</FONT> ofeis arousin kan qanasimon ti piwsin ou mh autous blayh epi arrwstous ceiras epiqhsousin kai kalws exousin </P> <P>16:19 o men oun kurios <FONT COLOR="#FF0000">| [ihsous] | ihsous* |</FONT> meta to lalhsai autois anelhmfqh eis ton ouranon kai ekaqisen ek dexiwn tou qeou </P> <P>16:20 ekeinoi de exelqontes ekhruxan pantacou tou kuriou sunergountos kai ton logon bebaiountos dia twn epakolouqountwn shmeiwn ]] [[panta de ta parhggelmena tois peri ton petron suntomws exhggeilan meta de tauta kai autos o ihsous apo anatolhs kai acri dusews exapesteilen di autwn to ieron kai afqarton khrugma ths aiwniou | swthrias]] | swthrias amhn]] | </P> </FONT> <A NAME="LUKE"></A> <HR> <BASEFONT FACE="Times"> <CENTER><FONT SIZE=6>GREEK NEW TESTAMENT <BR> LUKE</FONT></CENTER> <HR> <FONT FACE="Symbol" SIZE=5> <P>1:1 epeidhper polloi epeceirhsan anataxasqai dihghsin peri twn peplhroforhmenwn en hmin pragmatwn </P> <P>1:2 kaqws paredosan hmin oi ap archs autoptai kai uphretai genomenoi tou logou </P> <P>1:3 edoxen kamoi parhkolouqhkoti anwqen pasin akribws kaqexhs soi grayai kratiste qeofile </P> <P>1:4 ina epignws peri wn kathchqhs logwn thn asfaleian </P> <P>1:5 egeneto en tais hmerais hrwdou basilews ths ioudaias iereus tis onomati zacarias ex efhmerias abia kai gunh autw ek twn qugaterwn aarwn kai to onoma auths elisabet </P> <P>1:6 hsan de dikaioi amfoteroi enantion tou qeou poreuomenoi en pasais tais entolais kai dikaiwmasin tou kuriou amemptoi </P> <P>1:7 kai ouk hn autois teknon kaqoti hn | [h] | h | elisabet steira kai amfoteroi probebhkotes en tais hmerais autwn hsan </P> <P>1:8 egeneto de en tw ierateuein auton en th taxei ths efhmerias autou enanti tou qeou </P> <P>1:9 kata to eqos ths ierateias elacen tou qumiasai eiselqwn eis ton naon tou kuriou </P> <P>1:10 kai pan to plhqos hn tou laou proseucomenon exw th wra tou qumiamatos </P> <P>1:11 wfqh de autw aggelos kuriou estws ek dexiwn tou qusiasthriou tou qumiamatos </P> <P>1:12 kai etaracqh zacarias idwn kai fobos epepesen ep auton </P> <P>1:13 eipen de pros auton o aggelos mh fobou zacaria dioti eishkousqh h dehsis sou kai h gunh sou elisabet gennhsei uion soi kai kaleseis to onoma autou iwannhn </P> <P>1:14 kai estai cara soi kai agalliasis kai polloi epi th genesei autou carhsontai </P> <P>1:15 estai gar megas enwpion | | [tou] | kuriou kai oinon kai sikera ou mh pih kai pneumatos agiou plhsqhsetai eti ek koilias mhtros autou </P> <P>1:16 kai pollous twn uiwn israhl epistreyei epi kurion ton qeon autwn </P> <P>1:17 kai autos proeleusetai enwpion autou en pneumati kai dunamei hliou epistreyai kardias paterwn epi tekna kai apeiqeis en fronhsei dikaiwn etoimasai kuriw laon kateskeuasmenon </P> <P>1:18 kai eipen zacarias pros ton aggelon kata ti gnwsomai touto egw gar eimi presbuths kai h gunh mou probebhkuia en tais hmerais auths </P> <P>1:19 kai apokriqeis o aggelos eipen autw egw eimi gabrihl o paresthkws enwpion tou qeou kai apestalhn lalhsai pros se kai euaggelisasqai soi tauta </P> <P>1:20 kai idou esh siwpwn kai mh dunamenos lalhsai acri hs hmeras genhtai tauta anq wn ouk episteusas tois logois mou oitines plhrwqhsontai eis ton kairon autwn </P> <P>1:21 kai hn o laos prosdokwn ton zacarian kai eqaumazon en tw cronizein en tw naw auton </P> <P>1:22 exelqwn de ouk edunato lalhsai autois kai epegnwsan oti optasian ewraken en tw naw kai autos hn dianeuwn autois kai diemenen kwfos </P> <P>1:23 kai egeneto ws eplhsqhsan ai hmerai ths leitourgias autou aphlqen eis ton oikon autou </P> <P>1:24 meta de tautas tas hmeras sunelaben elisabet h gunh autou kai periekruben eauthn mhnas pente legousa </P> <P>1:25 oti outws moi pepoihken kurios en hmerais ais epeiden afelein oneidos mou en anqrwpois </P> <P>1:26 en de tw mhni tw ektw apestalh o aggelos gabrihl apo tou qeou eis polin ths galilaias h onoma nazareq </P> <P>1:27 pros parqenon emnhsteumenhn andri w onoma iwshf ex oikou dauid kai to onoma ths parqenou mariam </P> <P>1:28 kai eiselqwn pros authn eipen caire kecaritwmenh o kurios meta sou </P> <P>1:29 h de epi tw logw dietaracqh kai dielogizeto potapos eih o aspasmos outos </P> <P>1:30 kai eipen o aggelos auth mh fobou mariam eures gar carin para tw qew </P> <P>1:31 kai idou sullhmyh en gastri kai texh uion kai kaleseis to onoma autou ihsoun </P> <P>1:32 outos estai megas kai uios uyistou klhqhsetai kai dwsei autw kurios o qeos ton qronon dauid tou patros autou </P> <P>1:33 kai basileusei epi ton oikon iakwb eis tous aiwnas kai ths basileias autou ouk estai telos </P> <P>1:34 eipen de mariam pros ton aggelon pws estai touto epei andra ou ginwskw </P> <P>1:35 kai apokriqeis o aggelos eipen auth pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamis uyistou episkiasei soi dio kai to gennwmenon agion klhqhsetai uios qeou </P> <P>1:36 kai idou elisabet h suggenis sou kai auth suneilhfen uion en ghrei auths kai outos mhn ektos estin auth th kaloumenh steira </P> <P>1:37 oti ouk adunathsei para tou qeou pan rhma </P> <P>1:38 eipen de mariam idou h doulh kuriou genoito moi kata to rhma sou kai aphlqen ap auths o aggelos </P> <P>1:39 anastasa de mariam en tais hmerais tautais eporeuqh eis thn oreinhn meta spoudhs eis polin iouda </P> <P>1:40 kai eishlqen eis ton oikon zacariou kai hspasato thn elisabet </P> <P>1:41 kai egeneto ws hkousen ton aspasmon ths marias h elisabet eskirthsen to brefos en th koilia auths kai eplhsqh pneumatos agiou h elisabet </P> <P>1:42 kai anefwnhsen kraugh megalh kai eipen euloghmenh su en gunaixin kai euloghmenos o karpos ths koilias sou </P> <P>1:43 kai poqen moi touto ina elqh h mhthr tou kuriou mou pros eme </P> <P>1:44 idou gar ws egeneto h fwnh tou aspasmou sou eis ta wta mou eskirthsen en agalliasei to brefos en th koilia mou </P> <P>1:45 kai makaria h pisteusasa oti estai teleiwsis tois lelalhmenois auth para kuriou </P> <P>1:46 kai eipen mariam megalunei h yuch mou ton kurion </P> <P>1:47 kai hgalliasen to pneuma mou epi tw qew tw swthri mou </P> <P>1:48 oti epebleyen epi thn tapeinwsin ths doulhs autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai </P> <P>1:49 oti epoihsen moi megala o dunatos kai agion to onoma autou </P> <P>1:50 kai to eleos autou eis geneas kai geneas tois foboumenois auton </P> <P>1:51 epoihsen kratos en bracioni autou dieskorpisen uperhfanous dianoia kardias autwn </P> <P>1:52 kaqeilen dunastas apo qronwn kai uywsen tapeinous </P> <P>1:53 peinwntas eneplhsen agaqwn kai ploutountas exapesteilen kenous </P> <P>1:54 antelabeto israhl paidos autou mnhsqhnai eleous </P> <P>1:55 kaqws elalhsen pros tous pateras hmwn tw abraam kai tw spermati autou eis ton aiwna </P> <P>1:56 emeinen de mariam sun auth ws mhnas treis kai upestreyen eis ton oikon auths </P> <P>1:57 th de elisabet eplhsqh o cronos tou tekein authn kai egennhsen uion </P> <P>1:58 kai hkousan oi perioikoi kai oi suggeneis auths oti emegalunen kurios to eleos autou met auths kai sunecairon auth </P> <P>1:59 kai egeneto en th hmera th ogdoh hlqon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tw onomati tou patros autou zacarian </P> <P>1:60 kai apokriqeisa h mhthr autou eipen ouci alla klhqhsetai iwannhs </P> <P>1:61 kai eipan pros authn oti oudeis estin ek ths suggeneias sou os kaleitai tw onomati toutw </P> <P>1:62 eneneuon de tw patri autou to ti an qeloi kaleisqai auto </P> <P>1:63 kai aithsas pinakidion egrayen legwn iwannhs estin onoma autou kai eqaumasan pantes </P> <P>1:64 anewcqh de to stoma autou paracrhma kai h glwssa autou kai elalei eulogwn ton qeon </P> <P>1:65 kai egeneto epi pantas fobos tous perioikountas autous kai en olh th oreinh ths ioudaias dielaleito panta ta rhmata tauta </P> <P>1:66 kai eqento pantes oi akousantes en th kardia autwn legontes ti ara to paidion touto estai kai gar ceir kuriou hn met autou </P> <P>1:67 kai zacarias o pathr autou eplhsqh pneumatos agiou kai eprofhteusen legwn </P> <P>1:68 euloghtos kurios o qeos tou israhl oti epeskeyato kai epoihsen lutrwsin tw law autou </P> <P>1:69 kai hgeiren keras swthrias hmin en oikw dauid paidos autou </P> <P>1:70 kaqws elalhsen dia stomatos twn agiwn ap aiwnos profhtwn autou </P> <P>1:71 swthrian ex ecqrwn hmwn kai ek ceiros pantwn twn misountwn hmas </P> <P>1:72 poihsai eleos meta twn paterwn hmwn kai mnhsqhnai diaqhkhs agias autou </P> <P>1:73 orkon on wmosen pros abraam ton patera hmwn tou dounai hmin </P> <P>1:74 afobws ek ceiros ecqrwn rusqentas latreuein autw </P> <P>1:75 en osiothti kai dikaiosunh enwpion autou pasais tais hmerais hmwn </P> <P>1:76 kai su de paidion profhths uyistou klhqhsh proporeush gar enwpion kuriou etoimasai odous autou </P> <P>1:77 tou dounai gnwsin swthrias tw law autou en afesei amartiwn autwn </P> <P>1:78 dia splagcna eleous qeou hmwn en ois episkeyetai hmas anatolh ex uyous </P> <P>1:79 epifanai tois en skotei kai skia qanatou kaqhmenois tou kateuqunai tous podas hmwn eis odon eirhnhs </P> <P>1:80 to de paidion huxanen kai ekrataiouto pneumati kai hn en tais erhmois ews hmeras anadeixews autou pros ton israhl </P> <P>2:1 egeneto de en tais hmerais ekeinais exhlqen dogma para kaisaros augoustou apografesqai pasan thn oikoumenhn </P> <P>2:2 auth apografh prwth egeneto hgemoneuontos ths surias kurhniou </P> <P>2:3 kai eporeuonto pantes apografesqai ekastos eis thn eautou polin </P> <P>2:4 anebh de kai iwshf apo ths galilaias ek polews nazareq eis thn ioudaian eis polin dauid htis kaleitai bhqleem dia to einai auton ex oikou kai patrias dauid </P> <P>2:5 apograyasqai sun mariam th emnhsteumenh autw oush egkuw </P> <P>2:6 egeneto de en tw einai autous ekei eplhsqhsan ai hmerai tou tekein authn </P> <P>2:7 kai eteken ton uion auths ton prwtotokon kai esparganwsen auton kai aneklinen auton en fatnh dioti ouk hn autois topos en tw katalumati </P> <P>2:8 kai poimenes hsan en th cwra th auth agraulountes kai fulassontes fulakas ths nuktos epi thn poimnhn autwn </P> <P>2:9 kai aggelos kuriou epesth autois kai doxa kuriou perielamyen autous kai efobhqhsan fobon megan </P> <P>2:10 kai eipen autois o aggelos mh fobeisqe idou gar euaggelizomai umin caran megalhn htis estai panti tw law </P> <P>2:11 oti etecqh umin shmeron swthr os estin cristos kurios en polei dauid </P> <P>2:12 kai touto umin | | to | shmeion eurhsete brefos esparganwmenon kai keimenon en fatnh </P> <P>2:13 kai exaifnhs egeneto sun tw aggelw plhqos stratias ouraniou ainountwn ton qeon kai legontwn </P> <P>2:14 doxa en uyistois qew kai epi ghs eirhnh en anqrwpois eudokias </P> <P>2:15 kai egeneto ws aphlqon ap autwn eis ton ouranon oi aggeloi oi poimenes elaloun pros allhlous dielqwmen dh ews bhqleem kai idwmen to rhma touto to gegonos o o kurios egnwrisen hmin </P> <P>2:16 kai hlqan speusantes kai aneuran thn te mariam kai ton iwshf kai to brefos keimenon en th fatnh </P> <P>2:17 idontes de egnwrisan peri tou rhmatos tou lalhqentos autois peri tou paidiou toutou </P> <P>2:18 kai pantes oi akousantes eqaumasan peri twn lalhqentwn upo twn poimenwn pros autous </P> <P>2:19 h de | maria | mariam | panta sunethrei ta rhmata tauta sumballousa en th kardia auths </P> <P>2:20 kai upestreyan oi poimenes doxazontes kai ainountes ton qeon epi pasin ois hkousan kai eidon kaqws elalhqh pros autous </P> <P>2:21 kai ote eplhsqhsan hmerai oktw tou peritemein auton kai eklhqh to onoma autou ihsous to klhqen upo tou aggelou pro tou sullhmfqhnai auton en th koilia </P> <P>2:22 kai ote eplhsqhsan ai hmerai tou kaqarismou autwn kata ton nomon mwusews anhgagon auton eis ierosoluma parasthsai tw kuriw </P> <P>2:23 kaqws gegraptai en nomw kuriou oti pan arsen dianoigon mhtran agion tw kuriw klhqhsetai </P> <P>2:24 kai tou dounai qusian kata to eirhmenon en tw nomw kuriou zeugos trugonwn h duo nossous peristerwn </P> <P>2:25 kai idou anqrwpos hn en ierousalhm w onoma sumewn kai o anqrwpos outos dikaios kai eulabhs prosdecomenos paraklhsin tou israhl kai pneuma hn agion ep auton </P> <P>2:26 kai hn autw kecrhmatismenon upo tou pneumatos tou agiou mh idein qanaton prin [h] an idh ton criston kuriou </P> <P>2:27 kai hlqen en tw pneumati eis to ieron kai en tw eisagagein tous goneis to paidion ihsoun tou poihsai autous kata to eiqismenon tou nomou peri autou </P> <P>2:28 kai autos edexato auto eis tas agkalas kai euloghsen ton qeon kai eipen </P> <P>2:29 nun apolueis ton doulon sou despota kata to rhma sou en eirhnh </P> <P>2:30 oti eidon oi ofqalmoi mou to swthrion sou </P> <P>2:31 o htoimasas kata proswpon pantwn twn lawn </P> <P>2:32 fws eis apokaluyin eqnwn kai doxan laou sou israhl </P> <P>2:33 kai hn o pathr autou kai h mhthr qaumazontes epi tois laloumenois peri autou </P> <P>2:34 kai euloghsen autous sumewn kai eipen pros mariam thn mhtera autou idou outos keitai eis ptwsin kai anastasin pollwn en tw israhl kai eis shmeion antilegomenon </P> <P>2:35 kai sou | | [de] | auths thn yuchn dieleusetai romfaia opws an apokalufqwsin ek pollwn kardiwn dialogismoi </P> <P>2:36 kai hn anna profhtis qugathr fanouhl ek fulhs ashr auth probebhkuia en hmerais pollais zhsasa meta andros eth epta apo ths parqenias auths </P> <P>2:37 kai auth chra ews etwn ogdohkonta tessarwn h ouk afistato tou ierou nhsteiais kai dehsesin latreuousa nukta kai hmeran </P> <P>2:38 kai auth th wra epistasa anqwmologeito tw qew kai elalei peri autou pasin tois prosdecomenois lutrwsin ierousalhm </P> <P>2:39 kai ws etelesan panta ta kata ton nomon kuriou epestreyan eis thn galilaian eis polin eautwn nazareq </P> <P>2:40 to de paidion huxanen kai ekrataiouto plhroumenon sofia kai caris qeou hn ep auto </P> <P>2:41 kai eporeuonto oi goneis autou kat etos eis ierousalhm th eorth tou pasca </P> <P>2:42 kai ote egeneto etwn dwdeka anabainontwn autwn kata to eqos ths eorths </P> <P>2:43 kai teleiwsantwn tas hmeras en tw upostrefein autous upemeinen ihsous o pais en ierousalhm kai ouk egnwsan oi goneis autou </P> <P>2:44 nomisantes de auton einai en th sunodia hlqon hmeras odon kai anezhtoun auton en tois suggeneusin kai tois gnwstois </P> <P>2:45 kai mh eurontes upestreyan eis ierousalhm anazhtountes auton </P> <P>2:46 kai egeneto meta hmeras treis euron auton en tw ierw kaqezomenon en mesw twn didaskalwn kai akouonta autwn kai eperwtwnta autous </P> <P>2:47 existanto de pantes oi akouontes autou epi th sunesei kai tais apokrisesin autou </P> <P>2:48 kai idontes auton exeplaghsan kai eipen pros auton h mhthr autou teknon ti epoihsas hmin outws idou o pathr sou | kai egw odunwmenoi zhtoumen | kagw odunwmenoi ezhtoumen | se </P> <P>2:49 kai eipen pros autous ti oti ezhteite me ouk hdeite oti en tois tou patros mou dei einai me </P> <P>2:50 kai autoi ou sunhkan to rhma o elalhsen autois </P> <P>2:51 kai katebh met autwn kai hlqen eis nazareq kai hn upotassomenos autois kai h mhthr autou diethrei panta ta rhmata en th kardia auths </P> <P>2:52 kai ihsous proekopten | th | [en th] | sofia kai hlikia kai cariti para qew kai anqrwpois </P> <P>3:1 en etei de pentekaidekatw ths hgemonias tiberiou kaisaros hgemoneuontos pontiou pilatou ths ioudaias kai tetraarcountos ths galilaias hrwdou filippou de tou adelfou autou tetraarcountos ths itouraias kai tracwnitidos cwras kai lusaniou ths abilhnhs tetraarcountos </P> <P>3:2 epi arcierews anna kai kaiafa egeneto rhma qeou epi iwannhn ton zacariou uion en th erhmw </P> <P>3:3 kai hlqen eis pasan | | [thn] | pericwron tou iordanou khrusswn baptisma metanoias eis afesin amartiwn </P> <P>3:4 ws gegraptai en biblw logwn hsaiou tou profhtou fwnh bowntos en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeias poieite tas tribous autou </P> <P>3:5 pasa faragx plhrwqhsetai kai pan oros kai bounos tapeinwqhsetai kai estai ta skolia eis | euqeias | euqeian | kai ai traceiai eis odous leias </P> <P>3:6 kai oyetai pasa sarx to swthrion tou qeou </P> <P>3:7 elegen oun tois ekporeuomenois oclois baptisqhnai up autou gennhmata ecidnwn tis upedeixen umin fugein apo ths melloushs orghs </P> <P>3:8 poihsate oun karpous axious ths metanoias kai mh arxhsqe legein en eautois patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeos ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam </P> <P>3:9 hdh de kai h axinh pros thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon | [kalon] | kalon | ekkoptetai kai eis pur balletai </P> <P>3:10 kai ephrwtwn auton oi ocloi legontes ti oun poihswmen </P> <P>3:11 apokriqeis de elegen autois o ecwn duo citwnas metadotw tw mh econti kai o ecwn brwmata omoiws poieitw </P> <P>3:12 hlqon de kai telwnai baptisqhnai kai eipan pros auton didaskale ti poihswmen </P> <P>3:13 o de eipen pros autous mhden pleon para to diatetagmenon umin prassete </P> <P>3:14 ephrwtwn de auton kai strateuomenoi legontes ti poihswmen kai hmeis kai eipen autois mhdena diaseishte mhde sukofanthshte kai arkeisqe tois oywniois umwn </P> <P>3:15 prosdokwntos de tou laou kai dialogizomenwn pantwn en tais kardiais autwn peri tou iwannou mhpote autos eih o cristos </P> <P>3:16 apekrinato legwn pasin o iwannhs egw men udati baptizw umas ercetai de o iscuroteros mou ou ouk eimi ikanos lusai ton imanta twn upodhmatwn autou autos umas baptisei en pneumati agiw kai puri </P> <P>3:17 ou to ptuon en th ceiri autou diakaqarai thn alwna autou kai sunagagein ton siton eis thn apoqhkhn autou to de acuron katakausei puri asbestw </P> <P>3:18 polla men oun kai etera parakalwn euhggelizeto ton laon </P> <P>3:19 o de hrwdhs o tetraarchs elegcomenos up autou peri hrwdiados ths gunaikos tou adelfou autou kai peri pantwn wn epoihsen ponhrwn o hrwdhs </P> <P>3:20 proseqhken kai touto epi pasin | | [kai] | katekleisen ton iwannhn en fulakh </P> <P>3:21 egeneto de en tw baptisqhnai apanta ton laon kai ihsou baptisqentos kai proseucomenou anewcqhnai ton ouranon </P> <P>3:22 kai katabhnai to pneuma to agion swmatikw eidei ws peristeran ep auton kai fwnhn ex ouranou genesqai su ei o uios mou o agaphtos en soi eudokhsa </P> <P>3:23 kai autos hn ihsous arcomenos wsei etwn triakonta wn uios ws enomizeto iwshf tou hli </P> <P>3:24 tou maqqat tou leui tou melci tou iannai tou iwshf </P> <P>3:25 tou mattaqiou tou amws tou naoum tou esli tou naggai </P> <P>3:26 tou maaq tou mattaqiou tou semein tou iwshc tou iwda </P> <P>3:27 tou iwanan tou rhsa tou zorobabel tou salaqihl tou nhri </P> <P>3:28 tou melci tou addi tou kwsam tou elmadam tou hr </P> <P>3:29 tou ihsou tou eliezer tou iwrim tou maqqat tou leui </P> <P>3:30 tou sumewn tou iouda tou iwshf tou iwnam tou eliakim </P> <P>3:31 tou melea tou menna tou mattaqa tou naqam tou dauid </P> <P>3:32 tou iessai tou iwbhd tou boos tou sala tou naasswn </P> <P>3:33 <FONT COLOR="#FF0000">tou | | aminadab tou | admin tou arni*</FONT> tou esrwm tou fares tou iouda </P> <P>3:34 tou iakwb tou isaak tou abraam tou qara tou nacwr </P> <P>3:35 tou serouc tou ragau tou falek tou eber tou sala </P> <P>3:36 tou kainam tou arfaxad tou shm tou nwe tou lamec </P> <P>3:37 tou maqousala tou enwc tou iaret tou malelehl tou kainam </P> <P>3:38 tou enws tou shq tou adam tou qeou </P> <P>4:1 ihsous de plhrhs pneumatos agiou upestreyen apo tou iordanou kai hgeto en tw pneumati en th erhmw </P> <P>4:2 hmeras tesserakonta peirazomenos upo tou diabolou kai ouk efagen ouden en tais hmerais ekeinais kai suntelesqeiswn autwn epeinasen </P> <P>4:3 eipen de autw o diabolos ei uios ei tou qeou eipe tw liqw toutw ina genhtai artos </P> <P>4:4 kai apekriqh pros auton o ihsous gegraptai oti ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpos </P> <P>4:5 kai anagagwn auton edeixen autw pasas tas basileias ths oikoumenhs en stigmh cronou </P> <P>4:6 kai eipen autw o diabolos soi dwsw thn exousian tauthn apasan kai thn doxan autwn oti emoi paradedotai kai w ean qelw didwmi authn </P> <P>4:7 su oun ean proskunhshs enwpion emou estai sou pasa </P> <P>4:8 kai apokriqeis o ihsous eipen autw gegraptai kurion ton qeon sou proskunhseis kai autw monw latreuseis </P> <P>4:9 hgagen de auton eis ierousalhm kai esthsen epi to pterugion tou ierou kai eipen | [autw] | autw | ei uios ei tou qeou bale seauton enteuqen katw </P> <P>4:10 gegraptai gar oti tois aggelois autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se </P> <P>4:11 kai oti epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhs pros liqon ton poda sou </P> <P>4:12 kai apokriqeis eipen autw o ihsous oti eirhtai ouk ekpeiraseis kurion ton qeon sou </P> <P>4:13 kai suntelesas panta peirasmon o diabolos apesth ap autou acri kairou </P> <P>4:14 kai upestreyen o ihsous en th dunamei tou pneumatos eis thn galilaian kai fhmh exhlqen kaq olhs ths pericwrou peri autou </P> <P>4:15 kai autos edidasken en tais sunagwgais autwn doxazomenos upo pantwn </P> <P>4:16 kai hlqen eis nazara ou hn teqrammenos kai eishlqen kata to eiwqos autw en th hmera twn sabbatwn eis thn sunagwghn kai anesth anagnwnai </P> <P>4:17 kai epedoqh autw biblion tou profhtou hsaiou kai | anoixas | anaptuxas | to biblion euren | [ton] | ton | topon ou hn gegrammenon </P> <P>4:18 pneuma kuriou ep eme ou eineken ecrisen me euaggelisasqai ptwcois apestalken me khruxai aicmalwtois afesin kai tuflois anableyin aposteilai teqrausmenous en afesei </P> <P>4:19 khruxai eniauton kuriou dekton </P> <P>4:20 kai ptuxas to biblion apodous tw uphreth ekaqisen kai pantwn oi ofqalmoi en th sunagwgh hsan atenizontes autw </P> <P>4:21 hrxato de legein pros autous oti shmeron peplhrwtai h grafh auth en tois wsin umwn </P> <P>4:22 kai pantes emarturoun autw kai eqaumazon epi tois logois ths caritos tois ekporeuomenois ek tou stomatos autou kai elegon ouci uios estin iwshf outos </P> <P>4:23 kai eipen pros autous pantws ereite moi thn parabolhn tauthn iatre qerapeuson seauton osa hkousamen genomena eis thn kafarnaoum poihson kai wde en th patridi sou </P> <P>4:24 eipen de amhn legw umin oti oudeis profhths dektos estin en th patridi autou </P> <P>4:25 ep alhqeias de legw umin pollai chrai hsan en tais hmerais hliou en tw israhl ote ekleisqh o ouranos | | epi | eth tria kai mhnas ex ws egeneto limos megas epi pasan thn ghn </P> <P>4:26 kai pros oudemian autwn epemfqh hlias ei mh eis sarepta ths sidwnias pros gunaika chran </P> <P>4:27 kai polloi leproi hsan en tw israhl epi elisaiou tou profhtou kai oudeis autwn ekaqarisqh ei mh naiman o suros </P> <P>4:28 kai eplhsqhsan pantes qumou en th sunagwgh akouontes tauta </P> <P>4:29 kai anastantes exebalon auton exw ths polews kai hgagon auton ews ofruos tou orous ef ou h polis wkodomhto autwn wste katakrhmnisai auton </P> <P>4:30 autos de dielqwn dia mesou autwn eporeueto </P> <P>4:31 kai kathlqen eis kafarnaoum polin ths galilaias kai hn didaskwn autous en tois sabbasin </P> <P>4:32 kai exeplhssonto epi th didach autou oti en exousia hn o logos autou </P> <P>4:33 kai en th sunagwgh hn anqrwpos ecwn pneuma daimoniou akaqartou kai anekraxen fwnh megalh </P> <P>4:34 ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqes apolesai hmas oida se tis ei o agios tou qeou </P> <P>4:35 kai epetimhsen autw o ihsous legwn fimwqhti kai exelqe ap autou kai riyan auton to daimonion eis to meson exhlqen ap autou mhden blayan auton </P> <P>4:36 kai egeneto qambos epi pantas kai sunelaloun pros allhlous legontes tis o logos outos oti en exousia kai dunamei epitassei tois akaqartois pneumasin kai exercontai </P> <P>4:37 kai exeporeueto hcos peri autou eis panta topon ths pericwrou </P> <P>4:38 anastas de apo ths sunagwghs eishlqen eis thn oikian simwnos penqera de tou simwnos hn sunecomenh puretw megalw kai hrwthsan auton peri auths </P> <P>4:39 kai epistas epanw auths epetimhsen tw puretw kai afhken authn paracrhma de anastasa dihkonei autois </P> <P>4:40 dunontos de tou hliou apantes osoi eicon asqenountas nosois poikilais hgagon autous pros auton o de eni ekastw autwn tas ceiras epitiqeis eqerapeuen autous </P> <P>4:41 exhrceto de kai daimonia apo pollwn | krazonta | &lt;kraugazonta&gt; | kai legonta oti su ei o uios tou qeou kai epitimwn ouk eia auta lalein oti hdeisan ton criston auton einai </P> <P>4:42 genomenhs de hmeras exelqwn eporeuqh eis erhmon topon kai oi ocloi epezhtoun auton kai hlqon ews autou kai kateicon auton tou mh poreuesqai ap autwn </P> <P>4:43 o de eipen pros autous oti kai tais eterais polesin euaggelisasqai me dei thn basileian tou qeou oti epi touto apestalhn </P> <P>4:44 kai hn khrusswn eis tas sunagwgas ths ioudaias </P> <P>5:1 egeneto de en tw ton oclon epikeisqai autw kai akouein ton logon tou qeou kai autos hn estws para thn limnhn gennhsaret </P> <P>5:2 kai eiden | ploia duo | duo ploia | estwta para thn limnhn oi de alieis ap autwn apobantes eplunon ta diktua </P> <P>5:3 embas de eis en twn ploiwn o hn simwnos hrwthsen auton apo ths ghs epanagagein oligon kaqisas de ek tou ploiou edidasken tous oclous </P> <P>5:4 ws de epausato lalwn eipen pros ton simwna epanagage eis to baqos kai calasate ta diktua umwn eis agran </P> <P>5:5 kai apokriqeis simwn eipen epistata di olhs nuktos kopiasantes ouden elabomen epi de tw rhmati sou calasw ta diktua </P> <P>5:6 kai touto poihsantes sunekleisan plhqos icquwn polu dierrhsseto de ta diktua autwn </P> <P>5:7 kai kateneusan tois metocois en tw eterw ploiw tou elqontas sullabesqai autois kai hlqon kai eplhsan amfotera ta ploia wste buqizesqai auta </P> <P>5:8 idwn de simwn petros prosepesen tois gonasin ihsou legwn exelqe ap emou oti anhr amartwlos eimi kurie </P> <P>5:9 qambos gar periescen auton kai pantas tous sun autw epi th agra twn icquwn wn sunelabon </P> <P>5:10 omoiws de kai iakwbon kai iwannhn uious zebedaiou oi hsan koinwnoi tw simwni kai eipen pros ton simwna | | o | ihsous mh fobou apo tou nun anqrwpous esh zwgrwn </P> <P>5:11 kai katagagontes ta ploia epi thn ghn afentes panta hkolouqhsan autw </P> <P>5:12 kai egeneto en tw einai auton en mia twn polewn kai idou anhr plhrhs lepras idwn de ton ihsoun peswn epi proswpon edehqh autou legwn kurie ean qelhs dunasai me kaqarisai </P> <P>5:13 kai ekteinas thn ceira hyato autou legwn qelw kaqarisqhti kai euqews h lepra aphlqen ap autou </P> <P>5:14 kai autos parhggeilen autw mhdeni eipein alla apelqwn deixon seauton tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou kaqws prosetaxen mwushs eis marturion autois </P> <P>5:15 dihrceto de mallon o logos peri autou kai sunhrconto ocloi polloi akouein kai qerapeuesqai apo twn asqeneiwn autwn </P> <P>5:16 autos de hn upocwrwn en tais erhmois kai proseucomenos </P> <P>5:17 kai egeneto en mia twn hmerwn kai autos hn didaskwn kai hsan kaqhmenoi farisaioi kai nomodidaskaloi oi hsan elhluqotes ek pashs kwmhs ths galilaias kai ioudaias kai ierousalhm kai dunamis kuriou hn eis to iasqai auton </P> <P>5:18 kai idou andres ferontes epi klinhs anqrwpon os hn paralelumenos kai ezhtoun auton eisenegkein kai qeinai [auton] enwpion autou </P> <P>5:19 kai mh eurontes poias eisenegkwsin auton dia ton oclon anabantes epi to dwma dia twn keramwn kaqhkan auton sun tw klinidiw eis to meson emprosqen tou ihsou </P> <P>5:20 kai idwn thn pistin autwn eipen anqrwpe afewntai soi ai amartiai sou </P> <P>5:21 kai hrxanto dialogizesqai oi grammateis kai oi farisaioi legontes tis estin outos os lalei blasfhmias tis dunatai amartias afeinai ei mh monos o qeos </P> <P>5:22 epignous de o ihsous tous dialogismous autwn apokriqeis eipen pros autous ti dialogizesqe en tais kardiais umwn </P> <P>5:23 ti estin eukopwteron eipein afewntai soi ai amartiai sou h eipein egeire kai peripatei </P> <P>5:24 ina de eidhte oti o uios tou anqrwpou exousian ecei epi ths ghs afienai amartias eipen tw paralelumenw soi legw egeire kai aras to klinidion sou poreuou eis ton oikon sou </P> <P>5:25 kai paracrhma anastas enwpion autwn aras ef o katekeito aphlqen eis ton oikon autou doxazwn ton qeon </P> <P>5:26 kai ekstasis elaben apantas kai edoxazon ton qeon kai eplhsqhsan fobou legontes oti eidomen paradoxa shmeron </P> <P>5:27 kai meta tauta exhlqen kai eqeasato telwnhn onomati leuin kaqhmenon epi to telwnion kai eipen autw akolouqei moi </P> <P>5:28 kai katalipwn panta anastas hkolouqei autw </P> <P>5:29 kai epoihsen dochn megalhn leuis autw en th oikia autou kai hn oclos polus telwnwn kai allwn oi hsan met autwn katakeimenoi </P> <P>5:30 kai egogguzon oi farisaioi kai oi grammateis autwn pros tous maqhtas autou legontes dia ti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiete kai pinete </P> <P>5:31 kai apokriqeis | [o] | o | ihsous eipen pros autous ou creian ecousin oi ugiainontes iatrou alla oi kakws econtes </P> <P>5:32 ouk elhluqa kalesai dikaious alla amartwlous eis metanoian </P> <P>5:33 oi de eipan pros auton oi maqhtai iwannou nhsteuousin pukna kai dehseis poiountai omoiws kai oi twn farisaiwn oi de soi esqiousin kai pinousin </P> <P>5:34 o de ihsous eipen pros autous mh dunasqe tous uious tou numfwnos en w o numfios met autwn estin poihsai nhsteusai </P> <P>5:35 eleusontai de hmerai kai otan aparqh ap autwn o numfios tote nhsteusousin en ekeinais tais hmerais </P> <P>5:36 elegen de kai parabolhn pros autous oti oudeis epiblhma apo imatiou kainou scisas epiballei epi imation palaion ei de mh ge kai to kainon scisei kai tw palaiw ou sumfwnhsei to epiblhma to apo tou kainou </P> <P>5:37 kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mh ge rhxei o oinos o neos tous askous kai autos ekcuqhsetai kai oi askoi apolountai </P> <P>5:38 alla oinon neon eis askous kainous blhteon </P> <P>5:39 | [oudeis | <FONT COLOR="#FF0000">[kai*]</FONT> oudeis | piwn palaion qelei neon legei gar o palaios crhstos | estin] | estin | </P> <P>6:1 egeneto de en <FONT COLOR="#FF0000">sabbatw*</FONT> diaporeuesqai auton dia sporimwn kai etillon oi maqhtai autou kai hsqion tous stacuas ywcontes tais cersin </P> <P>6:2 tines de twn farisaiwn eipan ti poieite o ouk exestin tois sabbasin </P> <P>6:3 kai apokriqeis pros autous eipen | [o] | o | ihsous oude touto anegnwte o epoihsen dauid ote epeinasen autos kai oi met autou | | [ontes] | </P> <P>6:4 [ws] eishlqen eis ton oikon tou qeou kai tous artous ths proqesews labwn efagen kai edwken tois met autou ous ouk exestin fagein ei mh monous tous iereis </P> <P>6:5 kai elegen autois kurios estin tou sabbatou o uios tou anqrwpou </P> <P>6:6 egeneto de en eterw sabbatw eiselqein auton eis thn sunagwghn kai didaskein kai hn anqrwpos ekei kai h ceir autou h dexia hn xhra </P> <P>6:7 parethrounto de auton oi grammateis kai oi farisaioi ei en tw sabbatw qerapeuei ina eurwsin kathgorein autou </P> <P>6:8 autos de hdei tous dialogismous autwn eipen de tw andri tw xhran econti thn ceira egeire kai sthqi eis to meson kai anastas esth </P> <P>6:9 eipen de | [o] | o | ihsous pros autous eperwtw umas ei exestin tw sabbatw agaqopoihsai h kakopoihsai yuchn swsai h apolesai </P> <P>6:10 kai peribleyamenos pantas autous eipen autw ekteinon thn ceira sou o de epoihsen kai apekatestaqh h ceir autou </P> <P>6:11 autoi de eplhsqhsan anoias kai dielaloun pros allhlous ti an poihsaien tw ihsou </P> <P>6:12 egeneto de en tais hmerais tautais exelqein auton eis to oros proseuxasqai kai hn dianuktereuwn en th proseuch tou qeou </P> <P>6:13 kai ote egeneto hmera prosefwnhsen tous maqhtas autou kai eklexamenos ap autwn dwdeka ous kai apostolous wnomasen </P> <P>6:14 simwna on kai wnomasen petron kai andrean ton adelfon autou kai iakwbon kai iwannhn kai filippon kai barqolomaion </P> <P>6:15 kai maqqaion kai qwman | [kai] | kai | iakwbon alfaiou kai simwna ton kaloumenon zhlwthn </P> <P>6:16 kai ioudan iakwbou kai ioudan iskariwq os egeneto prodoths </P> <P>6:17 kai katabas met autwn esth epi topou pedinou kai oclos polus maqhtwn autou kai plhqos polu tou laou apo pashs ths ioudaias kai ierousalhm kai ths paraliou turou kai sidwnos [6:18] oi hlqon akousai autou kai iaqhnai apo twn noswn autwn </P> <P>6:18 kai oi enocloumenoi apo pneumatwn akaqartwn eqerapeuonto </P> <P>6:19 kai pas o oclos ezhtoun aptesqai autou oti dunamis par autou exhrceto kai iato pantas </P> <P>6:20 kai autos eparas tous ofqalmous autou eis tous maqhtas autou elegen makarioi oi ptwcoi oti umetera estin h basileia tou qeou </P> <P>6:21 makarioi oi peinwntes nun oti cortasqhsesqe makarioi oi klaiontes nun oti gelasete </P> <P>6:22 makarioi este otan mishswsin umas oi anqrwpoi kai otan aforiswsin umas kai oneidiswsin kai ekbalwsin to onoma umwn ws ponhron eneka tou uiou tou anqrwpou </P> <P>6:23 carhte en ekeinh th hmera kai skirthsate idou gar o misqos umwn polus en tw ouranw kata ta auta gar epoioun tois profhtais oi pateres autwn </P> <P>6:24 plhn ouai umin tois plousiois oti apecete thn paraklhsin umwn </P> <P>6:25 ouai umin oi empeplhsmenoi nun oti peinasete ouai oi gelwntes nun oti penqhsete kai klausete </P> <P>6:26 ouai otan | kalws umas | umas kalws | eipwsin pantes oi anqrwpoi kata ta auta gar epoioun tois yeudoprofhtais oi pateres autwn </P> <P>6:27 alla umin legw tois akouousin agapate tous ecqrous umwn kalws poieite tois misousin umas </P> <P>6:28 eulogeite tous katarwmenous umas proseucesqe peri twn ephreazontwn umas </P> <P>6:29 tw tuptonti se epi thn siagona parece kai thn allhn kai apo tou airontos sou to imation kai ton citwna mh kwlushs </P> <P>6:30 panti aitounti se didou kai apo tou airontos ta sa mh apaitei </P> <P>6:31 kai kaqws qelete ina poiwsin umin oi anqrwpoi poieite autois omoiws </P> <P>6:32 kai ei agapate tous agapwntas umas poia umin caris estin kai gar oi amartwloi tous agapwntas autous agapwsin </P> <P>6:33 kai [gar] ean agaqopoihte tous agaqopoiountas umas poia umin caris estin kai oi amartwloi to auto poiousin </P> <P>6:34 kai ean danishte par wn elpizete labein poia umin caris [estin] kai amartwloi amartwlois danizousin ina apolabwsin ta isa </P> <P>6:35 plhn agapate tous ecqrous umwn kai agaqopoieite kai danizete mhden apelpizontes kai estai o misqos umwn polus kai esesqe uioi uyistou oti autos crhstos estin epi tous acaristous kai ponhrous </P> <P>6:36 ginesqe oiktirmones kaqws | | [kai] | o pathr umwn oiktirmwn estin </P> <P>6:37 kai mh krinete kai ou mh kriqhte kai mh katadikazete kai ou mh katadikasqhte apoluete kai apoluqhsesqe </P> <P>6:38 didote kai doqhsetai umin metron kalon pepiesmenon sesaleumenon uperekcunnomenon dwsousin eis ton kolpon umwn w gar metrw metreite antimetrhqhsetai umin </P> <P>6:39 eipen de kai parabolhn autois mhti dunatai tuflos tuflon odhgein ouci amfoteroi eis boqunon empesountai </P> <P>6:40 ouk estin maqhths uper ton didaskalon kathrtismenos de pas estai ws o didaskalos autou </P> <P>6:41 ti de blepeis to karfos to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de dokon thn en tw idiw ofqalmw ou katanoeis </P> <P>6:42 pws dunasai legein tw adelfw sou adelfe afes ekbalw to karfos to en tw ofqalmw sou autos thn en tw ofqalmw sou dokon ou blepwn upokrita ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou kai tote diableyeis to karfos to en tw ofqalmw tou adelfou sou ekbalein </P> <P>6:43 ou gar estin dendron kalon poioun karpon sapron oude palin dendron sapron poioun karpon kalon </P> <P>6:44 ekaston gar dendron ek tou idiou karpou ginwsketai ou gar ex akanqwn sullegousin suka oude ek batou stafulhn trugwsin </P> <P>6:45 o agaqos anqrwpos ek tou agaqou qhsaurou ths kardias proferei to agaqon kai o ponhros ek tou ponhrou proferei to ponhron ek gar perisseumatos kardias lalei to stoma autou </P> <P>6:46 ti de me kaleite kurie kurie kai ou poieite a legw </P> <P>6:47 pas o ercomenos pros me kai akouwn mou twn logwn kai poiwn autous upodeixw umin tini estin omoios </P> <P>6:48 omoios estin anqrwpw oikodomounti oikian os eskayen kai ebaqunen kai eqhken qemelion epi thn petran plhmmurhs de genomenhs proserhxen o potamos th oikia ekeinh kai ouk iscusen saleusai authn dia to kalws oikodomhsqai authn </P> <P>6:49 o de akousas kai mh poihsas omoios estin anqrwpw oikodomhsanti oikian epi thn ghn cwris qemeliou h proserhxen o potamos kai euqus sunepesen kai egeneto to rhgma ths oikias ekeinhs mega </P> <P>7:1 epeidh eplhrwsen panta ta rhmata autou eis tas akoas tou laou eishlqen eis kafarnaoum </P> <P>7:2 ekatontarcou de tinos doulos kakws ecwn hmellen teleutan os hn autw entimos </P> <P>7:3 akousas de peri tou ihsou apesteilen pros auton presbuterous twn ioudaiwn erwtwn auton opws elqwn diaswsh ton doulon autou </P> <P>7:4 oi de paragenomenoi pros ton ihsoun parekaloun auton spoudaiws legontes oti axios estin w parexh touto </P> <P>7:5 agapa gar to eqnos hmwn kai thn sunagwghn autos wkodomhsen hmin </P> <P>7:6 o de ihsous eporeueto sun autois hdh de autou ou makran apecontos apo ths oikias epemyen filous o ekatontarchs legwn autw kurie mh skullou ou gar ikanos eimi ina upo thn steghn mou eiselqhs </P> <P>7:7 dio oude emauton hxiwsa pros se elqein alla eipe logw kai iaqhtw o pais mou </P> <P>7:8 kai gar egw anqrwpos eimi upo exousian tassomenos ecwn up emauton stratiwtas kai legw toutw poreuqhti kai poreuetai kai allw ercou kai ercetai kai tw doulw mou poihson touto kai poiei </P> <P>7:9 akousas de tauta o ihsous eqaumasen auton kai strafeis tw akolouqounti autw oclw eipen legw umin oude en tw israhl tosauthn pistin euron </P> <P>7:10 kai upostreyantes eis ton oikon oi pemfqentes euron ton doulon ugiainonta </P> <P>7:11 kai egeneto en tw exhs eporeuqh eis polin kaloumenhn nain kai suneporeuonto autw oi maqhtai autou kai oclos polus </P> <P>7:12 ws de hggisen th pulh ths polews kai idou exekomizeto teqnhkws monogenhs uios th mhtri autou kai auth hn chra kai oclos ths polews ikanos hn sun auth </P> <P>7:13 kai idwn authn o kurios esplagcnisqh ep auth kai eipen auth mh klaie </P> <P>7:14 kai proselqwn hyato ths sorou oi de bastazontes esthsan kai eipen neaniske soi legw egerqhti </P> <P>7:15 kai anekaqisen o nekros kai hrxato lalein kai edwken auton th mhtri autou </P> <P>7:16 elaben de fobos pantas kai edoxazon ton qeon legontes oti profhths megas hgerqh en hmin kai oti epeskeyato o qeos ton laon autou </P> <P>7:17 kai exhlqen o logos outos en olh th ioudaia peri autou kai pash th pericwrw </P> <P>7:18 kai aphggeilan iwannh oi maqhtai autou peri pantwn toutwn </P> <P>7:19 kai proskalesamenos duo tinas twn maqhtwn autou o iwannhs epemyen pros ton <FONT COLOR="#FF0000">kurion*</FONT> legwn su ei o ercomenos h | eteron | allon | prosdokwmen </P> <P>7:20 paragenomenoi de pros auton oi andres eipan iwannhs o baptisths apesteilen hmas pros se legwn su ei o ercomenos h allon prosdokwmen </P> <P>7:21 en ekeinh th wra eqerapeusen pollous apo noswn kai mastigwn kai pneumatwn ponhrwn kai tuflois pollois ecarisato blepein </P> <P>7:22 kai apokriqeis eipen autois poreuqentes apaggeilate iwannh a eidete kai hkousate tufloi anablepousin cwloi peripatousin leproi kaqarizontai kai kwfoi akouousin nekroi egeirontai ptwcoi euaggelizontai </P> <P>7:23 kai makarios estin os ean mh skandalisqh en emoi </P> <P>7:24 apelqontwn de twn aggelwn iwannou hrxato legein pros tous oclous peri iwannou ti exhlqate eis thn erhmon qeasasqai kalamon upo anemou saleuomenon </P> <P>7:25 alla ti exhlqate idein anqrwpon en malakois imatiois hmfiesmenon idou oi en imatismw endoxw kai trufh uparcontes en tois basileiois eisin </P> <P>7:26 alla ti exhlqate idein profhthn nai legw umin kai perissoteron profhtou </P> <P>7:27 outos estin peri ou gegraptai idou apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou os kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou </P> <P>7:28 legw umin meizwn en gennhtois gunaikwn iwannou oudeis estin o de mikroteros en th basileia tou qeou meizwn autou estin </P> <P>7:29 kai pas o laos akousas kai oi telwnai edikaiwsan ton qeon baptisqentes to baptisma iwannou </P> <P>7:30 oi de farisaioi kai oi nomikoi thn boulhn tou qeou hqethsan eis eautous mh baptisqentes up autou </P> <P>7:31 tini oun omoiwsw tous anqrwpous ths geneas tauths kai tini eisin omoioi </P> <P>7:32 omoioi eisin paidiois tois en agora kaqhmenois kai prosfwnousin allhlois a legei hulhsamen umin kai ouk wrchsasqe eqrhnhsamen kai ouk eklausate </P> <P>7:33 elhluqen gar iwannhs o baptisths mh esqiwn arton mhte pinwn oinon kai legete daimonion ecei </P> <P>7:34 elhluqen o uios tou anqrwpou esqiwn kai pinwn kai legete idou anqrwpos fagos kai oinopoths filos telwnwn kai amartwlwn </P> <P>7:35 kai edikaiwqh h sofia apo pantwn twn teknwn auths </P> <P>7:36 hrwta de tis auton twn farisaiwn ina fagh met autou kai eiselqwn eis ton oikon tou farisaiou katekliqh </P> <P>7:37 kai idou gunh htis hn en th polei amartwlos kai epignousa oti katakeitai en th oikia tou farisaiou komisasa alabastron murou </P> <P>7:38 kai stasa opisw para tous podas autou klaiousa tois dakrusin hrxato brecein tous podas autou kai tais qrixin ths kefalhs auths exemassen kai katefilei tous podas autou kai hleifen tw murw </P> <P>7:39 idwn de o farisaios o kalesas auton eipen en eautw legwn outos ei hn | [o] | | profhths eginwsken an tis kai potaph h gunh htis aptetai autou oti amartwlos estin </P> <P>7:40 kai apokriqeis o ihsous eipen pros auton simwn ecw soi ti eipein o de didaskale eipe fhsin </P> <P>7:41 duo creofeiletai hsan danisth tini o eis wfeilen dhnaria pentakosia o de eteros penthkonta </P> <P>7:42 mh econtwn autwn apodounai amfoterois ecarisato tis oun autwn pleion agaphsei auton </P> <P>7:43 apokriqeis simwn eipen upolambanw oti w to pleion ecarisato o de eipen autw orqws ekrinas </P> <P>7:44 kai strafeis pros thn gunaika tw simwni efh blepeis tauthn thn gunaika eishlqon sou eis thn oikian udwr moi epi podas ouk edwkas auth de tois dakrusin ebrexen mou tous podas kai tais qrixin auths exemaxen </P> <P>7:45 filhma moi ouk edwkas auth de af hs eishlqon ou dielipen katafilousa mou tous podas </P> <P>7:46 elaiw thn kefalhn mou ouk hleiyas auth de murw hleiyen tous podas mou </P> <P>7:47 ou carin legw soi afewntai ai amartiai auths ai pollai oti hgaphsen polu w de oligon afietai oligon agapa </P> <P>7:48 eipen de auth afewntai sou ai amartiai </P> <P>7:49 kai hrxanto oi sunanakeimenoi legein en eautois tis outos estin os kai amartias afihsin </P> <P>7:50 eipen de pros thn gunaika h pistis sou seswken se poreuou eis eirhnhn </P> <P>8:1 kai egeneto en tw kaqexhs kai autos diwdeuen kata polin kai kwmhn khrusswn kai euaggelizomenos thn basileian tou qeou kai oi dwdeka sun autw </P> <P>8:2 kai gunaikes tines ai hsan teqerapeumenai apo pneumatwn ponhrwn kai asqeneiwn maria h kaloumenh magdalhnh af hs daimonia epta exelhluqei </P> <P>8:3 kai iwanna gunh couza epitropou hrwdou kai sousanna kai eterai pollai aitines dihkonoun autois ek twn uparcontwn autais </P> <P>8:4 suniontos de oclou pollou kai twn kata polin epiporeuomenwn pros auton eipen dia parabolhs </P> <P>8:5 exhlqen o speirwn tou speirai ton sporon autou kai en tw speirein auton o men epesen para thn odon kai katepathqh kai ta peteina tou ouranou katefagen auto </P> <P>8:6 kai eteron katepesen epi thn petran kai fuen exhranqh dia to mh ecein ikmada </P> <P>8:7 kai eteron epesen en mesw twn akanqwn kai sumfueisai ai akanqai apepnixan auto </P> <P>8:8 kai eteron epesen eis thn ghn thn agaqhn kai fuen epoihsen karpon ekatontaplasiona tauta legwn efwnei o ecwn wta akouein akouetw </P> <P>8:9 ephrwtwn de auton oi maqhtai autou tis auth eih h parabolh </P> <P>8:10 o de eipen umin dedotai gnwnai ta musthria ths basileias tou qeou tois de loipois en parabolais ina blepontes mh blepwsin kai akouontes mh suniwsin </P> <P>8:11 estin de auth h parabolh o sporos estin o logos tou qeou </P> <P>8:12 oi de para thn odon eisin oi akousantes eita ercetai o diabolos kai airei ton logon apo ths kardias autwn ina mh pisteusantes swqwsin </P> <P>8:13 oi de epi ths petras oi otan akouswsin meta caras decontai ton logon kai outoi rizan ouk ecousin oi pros kairon pisteuousin kai en kairw peirasmou afistantai </P> <P>8:14 to de eis tas akanqas peson outoi eisin oi akousantes kai upo merimnwn kai ploutou kai hdonwn tou biou poreuomenoi sumpnigontai kai ou telesforousin </P> <P>8:15 to de en th kalh gh outoi eisin oitines en kardia kalh kai agaqh akousantes ton logon katecousin kai karpoforousin en upomonh </P> <P>8:16 oudeis de lucnon ayas kaluptei auton skeuei h upokatw klinhs tiqhsin all epi lucnias tiqhsin ina oi eisporeuomenoi blepwsin to fws </P> <P>8:17 ou gar estin krupton o ou faneron genhsetai oude apokrufon o ou mh gnwsqh kai eis faneron elqh </P> <P>8:18 blepete oun pws akouete os an gar ech doqhsetai autw kai os an mh ech kai o dokei ecein arqhsetai ap autou </P> <P>8:19 paregeneto de pros auton h mhthr kai oi adelfoi autou kai ouk hdunanto suntucein autw dia ton oclon </P> <P>8:20 aphggelh de autw h mhthr sou kai oi adelfoi sou esthkasin exw idein qelontes se </P> <P>8:21 o de apokriqeis eipen pros autous mhthr mou kai adelfoi mou outoi eisin oi ton logon tou qeou akouontes kai poiountes </P> <P>8:22 egeneto de en mia twn hmerwn kai autos enebh eis ploion kai oi maqhtai autou kai eipen pros autous dielqwmen eis to peran ths limnhs kai anhcqhsan </P> <P>8:23 pleontwn de autwn afupnwsen kai katebh lailay anemou eis thn limnhn kai suneplhrounto kai ekinduneuon </P> <P>8:24 proselqontes de dihgeiran auton legontes epistata epistata apollumeqa o de diegerqeis epetimhsen tw anemw kai tw kludwni tou udatos kai epausanto kai egeneto galhnh </P> <P>8:25 eipen de autois pou h pistis umwn fobhqentes de eqaumasan legontes pros allhlous tis ara outos estin oti kai tois anemois epitassei kai tw udati kai upakouousin autw </P> <P>8:26 kai katepleusan eis thn cwran twn <FONT COLOR="#FF0000">gerashnwn*</FONT> htis estin antipera ths galilaias </P> <P>8:27 exelqonti de autw epi thn ghn uphnthsen anhr tis ek ths polews ecwn daimonia kai cronw ikanw ouk enedusato imation kai en oikia ouk emenen all en tois mnhmasin </P> <P>8:28 idwn de ton ihsoun anakraxas prosepesen autw kai fwnh megalh eipen ti emoi kai soi ihsou uie | [tou qeou] | tou qeou | tou uyistou deomai sou mh me basanishs </P> <P>8:29 | parhggellen | parhggeilen | gar tw pneumati tw akaqartw exelqein apo tou anqrwpou pollois gar cronois sunhrpakei auton kai edesmeueto alusesin kai pedais fulassomenos kai diarrhsswn ta desma hlauneto | apo | upo | tou daimoniou eis tas erhmous </P> <P>8:30 ephrwthsen de auton o ihsous ti soi onoma estin o de eipen legiwn oti eishlqen daimonia polla eis auton </P> <P>8:31 kai parekaloun auton ina mh epitaxh autois eis thn abusson apelqein </P> <P>8:32 hn de ekei agelh coirwn ikanwn boskomenh en tw orei kai parekalesan auton ina epitreyh autois eis ekeinous eiselqein kai epetreyen autois </P> <P>8:33 exelqonta de ta daimonia apo tou anqrwpou eishlqon eis tous coirous kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eis thn limnhn kai apepnigh </P> <P>8:34 idontes de oi boskontes to gegonos efugon kai aphggeilan eis thn polin kai eis tous agrous </P> <P>8:35 exhlqon de idein to gegonos kai hlqon pros ton ihsoun kai euron kaqhmenon ton anqrwpon af ou ta daimonia exhlqen imatismenon kai swfronounta para tous podas | [tou] | tou | ihsou kai efobhqhsan </P> <P>8:36 aphggeilan de autois oi idontes pws eswqh o daimonisqeis </P> <P>8:37 kai hrwthsen auton apan to plhqos ths pericwrou twn <FONT COLOR="#FF0000">gerashnwn*</FONT> apelqein ap autwn oti fobw megalw suneiconto autos de embas eis ploion upestreyen </P> <P>8:38 edeito de autou o anhr af ou exelhluqei ta daimonia einai sun autw apelusen de auton legwn </P> <P>8:39 upostrefe eis ton oikon sou kai dihgou osa soi epoihsen o qeos kai aphlqen kaq olhn thn polin khrusswn osa epoihsen autw o ihsous </P> <P>8:40 en de tw upostrefein ton ihsoun apedexato auton o oclos hsan gar pantes prosdokwntes auton </P> <P>8:41 kai idou hlqen anhr w onoma iairos kai outos arcwn ths sunagwghs uphrcen kai peswn para tous podas | | [tou] | ihsou parekalei auton eiselqein eis ton oikon autou </P> <P>8:42 oti qugathr monogenhs hn autw ws etwn dwdeka kai auth apeqnhsken en de tw upagein auton oi ocloi sunepnigon auton </P> <P>8:43 kai gunh ousa en rusei aimatos apo etwn dwdeka htis | | <FONT COLOR="#FF0000">[iatrois prosanalwsasa olon ton bion*]</FONT> | ouk iscusen ap oudenos qerapeuqhnai </P> <P>8:44 proselqousa opisqen hyato tou kraspedou tou imatiou autou kai paracrhma esth h rusis tou aimatos auths </P> <P>8:45 kai eipen o ihsous tis o ayamenos mou arnoumenwn de pantwn eipen o petros epistata oi ocloi sunecousin se kai apoqlibousin </P> <P>8:46 o de ihsous eipen hyato mou tis egw gar egnwn dunamin exelhluquian ap emou </P> <P>8:47 idousa de h gunh oti ouk elaqen tremousa hlqen kai prospesousa autw di hn aitian hyato autou aphggeilen enwpion pantos tou laou kai ws iaqh paracrhma </P> <P>8:48 o de eipen auth qugathr h pistis sou seswken se poreuou eis eirhnhn </P> <P>8:49 eti autou lalountos ercetai tis para tou arcisunagwgou legwn oti teqnhken h qugathr sou mhketi skulle ton didaskalon </P> <P>8:50 o de ihsous akousas apekriqh autw mh fobou monon pisteuson kai swqhsetai </P> <P>8:51 elqwn de eis thn oikian ouk afhken eiselqein tina sun autw ei mh petron kai iwannhn kai iakwbon kai ton patera ths paidos kai thn mhtera </P> <P>8:52 eklaion de pantes kai ekoptonto authn o de eipen mh klaiete ou gar apeqanen alla kaqeudei </P> <P>8:53 kai kategelwn autou eidotes oti apeqanen </P> <P>8:54 autos de krathsas ths ceiros auths efwnhsen legwn h pais egeire </P> <P>8:55 kai epestreyen to pneuma auths kai anesth paracrhma kai dietaxen auth doqhnai fagein </P> <P>8:56 kai exesthsan oi goneis auths o de parhggeilen autois mhdeni eipein to gegonos </P> <P>9:1 sugkalesamenos de tous dwdeka edwken autois dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosous qerapeuein </P> <P>9:2 kai apesteilen autous khrussein thn basileian tou qeou kai iasqai | | <FONT COLOR="#FF0000">[tous asqeneis*]</FONT> | </P> <P>9:3 kai eipen pros autous mhden airete eis thn odon mhte rabdon mhte phran mhte arton mhte argurion mhte | | <FONT COLOR="#FF0000">[ana*]</FONT> | duo citwnas ecein </P> <P>9:4 kai eis hn an oikian eiselqhte ekei menete kai ekeiqen exercesqe </P> <P>9:5 kai osoi an mh decwntai umas exercomenoi apo ths polews ekeinhs ton koniorton apo twn podwn umwn apotinassete eis marturion ep autous </P> <P>9:6 exercomenoi de dihrconto kata tas kwmas euaggelizomenoi kai qerapeuontes pantacou </P> <P>9:7 hkousen de hrwdhs o tetraarchs ta ginomena panta kai dihporei dia to legesqai upo tinwn oti iwannhs hgerqh ek nekrwn </P> <P>9:8 upo tinwn de oti hlias efanh allwn de oti profhths tis twn arcaiwn anesth </P> <P>9:9 eipen de | [o] | | hrwdhs iwannhn egw apekefalisa tis de estin outos peri ou akouw toiauta kai ezhtei idein auton </P> <P>9:10 kai upostreyantes oi apostoloi dihghsanto autw osa epoihsan kai paralabwn autous upecwrhsen kat idian eis polin kaloumenhn bhqsaida </P> <P>9:11 oi de ocloi gnontes hkolouqhsan autw kai apodexamenos autous elalei autois peri ths basileias tou qeou kai tous creian econtas qerapeias iato </P> <P>9:12 h de hmera hrxato klinein proselqontes de oi dwdeka eipan autw apoluson ton oclon ina poreuqentes eis tas kuklw kwmas kai agrous kataluswsin kai eurwsin episitismon oti wde en erhmw topw esmen </P> <P>9:13 eipen de pros autous dote autois | fagein umeis | umeis fagein | oi de eipan ouk eisin hmin pleion h artoi pente kai icques duo ei mhti poreuqentes hmeis agoraswmen eis panta ton laon touton brwmata </P> <P>9:14 hsan gar wsei andres pentakiscilioi eipen de pros tous maqhtas autou kataklinate autous klisias | wsei | [wsei] | ana penthkonta </P> <P>9:15 kai epoihsan outws kai kateklinan apantas </P> <P>9:16 labwn de tous pente artous kai tous duo icquas anableyas eis ton ouranon euloghsen autous kai kateklasen kai edidou tois maqhtais paraqeinai tw oclw </P> <P>9:17 kai efagon kai ecortasqhsan pantes kai hrqh to perisseusan autois klasmatwn kofinoi dwdeka </P> <P>9:18 kai egeneto en tw einai auton proseucomenon kata monas sunhsan autw oi maqhtai kai ephrwthsen autous legwn tina me | oi ocloi legousin | legousin oi ocloi | einai </P> <P>9:19 oi de apokriqentes eipan iwannhn ton baptisthn alloi de hlian alloi de oti profhths tis twn arcaiwn anesth </P> <P>9:20 eipen de autois umeis de tina me legete einai petros de apokriqeis eipen ton criston tou qeou </P> <P>9:21 o de epitimhsas autois parhggeilen mhdeni legein touto </P> <P>9:22 eipwn oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai </P> <P>9:23 elegen de pros pantas ei tis qelei opisw mou ercesqai arnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kaq hmeran kai akolouqeitw moi </P> <P>9:24 os gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn os d an apolesh thn yuchn autou eneken emou outos swsei authn </P> <P>9:25 ti gar wfeleitai anqrwpos kerdhsas ton kosmon olon eauton de apolesas h zhmiwqeis </P> <P>9:26 os gar an epaiscunqh me kai tous emous logous touton o uios tou anqrwpou epaiscunqhsetai otan elqh en th doxh autou kai tou patros kai twn agiwn aggelwn </P> <P>9:27 legw de umin alhqws eisin tines twn autou esthkotwn oi ou mh geuswntai qanatou ews an idwsin thn basileian tou qeou </P> <P>9:28 egeneto de meta tous logous toutous wsei hmerai oktw | | [kai] | paralabwn petron kai iwannhn kai iakwbon anebh eis to oros proseuxasqai </P> <P>9:29 kai egeneto en tw proseucesqai auton to eidos tou proswpou autou eteron kai o imatismos autou leukos exastraptwn </P> <P>9:30 kai idou andres duo sunelaloun autw oitines hsan mwushs kai hlias </P> <P>9:31 oi ofqentes en doxh elegon thn exodon autou hn hmellen plhroun en ierousalhm </P> <P>9:32 o de petros kai oi sun autw hsan bebarhmenoi upnw diagrhgorhsantes de eidon thn doxan autou kai tous duo andras tous sunestwtas autw </P> <P>9:33 kai egeneto en tw diacwrizesqai autous ap autou eipen o petros pros ton ihsoun epistata kalon estin hmas wde einai kai poihswmen skhnas treis mian soi kai mian mwusei kai mian hlia mh eidws o legei </P> <P>9:34 tauta de autou legontos egeneto nefelh kai epeskiazen autous efobhqhsan de en tw eiselqein autous eis thn nefelhn </P> <P>9:35 kai fwnh egeneto ek ths nefelhs legousa outos estin o uios mou o eklelegmenos autou akouete </P> <P>9:36 kai en tw genesqai thn fwnhn eureqh ihsous monos kai autoi esighsan kai oudeni aphggeilan en ekeinais tais hmerais ouden wn ewrakan </P> <P>9:37 egeneto de th exhs hmera katelqontwn autwn apo tou orous sunhnthsen autw oclos polus </P> <P>9:38 kai idou anhr apo tou oclou ebohsen legwn didaskale deomai sou epibleyai epi ton uion mou oti monogenhs moi estin </P> <P>9:39 kai idou pneuma lambanei auton kai exaifnhs krazei kai sparassei auton meta afrou kai | molis | mogis | apocwrei ap autou suntribon auton </P> <P>9:40 kai edehqhn twn maqhtwn sou ina ekbalwsin auto kai ouk hdunhqhsan </P> <P>9:41 apokriqeis de o ihsous eipen w genea apistos kai diestrammenh ews pote esomai pros umas kai anexomai umwn prosagage wde ton uion sou </P> <P>9:42 eti de prosercomenou autou errhxen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimhsen de o ihsous tw pneumati tw akaqartw kai iasato ton paida kai apedwken auton tw patri autou </P> <P>9:43 exeplhssonto de pantes epi th megaleiothti tou qeou pantwn de qaumazontwn epi pasin ois epoiei eipen pros tous maqhtas autou </P> <P>9:44 qesqe umeis eis ta wta umwn tous logous toutous o gar uios tou anqrwpou mellei paradidosqai eis ceiras anqrwpwn </P> <P>9:45 oi de hgnooun to rhma touto kai hn parakekalummenon ap autwn ina mh aisqwntai auto kai efobounto erwthsai auton peri tou rhmatos toutou </P> <P>9:46 eishlqen de dialogismos en autois to tis an eih meizwn autwn </P> <P>9:47 o de ihsous <FONT COLOR="#FF0000">eidws*</FONT> ton dialogismon ths kardias autwn epilabomenos paidion esthsen auto par eautw </P> <P>9:48 kai eipen autois os ean dexhtai touto to paidion epi tw onomati mou eme decetai kai os an eme dexhtai decetai ton aposteilanta me o gar mikroteros en pasin umin uparcwn outos estin megas </P> <P>9:49 apokriqeis de iwannhs eipen epistata eidomen tina en tw onomati sou ekballonta daimonia kai ekwluomen auton oti ouk akolouqei meq hmwn </P> <P>9:50 eipen de pros auton | | o | ihsous mh kwluete os gar ouk estin kaq umwn uper umwn estin </P> <P>9:51 egeneto de en tw sumplhrousqai tas hmeras ths analhmyews autou kai autos to proswpon esthrisen tou poreuesqai eis ierousalhm </P> <P>9:52 kai apesteilen aggelous pro proswpou autou kai poreuqentes eishlqon eis kwmhn samaritwn ws etoimasai autw </P> <P>9:53 kai ouk edexanto auton oti to proswpon autou hn poreuomenon eis ierousalhm </P> <P>9:54 idontes de oi maqhtai iakwbos kai iwannhs eipan kurie qeleis eipwmen pur katabhnai apo tou ouranou kai analwsai autous </P> <P>9:55 strafeis de epetimhsen autois </P> <P>9:56 kai eporeuqhsan eis eteran kwmhn </P> <P>9:57 kai poreuomenwn autwn en th odw eipen tis pros auton akolouqhsw soi opou ean aperch </P> <P>9:58 kai eipen autw | [o] | o | ihsous ai alwpekes fwleous ecousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseis o de uios tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh </P> <P>9:59 eipen de pros eteron akolouqei moi o de eipen | epitreyon moi prwton apelqonti | <FONT COLOR="#FF0000">[kurie*]</FONT> epitreyon moi apelqonti prwton | qayai ton patera mou </P> <P>9:60 eipen de autw afes tous nekrous qayai tous eautwn nekrous su de apelqwn diaggelle thn basileian tou qeou </P> <P>9:61 eipen de kai eteros akolouqhsw soi kurie prwton de epitreyon moi apotaxasqai tois eis ton oikon mou </P> <P>9:62 <FONT COLOR="#FF0000">eipen de [pros auton] o ihsous*</FONT> oudeis <FONT COLOR="#FF0000">epibalwn thn ceira ep arotron kai blepwn eis ta opisw*</FONT> euqetos estin th basileia tou qeou </P> <P>10:1 meta de tauta anedeixen o kurios eterous ebdomhkonta <FONT COLOR="#FF0000">[duo*]</FONT> kai apesteilen autous ana duo [duo] pro proswpou autou eis pasan polin kai topon ou hmellen autos ercesqai </P> <P>10:2 elegen de pros autous o men qerismos polus oi de ergatai oligoi dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opws ergatas ekbalh eis ton qerismon autou </P> <P>10:3 upagete idou apostellw umas ws arnas en mesw lukwn </P> <P>10:4 mh bastazete ballantion mh phran mh upodhmata kai mhdena kata thn odon aspashsqe </P> <P>10:5 eis hn d an eiselqhte oikian prwton legete eirhnh tw oikw toutw </P> <P>10:6 kai ean ekei h uios eirhnhs epanapahsetai ep auton h eirhnh umwn ei de mh ge ef umas anakamyei </P> <P>10:7 en auth de th oikia menete esqiontes kai pinontes ta par autwn axios gar o ergaths tou misqou autou mh metabainete ex oikias eis oikian </P> <P>10:8 kai eis hn an polin eiserchsqe kai decwntai umas esqiete ta paratiqemena umin </P> <P>10:9 kai qerapeuete tous en auth asqeneis kai legete autois hggiken ef umas h basileia tou qeou </P> <P>10:10 eis hn d an polin eiselqhte kai mh decwntai umas exelqontes eis tas plateias auths eipate </P> <P>10:11 kai ton koniorton ton kollhqenta hmin ek ths polews umwn eis tous podas apomassomeqa umin plhn touto ginwskete oti hggiken h basileia tou qeou </P> <P>10:12 legw umin oti sodomois en th hmera ekeinh anektoteron estai h th polei ekeinh </P> <P>10:13 ouai soi corazin ouai soi bhqsaida oti ei en turw kai sidwni egenhqhsan ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw kaqhmenoi metenohsan </P> <P>10:14 plhn turw kai sidwni anektoteron estai en th krisei h umin </P> <P>10:15 kai su kafarnaoum mh ews ouranou uywqhsh ews tou adou <FONT COLOR="#FF0000">katabhsh*</FONT> </P> <P>10:16 o akouwn umwn emou akouei kai o aqetwn umas eme aqetei o de eme aqetwn aqetei ton aposteilanta me </P> <P>10:17 upestreyan de oi ebdomhkonta <FONT COLOR="#FF0000">[duo*]</FONT> meta caras legontes kurie kai ta daimonia upotassetai hmin en tw onomati sou </P> <P>10:18 eipen de autois eqewroun ton satanan ws astraphn ek tou ouranou pesonta </P> <P>10:19 idou dedwka umin thn exousian tou patein epanw ofewn kai skorpiwn kai epi pasan thn dunamin tou ecqrou kai ouden umas ou mh | adikhsei | adikhsh | </P> <P>10:20 plhn en toutw mh cairete oti ta pneumata umin upotassetai cairete de oti ta onomata umwn eggegraptai en tois ouranois </P> <P>10:21 en auth th wra hgalliasato | | <FONT COLOR="#FF0000">[en] | tw pneumati tw agiw*</FONT> kai eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai ths ghs oti apekruyas tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyas auta nhpiois nai o pathr oti outws eudokia egeneto emprosqen sou </P> <P>10:22 panta moi paredoqh upo tou patros mou kai oudeis ginwskei tis estin o uios ei mh o pathr kai tis estin o pathr ei mh o uios kai w ean boulhtai o uios apokaluyai </P> <P>10:23 kai strafeis pros tous maqhtas kat idian eipen makarioi oi ofqalmoi oi blepontes a blepete </P> <P>10:24 legw gar umin oti polloi profhtai kai basileis hqelhsan idein a umeis blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk hkousan </P> <P>10:25 kai idou nomikos tis anesth ekpeirazwn auton legwn didaskale ti poihsas zwhn aiwnion klhronomhsw </P> <P>10:26 o de eipen pros auton en tw nomw ti gegraptai pws anaginwskeis </P> <P>10:27 o de apokriqeis eipen agaphseis kurion ton qeon sou ex olhs | | [ths] | kardias sou kai en olh th yuch sou kai en olh th iscui sou kai en olh th dianoia sou kai ton plhsion sou ws seauton </P> <P>10:28 eipen de autw orqws apekriqhs touto poiei kai zhsh </P> <P>10:29 o de qelwn dikaiwsai eauton eipen pros ton ihsoun kai tis estin mou plhsion </P> <P>10:30 upolabwn o ihsous eipen anqrwpos tis katebainen apo ierousalhm eis iericw kai lhstais periepesen oi kai ekdusantes auton kai plhgas epiqentes aphlqon afentes hmiqanh </P> <P>10:31 kata sugkurian de iereus tis katebainen | [en] | en | th odw ekeinh kai idwn auton antiparhlqen </P> <P>10:32 omoiws de kai leuiths | | [genomenos] | kata ton topon elqwn kai idwn antiparhlqen </P> <P>10:33 samariths de tis odeuwn hlqen kat auton kai idwn esplagcnisqh </P> <P>10:34 kai proselqwn katedhsen ta traumata autou epicewn elaion kai oinon epibibasas de auton epi to idion kthnos hgagen auton eis pandoceion kai epemelhqh autou </P> <P>10:35 kai epi thn aurion ekbalwn | duo dhnaria edwken | edwken duo dhnaria | tw pandocei kai eipen epimelhqhti autou kai o ti an prosdapanhshs egw en tw epanercesqai me apodwsw soi </P> <P>10:36 tis toutwn twn triwn plhsion dokei soi gegonenai tou empesontos eis tous lhstas </P> <P>10:37 o de eipen o poihsas to eleos met autou eipen de autw | [o] | o | ihsous poreuou kai su poiei omoiws </P> <P>10:38 en de tw poreuesqai autous autos eishlqen eis kwmhn tina gunh de tis onomati marqa upedexato auton | eis thn oikian | | </P> <P>10:39 kai thde hn adelfh kaloumenh mariam [h] kai parakaqesqeisa pros tous podas tou kuriou hkouen ton logon autou </P> <P>10:40 h de marqa periespato peri pollhn diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti h adelfh mou monhn me | kateleipen diakonein eipon | katelipen diakonein eipe | oun auth ina moi sunantilabhtai </P> <P>10:41 apokriqeis de eipen auth o kurios marqa marqa <FONT COLOR="#FF0000">merimnas kai qorubazh peri polla </P> <P>10:42 | oligwn de estin creia*</FONT> h enos | enos de estin creia | mariam gar thn agaqhn merida exelexato htis ouk afaireqhsetai auths </P> <P>11:1 kai egeneto en tw einai auton en topw tini proseucomenon ws epausato eipen tis twn maqhtwn autou pros auton kurie didaxon hmas proseucesqai kaqws kai iwannhs edidaxen tous maqhtas autou </P> <P>11:2 eipen de autois otan proseuchsqe legete pater agiasqhtw to onoma sou elqetw h basileia sou </P> <P>11:3 ton arton hmwn ton epiousion didou hmin to kaq hmeran </P> <P>11:4 kai afes hmin tas amartias hmwn kai gar autoi afiomen panti ofeilonti hmin kai mh eisenegkhs hmas eis peirasmon </P> <P>11:5 kai eipen pros autous tis ex umwn exei filon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eiph autw file crhson moi treis artous </P> <P>11:6 epeidh filos mou paregeneto ex odou pros me kai ouk ecw o paraqhsw autw </P> <P>11:7 kakeinos eswqen apokriqeis eiph mh moi kopous parece hdh h qura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis thn koithn eisin ou dunamai anastas dounai soi </P> <P>11:8 legw umin ei kai ou dwsei autw anastas dia to einai filon autou dia ge thn anaideian autou egerqeis dwsei autw oswn crhzei </P> <P>11:9 kagw umin legw aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin </P> <P>11:10 pas gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti | anoighsetai | <FONT COLOR="#FF0000">&lt;anoighsetai*&gt;</FONT> | </P> <P>11:11 tina de ex umwn ton patera aithsei o uios icqun | mh | <FONT COLOR="#FF0000">kai | anti icquos*</FONT> ofin autw epidwsei </P> <P>11:12 h kai aithsei won <FONT COLOR="#FF0000">epidwsei*</FONT> autw skorpion </P> <P>11:13 ei oun umeis ponhroi uparcontes oidate domata agaqa didonai tois teknois umwn posw mallon o pathr <FONT COLOR="#FF0000">[o*]</FONT> ex ouranou dwsei pneuma agion tois aitousin auton </P> <P>11:14 kai hn ekballwn daimonion | | <FONT COLOR="#FF0000">[kai auto hn*]</FONT> | kwfon egeneto de tou daimoniou exelqontos elalhsen o kwfos kai eqaumasan oi ocloi </P> <P>11:15 tines de ex autwn eipon en beelzeboul tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia </P> <P>11:16 eteroi de peirazontes shmeion ex ouranou ezhtoun par autou </P> <P>11:17 autos de eidws autwn ta dianohmata eipen autois pasa basileia ef eauthn diamerisqeisa erhmoutai kai oikos epi oikon piptei </P> <P>11:18 ei de kai o satanas ef eauton diemerisqh pws staqhsetai h basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia </P> <P>11:19 ei de egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi umwn kritai esontai </P> <P>11:20 ei de en daktulw qeou [egw] ekballw ta daimonia ara efqasen ef umas h basileia tou qeou </P> <P>11:21 otan o iscuros kaqwplismenos fulassh thn eautou aulhn en eirhnh estin ta uparconta autou </P> <P>11:22 epan de iscuroteros autou epelqwn nikhsh auton thn panoplian autou airei ef h epepoiqei kai ta skula autou diadidwsin </P> <P>11:23 o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei </P> <P>11:24 otan to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai mh euriskon <FONT COLOR="#FF0000">[tote*]</FONT> legei upostreyw eis ton oikon mou oqen exhlqon </P> <P>11:25 kai elqon euriskei | [scolazonta] | | sesarwmenon kai kekosmhmenon </P> <P>11:26 tote poreuetai kai paralambanei etera pneumata ponhrotera eautou epta kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn </P> <P>11:27 egeneto de en tw legein auton tauta eparasa tis fwnhn gunh ek tou oclou eipen autw makaria h koilia h bastasasa se kai mastoi ous eqhlasas </P> <P>11:28 autos de eipen menoun makarioi oi akouontes ton logon tou qeou kai fulassontes </P> <P>11:29 twn de oclwn epaqroizomenwn hrxato legein h genea auth genea ponhra estin shmeion zhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna </P> <P>11:30 kaqws gar egeneto | [o] | | iwnas tois nineuitais shmeion outws estai kai o uios tou anqrwpou th genea tauth </P> <P>11:31 basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta twn andrwn ths geneas tauths kai katakrinei autous oti hlqen ek twn peratwn ths ghs akousai thn sofian solomwnos kai idou pleion solomwnos wde </P> <P>11:32 andres nineuitai anasthsontai en th krisei meta ths geneas tauths kai katakrinousin authn oti metenohsan eis to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde </P> <P>11:33 oudeis lucnon ayas eis krupthn tiqhsin | oude upo ton modion | <FONT COLOR="#FF0000">[oude upo ton modion*]</FONT> | all epi thn lucnian ina oi eisporeuomenoi to fws blepwsin </P> <P>11:34 o lucnos tou swmatos estin o ofqalmos sou otan o ofqalmos sou aplous h kai olon to swma sou fwteinon estin epan de ponhros h kai to swma sou skoteinon </P> <P>11:35 skopei oun mh to fws to en soi skotos estin </P> <P>11:36 ei oun to swma sou olon fwteinon mh econ meros ti skoteinon estai fwteinon olon ws otan o lucnos th astraph fwtizh se </P> <P>11:37 en de tw lalhsai erwta auton farisaios opws aristhsh par autw eiselqwn de anepesen </P> <P>11:38 o de farisaios idwn eqaumasen oti ou prwton ebaptisqh pro tou aristou </P> <P>11:39 eipen de o kurios pros auton nun umeis oi farisaioi to exwqen tou pothriou kai tou pinakos kaqarizete to de eswqen umwn gemei arpaghs kai ponhrias </P> <P>11:40 afrones ouc o poihsas to exwqen kai to eswqen epoihsen </P> <P>11:41 plhn ta enonta dote elehmosunhn kai idou panta kaqara umin estin </P> <P>11:42 alla ouai umin tois farisaiois oti apodekatoute to hduosmon kai to phganon kai pan lacanon kai parercesqe thn krisin kai thn agaphn tou qeou tauta de edei poihsai kakeina mh pareinai </P> <P>11:43 ouai umin tois farisaiois oti agapate thn prwtokaqedrian en tais sunagwgais kai tous aspasmous en tais agorais </P> <P>11:44 ouai umin oti este ws ta mnhmeia ta adhla kai oi anqrwpoi | oi | [oi] | peripatountes epanw ouk oidasin </P> <P>11:45 apokriqeis de tis twn nomikwn legei autw didaskale tauta legwn kai hmas ubrizeis </P> <P>11:46 o de eipen kai umin tois nomikois ouai oti fortizete tous anqrwpous fortia dusbastakta kai autoi eni twn daktulwn umwn ou prosyauete tois fortiois </P> <P>11:47 ouai umin oti oikodomeite ta mnhmeia twn profhtwn oi de pateres umwn apekteinan autous </P> <P>11:48 ara martures este kai suneudokeite tois ergois twn paterwn umwn oti autoi men apekteinan autous umeis de <FONT COLOR="#FF0000">oikodomeite*</FONT> </P> <P>11:49 dia touto kai h sofia tou qeou eipen apostelw eis autous profhtas kai apostolous kai ex autwn apoktenousin kai diwxousin </P> <P>11:50 ina ekzhthqh to aima pantwn twn profhtwn to ekkecumenon apo katabolhs kosmou apo ths geneas tauths </P> <P>11:51 apo aimatos abel ews aimatos zacariou tou apolomenou metaxu tou qusiasthriou kai tou oikou nai legw umin ekzhthqhsetai apo ths geneas tauths </P> <P>11:52 ouai umin tois nomikois oti hrate thn kleida ths gnwsews autoi ouk eishlqate kai tous eisercomenous ekwlusate </P> <P>11:53 kakeiqen exelqontos autou hrxanto oi grammateis kai oi farisaioi deinws enecein kai apostomatizein auton peri pleionwn </P> <P>11:54 enedreuontes auton qhreusai ti ek tou stomatos autou </P> <P>12:1 en ois episunacqeiswn twn muriadwn tou oclou wste katapatein allhlous hrxato legein pros tous maqhtas autou prwton prosecete eautois apo ths zumhs htis estin upokrisis twn farisaiwn </P> <P>12:2 ouden de sugkekalummenon estin o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai </P> <P>12:3 anq wn osa en th skotia eipate en tw fwti akousqhsetai kai o pros to ous elalhsate en tois tameiois khrucqhsetai epi twn dwmatwn </P> <P>12:4 legw de umin tois filois mou mh fobhqhte apo twn apokteinontwn to swma kai meta tauta mh econtwn perissoteron ti poihsai </P> <P>12:5 upodeixw de umin tina fobhqhte fobhqhte ton meta to apokteinai econta exousian embalein eis thn geennan nai legw umin touton fobhqhte </P> <P>12:6 ouci pente strouqia pwlountai assariwn duo kai en ex autwn ouk estin epilelhsmenon enwpion tou qeou </P> <P>12:7 alla kai ai trices ths kefalhs umwn pasai hriqmhntai mh fobeisqe pollwn strouqiwn diaferete </P> <P>12:8 legw de umin pas os an | omologhsei | omologhsh | en emoi emprosqen twn anqrwpwn kai o uios tou anqrwpou omologhsei en autw emprosqen twn aggelwn tou qeou </P> <P>12:9 o de arnhsamenos me enwpion twn anqrwpwn aparnhqhsetai enwpion twn aggelwn tou qeou </P> <P>12:10 kai pas os erei logon eis ton uion tou anqrwpou afeqhsetai autw tw de eis to agion pneuma blasfhmhsanti ouk afeqhsetai </P> <P>12:11 otan de eisferwsin umas epi tas sunagwgas kai tas arcas kai tas exousias mh merimnhshte pws | [h ti] | h ti | apologhshsqe h ti eiphte </P> <P>12:12 to gar agion pneuma didaxei umas en auth th wra a dei eipein </P> <P>12:13 eipen de tis ek tou oclou autw didaskale eipe tw adelfw mou merisasqai met emou thn klhronomian </P> <P>12:14 o de eipen autw anqrwpe tis me katesthsen krithn h meristhn ef umas </P> <P>12:15 eipen de pros autous orate kai fulassesqe apo pashs pleonexias oti ouk en tw perisseuein tini h zwh autou estin ek twn uparcontwn autw </P> <P>12:16 eipen de parabolhn pros autous legwn anqrwpou tinos plousiou euforhsen h cwra </P> <P>12:17 kai dielogizeto en eautw legwn ti poihsw oti ouk ecw pou sunaxw tous karpous mou </P> <P>12:18 kai eipen touto poihsw kaqelw mou tas apoqhkas kai meizonas oikodomhsw kai sunaxw ekei panta ton siton kai ta agaqa mou </P> <P>12:19 kai erw th yuch mou yuch eceis polla agaqa | [keimena | keimena | eis eth polla anapauou fage | pie] | pie | eufrainou </P> <P>12:20 eipen de autw o qeos afrwn tauth th nukti thn yuchn sou | aitousin | apaitousin | apo sou a de htoimasas tini estai </P> <P>12:21 | [outws | outws | o qhsaurizwn eautw kai mh eis qeon | ploutwn] | ploutwn | </P> <P>12:22 eipen de pros tous maqhtas <FONT COLOR="#FF0000">[autou*]</FONT> dia touto legw umin mh merimnate th yuch ti faghte mhde tw swmati | [umwn] | | ti endushsqe </P> <P>12:23 h gar yuch pleion estin ths trofhs kai to swma tou endumatos </P> <P>12:24 katanohsate tous korakas oti ou speirousin oude qerizousin ois ouk estin tameion oude apoqhkh kai o qeos trefei autous posw mallon umeis diaferete twn peteinwn </P> <P>12:25 tis de ex umwn merimnwn dunatai epi thn hlikian autou prosqeinai phcun </P> <P>12:26 ei oun oude elaciston dunasqe ti peri twn loipwn merimnate </P> <P>12:27 katanohsate ta krina pws auxanei ou kopia oude nhqei legw de umin oude solomwn en pash th doxh autou periebaleto ws en toutwn </P> <P>12:28 ei de en agrw ton corton onta shmeron kai aurion eis klibanon ballomenon o qeos outws amfiezei posw mallon umas oligopistoi </P> <P>12:29 kai umeis mh zhteite ti faghte kai ti pihte kai mh metewrizesqe </P> <P>12:30 tauta gar panta ta eqnh tou kosmou epizhtousin umwn de o pathr oiden oti crhzete toutwn </P> <P>12:31 plhn zhteite thn basileian autou kai tauta prosteqhsetai umin </P> <P>12:32 mh fobou to mikron poimnion oti eudokhsen o pathr umwn dounai umin thn basileian </P> <P>12:33 pwlhsate ta uparconta umwn kai dote elehmosunhn poihsate eautois ballantia mh palaioumena qhsauron anekleipton en tois ouranois opou klepths ouk eggizei oude shs diafqeirei </P> <P>12:34 opou gar estin o qhsauros umwn ekei kai h kardia umwn estai </P> <P>12:35 estwsan umwn ai osfues periezwsmenai kai oi lucnoi kaiomenoi </P> <P>12:36 kai umeis omoioi anqrwpois prosdecomenois ton kurion eautwn pote analush ek twn gamwn ina elqontos kai krousantos euqews anoixwsin autw </P> <P>12:37 makarioi oi douloi ekeinoi ous elqwn o kurios eurhsei grhgorountas amhn legw umin oti perizwsetai kai anaklinei autous kai parelqwn diakonhsei autois </P> <P>12:38 kan en th deutera kan en th trith fulakh elqh kai eurh outws makarioi eisin ekeinoi </P> <P>12:39 touto de ginwskete oti ei hdei o oikodespoths poia wra o klepths ercetai | egrhgorhsen an kai ouk | ouk an | afhken diorucqhnai ton oikon autou </P> <P>12:40 kai umeis ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite o uios tou anqrwpou ercetai </P> <P>12:41 eipen de o petros kurie pros hmas thn parabolhn tauthn legeis h kai pros pantas </P> <P>12:42 kai eipen o kurios tis ara estin o pistos oikonomos o fronimos on katasthsei o kurios epi ths qerapeias autou tou didonai en kairw [to] sitometrion </P> <P>12:43 makarios o doulos ekeinos on elqwn o kurios autou eurhsei poiounta outws </P> <P>12:44 alhqws legw umin oti epi pasin tois uparcousin autou katasthsei auton </P> <P>12:45 ean de eiph o doulos ekeinos en th kardia autou cronizei o kurios mou ercesqai kai arxhtai tuptein tous paidas kai tas paidiskas esqiein te kai pinein kai mequskesqai </P> <P>12:46 hxei o kurios tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei kai dicotomhsei auton kai to meros autou meta twn apistwn qhsei </P> <P>12:47 ekeinos de o doulos o gnous to qelhma tou kuriou autou kai mh etoimasas h poihsas pros to qelhma autou darhsetai pollas </P> <P>12:48 o de mh gnous poihsas de axia plhgwn darhsetai oligas panti de w edoqh polu polu zhthqhsetai par autou kai w pareqento polu perissoteron aithsousin auton </P> <P>12:49 pur hlqon balein epi thn ghn kai ti qelw ei hdh anhfqh </P> <P>12:50 baptisma de ecw baptisqhnai kai pws sunecomai ews otou telesqh </P> <P>12:51 dokeite oti eirhnhn paregenomhn dounai en th gh ouci legw umin all h diamerismon </P> <P>12:52 esontai gar apo tou nun pente en eni oikw diamemerismenoi treis epi dusin kai duo epi trisin </P> <P>12:53 diamerisqhsontai pathr epi uiw kai uios epi patri mhthr epi | | thn | qugatera kai qugathr epi thn mhtera penqera epi thn numfhn auths kai numfh epi thn penqeran </P> <P>12:54 elegen de kai tois oclois otan idhte | | [thn] | nefelhn anatellousan epi dusmwn euqews legete oti ombros ercetai kai ginetai outws </P> <P>12:55 kai otan noton pneonta legete oti kauswn estai kai ginetai </P> <P>12:56 upokritai to proswpon ths ghs kai tou ouranou oidate dokimazein ton kairon de touton pws ouk oidate dokimazein </P> <P>12:57 ti de kai af eautwn ou krinete to dikaion </P> <P>12:58 ws gar upageis meta tou antidikou sou ep arconta en th odw dos ergasian aphllacqai | [ap] | ap | autou mhpote katasurh se pros ton krithn kai o kriths se paradwsei tw praktori kai o praktwr se balei eis fulakhn </P> <P>12:59 legw soi ou mh exelqhs ekeiqen ews kai to escaton lepton apodws </P> <P>13:1 parhsan de tines en autw tw kairw apaggellontes autw peri twn galilaiwn wn to aima pilatos emixen meta twn qusiwn autwn </P> <P>13:2 kai apokriqeis eipen autois dokeite oti oi galilaioi outoi amartwloi para pantas tous galilaious egenonto oti tauta peponqasin </P> <P>13:3 ouci legw umin all ean mh metanohte pantes omoiws apoleisqe </P> <P>13:4 h ekeinoi oi dekaoktw ef ous epesen o purgos en tw silwam kai apekteinen autous dokeite oti autoi ofeiletai egenonto para pantas tous anqrwpous tous katoikountas ierousalhm </P> <P>13:5 ouci legw umin all ean mh | metanohshte | metanohte | pantes wsautws apoleisqe </P> <P>13:6 elegen de tauthn thn parabolhn sukhn eicen tis pefuteumenhn en tw ampelwni autou kai hlqen zhtwn karpon en auth kai ouc euren </P> <P>13:7 eipen de pros ton ampelourgon idou tria eth af ou ercomai zhtwn karpon en th sukh tauth kai ouc euriskw ekkoyon | | <FONT COLOR="#FF0000">[oun*]</FONT> | authn ina ti kai thn ghn katargei </P> <P>13:8 o de apokriqeis legei autw kurie afes authn kai touto to etos ews otou skayw peri authn kai balw kopria </P> <P>13:9 kan men poihsh karpon eis to mellon ei de mh ge ekkoyeis authn </P> <P>13:10 hn de didaskwn en mia twn sunagwgwn en tois sabbasin </P> <P>13:11 kai idou gunh pneuma ecousa asqeneias eth dekaoktw kai hn sugkuptousa kai mh dunamenh anakuyai eis to panteles </P> <P>13:12 idwn de authn o ihsous prosefwnhsen kai eipen auth gunai apolelusai ths asqeneias sou </P> <P>13:13 kai epeqhken auth tas ceiras kai paracrhma anwrqwqh kai edoxazen ton qeon </P> <P>13:14 apokriqeis de o arcisunagwgos aganaktwn oti tw sabbatw eqerapeusen o ihsous elegen tw oclw oti ex hmerai eisin en ais dei ergazesqai en autais oun ercomenoi qerapeuesqe kai mh th hmera tou sabbatou </P> <P>13:15 apekriqh de autw o kurios kai eipen upokritai ekastos umwn tw sabbatw ou luei ton boun autou h ton onon apo ths fatnhs kai | apagwn | apagagwn | potizei </P> <P>13:16 tauthn de qugatera abraam ousan hn edhsen o satanas idou deka kai oktw eth ouk edei luqhnai apo tou desmou toutou th hmera tou sabbatou </P> <P>13:17 kai tauta legontos autou kathscunonto pantes oi antikeimenoi autw kai pas o oclos ecairen epi pasin tois endoxois tois ginomenois up autou </P> <P>13:18 elegen oun tini omoia estin h basileia tou qeou kai tini omoiwsw authn </P> <P>13:19 omoia estin kokkw sinapews on labwn anqrwpos ebalen eis khpon eautou kai huxhsen kai egeneto eis dendron kai ta peteina tou ouranou kateskhnwsen en tois kladois autou </P> <P>13:20 kai palin eipen tini omoiwsw thn basileian tou qeou </P> <P>13:21 omoia estin zumh hn labousa gunh | ekruyen | &lt;enekruyen&gt; | eis aleurou sata tria ews ou ezumwqh olon </P> <P>13:22 kai dieporeueto kata poleis kai kwmas didaskwn kai poreian poioumenos eis ierosoluma </P> <P>13:23 eipen de tis autw kurie ei oligoi oi swzomenoi o de eipen pros autous </P> <P>13:24 agwnizesqe eiselqein dia ths stenhs quras oti polloi legw umin zhthsousin eiselqein kai ouk iscusousin </P> <P>13:25 af ou an egerqh o oikodespoths kai apokleish thn quran kai arxhsqe exw estanai kai krouein thn quran legontes kurie anoixon hmin kai apokriqeis erei umin ouk oida umas poqen este </P> <P>13:26 tote arxesqe legein efagomen enwpion sou kai epiomen kai en tais plateiais hmwn edidaxas </P> <P>13:27 kai <FONT COLOR="#FF0000">erei legwn umin*</FONT> ouk oida | | <FONT COLOR="#FF0000">[umas*]</FONT> | poqen este aposthte ap emou pantes ergatai adikias </P> <P>13:28 ekei estai o klauqmos kai o brugmos twn odontwn otan oyhsqe abraam kai isaak kai iakwb kai pantas tous profhtas en th basileia tou qeou umas de ekballomenous exw </P> <P>13:29 kai hxousin apo anatolwn kai dusmwn kai apo borra kai notou kai anakliqhsontai en th basileia tou qeou </P> <P>13:30 kai idou eisin escatoi oi esontai prwtoi kai eisin prwtoi oi esontai escatoi </P> <P>13:31 en auth th wra proshlqan tines farisaioi legontes autw exelqe kai poreuou enteuqen oti hrwdhs qelei se apokteinai </P> <P>13:32 kai eipen autois poreuqentes eipate th alwpeki tauth idou ekballw daimonia kai iaseis apotelw shmeron kai aurion kai th trith teleioumai </P> <P>13:33 plhn dei me shmeron kai aurion kai th ecomenh poreuesqai oti ouk endecetai profhthn apolesqai exw ierousalhm </P> <P>13:34 ierousalhm ierousalhm h apokteinousa tous profhtas kai liqobolousa tous apestalmenous pros authn posakis hqelhsa episunaxai ta tekna sou on tropon ornis thn eauths nossian upo tas pterugas kai ouk hqelhsate </P> <P>13:35 idou afietai umin o oikos umwn legw [de] umin ou mh idhte me ews | | <FONT COLOR="#FF0000">[hxei ote*]</FONT> | eiphte euloghmenos o ercomenos en onomati kuriou </P> <P>14:1 kai egeneto en tw elqein auton eis oikon tinos twn arcontwn [twn] farisaiwn sabbatw fagein arton kai autoi hsan parathroumenoi auton </P> <P>14:2 kai idou anqrwpos tis hn udrwpikos emprosqen autou </P> <P>14:3 kai apokriqeis o ihsous eipen pros tous nomikous kai farisaious legwn exestin tw sabbatw qerapeusai h ou </P> <P>14:4 oi de hsucasan kai epilabomenos iasato auton kai apelusen </P> <P>14:5 kai pros autous eipen tinos umwn uios h bous eis frear peseitai kai ouk euqews anaspasei auton en hmera tou sabbatou </P> <P>14:6 kai ouk iscusan antapokriqhnai pros tauta </P> <P>14:7 elegen de pros tous keklhmenous parabolhn epecwn pws tas prwtoklisias exelegonto legwn pros autous </P> <P>14:8 otan klhqhs upo tinos eis gamous mh katakliqhs eis thn prwtoklisian mhpote entimoteros sou h keklhmenos up autou </P> <P>14:9 kai elqwn o se kai auton kalesas erei soi dos toutw topon kai tote arxh meta aiscunhs ton escaton topon katecein </P> <P>14:10 all otan klhqhs poreuqeis anapese eis ton escaton topon ina otan elqh o keklhkws se erei soi file prosanabhqi anwteron tote estai soi doxa enwpion pantwn twn sunanakeimenwn soi </P> <P>14:11 oti pas o uywn eauton tapeinwqhsetai kai o tapeinwn eauton uywqhsetai </P> <P>14:12 elegen de kai tw keklhkoti auton otan poihs ariston h deipnon mh fwnei tous filous sou mhde tous adelfous sou mhde tous suggeneis sou mhde geitonas plousious mhpote kai autoi antikaleswsin se kai genhtai antapodoma soi </P> <P>14:13 all otan dochn poihs kalei ptwcous anapeirous cwlous tuflous </P> <P>14:14 kai makarios esh oti ouk ecousin antapodounai soi antapodoqhsetai gar soi en th anastasei twn dikaiwn </P> <P>14:15 akousas de tis twn sunanakeimenwn tauta eipen autw makarios ostis fagetai arton en th basileia tou qeou </P> <P>14:16 o de eipen autw anqrwpos tis epoiei deipnon mega kai ekalesen pollous </P> <P>14:17 kai apesteilen ton doulon autou th wra tou deipnou eipein tois keklhmenois ercesqe oti hdh <FONT COLOR="#FF0000">etoima estin*</FONT> </P> <P>14:18 kai hrxanto apo mias pantes paraiteisqai o prwtos eipen autw agron hgorasa kai ecw anagkhn exelqwn idein auton erwtw se ece me parhthmenon </P> <P>14:19 kai eteros eipen zeugh bown hgorasa pente kai poreuomai dokimasai auta erwtw se ece me parhthmenon </P> <P>14:20 kai eteros eipen gunaika eghma kai dia touto ou dunamai elqein </P> <P>14:21 kai paragenomenos o doulos aphggeilen tw kuriw autou tauta tote orgisqeis o oikodespoths eipen tw doulw autou exelqe tacews eis tas plateias kai rumas ths polews kai tous ptwcous kai anapeirous kai tuflous kai cwlous eisagage wde </P> <P>14:22 kai eipen o doulos kurie gegonen o epetaxas kai eti topos estin </P> <P>14:23 kai eipen o kurios pros ton doulon exelqe eis tas odous kai fragmous kai anagkason eiselqein ina gemisqh mou o oikos </P> <P>14:24 legw gar umin oti oudeis twn andrwn ekeinwn twn keklhmenwn geusetai mou tou deipnou </P> <P>14:25 suneporeuonto de autw ocloi polloi kai strafeis eipen pros autous </P> <P>14:26 ei tis ercetai pros me kai ou misei ton patera eautou kai thn mhtera kai thn gunaika kai ta tekna kai tous adelfous kai tas adelfas eti te kai thn yuchn eautou ou dunatai einai mou maqhths </P> <P>14:27 ostis ou bastazei ton stauron eautou kai ercetai opisw mou ou dunatai einai mou maqhths </P> <P>14:28 tis gar ex umwn qelwn purgon oikodomhsai ouci prwton kaqisas yhfizei thn dapanhn ei ecei eis apartismon </P> <P>14:29 ina mhpote qentos autou qemelion kai mh iscuontos ektelesai pantes oi qewrountes arxwntai autw empaizein </P> <P>14:30 legontes oti outos o anqrwpos hrxato oikodomein kai ouk iscusen ektelesai </P> <P>14:31 h tis basileus poreuomenos eterw basilei sumbalein eis polemon ouci kaqisas prwton bouleusetai ei dunatos estin en deka ciliasin upanthsai tw meta eikosi ciliadwn ercomenw ep auton </P> <P>14:32 ei de mh ge eti autou porrw ontos presbeian aposteilas erwta | | ta | pros eirhnhn </P> <P>14:33 outws oun pas ex umwn os ouk apotassetai pasin tois eautou uparcousin ou dunatai einai mou maqhths </P> <P>14:34 kalon oun to alas ean de kai to alas mwranqh en tini artuqhsetai </P> <P>14:35 oute eis ghn oute eis koprian euqeton estin exw ballousin auto o ecwn wta akouein akouetw </P> <P>15:1 hsan de autw eggizontes pantes oi telwnai kai oi amartwloi akouein autou </P> <P>15:2 kai diegogguzon oi te farisaioi kai oi grammateis legontes oti outos amartwlous prosdecetai kai sunesqiei autois </P> <P>15:3 eipen de pros autous thn parabolhn tauthn legwn </P> <P>15:4 tis anqrwpos ex umwn ecwn ekaton probata kai apolesas ex autwn en ou kataleipei ta enenhkonta ennea en th erhmw kai poreuetai epi to apolwlos ews eurh auto </P> <P>15:5 kai eurwn epitiqhsin epi tous wmous autou cairwn </P> <P>15:6 kai elqwn eis ton oikon sugkalei tous filous kai tous geitonas legwn autois sugcarhte moi oti euron to probaton mou to apolwlos </P> <P>15:7 legw umin oti outws cara en tw ouranw estai epi eni amartwlw metanoounti h epi enenhkonta ennea dikaiois oitines ou creian ecousin metanoias </P> <P>15:8 h tis gunh dracmas ecousa deka ean apolesh dracmhn mian ouci aptei lucnon kai saroi thn oikian kai zhtei epimelws ews ou eurh </P> <P>15:9 kai eurousa sugkalei tas filas kai geitonas legousa sugcarhte moi oti euron thn dracmhn hn apwlesa </P> <P>15:10 outws legw umin ginetai cara enwpion twn aggelwn tou qeou epi eni amartwlw metanoounti </P> <P>15:11 eipen de anqrwpos tis eicen duo uious </P> <P>15:12 kai eipen o newteros autwn tw patri pater dos moi to epiballon meros ths ousias o de dieilen autois ton bion </P> <P>15:13 kai met ou pollas hmeras sunagagwn panta o newteros uios apedhmhsen eis cwran makran kai ekei dieskorpisen thn ousian autou zwn aswtws </P> <P>15:14 dapanhsantos de autou panta egeneto limos iscura kata thn cwran ekeinhn kai autos hrxato ustereisqai </P> <P>15:15 kai poreuqeis ekollhqh eni twn politwn ths cwras ekeinhs kai epemyen auton eis tous agrous autou boskein coirous </P> <P>15:16 kai epequmei cortasqhnai ek twn keratiwn wn hsqion oi coiroi kai oudeis edidou autw </P> <P>15:17 eis eauton de elqwn efh posoi misqioi tou patros mou perisseuontai artwn egw de limw wde apollumai </P> <P>15:18 anastas poreusomai pros ton patera mou kai erw autw pater hmarton eis ton ouranon kai enwpion sou </P> <P>15:19 ouketi eimi axios klhqhnai uios sou poihson me ws ena twn misqiwn sou </P> <P>15:20 kai anastas hlqen pros ton patera eautou eti de autou makran apecontos eiden auton o pathr autou kai esplagcnisqh kai dramwn epepesen epi ton trachlon autou kai katefilhsen auton </P> <P>15:21 eipen de o uios autw pater hmarton eis ton ouranon kai enwpion sou ouketi eimi axios klhqhnai uios sou | [poihson me ws ena twn misqiwn sou] | | </P> <P>15:22 eipen de o pathr pros tous doulous autou tacu exenegkate stolhn thn prwthn kai endusate auton kai dote daktulion eis thn ceira autou kai upodhmata eis tous podas </P> <P>15:23 kai ferete ton moscon ton siteuton qusate kai fagontes eufranqwmen </P> <P>15:24 oti outos o uios mou nekros hn kai anezhsen hn apolwlws kai eureqh kai hrxanto eufrainesqai </P> <P>15:25 hn de o uios autou o presbuteros en agrw kai ws ercomenos hggisen th oikia hkousen sumfwnias kai corwn </P> <P>15:26 kai proskalesamenos ena twn paidwn epunqaneto ti an eih tauta </P> <P>15:27 o de eipen autw oti o adelfos sou hkei kai equsen o pathr sou ton moscon ton siteuton oti ugiainonta auton apelaben </P> <P>15:28 wrgisqh de kai ouk hqelen eiselqein o de pathr autou exelqwn parekalei auton </P> <P>15:29 o de apokriqeis eipen tw patri autou idou tosauta eth douleuw soi kai oudepote entolhn sou parhlqon kai emoi oudepote edwkas erifon ina meta twn filwn mou eufranqw </P> <P>15:30 ote de o uios sou outos o katafagwn sou ton bion meta pornwn hlqen equsas autw ton siteuton moscon </P> <P>15:31 o de eipen autw teknon su pantote met emou ei kai panta ta ema sa estin </P> <P>15:32 eufranqhnai de kai carhnai edei oti o adelfos sou outos nekros hn kai ezhsen kai apolwlws kai eureqh </P> <P>16:1 elegen de kai pros tous maqhtas anqrwpos tis hn plousios os eicen oikonomon kai outos dieblhqh autw ws diaskorpizwn ta uparconta autou </P> <P>16:2 kai fwnhsas auton eipen autw ti touto akouw peri sou apodos ton logon ths oikonomias sou ou gar dunh eti oikonomein </P> <P>16:3 eipen de en eautw o oikonomos ti poihsw oti o kurios mou afaireitai thn oikonomian ap emou skaptein ouk iscuw epaitein aiscunomai </P> <P>16:4 egnwn ti poihsw ina otan metastaqw ek ths oikonomias dexwntai me eis tous oikous | eautwn | autwn | </P> <P>16:5 kai proskalesamenos ena ekaston twn creofeiletwn tou kuriou eautou elegen tw prwtw poson ofeileis tw kuriw mou </P> <P>16:6 o de eipen ekaton batous elaiou o de eipen autw dexai sou ta grammata kai kaqisas tacews grayon penthkonta </P> <P>16:7 epeita eterw eipen su de poson ofeileis o de eipen ekaton korous sitou legei autw dexai sou ta grammata kai grayon ogdohkonta </P> <P>16:8 kai ephnesen o kurios ton oikonomon ths adikias oti fronimws epoihsen oti oi uioi tou aiwnos toutou fronimwteroi uper tous uious tou fwtos eis thn genean thn eautwn eisin </P> <P>16:9 kai egw umin legw eautois poihsate filous ek tou mamwna ths adikias ina otan ekliph dexwntai umas eis tas aiwnious skhnas </P> <P>16:10 o pistos en elacistw kai en pollw pistos estin kai o en elacistw adikos kai en pollw adikos estin </P> <P>16:11 ei oun en tw adikw mamwna pistoi ouk egenesqe to alhqinon tis umin pisteusei </P> <P>16:12 kai ei en tw allotriw pistoi ouk egenesqe to | hmeteron tis dwsei umin | umeteron tis umin dwsei | </P> <P>16:13 oudeis oikeths dunatai dusin kuriois douleuein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei h enos anqexetai kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe qew douleuein kai mamwna </P> <P>16:14 hkouon de tauta panta oi farisaioi filarguroi uparcontes kai exemukthrizon auton </P> <P>16:15 kai eipen autois umeis este oi dikaiountes eautous enwpion twn anqrwpwn o de qeos ginwskei tas kardias umwn oti to en anqrwpois uyhlon bdelugma enwpion tou qeou </P> <P>16:16 o nomos kai oi profhtai mecri iwannou apo tote h basileia tou qeou euaggelizetai kai pas eis authn biazetai </P> <P>16:17 eukopwteron de estin ton ouranon kai thn ghn parelqein h tou nomou mian keraian pesein </P> <P>16:18 pas o apoluwn thn gunaika autou kai gamwn eteran moiceuei kai o apolelumenhn apo andros gamwn moiceuei </P> <P>16:19 anqrwpos de tis hn plousios kai enedidusketo porfuran kai busson eufrainomenos kaq hmeran lamprws </P> <P>16:20 ptwcos de tis onomati lazaros ebeblhto pros ton pulwna autou eilkwmenos </P> <P>16:21 kai epiqumwn cortasqhnai apo twn piptontwn apo ths trapezhs tou plousiou alla kai oi kunes ercomenoi epeleicon ta elkh autou </P> <P>16:22 egeneto de apoqanein ton ptwcon kai apenecqhnai auton upo twn aggelwn eis ton kolpon abraam apeqanen de kai o plousios kai etafh </P> <P>16:23 kai en tw adh eparas tous ofqalmous autou uparcwn en basanois ora abraam apo makroqen kai lazaron en tois kolpois autou </P> <P>16:24 kai autos fwnhsas eipen pater abraam elehson me kai pemyon lazaron ina bayh to akron tou daktulou autou udatos kai katayuxh thn glwssan mou oti odunwmai en th flogi tauth </P> <P>16:25 eipen de abraam teknon mnhsqhti oti apelabes ta agaqa sou en th zwh sou kai lazaros omoiws ta kaka nun de wde parakaleitai su de odunasai </P> <P>16:26 kai en pasin toutois metaxu hmwn kai umwn casma mega esthriktai opws oi qelontes diabhnai enqen pros umas mh dunwntai mhde ekeiqen pros hmas diaperwsin </P> <P>16:27 eipen de erwtw se oun pater ina pemyhs auton eis ton oikon tou patros mou </P> <P>16:28 ecw gar pente adelfous opws diamarturhtai autois ina mh kai autoi elqwsin eis ton topon touton ths basanou </P> <P>16:29 legei de abraam ecousin mwusea kai tous profhtas akousatwsan autwn </P> <P>16:30 o de eipen ouci pater abraam all ean tis apo nekrwn poreuqh pros autous metanohsousin </P> <P>16:31 eipen de autw ei mwusews kai twn profhtwn ouk akouousin oud ean tis ek nekrwn anasth peisqhsontai </P> <P>17:1 eipen de pros tous maqhtas autou anendekton estin tou ta skandala mh elqein plhn ouai di ou ercetai </P> <P>17:2 lusitelei autw ei liqos mulikos perikeitai peri ton trachlon autou kai erriptai eis thn qalassan h ina skandalish twn mikrwn toutwn ena </P> <P>17:3 prosecete eautois ean amarth o adelfos sou epitimhson autw kai ean metanohsh afes autw </P> <P>17:4 kai ean eptakis ths hmeras amarthsh eis se kai eptakis epistreyh pros se legwn metanow afhseis autw </P> <P>17:5 kai eipan oi apostoloi tw kuriw prosqes hmin pistin </P> <P>17:6 eipen de o kurios ei ecete pistin ws kokkon sinapews elegete an th sukaminw [tauth] ekrizwqhti kai futeuqhti en th qalassh kai uphkousen an umin </P> <P>17:7 tis de ex umwn doulon ecwn arotriwnta h poimainonta os eiselqonti ek tou agrou erei autw euqews parelqwn anapese </P> <P>17:8 all ouci erei autw etoimason ti deipnhsw kai perizwsamenos diakonei moi ews fagw kai piw kai meta tauta fagesai kai piesai su </P> <P>17:9 mh ecei carin tw doulw oti epoihsen ta diatacqenta </P> <P>17:10 outws kai umeis otan poihshte panta ta diatacqenta umin legete oti douloi acreioi esmen o wfeilomen poihsai pepoihkamen </P> <P>17:11 kai egeneto en tw poreuesqai eis ierousalhm kai autos dihrceto dia meson samareias kai galilaias </P> <P>17:12 kai eisercomenou autou eis tina kwmhn aphnthsan | | [autw] | deka leproi andres oi | anesthsan | esthsan | porrwqen </P> <P>17:13 kai autoi hran fwnhn legontes ihsou epistata elehson hmas </P> <P>17:14 kai idwn eipen autois poreuqentes epideixate eautous tois iereusin kai egeneto en tw upagein autous ekaqarisqhsan </P> <P>17:15 eis de ex autwn idwn oti iaqh upestreyen meta fwnhs megalhs doxazwn ton qeon </P> <P>17:16 kai epesen epi proswpon para tous podas autou eucaristwn autw kai autos hn samariths </P> <P>17:17 apokriqeis de o ihsous eipen | ouc | ouci | oi deka ekaqarisqhsan oi | [de] | de | ennea pou </P> <P>17:18 ouc eureqhsan upostreyantes dounai doxan tw qew ei mh o allogenhs outos </P> <P>17:19 kai eipen autw anastas poreuou h pistis sou seswken se </P> <P>17:20 eperwthqeis de upo twn farisaiwn pote ercetai h basileia tou qeou apekriqh autois kai eipen ouk ercetai h basileia tou qeou meta parathrhsews </P> <P>17:21 oude erousin idou wde h ekei idou gar h basileia tou qeou entos umwn estin </P> <P>17:22 eipen de pros tous maqhtas eleusontai hmerai ote epiqumhsete mian twn hmerwn tou uiou tou anqrwpou idein kai ouk oyesqe </P> <P>17:23 kai erousin umin <FONT COLOR="#FF0000">idou ekei | h | [h] | idou wde*</FONT> mh | [apelqhte mhde] | apelqhte mhde | diwxhte </P> <P>17:24 wsper gar h astraph astraptousa ek ths upo ton ouranon eis thn up ouranon lampei outws estai o uios tou anqrwpou | | <FONT COLOR="#FF0000">[en th hmera autou*]</FONT> | </P> <P>17:25 prwton de dei auton polla paqein kai apodokimasqhnai apo ths geneas tauths </P> <P>17:26 kai kaqws egeneto en tais hmerais nwe outws estai kai en tais hmerais tou uiou tou anqrwpou </P> <P>17:27 hsqion epinon egamoun egamizonto acri hs hmeras eishlqen nwe eis thn kibwton kai hlqen o kataklusmos kai apwlesen pantas </P> <P>17:28 omoiws kaqws egeneto en tais hmerais lwt hsqion epinon hgorazon epwloun efuteuon wkodomoun </P> <P>17:29 h de hmera exhlqen lwt apo sodomwn ebrexen pur kai qeion ap ouranou kai apwlesen pantas </P> <P>17:30 kata ta auta estai h hmera o uios tou anqrwpou apokaluptetai </P> <P>17:31 en ekeinh th hmera os estai epi tou dwmatos kai ta skeuh autou en th oikia mh katabatw arai auta kai o en agrw omoiws mh epistreyatw eis ta opisw </P> <P>17:32 mnhmoneuete ths gunaikos lwt </P> <P>17:33 os ean zhthsh thn yuchn autou peripoihsasqai apolesei authn os d an | apolesei | apolesh | zwogonhsei authn </P> <P>17:34 legw umin tauth th nukti esontai duo epi klinhs | [mias] | mias | o eis paralhmfqhsetai kai o eteros afeqhsetai </P> <P>17:35 esontai duo alhqousai epi to auto h mia paralhmfqhsetai h de etera afeqhsetai </P> <P>17:36 </P> <P>17:37 kai apokriqentes legousin autw pou kurie o de eipen autois opou to swma ekei kai oi aetoi episunacqhsontai </P> <P>18:1 elegen de parabolhn autois pros to dein pantote proseucesqai autous kai mh egkakein </P> <P>18:2 legwn kriths tis hn en tini polei ton qeon mh foboumenos kai anqrwpon mh entrepomenos </P> <P>18:3 chra de hn en th polei ekeinh kai hrceto pros auton legousa ekdikhson me apo tou antidikou mou </P> <P>18:4 kai ouk hqelen epi cronon meta | tauta de | de tauta | eipen en eautw ei kai ton qeon ou foboumai oude anqrwpon entrepomai </P> <P>18:5 dia ge to parecein moi kopon thn chran tauthn ekdikhsw authn ina mh eis telos ercomenh upwpiazh me </P> <P>18:6 eipen de o kurios akousate ti o kriths ths adikias legei </P> <P>18:7 o de qeos ou mh poihsh thn ekdikhsin twn eklektwn autou twn bowntwn autw hmeras kai nuktos kai makroqumei ep autois </P> <P>18:8 legw umin oti poihsei thn ekdikhsin autwn en tacei plhn o uios tou anqrwpou elqwn ara eurhsei thn pistin epi ths ghs </P> <P>18:9 eipen de kai pros tinas tous pepoiqotas ef eautois oti eisin dikaioi kai exouqenountas tous loipous thn parabolhn tauthn </P> <P>18:10 anqrwpoi duo anebhsan eis to ieron proseuxasqai | | o | eis farisaios kai o eteros telwnhs </P> <P>18:11 o farisaios staqeis <FONT COLOR="#FF0000">| tauta pros eauton | pros eauton tauta* |</FONT> proshuceto o qeos eucaristw soi oti ouk eimi wsper oi loipoi twn anqrwpwn arpages adikoi moicoi h kai ws outos o telwnhs </P> <P>18:12 nhsteuw dis tou sabbatou | apodekateuw | apodekatw | panta osa ktwmai </P> <P>18:13 o de telwnhs makroqen estws ouk hqelen oude tous ofqalmous eparai eis ton ouranon all etupten to sthqos | eautou | autou | legwn o qeos ilasqhti moi tw amartwlw </P> <P>18:14 legw umin katebh outos dedikaiwmenos eis ton oikon autou par ekeinon oti pas o uywn eauton tapeinwqhsetai o de tapeinwn eauton uywqhsetai </P> <P>18:15 proseferon de autw kai ta brefh ina autwn apthtai idontes de oi maqhtai epetimwn autois </P> <P>18:16 o de ihsous prosekalesato | [auta] | auta | legwn afete ta paidia ercesqai pros me kai mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou </P> <P>18:17 amhn legw umin os an mh dexhtai thn basileian tou qeou ws paidion ou mh eiselqh eis authn </P> <P>18:18 kai ephrwthsen tis auton arcwn legwn didaskale agaqe ti poihsas zwhn aiwnion klhronomhsw </P> <P>18:19 eipen de autw o ihsous ti me legeis agaqon oudeis agaqos ei mh eis | [o] | o | qeos </P> <P>18:20 tas entolas oidas mh moiceushs mh foneushs mh kleyhs mh yeudomarturhshs tima ton patera sou kai thn mhtera </P> <P>18:21 o de eipen tauta panta efulaxa ek neothtos </P> <P>18:22 akousas de o ihsous eipen autw eti en soi leipei panta osa eceis pwlhson kai diados ptwcois kai exeis qhsauron en [tois] ouranois kai deuro akolouqei moi </P> <P>18:23 o de akousas tauta perilupos egenhqh hn gar plousios sfodra </P> <P>18:24 idwn de <FONT COLOR="#FF0000">auton | [o] ihsous | o ihsous [perilupon genomenon] | eipen*</FONT> pws duskolws oi ta crhmata econtes eis thn basileian tou qeou eisporeuontai </P> <P>18:25 eukopwteron gar estin kamhlon dia trhmatos belonhs eiselqein h plousion eis thn basileian tou qeou eiselqein </P> <P>18:26 eipan de oi akousantes kai tis dunatai swqhnai </P> <P>18:27 o de eipen ta adunata para anqrwpois dunata para tw qew estin </P> <P>18:28 eipen de o petros idou hmeis afentes ta idia hkolouqhsamen soi </P> <P>18:29 o de eipen autois amhn legw umin oti oudeis estin os afhken oikian h gunaika h adelfous h goneis h tekna eneken ths basileias tou qeou </P> <P>18:30 os ouci mh | labh | &lt;apolabh&gt; | pollaplasiona en tw kairw toutw kai en tw aiwni tw ercomenw zwhn aiwnion </P> <P>18:31 paralabwn de tous dwdeka eipen pros autous idou anabainomen eis ierousalhm kai telesqhsetai panta ta gegrammena dia twn profhtwn tw uiw tou anqrwpou </P> <P>18:32 paradoqhsetai gar tois eqnesin kai empaicqhsetai kai ubrisqhsetai kai emptusqhsetai </P> <P>18:33 kai mastigwsantes apoktenousin auton kai th hmera th trith anasthsetai </P> <P>18:34 kai autoi ouden toutwn sunhkan kai hn to rhma touto kekrummenon ap autwn kai ouk eginwskon ta legomena </P> <P>18:35 egeneto de en tw eggizein auton eis iericw tuflos tis ekaqhto para thn odon epaitwn </P> <P>18:36 akousas de oclou diaporeuomenou epunqaneto ti eih touto </P> <P>18:37 aphggeilan de autw oti ihsous o nazwraios parercetai </P> <P>18:38 kai ebohsen legwn ihsou uie dauid elehson me </P> <P>18:39 kai oi proagontes epetimwn autw ina sighsh autos de pollw mallon ekrazen uie dauid elehson me </P> <P>18:40 staqeis de | | o | ihsous ekeleusen auton acqhnai pros auton eggisantos de autou ephrwthsen auton </P> <P>18:41 ti soi qeleis poihsw o de eipen kurie ina anableyw </P> <P>18:42 kai o ihsous eipen autw anableyon h pistis sou seswken se </P> <P>18:43 kai paracrhma anebleyen kai hkolouqei autw doxazwn ton qeon kai pas o laos idwn edwken ainon tw qew </P> <P>19:1 kai eiselqwn dihrceto thn iericw </P> <P>19:2 kai idou anhr onomati kaloumenos zakcaios kai autos hn arcitelwnhs kai autos plousios </P> <P>19:3 kai ezhtei idein ton ihsoun tis estin kai ouk hdunato apo tou oclou oti th hlikia mikros hn </P> <P>19:4 kai prodramwn eis to emprosqen anebh epi sukomorean ina idh auton oti ekeinhs hmellen diercesqai </P> <P>19:5 kai ws hlqen epi ton topon anableyas | [o] | o | ihsous eipen pros auton zakcaie speusas katabhqi shmeron gar en tw oikw sou dei me meinai </P> <P>19:6 kai speusas katebh kai upedexato auton cairwn </P> <P>19:7 kai idontes pantes diegogguzon legontes oti para amartwlw andri eishlqen katalusai </P> <P>19:8 staqeis de zakcaios eipen pros ton kurion idou ta hmisia mou twn uparcontwn kurie | [tois] | tois | ptwcois didwmi kai ei tinos ti esukofanthsa apodidwmi tetraploun </P> <P>19:9 eipen de pros auton | [o] | o | ihsous oti shmeron swthria tw oikw toutw egeneto kaqoti kai autos uios abraam | [estin] | estin | </P> <P>19:10 hlqen gar o uios tou anqrwpou zhthsai kai swsai to apolwlos </P> <P>19:11 akouontwn de autwn tauta prosqeis eipen parabolhn dia to eggus einai ierousalhm auton kai dokein autous oti paracrhma mellei h basileia tou qeou anafainesqai </P> <P>19:12 eipen oun anqrwpos tis eugenhs eporeuqh eis cwran makran labein eautw basileian kai upostreyai </P> <P>19:13 kalesas de deka doulous eautou edwken autois deka mnas kai eipen pros autous | pragmateusasqai | pragmateusasqe | en w ercomai </P> <P>19:14 oi de politai autou emisoun auton kai apesteilan presbeian opisw autou legontes ou qelomen touton basileusai ef hmas </P> <P>19:15 kai egeneto en tw epanelqein auton labonta thn basileian kai eipen fwnhqhnai autw tous doulous toutous ois dedwkei to argurion ina gnoi ti diepragmateusanto </P> <P>19:16 paregeneto de o prwtos legwn kurie h mna sou deka proshrgasato mnas </P> <P>19:17 kai eipen autw euge agaqe doule oti en elacistw pistos egenou isqi exousian ecwn epanw deka polewn </P> <P>19:18 kai hlqen o deuteros legwn h mna sou kurie epoihsen pente mnas </P> <P>19:19 eipen de kai toutw kai su epanw ginou pente polewn </P> <P>19:20 kai o eteros hlqen legwn kurie idou h mna sou hn eicon apokeimenhn en soudariw </P> <P>19:21 efoboumhn gar se oti anqrwpos austhros ei aireis o ouk eqhkas kai qerizeis o ouk espeiras </P> <P>19:22 legei autw ek tou stomatos sou krinw se ponhre doule hdeis oti egw anqrwpos austhros eimi airwn o ouk eqhka kai qerizwn o ouk espeira </P> <P>19:23 kai dia ti ouk edwkas mou to argurion epi trapezan kagw elqwn sun tokw an auto epraxa </P> <P>19:24 kai tois parestwsin eipen arate ap autou thn mnan kai dote tw tas deka mnas econti </P> <P>19:25 kai eipan autw kurie ecei deka mnas </P> <P>19:26 legw umin oti panti tw econti doqhsetai apo de tou mh econtos kai o ecei arqhsetai </P> <P>19:27 plhn tous ecqrous mou toutous tous mh qelhsantas me basileusai ep autous agagete wde kai katasfaxate autous emprosqen mou </P> <P>19:28 kai eipwn tauta eporeueto emprosqen anabainwn eis ierosoluma </P> <P>19:29 kai egeneto ws hggisen eis bhqfagh kai | bhqania | &lt;bhqanian&gt; | pros to oros to kaloumenon elaiwn apesteilen duo twn maqhtwn </P> <P>19:30 legwn upagete eis thn katenanti kwmhn en h eisporeuomenoi eurhsete pwlon dedemenon ef on oudeis pwpote anqrwpwn ekaqisen kai lusantes auton agagete </P> <P>19:31 kai ean tis umas erwta dia ti luete outws ereite oti o kurios autou creian ecei </P> <P>19:32 apelqontes de oi apestalmenoi euron kaqws eipen autois </P> <P>19:33 luontwn de autwn ton pwlon eipan oi kurioi autou pros autous ti luete ton pwlon </P> <P>19:34 oi de eipan oti o kurios autou creian ecei </P> <P>19:35 kai hgagon auton pros ton ihsoun kai epiriyantes autwn ta imatia epi ton pwlon epebibasan ton ihsoun </P> <P>19:36 poreuomenou de autou upestrwnnuon ta imatia | eautwn | autwn | en th odw </P> <P>19:37 eggizontos de autou hdh pros th katabasei tou orous twn elaiwn hrxanto apan to plhqos twn maqhtwn cairontes ainein ton qeon fwnh megalh peri paswn wn eidon dunamewn </P> <P>19:38 legontes euloghmenos <FONT COLOR="#FF0000">o ercomenos o basileus*</FONT> en onomati kuriou en ouranw eirhnh kai doxa en uyistois </P> <P>19:39 kai tines twn farisaiwn apo tou oclou eipan pros auton didaskale epitimhson tois maqhtais sou </P> <P>19:40 kai apokriqeis eipen legw umin ean outoi siwphsousin oi liqoi kraxousin </P> <P>19:41 kai ws hggisen idwn thn polin eklausen ep authn </P> <P>19:42 legwn oti ei egnws en th hmera tauth kai su ta pros eirhnhn nun de ekrubh apo ofqalmwn sou </P> <P>19:43 oti hxousin hmerai epi se kai parembalousin oi ecqroi sou caraka soi kai perikuklwsousin se kai sunexousin se pantoqen </P> <P>19:44 kai edafiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk afhsousin liqon epi liqon en soi anq wn ouk egnws ton kairon ths episkophs sou </P> <P>19:45 kai eiselqwn eis to ieron hrxato ekballein tous pwlountas </P> <P>19:46 legwn autois gegraptai kai estai o oikos mou oikos proseuchs umeis de auton epoihsate sphlaion lhstwn </P> <P>19:47 kai hn didaskwn to kaq hmeran en tw ierw oi de arciereis kai oi grammateis ezhtoun auton apolesai kai oi prwtoi tou laou </P> <P>19:48 kai ouc euriskon to ti poihswsin o laos gar apas exekremato autou akouwn </P> <P>20:1 kai egeneto en mia twn hmerwn didaskontos autou ton laon en tw ierw kai euaggelizomenou epesthsan oi arciereis kai oi grammateis sun tois presbuterois </P> <P>20:2 kai eipan legontes pros auton eipon hmin en poia exousia tauta poieis h tis estin o dous soi thn exousian tauthn </P> <P>20:3 apokriqeis de eipen pros autous erwthsw umas kagw logon kai eipate moi </P> <P>20:4 to baptisma iwannou ex ouranou hn h ex anqrwpwn </P> <P>20:5 oi de sunelogisanto pros eautous legontes oti ean eipwmen ex ouranou erei dia ti ouk episteusate autw </P> <P>20:6 ean de eipwmen ex anqrwpwn o laos apas kataliqasei hmas pepeismenos gar estin iwannhn profhthn einai </P> <P>20:7 kai apekriqhsan mh eidenai poqen </P> <P>20:8 kai o ihsous eipen autois oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw </P> <P>20:9 hrxato de pros ton laon legein thn parabolhn tauthn <FONT COLOR="#FF0000">anqrwpos | | [tis] | efuteusen ampelwna*</FONT> kai exedeto auton gewrgois kai apedhmhsen cronous ikanous </P> <P>20:10 kai kairw apesteilen pros tous gewrgous doulon ina apo tou karpou tou ampelwnos dwsousin autw oi de gewrgoi exapesteilan auton deirantes kenon </P> <P>20:11 kai proseqeto eteron pemyai doulon oi de kakeinon deirantes kai atimasantes exapesteilan kenon </P> <P>20:12 kai proseqeto triton pemyai oi de kai touton traumatisantes exebalon </P> <P>20:13 eipen de o kurios tou ampelwnos ti poihsw pemyw ton uion mou ton agaphton isws touton entraphsontai </P> <P>20:14 idontes de auton oi gewrgoi dielogizonto pros allhlous legontes outos estin o klhronomos apokteinwmen auton ina hmwn genhtai h klhronomia </P> <P>20:15 kai ekbalontes auton exw tou ampelwnos apekteinan ti oun poihsei autois o kurios tou ampelwnos </P> <P>20:16 eleusetai kai apolesei tous gewrgous toutous kai dwsei ton ampelwna allois akousantes de eipan mh genoito </P> <P>20:17 o de embleyas autois eipen ti oun estin to gegrammenon touto liqon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenhqh eis kefalhn gwnias </P> <P>20:18 pas o peswn ep ekeinon ton liqon sunqlasqhsetai ef on d an pesh likmhsei auton </P> <P>20:19 kai ezhthsan oi grammateis kai oi arciereis epibalein ep auton tas ceiras en auth th wra kai efobhqhsan ton laon egnwsan gar oti pros autous eipen thn parabolhn tauthn </P> <P>20:20 kai parathrhsantes apesteilan egkaqetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabwntai autou logou wste paradounai auton th arch kai th exousia tou hgemonos </P> <P>20:21 kai ephrwthsan auton legontes didaskale oidamen oti orqws legeis kai didaskeis kai ou lambaneis proswpon all ep alhqeias thn odon tou qeou didaskeis </P> <P>20:22 exestin hmas kaisari foron dounai h ou </P> <P>20:23 katanohsas de autwn thn panourgian eipen pros autous </P> <P>20:24 deixate moi dhnarion tinos ecei eikona kai epigrafhn oi de eipan kaisaros </P> <P>20:25 o de eipen pros autous toinun apodote ta kaisaros kaisari kai ta tou qeou tw qew </P> <P>20:26 kai ouk iscusan epilabesqai | tou | autou | rhmatos enantion tou laou kai qaumasantes epi th apokrisei autou esighsan </P> <P>20:27 proselqontes de tines twn saddoukaiwn <FONT COLOR="#FF0000">oi | legontes | &lt;antilegontes*&gt; |</FONT> anastasin mh einai ephrwthsan auton </P> <P>20:28 legontes didaskale mwushs egrayen hmin ean tinos adelfos apoqanh ecwn gunaika kai outos ateknos h ina labh o adelfos autou thn gunaika kai exanasthsh sperma tw adelfw autou </P> <P>20:29 epta oun adelfoi hsan kai o prwtos labwn gunaika apeqanen ateknos </P> <P>20:30 kai o deuteros </P> <P>20:31 kai o tritos elaben authn wsautws de kai oi epta ou katelipon tekna kai apeqanon </P> <P>20:32 usteron kai h gunh apeqanen </P> <P>20:33 h gunh oun en th anastasei tinos autwn ginetai gunh oi gar epta escon authn gunaika </P> <P>20:34 kai eipen autois o ihsous oi uioi tou aiwnos toutou gamousin kai gamiskontai </P> <P>20:35 oi de kataxiwqentes tou aiwnos ekeinou tucein kai ths anastasews ths ek nekrwn oute gamousin oute gamizontai </P> <P>20:36 oude gar apoqanein eti dunantai isaggeloi gar eisin kai uioi eisin qeou ths anastasews uioi ontes </P> <P>20:37 oti de egeirontai oi nekroi kai mwushs emhnusen epi ths batou ws legei kurion ton qeon abraam kai qeon isaak kai qeon iakwb </P> <P>20:38 qeos de ouk estin nekrwn alla zwntwn pantes gar autw zwsin </P> <P>20:39 apokriqentes de tines twn grammatewn eipan didaskale kalws eipas </P> <P>20:40 ouketi gar etolmwn eperwtan auton ouden </P> <P>20:41 eipen de pros autous pws legousin ton criston einai dauid uion </P> <P>20:42 autos gar dauid legei en biblw yalmwn eipen kurios tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou </P> <P>20:43 ews an qw tous ecqrous sou upopodion twn podwn sou </P> <P>20:44 dauid oun | auton kurion | kurion auton | kalei kai pws autou uios estin </P> <P>20:45 akouontos de pantos tou laou eipen tois maqhtais | | <FONT COLOR="#FF0000">[autou*]</FONT> | </P> <P>20:46 prosecete apo twn grammatewn twn qelontwn peripatein en stolais kai filountwn aspasmous en tais agorais kai prwtokaqedrias en tais sunagwgais kai prwtoklisias en tois deipnois </P> <P>20:47 oi katesqiousin tas oikias twn chrwn kai profasei makra proseucontai outoi lhmyontai perissoteron krima </P> <P>21:1 anableyas de eiden tous ballontas eis to gazofulakion ta dwra autwn plousious </P> <P>21:2 eiden de tina chran penicran ballousan ekei lepta duo </P> <P>21:3 kai eipen alhqws legw umin oti h chra auth h ptwch pleion pantwn ebalen </P> <P>21:4 pantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dwra auth de ek tou usterhmatos auths panta ton bion on eicen ebalen </P> <P>21:5 kai tinwn legontwn peri tou ierou oti liqois kalois kai anaqhmasin kekosmhtai eipen </P> <P>21:6 tauta a qewreite eleusontai hmerai en ais ouk afeqhsetai liqos epi liqw | wde | | os ou kataluqhsetai </P> <P>21:7 ephrwthsan de auton legontes didaskale pote oun tauta estai kai ti to shmeion otan mellh tauta ginesqai </P> <P>21:8 o de eipen blepete mh planhqhte polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legontes egw eimi kai o kairos hggiken mh poreuqhte opisw autwn </P> <P>21:9 otan de akoushte polemous kai akatastasias mh ptohqhte dei gar tauta genesqai prwton all ouk euqews to telos </P> <P>21:10 tote elegen autois egerqhsetai eqnos ep eqnos kai basileia epi basileian </P> <P>21:11 seismoi te megaloi kai kata topous | loimoi kai limoi | limoi kai loimoi | esontai fobhtra te <FONT COLOR="#FF0000">kai ap ouranou shmeia megala estai*</FONT> </P> <P>21:12 pro de toutwn pantwn epibalousin ef umas tas ceiras autwn kai diwxousin paradidontes eis tas sunagwgas kai fulakas apagomenous epi basileis kai hgemonas eneken tou onomatos mou </P> <P>21:13 apobhsetai umin eis marturion </P> <P>21:14 qete oun en tais kardiais umwn mh promeletan apologhqhnai </P> <P>21:15 egw gar dwsw umin stoma kai sofian h ou dunhsontai antisthnai h anteipein apantes oi antikeimenoi umin </P> <P>21:16 paradoqhsesqe de kai upo gonewn kai adelfwn kai suggenwn kai filwn kai qanatwsousin ex umwn </P> <P>21:17 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou </P> <P>21:18 kai qrix ek ths kefalhs umwn ou mh apolhtai </P> <P>21:19 en th upomonh umwn <FONT COLOR="#FF0000">| kthsesqe | kthsasqe* |</FONT> tas yucas umwn </P> <P>21:20 otan de idhte kukloumenhn upo stratopedwn ierousalhm tote gnwte oti hggiken h erhmwsis auths </P> <P>21:21 tote oi en th ioudaia feugetwsan eis ta orh kai oi en mesw auths ekcwreitwsan kai oi en tais cwrais mh eisercesqwsan eis authn </P> <P>21:22 oti hmerai ekdikhsews autai eisin tou plhsqhnai panta ta gegrammena </P> <P>21:23 ouai tais en gastri ecousais kai tais qhlazousais en ekeinais tais hmerais estai gar anagkh megalh epi ths ghs kai orgh tw law toutw </P> <P>21:24 kai pesountai stomati macairhs kai aicmalwtisqhsontai eis ta eqnh panta kai ierousalhm estai patoumenh upo eqnwn acris ou plhrwqwsin | [kai esontai] | | kairoi eqnwn </P> <P>21:25 kai esontai shmeia en hliw kai selhnh kai astrois kai epi ths ghs sunoch eqnwn en aporia hcous qalasshs kai salou </P> <P>21:26 apoyucontwn anqrwpwn apo fobou kai prosdokias twn epercomenwn th oikoumenh ai gar dunameis twn ouranwn saleuqhsontai </P> <P>21:27 kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelh meta dunamews kai doxhs pollhs </P> <P>21:28 arcomenwn de toutwn ginesqai anakuyate kai eparate tas kefalas umwn dioti eggizei h apolutrwsis umwn </P> <P>21:29 kai eipen parabolhn autois idete thn sukhn kai panta ta dendra </P> <P>21:30 otan probalwsin hdh blepontes af eautwn ginwskete oti hdh eggus to qeros estin </P> <P>21:31 outws kai umeis otan idhte tauta ginomena ginwskete oti eggus estin h basileia tou qeou </P> <P>21:32 amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth ews | [an] | an | panta genhtai </P> <P>21:33 o ouranos kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh pareleusontai </P> <P>21:34 prosecete de eautois mhpote barhqwsin | ai kardiai umwn | umwn ai kardiai | en kraipalh kai meqh kai merimnais biwtikais kai episth ef umas aifnidios h hmera ekeinh </P> <P>21:35 ws pagis epeiseleusetai gar epi pantas tous kaqhmenous epi proswpon pashs ths ghs </P> <P>21:36 agrupneite de en panti kairw deomenoi ina katiscushte ekfugein tauta panta ta mellonta ginesqai kai staqhnai emprosqen tou uiou tou anqrwpou </P> <P>21:37 hn de tas hmeras en tw ierw didaskwn tas de nuktas exercomenos hulizeto eis to oros to kaloumenon elaiwn </P> <P>21:38 kai pas o laos wrqrizen pros auton en tw ierw akouein autou </P> <P>22:1 hggizen de h eorth twn azumwn h legomenh pasca </P> <P>22:2 kai ezhtoun oi arciereis kai oi grammateis to pws anelwsin auton efobounto gar ton laon </P> <P>22:3 eishlqen de satanas eis ioudan ton kaloumenon iskariwthn onta ek tou ariqmou twn dwdeka </P> <P>22:4 kai apelqwn sunelalhsen tois arciereusin kai strathgois to pws autois paradw auton </P> <P>22:5 kai ecarhsan kai suneqento autw argurion dounai </P> <P>22:6 kai exwmologhsen kai ezhtei eukairian tou paradounai auton ater oclou autois </P> <P>22:7 hlqen de h hmera twn azumwn | | [en] | h edei quesqai to pasca </P> <P>22:8 kai apesteilen petron kai iwannhn eipwn poreuqentes etoimasate hmin to pasca ina fagwmen </P> <P>22:9 oi de eipan autw pou qeleis etoimaswmen </P> <P>22:10 o de eipen autois idou eiselqontwn umwn eis thn polin sunanthsei umin anqrwpos keramion udatos bastazwn akolouqhsate autw eis thn oikian eis hn eisporeuetai </P> <P>22:11 kai ereite tw oikodespoth ths oikias legei soi o didaskalos pou estin to kataluma opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw </P> <P>22:12 kakeinos umin deixei anagaion mega estrwmenon ekei etoimasate </P> <P>22:13 apelqontes de euron kaqws eirhkei autois kai htoimasan to pasca </P> <P>22:14 kai ote egeneto h wra anepesen kai oi apostoloi sun autw </P> <P>22:15 kai eipen pros autous epiqumia epequmhsa touto to pasca fagein meq umwn pro tou me paqein </P> <P>22:16 legw gar umin oti ou mh fagw auto ews otou plhrwqh en th basileia tou qeou </P> <P>22:17 kai dexamenos pothrion eucaristhsas eipen labete touto kai diamerisate eis eautous </P> <P>22:18 legw gar umin | | [oti] | ou mh piw apo tou nun apo tou genhmatos ths ampelou ews ou h basileia tou qeou elqh </P> <P>22:19 kai labwn arton eucaristhsas eklasen kai edwken autois legwn touto estin to swma mou | [[to | to | uper umwn didomenon touto poieite eis thn emhn anamnhsin </P> <P>22:20 kai to pothrion wsautws meta to deipnhsai legwn touto to pothrion h kainh diaqhkh en tw aimati mou to uper umwn | ekcunnomenon]] | ekcunnomenon | </P> <P>22:21 plhn idou h ceir tou paradidontos me met emou epi ths trapezhs </P> <P>22:22 oti o uios men tou anqrwpou kata to wrismenon poreuetai plhn ouai tw anqrwpw ekeinw di ou paradidotai </P> <P>22:23 kai autoi hrxanto suzhtein pros eautous to tis ara eih ex autwn o touto mellwn prassein </P> <P>22:24 egeneto de kai filoneikia en autois to tis autwn dokei einai meizwn </P> <P>22:25 o de eipen autois oi basileis twn eqnwn kurieuousin autwn kai oi exousiazontes autwn euergetai kalountai </P> <P>22:26 umeis de ouc outws all o meizwn en umin ginesqw ws o newteros kai o hgoumenos ws o diakonwn </P> <P>22:27 tis gar meizwn o anakeimenos h o diakonwn ouci o anakeimenos egw de en mesw umwn eimi ws o diakonwn </P> <P>22:28 umeis de este oi diamemenhkotes met emou en tois peirasmois mou </P> <P>22:29 kagw diatiqemai umin kaqws dieqeto moi o pathr mou basileian </P> <P>22:30 ina esqhte kai pinhte epi ths trapezhs mou en th basileia mou kai | kaqhsqe | kaqhsesqe | epi qronwn tas dwdeka fulas krinontes tou israhl </P> <P>22:31 simwn simwn idou o satanas exhthsato umas tou siniasai ws ton siton </P> <P>22:32 egw de edehqhn peri sou ina mh ekliph h pistis sou kai su pote epistreyas sthrison tous adelfous sou </P> <P>22:33 o de eipen autw kurie meta sou etoimos eimi kai eis fulakhn kai eis qanaton poreuesqai </P> <P>22:34 o de eipen legw soi petre ou fwnhsei shmeron alektwr ews tris me aparnhsh eidenai </P> <P>22:35 kai eipen autois ote apesteila umas ater ballantiou kai phras kai upodhmatwn mh tinos usterhsate oi de eipan ouqenos </P> <P>22:36 eipen de autois alla nun o ecwn ballantion aratw omoiws kai phran kai o mh ecwn pwlhsatw to imation autou kai agorasatw macairan </P> <P>22:37 legw gar umin oti touto to gegrammenon dei telesqhnai en emoi to kai meta anomwn elogisqh kai gar to peri emou telos ecei </P> <P>22:38 oi de eipan kurie idou macairai wde duo o de eipen autois ikanon estin </P> <P>22:39 kai exelqwn eporeuqh kata to eqos eis to oros twn elaiwn hkolouqhsan de autw | [kai] | kai | oi maqhtai </P> <P>22:40 genomenos de epi tou topou eipen autois proseucesqe mh eiselqein eis peirasmon </P> <P>22:41 kai autos apespasqh ap autwn wsei liqou bolhn kai qeis ta gonata proshuceto </P> <P>22:42 legwn pater ei boulei parenegke touto to pothrion ap emou plhn mh to qelhma mou alla to son ginesqw </P> <P>22:43 [[wfqh de autw aggelos | apo tou | ap | ouranou eniscuwn auton </P> <P>22:44 kai genomenos en agwnia ektenesteron proshuceto kai egeneto o idrws autou wsei qromboi aimatos katabainontes epi thn ghn]] </P> <P>22:45 kai anastas apo ths proseuchs elqwn pros tous maqhtas euren koimwmenous autous apo ths luphs </P> <P>22:46 kai eipen autois ti kaqeudete anastantes proseucesqe ina mh eiselqhte eis peirasmon </P> <P>22:47 eti autou lalountos idou oclos kai o legomenos ioudas eis twn dwdeka prohrceto autous kai hggisen tw ihsou filhsai auton </P> <P>22:48 ihsous de eipen autw iouda filhmati ton uion tou anqrwpou paradidws </P> <P>22:49 idontes de oi peri auton to esomenon eipan kurie ei pataxomen en macairh </P> <P>22:50 kai epataxen eis tis ex autwn tou arcierews ton doulon kai afeilen to ous autou to dexion </P> <P>22:51 apokriqeis de | [o] | o | ihsous eipen eate ews toutou kai ayamenos tou wtiou iasato auton </P> <P>22:52 eipen de ihsous pros tous paragenomenous ep auton arciereis kai strathgous tou ierou kai presbuterous ws epi lhsthn exhlqate meta macairwn kai xulwn </P> <P>22:53 kaq hmeran ontos mou meq umwn en tw ierw ouk exeteinate tas ceiras ep eme all auth estin umwn h wra kai h exousia tou skotous </P> <P>22:54 sullabontes de auton hgagon kai eishgagon eis thn oikian tou arcierews o de petros hkolouqei makroqen </P> <P>22:55 periayantwn de pur en mesw ths aulhs kai sugkaqisantwn ekaqhto o petros mesos autwn </P> <P>22:56 idousa de auton paidiskh tis kaqhmenon pros to fws kai atenisasa autw eipen kai outos sun autw hn </P> <P>22:57 o de hrnhsato legwn ouk oida auton gunai </P> <P>22:58 kai meta bracu eteros idwn auton efh kai su ex autwn ei o de petros efh anqrwpe ouk eimi </P> <P>22:59 kai diastashs wsei wras mias allos tis diiscurizeto legwn ep alhqeias kai outos met autou hn kai gar galilaios estin </P> <P>22:60 eipen de o petros anqrwpe ouk oida o legeis kai paracrhma eti lalountos autou efwnhsen alektwr </P> <P>22:61 kai strafeis o kurios enebleyen tw petrw kai upemnhsqh o petros tou rhmatos tou kuriou ws eipen autw oti prin alektora fwnhsai shmeron aparnhsh me tris </P> <P>22:62 | [kai | kai | exelqwn exw eklausen | pikrws] | pikrws | </P> <P>22:63 kai oi andres oi sunecontes auton enepaizon autw derontes </P> <P>22:64 kai perikaluyantes auton ephrwtwn legontes profhteuson tis estin o paisas se </P> <P>22:65 kai etera polla blasfhmountes elegon eis auton </P> <P>22:66 kai ws egeneto hmera sunhcqh to presbuterion tou laou arciereis te kai grammateis kai aphgagon auton eis to sunedrion autwn legontes </P> <P>22:67 ei su ei o cristos eipon hmin eipen de autois ean umin eipw ou mh pisteushte </P> <P>22:68 ean de erwthsw ou mh apokriqhte </P> <P>22:69 apo tou nun de estai o uios tou anqrwpou kaqhmenos ek dexiwn ths dunamews tou qeou </P> <P>22:70 eipan de pantes su oun ei o uios tou qeou o de pros autous efh umeis legete oti egw eimi </P> <P>22:71 oi de eipan ti eti ecomen marturias creian autoi gar hkousamen apo tou stomatos autou </P> <P>23:1 kai anastan apan to plhqos autwn hgagon auton epi ton pilaton </P> <P>23:2 hrxanto de kathgorein autou legontes touton euramen diastrefonta to eqnos hmwn kai kwluonta forous kaisari didonai kai legonta eauton criston basilea einai </P> <P>23:3 o de pilatos hrwthsen auton legwn su ei o basileus twn ioudaiwn o de apokriqeis autw efh su legeis </P> <P>23:4 o de pilatos eipen pros tous arciereis kai tous oclous ouden euriskw aition en tw anqrwpw toutw </P> <P>23:5 oi de episcuon legontes oti anaseiei ton laon didaskwn kaq olhs ths ioudaias kai arxamenos apo ths galilaias ews wde </P> <P>23:6 pilatos de akousas ephrwthsen ei | [o] | o | anqrwpos galilaios estin </P> <P>23:7 kai epignous oti ek ths exousias hrwdou estin anepemyen auton pros hrwdhn onta kai auton en ierosolumois en tautais tais hmerais </P> <P>23:8 o de hrwdhs idwn ton ihsoun ecarh lian hn gar ex ikanwn cronwn qelwn idein auton dia to akouein peri autou kai hlpizen ti shmeion idein up autou ginomenon </P> <P>23:9 ephrwta de auton en logois ikanois autos de ouden apekrinato autw </P> <P>23:10 eisthkeisan de oi arciereis kai oi grammateis eutonws kathgorountes autou </P> <P>23:11 exouqenhsas de auton | | <FONT COLOR="#FF0000">[kai*]</FONT> | o hrwdhs sun tois strateumasin autou kai empaixas peribalwn esqhta lampran anepemyen auton tw pilatw </P> <P>23:12 egenonto de filoi o te hrwdhs kai o pilatos en auth th hmera met allhlwn prouphrcon gar en ecqra ontes pros autous </P> <P>23:13 pilatos de sugkalesamenos tous arciereis kai tous arcontas kai ton laon </P> <P>23:14 eipen pros autous proshnegkate moi ton anqrwpon touton ws apostrefonta ton laon kai idou egw enwpion umwn anakrinas ouqen euron en tw anqrwpw toutw aition wn kathgoreite kat autou </P> <P>23:15 all oude hrwdhs anepemyen gar auton pros hmas kai idou ouden axion qanatou estin pepragmenon autw </P> <P>23:16 paideusas oun auton apolusw </P> <P>23:17 </P> <P>23:18 anekragon de pamplhqei legontes aire touton apoluson de hmin ton barabban </P> <P>23:19 ostis hn dia stasin tina genomenhn en th polei kai fonon blhqeis en th fulakh </P> <P>23:20 palin de o pilatos prosefwnhsen autois qelwn apolusai ton ihsoun </P> <P>23:21 oi de epefwnoun legontes staurou staurou auton </P> <P>23:22 o de triton eipen pros autous ti gar kakon epoihsen outos ouden aition qanatou euron en autw paideusas oun auton apolusw </P> <P>23:23 oi de epekeinto fwnais megalais aitoumenoi auton staurwqhnai kai katiscuon ai fwnai autwn </P> <P>23:24 kai pilatos epekrinen genesqai to aithma autwn </P> <P>23:25 apelusen de ton dia stasin kai fonon beblhmenon eis fulakhn on htounto ton de ihsoun paredwken tw qelhmati autwn </P> <P>23:26 kai ws aphgagon auton epilabomenoi simwna tina kurhnaion ercomenon ap agrou epeqhkan autw ton stauron ferein opisqen tou ihsou </P> <P>23:27 hkolouqei de autw polu plhqos tou laou kai gunaikwn ai ekoptonto kai eqrhnoun auton </P> <P>23:28 strafeis de pros autas | | [o] | ihsous eipen qugateres ierousalhm mh klaiete ep eme plhn ef eautas klaiete kai epi ta tekna umwn </P> <P>23:29 oti idou ercontai hmerai en ais erousin makariai ai steirai kai ai koiliai ai ouk egennhsan kai mastoi oi ouk eqreyan </P> <P>23:30 tote arxontai legein tois oresin pesete ef hmas kai tois bounois kaluyate hmas </P> <P>23:31 oti ei en | | tw | ugrw xulw tauta poiousin en tw xhrw ti genhtai </P> <P>23:32 hgonto de kai eteroi kakourgoi duo sun autw anaireqhnai </P> <P>23:33 kai ote hlqon epi ton topon ton kaloumenon kranion ekei estaurwsan auton kai tous kakourgous on men ek dexiwn on de ex aristerwn </P> <P>23:34 [[o de ihsous elegen pater afes autois ou gar oidasin ti poiousin]] diamerizomenoi de ta imatia autou ebalon | klhron | klhrous | </P> <P>23:35 kai eisthkei o laos qewrwn exemukthrizon de kai oi arcontes legontes allous eswsen swsatw eauton ei outos estin o cristos tou qeou o eklektos </P> <P>23:36 enepaixan de autw kai oi stratiwtai prosercomenoi oxos prosferontes autw </P> <P>23:37 kai legontes ei su ei o basileus twn ioudaiwn swson seauton </P> <P>23:38 hn de kai epigrafh ep autw o basileus twn ioudaiwn outos </P> <P>23:39 eis de twn kremasqentwn kakourgwn eblasfhmei auton | | legwn | ouci su ei o cristos swson seauton kai hmas </P> <P>23:40 apokriqeis de o eteros epitimwn autw efh oude fobh su ton qeon oti en tw autw krimati ei </P> <P>23:41 kai hmeis men dikaiws axia gar wn epraxamen apolambanomen outos de ouden atopon epraxen </P> <P>23:42 kai elegen ihsou mnhsqhti mou otan elqhs eis thn basileian sou </P> <P>23:43 kai eipen autw amhn soi legw shmeron met emou esh en tw paradeisw </P> <P>23:44 kai hn hdh wsei wra ekth kai skotos egeneto ef olhn thn ghn ews wras enaths </P> <P>23:45 tou hliou | ekleipontos | eklipontos | escisqh de to katapetasma tou naou meson </P> <P>23:46 kai fwnhsas fwnh megalh o ihsous eipen pater eis ceiras sou paratiqemai to pneuma mou touto de eipwn exepneusen </P> <P>23:47 idwn de o ekatontarchs to genomenon edoxazen ton qeon legwn ontws o anqrwpos outos dikaios hn </P> <P>23:48 kai pantes oi sumparagenomenoi ocloi epi thn qewrian tauthn qewrhsantes ta genomena tuptontes ta sthqh upestrefon </P> <P>23:49 eisthkeisan de pantes oi gnwstoi autw apo makroqen kai gunaikes ai sunakolouqousai autw apo ths galilaias orwsai tauta </P> <P>23:50 kai idou anhr onomati iwshf bouleuths uparcwn | | [kai] | anhr agaqos kai dikaios </P> <P>23:51 outos ouk hn sugkatateqeimenos th boulh kai th praxei autwn apo arimaqaias polews twn ioudaiwn os prosedeceto thn basileian tou qeou </P> <P>23:52 outos proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou </P> <P>23:53 kai kaqelwn enetulixen auto sindoni kai eqhken auton en mnhmati laxeutw ou ouk hn oudeis oupw keimenos </P> <P>23:54 kai hmera hn paraskeuhs kai sabbaton epefwsken </P> <P>23:55 katakolouqhsasai de ai gunaikes aitines hsan sunelhluquiai ek ths galilaias autw eqeasanto to mnhmeion kai ws eteqh to swma autou </P> <P>23:56 upostreyasai de htoimasan arwmata kai mura kai to men sabbaton hsucasan kata thn entolhn </P> <P>24:1 th de mia twn sabbatwn orqrou baqews epi to mnhma hlqon ferousai a htoimasan arwmata </P> <P>24:2 euron de ton liqon apokekulismenon apo tou mnhmeiou </P> <P>24:3 eiselqousai de ouc euron to swma | [[tou kuriou ihsou]] | tou kuriou ihsou | </P> <P>24:4 kai egeneto en tw aporeisqai autas peri toutou kai idou andres duo epesthsan autais en esqhti astraptoush </P> <P>24:5 emfobwn de genomenwn autwn kai klinouswn ta proswpa eis thn ghn eipan pros autas ti zhteite ton zwnta meta twn nekrwn </P> <P>24:6 | [[ouk estin wde alla hgerqh]] | ouk estin wde alla hgerqh | mnhsqhte ws elalhsen umin eti wn en th galilaia </P> <P>24:7 legwn ton uion tou anqrwpou oti dei paradoqhnai eis ceiras anqrwpwn amartwlwn kai staurwqhnai kai th trith hmera anasthnai </P> <P>24:8 kai emnhsqhsan twn rhmatwn autou </P> <P>24:9 kai upostreyasai | [apo tou mnhmeiou] | apo tou mnhmeiou | aphggeilan tauta panta tois endeka kai pasin tois loipois </P> <P>24:10 hsan de h magdalhnh maria kai iwanna kai maria h iakwbou kai ai loipai sun autais elegon pros tous apostolous tauta </P> <P>24:11 kai efanhsan enwpion autwn wsei lhros ta rhmata tauta kai hpistoun autais </P> <P>24:12 | [[o | o | de petros anastas edramen epi to mnhmeion kai parakuyas blepei ta oqonia mona kai aphlqen pros eauton qaumazwn to | gegonos]] | gegonos | </P> <P>24:13 kai idou duo ex autwn en auth th hmera hsan poreuomenoi eis kwmhn apecousan stadious exhkonta apo ierousalhm h onoma emmaous </P> <P>24:14 kai autoi wmiloun pros allhlous peri pantwn twn sumbebhkotwn toutwn </P> <P>24:15 kai egeneto en tw omilein autous kai suzhtein | [kai] | kai | autos ihsous eggisas suneporeueto autois </P> <P>24:16 oi de ofqalmoi autwn ekratounto tou mh epignwnai auton </P> <P>24:17 eipen de pros autous tines oi logoi outoi ous antiballete pros allhlous peripatountes kai estaqhsan skuqrwpoi </P> <P>24:18 apokriqeis de eis onomati kleopas eipen pros auton su monos paroikeis ierousalhm kai ouk egnws ta genomena en auth en tais hmerais tautais </P> <P>24:19 kai eipen autois poia oi de eipan autw ta peri ihsou tou nazarhnou os egeneto anhr profhths dunatos en ergw kai logw enantion tou qeou kai pantos tou laou </P> <P>24:20 opws te paredwkan auton oi arciereis kai oi arcontes hmwn eis krima qanatou kai estaurwsan auton </P> <P>24:21 hmeis de hlpizomen oti autos estin o mellwn lutrousqai ton israhl alla ge kai sun pasin toutois trithn tauthn hmeran agei af ou tauta egeneto </P> <P>24:22 alla kai gunaikes tines ex hmwn exesthsan hmas genomenai orqrinai epi to mnhmeion </P> <P>24:23 kai mh eurousai to swma autou hlqon legousai kai optasian aggelwn ewrakenai oi legousin auton zhn </P> <P>24:24 kai aphlqon tines twn sun hmin epi to mnhmeion kai euron outws kaqws | | kai | ai gunaikes eipon auton de ouk eidon </P> <P>24:25 kai autos eipen pros autous w anohtoi kai bradeis th kardia tou pisteuein epi pasin ois elalhsan oi profhtai </P> <P>24:26 ouci tauta edei paqein ton criston kai eiselqein eis thn doxan autou </P> <P>24:27 kai arxamenos apo mwusews kai apo pantwn twn profhtwn diermhneusen autois en pasais tais grafais ta peri eautou </P> <P>24:28 kai hggisan eis thn kwmhn ou eporeuonto kai autos prosepoihsato porrwteron poreuesqai </P> <P>24:29 kai parebiasanto auton legontes meinon meq hmwn oti pros esperan estin kai kekliken hdh h hmera kai eishlqen tou meinai sun autois </P> <P>24:30 kai egeneto en tw katakliqhnai auton met autwn labwn ton arton euloghsen kai klasas epedidou autois </P> <P>24:31 autwn de dihnoicqhsan oi ofqalmoi kai epegnwsan auton kai autos afantos egeneto ap autwn </P> <P>24:32 kai eipan pros allhlous ouci h kardia hmwn kaiomenh hn <FONT COLOR="#FF0000">| | [en hmin] | ws elalei hmin*</FONT> en th odw ws dihnoigen hmin tas grafas </P> <P>24:33 kai anastantes auth th wra upestreyan eis ierousalhm kai euron hqroismenous tous endeka kai tous sun autois </P> <P>24:34 legontas oti ontws hgerqh o kurios kai wfqh simwni </P> <P>24:35 kai autoi exhgounto ta en th odw kai ws egnwsqh autois en th klasei tou artou </P> <P>24:36 tauta de autwn lalountwn autos esth en mesw autwn | [[kai legei autois eirhnh umin]] | kai legei autois eirhnh umin | </P> <P>24:37 ptohqentes de kai emfoboi genomenoi edokoun pneuma qewrein </P> <P>24:38 kai eipen autois ti tetaragmenoi este kai dia ti dialogismoi anabainousin en th kardia umwn </P> <P>24:39 idete tas ceiras mou kai tous podas mou oti egw eimi autos yhlafhsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk ecei kaqws eme qewreite econta </P> <P>24:40 | [[kai | kai | touto eipwn edeixen autois tas ceiras kai tous | podas]] | podas | </P> <P>24:41 eti de apistountwn autwn apo ths caras kai qaumazontwn eipen autois ecete ti brwsimon enqade </P> <P>24:42 oi de epedwkan autw icquos optou meros </P> <P>24:43 kai labwn enwpion autwn efagen </P> <P>24:44 eipen de pros autous outoi oi logoi mou ous elalhsa pros umas eti wn sun umin oti dei plhrwqhnai panta ta gegrammena en tw nomw mwusews kai tois profhtais kai yalmois peri emou </P> <P>24:45 tote dihnoixen autwn ton noun tou sunienai tas grafas </P> <P>24:46 kai eipen autois oti outws gegraptai paqein ton criston kai anasthnai ek nekrwn th trith hmera </P> <P>24:47 kai khrucqhnai epi tw onomati autou metanoian eis afesin amartiwn eis panta ta eqnh arxamenoi apo ierousalhm </P> <P>24:48 umeis martures toutwn </P> <P>24:49 <FONT COLOR="#FF0000">kai | idou egw exapostellw | [idou] egw apostellw* |</FONT> thn epaggelian tou patros mou ef umas umeis de kaqisate en th polei ews ou endushsqe ex uyous dunamin </P> <P>24:50 exhgagen de autous | | [exw] | ews pros bhqanian kai eparas tas ceiras autou euloghsen autous </P> <P>24:51 kai egeneto en tw eulogein auton autous diesth ap autwn | [[kai anefereto eis ton ouranon]] | kai anefereto eis ton ouranon | </P> <P>24:52 kai autoi | [[proskunhsantes auton]] | proskunhsantes auton | upestreyan eis ierousalhm meta caras megalhs </P> <P>24:53 kai hsan dia pantos en tw ierw eulogountes ton qeon </P> </FONT> <A NAME="JOHN"></A> <HR> <BASEFONT FACE="Times"> <CENTER><FONT SIZE=6>GREEK NEW TESTAMENT <BR> JOHN</FONT></CENTER> <HR> <FONT FACE="Symbol" SIZE=5> <P>1:1 en arch hn o logos kai o logos hn pros ton qeon kai qeos hn o logos </P> <P>1:2 outos hn en arch pros ton qeon </P> <P>1:3 panta di autou egeneto kai cwris autou egeneto oude en o gegonen </P> <P>1:4 en autw zwh hn kai h zwh hn to fws twn anqrwpwn </P> <P>1:5 kai to fws en th skotia fainei kai h skotia auto ou katelaben </P> <P>1:6 egeneto anqrwpos apestalmenos para qeou onoma autw iwannhs </P> <P>1:7 outos hlqen eis marturian ina marturhsh peri tou fwtos ina pantes pisteuswsin di autou </P> <P>1:8 ouk hn ekeinos to fws all ina marturhsh peri tou fwtos </P> <P>1:9 hn to fws to alhqinon o fwtizei panta anqrwpon ercomenon eis ton kosmon </P> <P>1:10 en tw kosmw hn kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnw </P> <P>1:11 eis ta idia hlqen kai oi idioi auton ou parelabon </P> <P>1:12 osoi de elabon auton edwken autois exousian tekna qeou genesqai tois pisteuousin eis to onoma autou </P> <P>1:13 oi ouk ex aimatwn oude ek qelhmatos sarkos oude ek qelhmatos andros all ek qeou egennhqhsan </P> <P>1:14 kai o logos sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan ws monogenous para patros plhrhs caritos kai alhqeias </P> <P>1:15 iwannhs marturei peri autou kai kekragen legwn outos hn | o eipwn | on eipon | o opisw mou ercomenos emprosqen mou gegonen oti prwtos mou hn </P> <P>1:16 oti ek tou plhrwmatos autou hmeis pantes elabomen kai carin anti caritos </P> <P>1:17 oti o nomos dia mwusews edoqh h caris kai h alhqeia dia ihsou cristou egeneto </P> <P>1:18 qeon oudeis ewraken pwpote monogenhs qeos o wn eis ton kolpon tou patros ekeinos exhghsato </P> <P>1:19 kai auth estin h marturia tou iwannou ote apesteilan <FONT COLOR="#FF0000">| pros auton | [pros auton*] |</FONT> oi ioudaioi ex ierosolumwn iereis kai leuitas ina erwthswsin auton su tis ei </P> <P>1:20 kai wmologhsen kai ouk hrnhsato kai wmologhsen oti egw ouk eimi o cristos </P> <P>1:21 kai hrwthsan auton <FONT COLOR="#FF0000">ti oun | [su] | su | hlias*</FONT> ei kai legei ouk eimi o profhths ei su kai apekriqh ou </P> <P>1:22 eipan oun autw tis ei ina apokrisin dwmen tois pemyasin hmas ti legeis peri seautou </P> <P>1:23 efh egw fwnh bowntos en th erhmw euqunate thn odon kuriou kaqws eipen hsaias o profhths </P> <P>1:24 kai apestalmenoi hsan ek twn farisaiwn </P> <P>1:25 kai hrwthsan auton kai eipan autw ti oun baptizeis ei su ouk ei o cristos oude hlias oude o profhths </P> <P>1:26 apekriqh autois o iwannhs legwn egw baptizw en udati mesos umwn | sthkei | esthken | on umeis ouk oidate </P> <P>1:27 | | o | opisw mou ercomenos ou ouk eimi [egw] axios ina lusw autou ton imanta tou upodhmatos </P> <P>1:28 tauta <FONT COLOR="#FF0000">en bhqania egeneto*</FONT> peran tou iordanou opou hn o iwannhs baptizwn </P> <P>1:29 th epaurion blepei ton ihsoun ercomenon pros auton kai legei ide o amnos tou qeou o airwn thn amartian tou kosmou </P> <P>1:30 outos estin uper ou egw eipon opisw mou ercetai anhr os emprosqen mou gegonen oti prwtos mou hn </P> <P>1:31 kagw ouk hdein auton all ina fanerwqh tw israhl dia touto hlqon egw en udati baptizwn </P> <P>1:32 kai emarturhsen iwannhs legwn oti teqeamai to pneuma katabainon ws peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton </P> <P>1:33 kagw ouk hdein auton all o pemyas me baptizein en udati ekeinos moi eipen ef on an idhs to pneuma katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizwn en pneumati agiw </P> <P>1:34 kagw ewraka kai memarturhka oti outos estin o uios tou qeou </P> <P>1:35 th epaurion palin eisthkei | | o | iwannhs kai ek twn maqhtwn autou duo </P> <P>1:36 kai embleyas tw ihsou peripatounti legei ide o amnos tou qeou </P> <P>1:37 kai hkousan oi duo maqhtai autou lalountos kai hkolouqhsan tw ihsou </P> <P>1:38 strafeis de o ihsous kai qeasamenos autous akolouqountas legei autois ti zhteite oi de eipan autw rabbi o legetai meqermhneuomenon didaskale pou meneis </P> <P>1:39 legei autois ercesqe kai oyesqe hlqan oun kai eidan pou menei kai par autw emeinan thn hmeran ekeinhn wra hn ws dekath </P> <P>1:40 hn andreas o adelfos simwnos petrou eis ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolouqhsantwn autw </P> <P>1:41 euriskei outos prwton ton adelfon ton idion simwna kai legei autw eurhkamen ton messian o estin meqermhneuomenon cristos </P> <P>1:42 hgagen auton pros ton ihsoun embleyas autw o ihsous eipen su ei simwn o uios iwannou su klhqhsh khfas o ermhneuetai petros </P> <P>1:43 th epaurion hqelhsen exelqein eis thn galilaian kai euriskei filippon kai legei autw o ihsous akolouqei moi </P> <P>1:44 hn de o filippos apo bhqsaida ek ths polews andreou kai petrou </P> <P>1:45 euriskei filippos ton naqanahl kai legei autw on egrayen mwushs en tw nomw kai oi profhtai eurhkamen ihsoun uion tou iwshf ton apo nazaret </P> <P>1:46 kai eipen autw naqanahl ek nazaret dunatai ti agaqon einai legei autw | o | [o] | filippos ercou kai ide </P> <P>1:47 eiden | | o | ihsous ton naqanahl ercomenon pros auton kai legei peri autou ide alhqws israhliths en w dolos ouk estin </P> <P>1:48 legei autw naqanahl poqen me ginwskeis apekriqh ihsous kai eipen autw pro tou se filippon fwnhsai onta upo thn sukhn eidon se </P> <P>1:49 apekriqh autw naqanahl rabbi su ei o uios tou qeou su basileus ei tou israhl </P> <P>1:50 apekriqh ihsous kai eipen autw oti eipon soi oti eidon se upokatw ths sukhs pisteueis meizw toutwn oyh </P> <P>1:51 kai legei autw amhn amhn legw umin oyesqe ton ouranon anewgota kai tous aggelous tou qeou anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou anqrwpou </P> <P>2:1 kai th hmera th trith gamos egeneto en kana ths galilaias kai hn h mhthr tou ihsou ekei </P> <P>2:2 eklhqh de kai o ihsous kai oi maqhtai autou eis ton gamon </P> <P>2:3 kai usterhsantos oinou legei h mhthr tou ihsou pros auton oinon ouk ecousin </P> <P>2:4 | kai | [kai] | legei auth o ihsous ti emoi kai soi gunai oupw hkei h wra mou </P> <P>2:5 legei h mhthr autou tois diakonois o ti an legh umin poihsate </P> <P>2:6 hsan de ekei liqinai udriai ex kata ton kaqarismon twn ioudaiwn keimenai cwrousai ana metrhtas duo h treis </P> <P>2:7 legei autois o ihsous gemisate tas udrias udatos kai egemisan autas ews anw </P> <P>2:8 kai legei autois antlhsate nun kai ferete tw arcitriklinw oi de hnegkan </P> <P>2:9 ws de egeusato o arcitriklinos to udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei poqen estin oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkotes to udwr fwnei ton numfion o arcitriklinos </P> <P>2:10 kai legei autw pas anqrwpos prwton ton kalon oinon tiqhsin kai otan mequsqwsin ton elassw su tethrhkas ton kalon oinon ews arti </P> <P>2:11 tauthn epoihsen archn twn shmeiwn o ihsous en kana ths galilaias kai efanerwsen thn doxan autou kai episteusan eis auton oi maqhtai autou </P> <P>2:12 meta touto katebh eis kafarnaoum autos <FONT COLOR="#FF0000">kai h mhthr autou kai oi adelfoi | | [autou] | kai oi maqhtai autou*</FONT> kai ekei emeinan ou pollas hmeras </P> <P>2:13 kai eggus hn to pasca twn ioudaiwn kai anebh eis ierosoluma o ihsous </P> <P>2:14 kai euren en tw ierw tous pwlountas boas kai probata kai peristeras kai tous kermatistas kaqhmenous </P> <P>2:15 kai poihsas fragellion ek scoiniwn pantas exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas kai twn kollubistwn execeen | ta kermata | to kerma | kai tas trapezas anetreyen </P> <P>2:16 kai tois tas peristeras pwlousin eipen arate tauta enteuqen mh poieite ton oikon tou patros mou oikon emporiou </P> <P>2:17 emnhsqhsan oi maqhtai autou oti gegrammenon estin o zhlos tou oikou sou katafagetai me </P> <P>2:18 apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipan autw ti shmeion deiknueis hmin oti tauta poieis </P> <P>2:19 apekriqh ihsous kai eipen autois lusate ton naon touton kai | [en] | en | trisin hmerais egerw auton </P> <P>2:20 eipan oun oi ioudaioi tesserakonta kai ex etesin oikodomhqh o naos outos kai su en trisin hmerais egereis auton </P> <P>2:21 ekeinos de elegen peri tou naou tou swmatos autou </P> <P>2:22 ote oun hgerqh ek nekrwn emnhsqhsan oi maqhtai autou oti touto elegen kai episteusan th grafh kai tw logw on eipen o ihsous </P> <P>2:23 ws de hn en tois ierosolumois en tw pasca en th eorth polloi episteusan eis to onoma autou qewrountes autou ta shmeia a epoiei </P> <P>2:24 autos de ihsous ouk episteuen <FONT COLOR="#FF0000">auton*</FONT> autois dia to auton ginwskein pantas </P> <P>2:25 kai oti ou creian eicen ina tis marturhsh peri tou anqrwpou autos gar eginwsken ti hn en tw anqrwpw </P> <P>3:1 hn de anqrwpos ek twn farisaiwn nikodhmos onoma autw arcwn twn ioudaiwn </P> <P>3:2 outos hlqen pros auton nuktos kai eipen autw rabbi oidamen oti apo qeou elhluqas didaskalos oudeis gar dunatai tauta ta shmeia poiein a su poieis ean mh h o qeos met autou </P> <P>3:3 apekriqh ihsous kai eipen autw amhn amhn legw soi ean mh tis gennhqh anwqen ou dunatai idein thn basileian tou qeou </P> <P>3:4 legei pros auton [o] nikodhmos pws dunatai anqrwpos gennhqhnai gerwn wn mh dunatai eis thn koilian ths mhtros autou deuteron eiselqein kai gennhqhnai </P> <P>3:5 apekriqh | [o] | | ihsous amhn amhn legw soi ean mh tis gennhqh ex udatos kai pneumatos ou dunatai eiselqein eis thn basileian tou qeou </P> <P>3:6 to gegennhmenon ek ths sarkos sarx estin kai to gegennhmenon ek tou pneumatos pneuma estin </P> <P>3:7 mh qaumashs oti eipon soi dei umas gennhqhnai anwqen </P> <P>3:8 to pneuma opou qelei pnei kai thn fwnhn autou akoueis all ouk oidas poqen ercetai kai pou upagei outws estin pas o gegennhmenos ek tou pneumatos </P> <P>3:9 apekriqh nikodhmos kai eipen autw pws dunatai tauta genesqai </P> <P>3:10 apekriqh ihsous kai eipen autw su ei o didaskalos tou israhl kai tauta ou ginwskeis </P> <P>3:11 amhn amhn legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai thn marturian hmwn ou lambanete </P> <P>3:12 ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pws ean eipw umin ta epourania pisteusete </P> <P>3:13 kai oudeis anabebhken eis ton ouranon ei mh o ek tou ouranou katabas o uios tou anqrwpou </P> <P>3:14 kai kaqws mwushs uywsen ton ofin en th erhmw outws uywqhnai dei ton uion tou anqrwpou </P> <P>3:15 ina pas o pisteuwn en autw ech zwhn aiwnion </P> <P>3:16 outws gar hgaphsen o qeos ton kosmon wste ton uion ton monogenh edwken ina pas o pisteuwn eis auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion </P> <P>3:17 ou gar apesteilen o qeos ton uion eis ton kosmon ina krinh ton kosmon all ina swqh o kosmos di autou </P> <P>3:18 o pisteuwn eis auton ou krinetai o | | de | mh pisteuwn hdh kekritai oti mh pepisteuken eis to onoma tou monogenous uiou tou qeou </P> <P>3:19 auth de estin h krisis oti to fws elhluqen eis ton kosmon kai hgaphsan oi anqrwpoi mallon to skotos h to fws hn gar autwn ponhra ta erga </P> <P>3:20 pas gar o faula prasswn misei to fws kai ouk ercetai pros to fws ina mh elegcqh ta erga autou </P> <P>3:21 o de poiwn thn alhqeian ercetai pros to fws ina fanerwqh autou ta erga oti en qew estin eirgasmena </P> <P>3:22 meta tauta hlqen o ihsous kai oi maqhtai autou eis thn ioudaian ghn kai ekei dietriben met autwn kai ebaptizen </P> <P>3:23 hn de kai | [o] | o | iwannhs baptizwn en ainwn eggus tou saleim oti udata polla hn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto </P> <P>3:24 oupw gar hn beblhmenos eis thn fulakhn | | o | iwannhs </P> <P>3:25 egeneto oun zhthsis ek twn maqhtwn iwannou meta ioudaiou peri kaqarismou </P> <P>3:26 kai hlqon pros ton iwannhn kai eipan autw rabbi os hn meta sou peran tou iordanou w su memarturhkas ide outos baptizei kai pantes ercontai pros auton </P> <P>3:27 apekriqh iwannhs kai eipen ou dunatai anqrwpos lambanein | ouden | oude en | ean mh h dedomenon autw ek tou ouranou </P> <P>3:28 autoi umeis moi martureite oti eipon | [egw] | [oti] | ouk eimi egw o cristos all oti apestalmenos eimi emprosqen ekeinou </P> <P>3:29 o ecwn thn numfhn numfios estin o de filos tou numfiou o esthkws kai akouwn autou cara cairei dia thn fwnhn tou numfiou auth oun h cara h emh peplhrwtai </P> <P>3:30 ekeinon dei auxanein eme de elattousqai </P> <P>3:31 o anwqen ercomenos epanw pantwn estin o wn ek ths ghs ek ths ghs estin kai ek ths ghs lalei o ek tou ouranou <FONT COLOR="#FF0000">ercomenos | epanw pantwn estin | [epanw pantwn estin] | </P> <P>3:32 o ewraken kai hkousen touto marturei*</FONT> kai thn marturian autou oudeis lambanei </P> <P>3:33 o labwn autou thn marturian esfragisen oti o qeos alhqhs estin </P> <P>3:34 on gar apesteilen o qeos ta rhmata tou qeou lalei ou gar ek metrou didwsin to pneuma </P> <P>3:35 o pathr agapa ton uion kai panta dedwken en th ceiri autou </P> <P>3:36 o pisteuwn eis ton uion ecei zwhn aiwnion o de apeiqwn tw uiw ouk oyetai zwhn all h orgh tou qeou menei ep auton </P> <P>4:1 ws oun egnw o <FONT COLOR="#FF0000">| kurios | ihsous* |</FONT> oti hkousan oi farisaioi oti ihsous pleionas maqhtas poiei kai baptizei | [h] | h | iwannhs </P> <P>4:2 kaitoige ihsous autos ouk ebaptizen all oi maqhtai autou </P> <P>4:3 afhken thn ioudaian kai aphlqen palin eis thn galilaian </P> <P>4:4 edei de auton diercesqai dia ths samareias </P> <P>4:5 ercetai oun eis polin ths samareias legomenhn sucar plhsion tou cwriou o edwken iakwb [tw] iwshf tw uiw autou </P> <P>4:6 hn de ekei phgh tou iakwb o oun ihsous kekopiakws ek ths odoiporias ekaqezeto outws epi th phgh wra hn ws ekth </P> <P>4:7 ercetai gunh ek ths samareias antlhsai udwr legei auth o ihsous dos moi pein </P> <P>4:8 oi gar maqhtai autou apelhluqeisan eis thn polin ina trofas agoraswsin </P> <P>4:9 legei oun autw h gunh h samaritis pws su ioudaios wn par emou pein aiteis gunaikos samaritidos oushs | [ou | ou | gar sugcrwntai ioudaioi | samaritais] | samaritais | </P> <P>4:10 apekriqh ihsous kai eipen auth ei hdeis thn dwrean tou qeou kai tis estin o legwn soi dos moi pein su an hthsas auton kai edwken an soi udwr zwn </P> <P>4:11 legei <FONT COLOR="#FF0000">autw | | [h gunh*] |</FONT> kurie oute antlhma eceis kai to frear estin baqu poqen oun eceis to udwr to zwn </P> <P>4:12 mh su meizwn ei tou patros hmwn iakwb os edwken hmin to frear kai autos ex autou epien kai oi uioi autou kai ta qremmata autou </P> <P>4:13 apekriqh ihsous kai eipen auth pas o pinwn ek tou udatos toutou diyhsei palin </P> <P>4:14 os d an pih ek tou udatos ou egw dwsw autw ou mh diyhsei eis ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udatos allomenou eis zwhn aiwnion </P> <P>4:15 legei pros auton h gunh kurie dos moi touto to udwr ina mh diyw mhde diercwmai enqade antlein </P> <P>4:16 legei auth upage fwnhson | sou ton andra | ton andra sou | kai elqe enqade </P> <P>4:17 apekriqh h gunh kai eipen | [autw] | autw | ouk ecw andra legei auth o ihsous kalws eipas oti andra ouk ecw </P> <P>4:18 pente gar andras esces kai nun on eceis ouk estin sou anhr touto alhqes eirhkas </P> <P>4:19 legei autw h gunh kurie qewrw oti profhths ei su </P> <P>4:20 oi pateres hmwn en tw orei toutw prosekunhsan kai umeis legete oti en ierosolumois estin o topos opou proskunein dei </P> <P>4:21 legei auth o ihsous pisteue moi gunai oti ercetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumois proskunhsete tw patri </P> <P>4:22 umeis proskuneite o ouk oidate hmeis proskunoumen o oidamen oti h swthria ek twn ioudaiwn estin </P> <P>4:23 alla ercetai wra kai nun estin ote oi alhqinoi proskunhtai proskunhsousin tw patri en pneumati kai alhqeia kai gar o pathr toioutous zhtei tous proskunountas auton </P> <P>4:24 pneuma o qeos kai tous proskunountas auton en pneumati kai alhqeia dei proskunein </P> <P>4:25 legei autw h gunh oida oti messias ercetai o legomenos cristos otan elqh ekeinos anaggelei hmin apanta </P> <P>4:26 legei auth o ihsous egw eimi o lalwn soi </P> <P>4:27 kai epi toutw hlqan oi maqhtai autou kai eqaumazon oti meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipen ti zhteis h ti laleis met auths </P> <P>4:28 afhken oun thn udrian auths h gunh kai aphlqen eis thn polin kai legei tois anqrwpois </P> <P>4:29 deute idete anqrwpon os eipen moi panta | a | osa | epoihsa mhti outos estin o cristos </P> <P>4:30 exhlqon ek ths polews kai hrconto pros auton </P> <P>4:31 en tw metaxu hrwtwn auton oi maqhtai legontes rabbi fage </P> <P>4:32 o de eipen autois egw brwsin ecw fagein hn umeis ouk oidate </P> <P>4:33 elegon oun oi maqhtai pros allhlous mh tis hnegken autw fagein </P> <P>4:34 legei autois o ihsous emon brwma estin ina poihsw to qelhma tou pemyantos me kai teleiwsw autou to ergon </P> <P>4:35 ouc umeis legete oti eti tetramhnos estin kai o qerismos ercetai idou legw umin eparate tous ofqalmous umwn kai qeasasqe tas cwras oti leukai eisin pros qerismon hdh </P> <P>4:36 o qerizwn misqon lambanei kai sunagei karpon eis zwhn aiwnion ina o speirwn omou cairh kai o qerizwn </P> <P>4:37 en gar toutw o logos estin alhqinos oti allos estin o speirwn kai allos o qerizwn </P> <P>4:38 egw apesteila umas qerizein o ouc umeis kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeis eis ton kopon autwn eiselhluqate </P> <P>4:39 ek de ths polews ekeinhs polloi episteusan eis auton twn samaritwn dia ton logon ths gunaikos marturoushs oti eipen moi panta a epoihsa </P> <P>4:40 ws oun hlqon pros auton oi samaritai hrwtwn auton meinai par autois kai emeinen ekei duo hmeras </P> <P>4:41 kai pollw pleious episteusan dia ton logon autou </P> <P>4:42 th te gunaiki elegon | [oti] | oti | ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outos estin alhqws o swthr tou kosmou </P> <P>4:43 meta de tas duo hmeras exhlqen ekeiqen eis thn galilaian </P> <P>4:44 autos gar ihsous emarturhsen oti profhths en th idia patridi timhn ouk ecei </P> <P>4:45 ote oun hlqen eis thn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakotes osa epoihsen en ierosolumois en th eorth kai autoi gar hlqon eis thn eorthn </P> <P>4:46 hlqen oun palin eis thn kana ths galilaias opou epoihsen to udwr oinon kai hn tis basilikos ou o uios hsqenei en kafarnaoum </P> <P>4:47 outos akousas oti ihsous hkei ek ths ioudaias eis thn galilaian aphlqen pros auton kai hrwta ina katabh kai iashtai autou ton uion hmellen gar apoqnhskein </P> <P>4:48 eipen oun o ihsous pros auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte </P> <P>4:49 legei pros auton o basilikos kurie katabhqi prin apoqanein to paidion mou </P> <P>4:50 legei autw o ihsous poreuou o uios sou zh episteusen o anqrwpos tw logw on eipen autw o ihsous kai eporeueto </P> <P>4:51 hdh de autou katabainontos oi douloi autou uphnthsan autw legontes oti o pais autou zh </P> <P>4:52 epuqeto oun thn wran par autwn en h komyoteron escen eipan oun autw oti ecqes wran ebdomhn afhken auton o puretos </P> <P>4:53 egnw oun o pathr oti | | [en] | ekeinh th wra en h eipen autw o ihsous o uios sou zh kai episteusen autos kai h oikia autou olh </P> <P>4:54 touto [de] palin deuteron shmeion epoihsen o ihsous elqwn ek ths ioudaias eis thn galilaian </P> <P>5:1 meta tauta hn eorth twn ioudaiwn kai anebh ihsous eis ierosoluma </P> <P>5:2 estin de en tois ierosolumois epi th probatikh kolumbhqra h epilegomenh ebraisti <FONT COLOR="#FF0000">bhqzaqa*</FONT> pente stoas ecousa </P> <P>5:3 en tautais katekeito plhqos twn asqenountwn tuflwn cwlwn xhrwn </P> <P>5:4 </P> <P>5:5 hn de tis anqrwpos ekei triakonta [kai] oktw eth ecwn en th asqeneia autou </P> <P>5:6 touton idwn o ihsous katakeimenon kai gnous oti polun hdh cronon ecei legei autw qeleis ugihs genesqai </P> <P>5:7 apekriqh autw o asqenwn kurie anqrwpon ouk ecw ina otan taracqh to udwr balh me eis thn kolumbhqran en w de ercomai egw allos pro emou katabainei </P> <P>5:8 legei autw o ihsous egeire aron ton krabatton sou kai peripatei </P> <P>5:9 kai euqews egeneto ugihs o anqrwpos kai hren ton krabatton autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera </P> <P>5:10 elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeumenw sabbaton estin kai ouk exestin soi arai ton krabatton | | sou | </P> <P>5:11 | os | o | de apekriqh autois o poihsas me ugih ekeinos moi eipen aron ton krabatton sou kai peripatei </P> <P>5:12 hrwthsan auton tis estin o anqrwpos o eipwn soi aron kai peripatei </P> <P>5:13 o de iaqeis ouk hdei tis estin o gar ihsous exeneusen oclou ontos en tw topw </P> <P>5:14 meta tauta euriskei auton | [o] | o | ihsous en tw ierw kai eipen autw ide ugihs gegonas mhketi amartane ina mh ceiron soi ti genhtai </P> <P>5:15 aphlqen o anqrwpos kai | eipen | anhggeilen | tois ioudaiois oti ihsous estin o poihsas auton ugih </P> <P>5:16 kai dia touto ediwkon oi ioudaioi ton ihsoun oti tauta epoiei en sabbatw </P> <P>5:17 o de | | <FONT COLOR="#FF0000">[ihsous*]</FONT> | apekrinato autois o pathr mou ews arti ergazetai kagw ergazomai </P> <P>5:18 dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton qeon ison eauton poiwn tw qew </P> <P>5:19 apekrinato oun | [o ihsous] | o ihsous | kai elegen autois amhn amhn legw umin ou dunatai o uios poiein af eautou ouden ean mh ti bleph ton patera poiounta a gar an ekeinos poih tauta kai o uios omoiws poiei </P> <P>5:20 o gar pathr filei ton uion kai panta deiknusin autw a autos poiei kai meizona toutwn deixei autw erga ina umeis qaumazhte </P> <P>5:21 wsper gar o pathr egeirei tous nekrous kai zwopoiei outws kai o uios ous qelei zwopoiei </P> <P>5:22 oude gar o pathr krinei oudena alla thn krisin pasan dedwken tw uiw </P> <P>5:23 ina pantes timwsin ton uion kaqws timwsin ton patera o mh timwn ton uion ou tima ton patera ton pemyanta auton </P> <P>5:24 amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me ecei zwhn aiwnion kai eis krisin ouk ercetai alla metabebhken ek tou qanatou eis thn zwhn </P> <P>5:25 amhn amhn legw umin oti ercetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousousin ths fwnhs tou uiou tou qeou kai oi akousantes zhsousin </P> <P>5:26 wsper gar o pathr ecei zwhn en eautw outws kai tw uiw edwken zwhn ecein en eautw </P> <P>5:27 kai exousian edwken autw krisin poiein oti uios anqrwpou estin </P> <P>5:28 mh qaumazete touto oti ercetai wra en h pantes oi en tois mnhmeiois akousousin ths fwnhs autou </P> <P>5:29 kai ekporeusontai oi ta agaqa poihsantes eis anastasin zwhs oi | | de | ta faula praxantes eis anastasin krisews </P> <P>5:30 ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kaqws akouw krinw kai h krisis h emh dikaia estin oti ou zhtw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantos me </P> <P>5:31 ean egw marturw peri emautou h marturia mou ouk estin alhqhs </P> <P>5:32 allos estin o marturwn peri emou kai oida oti alhqhs estin h marturia hn marturei peri emou </P> <P>5:33 umeis apestalkate pros iwannhn kai memarturhken th alhqeia </P> <P>5:34 egw de ou para anqrwpou thn marturian lambanw alla tauta legw ina umeis swqhte </P> <P>5:35 ekeinos hn o lucnos o kaiomenos kai fainwn umeis de hqelhsate agalliaqhnai pros wran en tw fwti autou </P> <P>5:36 egw de ecw thn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a dedwken moi o pathr ina teleiwsw auta auta ta erga a poiw marturei peri emou oti o pathr me apestalken </P> <P>5:37 kai o pemyas me pathr ekeinos memarturhken peri emou oute fwnhn autou pwpote akhkoate oute eidos autou ewrakate </P> <P>5:38 kai ton logon autou ouk ecete en umin menonta oti on apesteilen ekeinos toutw umeis ou pisteuete </P> <P>5:39 eraunate tas grafas oti umeis dokeite en autais zwhn aiwnion ecein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou </P> <P>5:40 kai ou qelete elqein pros me ina zwhn echte </P> <P>5:41 doxan para anqrwpwn ou lambanw </P> <P>5:42 alla egnwka umas oti thn agaphn tou qeou ouk ecete en eautois </P> <P>5:43 egw elhluqa en tw onomati tou patros mou kai ou lambanete me ean allos elqh en tw onomati tw idiw ekeinon lhmyesqe </P> <P>5:44 pws dunasqe umeis pisteusai doxan para allhlwn lambanontes kai thn doxan thn para tou monou | [qeou] | qeou | ou zhteite </P> <P>5:45 mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn pros ton patera estin o kathgorwn umwn mwushs eis on umeis hlpikate </P> <P>5:46 ei gar episteuete mwusei episteuete an emoi peri gar emou ekeinos egrayen </P> <P>5:47 ei de tois ekeinou grammasin ou pisteuete pws tois emois rhmasin pisteusete </P> <P>6:1 meta tauta aphlqen o ihsous peran ths qalasshs ths galilaias ths tiberiados </P> <P>6:2 hkolouqei de autw oclos polus oti eqewroun ta shmeia a epoiei epi twn asqenountwn </P> <P>6:3 anhlqen de eis to oros ihsous kai ekei ekaqhto meta twn maqhtwn autou </P> <P>6:4 hn de eggus to pasca h eorth twn ioudaiwn </P> <P>6:5 eparas oun tous ofqalmous o ihsous kai qeasamenos oti polus oclos ercetai pros auton legei pros filippon poqen agoraswmen artous ina fagwsin outoi </P> <P>6:6 touto de elegen peirazwn auton autos gar hdei ti emellen poiein </P> <P>6:7 apekriqh autw | | [o] | filippos diakosiwn dhnariwn artoi ouk arkousin autois ina ekastos bracu | | [ti] | labh </P> <P>6:8 legei autw eis ek twn maqhtwn autou andreas o adelfos simwnos petrou </P> <P>6:9 estin paidarion wde os ecei pente artous kriqinous kai duo oyaria alla tauta ti estin eis tosoutous </P> <P>6:10 eipen o ihsous poihsate tous anqrwpous anapesein hn de cortos polus en tw topw anepesan oun oi andres ton ariqmon ws pentakiscilioi </P> <P>6:11 elaben oun tous artous o ihsous kai eucaristhsas diedwken tois anakeimenois omoiws kai ek twn oyariwn oson hqelon </P> <P>6:12 ws de eneplhsqhsan legei tois maqhtais autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mh ti apolhtai </P> <P>6:13 sunhgagon oun kai egemisan dwdeka kofinous klasmatwn ek twn pente artwn twn kriqinwn a eperisseusan tois bebrwkosin </P> <P>6:14 oi oun anqrwpoi idontes | a epoihsen shmeia | o epoihsen shmeion | elegon oti outos estin alhqws o profhths o ercomenos eis ton kosmon </P> <P>6:15 ihsous oun gnous oti mellousin ercesqai kai arpazein auton ina poihswsin basilea anecwrhsen palin eis to oros autos monos </P> <P>6:16 ws de oyia egeneto katebhsan oi maqhtai autou epi thn qalassan </P> <P>6:17 kai embantes eis ploion hrconto peran ths qalasshs eis kafarnaoum kai skotia hdh egegonei kai oupw elhluqei pros autous o ihsous </P> <P>6:18 h te qalassa anemou megalou pneontos diegeireto </P> <P>6:19 elhlakotes oun ws stadious eikosi pente h triakonta qewrousin ton ihsoun peripatounta epi ths qalasshs kai eggus tou ploiou ginomenon kai efobhqhsan </P> <P>6:20 o de legei autois egw eimi mh fobeisqe </P> <P>6:21 hqelon oun labein auton eis to ploion kai euqews egeneto to ploion epi ths ghs eis hn uphgon </P> <P>6:22 th epaurion o oclos o esthkws peran ths qalasshs eidon oti ploiarion allo ouk hn ekei ei mh en kai oti ou suneishlqen tois maqhtais autou o ihsous eis to ploion alla monoi oi maqhtai autou aphlqon </P> <P>6:23 <FONT COLOR="#FF0000">alla hlqen | ploia | &lt;ploiaria&gt; | ek tiberiados*</FONT> eggus tou topou opou efagon ton arton eucaristhsantos tou kuriou </P> <P>6:24 ote oun eiden o oclos oti ihsous ouk estin ekei oude oi maqhtai autou enebhsan autoi eis ta ploiaria kai hlqon eis kafarnaoum zhtountes ton ihsoun </P> <P>6:25 kai eurontes auton peran ths qalasshs eipon autw rabbi pote wde gegonas </P> <P>6:26 apekriqh autois o ihsous kai eipen amhn amhn legw umin zhteite me ouc oti eidete shmeia all oti efagete ek twn artwn kai ecortasqhte </P> <P>6:27 ergazesqe mh thn brwsin thn apollumenhn alla thn brwsin thn menousan eis zwhn aiwnion hn o uios tou anqrwpou umin dwsei touton gar o pathr esfragisen o qeos </P> <P>6:28 eipon oun pros auton ti poiwmen ina ergazwmeqa ta erga tou qeou </P> <P>6:29 apekriqh | o | [o] | ihsous kai eipen autois touto estin to ergon tou qeou ina pisteuhte eis on apesteilen ekeinos </P> <P>6:30 eipon oun autw ti oun poieis su shmeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergazh </P> <P>6:31 oi pateres hmwn to manna efagon en th erhmw kaqws estin gegrammenon arton ek tou ouranou edwken autois fagein </P> <P>6:32 eipen oun autois o ihsous amhn amhn legw umin ou mwushs | edwken | dedwken | umin ton arton ek tou ouranou all o pathr mou didwsin umin ton arton ek tou ouranou ton alhqinon </P> <P>6:33 o gar artos tou qeou estin o katabainwn ek tou ouranou kai zwhn didous tw kosmw </P> <P>6:34 eipon oun pros auton kurie pantote dos hmin ton arton touton </P> <P>6:35 eipen autois o ihsous egw eimi o artos ths zwhs o ercomenos pros eme ou mh peinash kai o pisteuwn eis eme ou mh diyhsei pwpote </P> <P>6:36 all eipon umin oti kai ewrakate <FONT COLOR="#FF0000">[me*]</FONT> kai ou pisteuete </P> <P>6:37 pan o didwsin moi o pathr pros eme hxei kai ton ercomenon pros | me | eme | ou mh ekbalw exw </P> <P>6:38 oti katabebhka apo tou ouranou ouc ina poiw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantos me </P> <P>6:39 touto de estin to qelhma tou pemyantos me ina pan o dedwken moi mh apolesw ex autou alla anasthsw auto | | [en] | th escath hmera </P> <P>6:40 touto gar estin to qelhma tou patros mou ina pas o qewrwn ton uion kai pisteuwn eis auton ech zwhn aiwnion kai anasthsw auton egw | | [en] | th escath hmera </P> <P>6:41 egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o artos o katabas ek tou ouranou </P> <P>6:42 kai elegon | ouci | ouc | outos estin ihsous o uios iwshf ou hmeis oidamen ton patera kai thn mhtera pws nun legei oti ek tou ouranou katabebhka </P> <P>6:43 apekriqh ihsous kai eipen autois mh gogguzete met allhlwn </P> <P>6:44 oudeis dunatai elqein pros me ean mh o pathr o pemyas me elkush auton kagw anasthsw auton en th escath hmera </P> <P>6:45 estin gegrammenon en tois profhtais kai esontai pantes didaktoi qeou pas o akousas para tou patros kai maqwn ercetai pros eme </P> <P>6:46 ouc oti ton patera ewraken tis ei mh o wn para | [tou] | tou | qeou outos ewraken ton patera </P> <P>6:47 amhn amhn legw umin o pisteuwn ecei zwhn aiwnion </P> <P>6:48 egw eimi o artos ths zwhs </P> <P>6:49 oi pateres umwn efagon en th erhmw to manna kai apeqanon </P> <P>6:50 outos estin o artos o ek tou ouranou katabainwn ina tis ex autou fagh kai mh apoqanh </P> <P>6:51 egw eimi o artos o zwn o ek tou ouranou katabas ean tis fagh ek toutou tou artou zhsei eis ton aiwna kai o artos de on egw dwsw h sarx mou estin uper ths tou kosmou zwhs </P> <P>6:52 emaconto oun pros allhlous oi ioudaioi legontes pws dunatai outos hmin dounai thn sarka <FONT COLOR="#FF0000">[autou*]</FONT> fagein </P> <P>6:53 eipen oun autois | [o] | o | ihsous amhn amhn legw umin ean mh faghte thn sarka tou uiou tou anqrwpou kai pihte autou to aima ouk ecete zwhn en eautois </P> <P>6:54 o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima ecei zwhn aiwnion kagw anasthsw auton th escath hmera </P> <P>6:55 h gar sarx mou alhqhs estin brwsis kai to aima mou alhqhs estin posis </P> <P>6:56 o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw </P> <P>6:57 kaqws apesteilen me o zwn pathr kagw zw dia ton patera kai o trwgwn me kakeinos zhsei di eme </P> <P>6:58 outos estin o artos o ex ouranou katabas ou kaqws efagon oi pateres kai apeqanon o trwgwn touton ton arton zhsei eis ton aiwna </P> <P>6:59 tauta eipen en sunagwgh didaskwn en kafarnaoum </P> <P>6:60 polloi oun akousantes ek twn maqhtwn autou eipan sklhros estin o logos outos tis dunatai autou akouein </P> <P>6:61 eidws de o ihsous en eautw oti gogguzousin peri toutou oi maqhtai autou eipen autois touto umas skandalizei </P> <P>6:62 ean oun qewrhte ton uion tou anqrwpou anabainonta opou hn to proteron </P> <P>6:63 to pneuma estin to zwopoioun h sarx ouk wfelei ouden ta rhmata a egw lelalhka umin pneuma estin kai zwh estin </P> <P>6:64 all eisin ex umwn tines oi ou pisteuousin hdei gar ex archs o ihsous tines eisin oi mh pisteuontes kai tis estin o paradwswn auton </P> <P>6:65 kai elegen dia touto eirhka umin oti oudeis dunatai elqein pros me ean mh h dedomenon autw ek tou patros </P> <P>6:66 ek toutou polloi | ek | [ek] | twn maqhtwn autou aphlqon eis ta opisw kai ouketi met autou periepatoun </P> <P>6:67 eipen oun o ihsous tois dwdeka mh kai umeis qelete upagein </P> <P>6:68 apekriqh autw simwn petros kurie pros tina apeleusomeqa rhmata zwhs aiwniou eceis </P> <P>6:69 kai hmeis pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o agios tou qeou </P> <P>6:70 apekriqh autois o ihsous ouk egw umas tous dwdeka exelexamhn kai ex umwn eis diabolos estin </P> <P>6:71 elegen de ton ioudan simwnos iskariwtou outos gar emellen paradidonai auton eis ek twn dwdeka </P> <P>7:1 kai meta tauta periepatei | [o] | o | ihsous en th galilaia ou gar hqelen en th ioudaia peripatein oti ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai </P> <P>7:2 hn de eggus h eorth twn ioudaiwn h skhnophgia </P> <P>7:3 eipon oun pros auton oi adelfoi autou metabhqi enteuqen kai upage eis thn ioudaian ina kai oi maqhtai sou qewrhsousin | [sou] | sou | ta erga a poieis </P> <P>7:4 oudeis gar ti en kruptw poiei kai zhtei autos en parrhsia einai ei tauta poieis fanerwson seauton tw kosmw </P> <P>7:5 oude gar oi adelfoi autou episteuon eis auton </P> <P>7:6 legei oun autois o ihsous o kairos o emos oupw parestin o de kairos o umeteros pantote estin etoimos </P> <P>7:7 ou dunatai o kosmos misein umas eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou ponhra estin </P> <P>7:8 umeis anabhte eis thn eorthn egw <FONT COLOR="#FF0000">| oupw | ouk* |</FONT> anabainw eis thn eorthn tauthn oti o emos kairos oupw peplhrwtai </P> <P>7:9 tauta de eipwn | autois | autos | emeinen en th galilaia </P> <P>7:10 ws de anebhsan oi adelfoi autou eis thn eorthn tote kai autos anebh ou fanerws <FONT COLOR="#FF0000">alla | ws | [ws*] |</FONT> en kruptw </P> <P>7:11 oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th eorth kai elegon pou estin ekeinos </P> <P>7:12 kai goggusmos peri autou hn polus en tois oclois oi men elegon oti agaqos estin alloi [de] elegon ou alla plana ton oclon </P> <P>7:13 oudeis mentoi parrhsia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn </P> <P>7:14 hdh de ths eorths mesoushs anebh ihsous eis to ieron kai edidasken </P> <P>7:15 eqaumazon oun oi ioudaioi legontes pws outos grammata oiden mh memaqhkws </P> <P>7:16 apekriqh oun autois | | [o] | ihsous kai eipen h emh didach ouk estin emh alla tou pemyantos me </P> <P>7:17 ean tis qelh to qelhma autou poiein gnwsetai peri ths didachs poteron ek tou qeou estin h egw ap emautou lalw </P> <P>7:18 o af eautou lalwn thn doxan thn idian zhtei o de zhtwn thn doxan tou pemyantos auton outos alhqhs estin kai adikia en autw ouk estin </P> <P>7:19 ou mwushs | edwken | dedwken | umin ton nomon kai oudeis ex umwn poiei ton nomon ti me zhteite apokteinai </P> <P>7:20 apekriqh o oclos daimonion eceis tis se zhtei apokteinai </P> <P>7:21 apekriqh ihsous kai eipen autois en ergon epoihsa kai pantes qaumazete </P> <P>7:22 dia touto mwushs dedwken umin thn peritomhn ouc oti ek tou mwusews estin all ek twn paterwn kai | [en] | en | sabbatw peritemnete anqrwpon </P> <P>7:23 ei peritomhn lambanei | [o] | | anqrwpos en sabbatw ina mh luqh o nomos mwusews emoi colate oti olon anqrwpon ugih epoihsa en sabbatw </P> <P>7:24 mh krinete kat oyin alla thn dikaian krisin krinete </P> <P>7:25 elegon oun tines ek twn ierosolumitwn ouc outos estin on zhtousin apokteinai </P> <P>7:26 kai ide parrhsia lalei kai ouden autw legousin mhpote alhqws egnwsan oi arcontes oti outos estin o cristos </P> <P>7:27 alla touton oidamen poqen estin o de cristos otan erchtai oudeis ginwskei poqen estin </P> <P>7:28 ekraxen oun en tw ierw didaskwn | [o] | o | ihsous kai legwn kame oidate kai oidate poqen eimi kai ap emautou ouk elhluqa all estin alhqinos o pemyas me on umeis ouk oidate </P> <P>7:29 egw oida auton oti par autou eimi kakeinos me apesteilen </P> <P>7:30 ezhtoun oun auton piasai kai oudeis epebalen ep auton thn ceira oti oupw elhluqei h wra autou </P> <P>7:31 ek tou oclou de polloi episteusan eis auton kai elegon o cristos otan elqh mh pleiona shmeia poihsei wn outos epoihsen </P> <P>7:32 hkousan oi farisaioi tou oclou gogguzontos peri autou tauta kai apesteilan oi arciereis kai oi farisaioi uphretas ina piaswsin auton </P> <P>7:33 eipen oun o ihsous eti cronon mikron meq umwn eimi kai upagw pros ton pemyanta me </P> <P>7:34 zhthsete me kai ouc eurhsete | me | [me] | kai opou eimi egw umeis ou dunasqe elqein </P> <P>7:35 eipon oun oi ioudaioi pros eautous pou outos mellei poreuesqai oti hmeis ouc eurhsomen auton mh eis thn diasporan twn ellhnwn mellei poreuesqai kai didaskein tous ellhnas </P> <P>7:36 tis estin o logos outos on eipen zhthsete me kai ouc eurhsete | me | [me] | kai opou eimi egw umeis ou dunasqe elqein </P> <P>7:37 en de th escath hmera th megalh ths eorths eisthkei o ihsous kai ekraxen legwn ean tis diya ercesqw pros me kai pinetw </P> <P>7:38 o pisteuwn eis eme kaqws eipen h grafh potamoi ek ths koilias autou reusousin udatos zwntos </P> <P>7:39 touto de eipen peri tou pneumatos | ou | o | emellon lambanein oi pisteusantes eis auton oupw gar hn pneuma oti ihsous | oupw | oudepw | edoxasqh </P> <P>7:40 ek tou oclou oun akousantes twn logwn toutwn elegon | [oti] | | outos estin alhqws o profhths </P> <P>7:41 alloi elegon outos estin o cristos oi de elegon mh gar ek ths galilaias o cristos ercetai </P> <P>7:42 ouc h grafh eipen oti ek tou spermatos dauid kai apo bhqleem ths kwmhs opou hn dauid ercetai o cristos </P> <P>7:43 scisma oun egeneto en tw oclw di auton </P> <P>7:44 tines de hqelon ex autwn piasai auton all oudeis | ebalen | epebalen | ep auton tas ceiras </P> <P>7:45 hlqon oun oi uphretai pros tous arciereis kai farisaious kai eipon autois ekeinoi dia ti ouk hgagete auton </P> <P>7:46 apekriqhsan oi uphretai oudepote elalhsen outws anqrwpos </P> <P>7:47 apekriqhsan oun | [autois] | autois | oi farisaioi mh kai umeis peplanhsqe </P> <P>7:48 mh tis ek twn arcontwn episteusen eis auton h ek twn farisaiwn </P> <P>7:49 alla o oclos outos o mh ginwskwn ton nomon eparatoi eisin </P> <P>7:50 legei nikodhmos pros autous o elqwn pros auton | | [to] | proteron eis wn ex autwn </P> <P>7:51 mh o nomos hmwn krinei ton anqrwpon ean mh akoush prwton par autou kai gnw ti poiei </P> <P>7:52 apekriqhsan kai eipan autw mh kai su ek ths galilaias ei eraunhson kai ide oti ek ths galilaias profhths ouk egeiretai </P> <P>7:53 [[kai eporeuqhsan ekastos eis ton oikon autou </P> <P>8:1 ihsous de eporeuqh eis to oros twn elaiwn </P> <P>8:2 orqrou de palin paregeneto eis to ieron | [kai | kai | pas o laos hrceto pros auton kai kaqisas edidasken | autous] | autous | </P> <P>8:3 agousin de oi grammateis kai oi farisaioi gunaika epi moiceia kateilhmmenhn kai sthsantes authn en mesw </P> <P>8:4 legousin autw didaskale auth h gunh kateilhptai ep autofwrw moiceuomenh </P> <P>8:5 en de tw nomw | [hmin] | hmin | mwushs eneteilato tas toiautas liqazein su oun ti legeis </P> <P>8:6 | [touto | touto | de elegon peirazontes auton ina ecwsin kathgorein | autou] | autou | o de ihsous katw kuyas tw daktulw kategrafen eis thn ghn </P> <P>8:7 ws de epemenon erwtwntes | [auton] | auton | anekuyen kai eipen | [autois] | autois | o anamarthtos umwn prwtos ep authn baletw liqon </P> <P>8:8 kai palin katakuyas egrafen eis thn ghn </P> <P>8:9 oi de akousantes exhrconto eis kaq eis arxamenoi apo twn presbuterwn kai kateleifqh monos kai h gunh en mesw ousa </P> <P>8:10 anakuyas de o ihsous eipen auth gunai pou eisin oudeis se katekrinen </P> <P>8:11 h de eipen oudeis kurie eipen de o ihsous oude egw se katakrinw poreuou | | [kai] | apo tou nun mhketi amartane]] </P> <P>8:12 palin oun autois elalhsen | [o] | o | ihsous legwn egw eimi to fws tou kosmou o akolouqwn | moi | emoi | ou mh peripathsh en th skotia all exei to fws ths zwhs </P> <P>8:13 eipon oun autw oi farisaioi su peri seautou martureis h marturia sou ouk estin alhqhs </P> <P>8:14 apekriqh ihsous kai eipen autois kan egw marturw peri emautou alhqhs estin h marturia mou oti oida poqen hlqon kai pou upagw umeis de ouk oidate poqen ercomai h pou upagw </P> <P>8:15 umeis kata thn sarka krinete egw ou krinw oudena </P> <P>8:16 kai ean krinw de egw h krisis h emh alhqinh estin oti monos ouk eimi all egw kai o pemyas me | [pathr] | pathr | </P> <P>8:17 kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo anqrwpwn h marturia alhqhs estin </P> <P>8:18 egw eimi o marturwn peri emautou kai marturei peri emou o pemyas me pathr </P> <P>8:19 elegon oun autw pou estin o pathr sou apekriqh ihsous oute eme oidate oute ton patera mou ei eme hdeite kai ton patera mou an hdeite </P> <P>8:20 tauta ta rhmata elalhsen en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw kai oudeis epiasen auton oti oupw elhluqei h wra autou </P> <P>8:21 eipen oun palin autois egw upagw kai zhthsete me kai en th amartia umwn apoqaneisqe opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein </P> <P>8:22 elegon oun oi ioudaioi mhti apoktenei eauton oti legei opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein </P> <P>8:23 kai elegen autois umeis ek twn katw este egw ek twn anw eimi umeis ek toutou tou kosmou este egw ouk eimi ek tou kosmou toutou </P> <P>8:24 eipon oun umin oti apoqaneisqe en tais amartiais umwn ean gar mh pisteushte oti egw eimi apoqaneisqe en tais amartiais umwn </P> <P>8:25 elegon oun autw su tis ei eipen autois | [o] | o | ihsous thn archn o ti kai lalw umin </P> <P>8:26 polla ecw peri umwn lalein kai krinein all o pemyas me alhqhs estin kagw a hkousa par autou tauta lalw eis ton kosmon </P> <P>8:27 ouk egnwsan oti ton patera autois elegen </P> <P>8:28 eipen oun | | [autois] | o ihsous otan uywshte ton uion tou anqrwpou tote gnwsesqe oti egw eimi kai ap emautou poiw ouden alla kaqws edidaxen me o pathr tauta lalw </P> <P>8:29 kai o pemyas me met emou estin ouk afhken me monon oti egw ta aresta autw poiw pantote </P> <P>8:30 tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton </P> <P>8:31 elegen oun o ihsous pros tous pepisteukotas autw ioudaious ean umeis meinhte en tw logw tw emw alhqws maqhtai mou este </P> <P>8:32 kai gnwsesqe thn alhqeian kai h alhqeia eleuqerwsei umas </P> <P>8:33 apekriqhsan pros auton sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote pws su legeis oti eleuqeroi genhsesqe </P> <P>8:34 apekriqh autois | [o] | o | ihsous amhn amhn legw umin oti pas o poiwn thn amartian doulos estin | [ths amartias] | ths amartias | </P> <P>8:35 o de doulos ou menei en th oikia eis ton aiwna o uios menei eis ton aiwna </P> <P>8:36 ean oun o uios umas eleuqerwsh ontws eleuqeroi esesqe </P> <P>8:37 oida oti sperma abraam este alla zhteite me apokteinai oti o logos o emos ou cwrei en umin </P> <P>8:38 a egw ewraka para tw patri lalw kai umeis oun a hkousate para tou patros poieite </P> <P>8:39 apekriqhsan kai eipan autw o pathr hmwn abraam estin legei autois | [o] | o | ihsous ei tekna tou abraam este ta erga tou abraam | poieite | epoieite | </P> <P>8:40 nun de zhteite me apokteinai anqrwpon os thn alhqeian umin lelalhka hn hkousa para tou qeou touto abraam ouk epoihsen </P> <P>8:41 umeis poieite ta erga tou patros umwn eipan | | [oun] | autw hmeis ek porneias | ouk egennhqhmen | ou gegennhmeqa | ena patera ecomen ton qeon </P> <P>8:42 eipen autois | [o] | o | ihsous ei o qeos pathr umwn hn hgapate an eme egw gar ek tou qeou exhlqon kai hkw oude gar ap emautou elhluqa all ekeinos me apesteilen </P> <P>8:43 dia ti thn lalian thn emhn ou ginwskete oti ou dunasqe akouein ton logon ton emon </P> <P>8:44 umeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epiqumias tou patros umwn qelete poiein ekeinos anqrwpoktonos hn ap archs kai en th alhqeia <FONT COLOR="#FF0000">ouk esthken*</FONT> oti ouk estin alhqeia en autw otan lalh to yeudos ek twn idiwn lalei oti yeusths estin kai o pathr autou </P> <P>8:45 egw de oti thn alhqeian legw ou pisteuete moi </P> <P>8:46 tis ex umwn elegcei me peri amartias ei alhqeian legw dia ti umeis ou pisteuete moi </P> <P>8:47 o wn ek tou qeou ta rhmata tou qeou akouei dia touto umeis ouk akouete oti ek tou qeou ouk este </P> <P>8:48 apekriqhsan oi ioudaioi kai eipan autw ou kalws legomen hmeis oti samariths ei su kai daimonion eceis </P> <P>8:49 apekriqh ihsous egw daimonion ouk ecw alla timw ton patera mou kai umeis atimazete me </P> <P>8:50 egw de ou zhtw thn doxan mou estin o zhtwn kai krinwn </P> <P>8:51 amhn amhn legw umin ean tis ton emon logon thrhsh qanaton ou mh qewrhsh eis ton aiwna </P> <P>8:52 eipon | | [oun] | autw oi ioudaioi nun egnwkamen oti daimonion eceis abraam apeqanen kai oi profhtai kai su legeis ean tis ton logon mou thrhsh ou mh geushtai qanatou eis ton aiwna </P> <P>8:53 mh su meizwn ei tou patros hmwn abraam ostis apeqanen kai oi profhtai apeqanon tina seauton poieis </P> <P>8:54 apekriqh ihsous ean egw doxasw emauton h doxa mou ouden estin estin o pathr mou o doxazwn me on umeis legete oti qeos | umwn | hmwn | estin </P> <P>8:55 kai ouk egnwkate auton egw de oida auton kan eipw oti ouk oida auton esomai omoios umin yeusths alla oida auton kai ton logon autou thrw </P> <P>8:56 abraam o pathr umwn hgalliasato ina idh thn hmeran thn emhn kai eiden kai ecarh </P> <P>8:57 eipon oun oi ioudaioi pros auton penthkonta eth oupw eceis kai abraam ewrakas </P> <P>8:58 eipen autois ihsous amhn amhn legw umin prin abraam genesqai egw eimi </P> <P>8:59 hran oun liqous ina balwsin ep auton ihsous de ekrubh kai exhlqen ek tou ierou </P> <P>9:1 kai paragwn eiden anqrwpon tuflon ek geneths </P> <P>9:2 kai hrwthsan auton oi maqhtai autou legontes rabbi tis hmarten outos h oi goneis autou ina tuflos gennhqh </P> <P>9:3 apekriqh ihsous oute outos hmarten oute oi goneis autou all ina fanerwqh ta erga tou qeou en autw </P> <P>9:4 <FONT COLOR="#FF0000">hmas dei ergazesqai ta erga tou pemyantos me*</FONT> ews hmera estin ercetai nux ote oudeis dunatai ergazesqai </P> <P>9:5 otan en tw kosmw w fws eimi tou kosmou </P> <P>9:6 tauta eipwn eptusen camai kai epoihsen phlon ek tou ptusmatos kai | epeqhken | epecrisen | autou ton phlon epi tous ofqalmous </P> <P>9:7 kai eipen autw upage niyai eis thn kolumbhqran tou silwam o ermhneuetai apestalmenos aphlqen oun kai eniyato kai hlqen blepwn </P> <P>9:8 oi oun geitones kai oi qewrountes auton to proteron oti prosaiths hn elegon ouc outos estin o kaqhmenos kai prosaitwn </P> <P>9:9 alloi elegon oti outos estin alloi elegon ouci alla omoios autw estin ekeinos elegen oti egw eimi </P> <P>9:10 elegon oun autw pws [oun] hnewcqhsan sou oi ofqalmoi </P> <P>9:11 apekriqh ekeinos o anqrwpos o legomenos ihsous phlon epoihsen kai epecrisen mou tous ofqalmous kai eipen moi oti upage eis ton silwam kai niyai apelqwn oun kai niyamenos anebleya </P> <P>9:12 kai eipan autw pou estin ekeinos legei ouk oida </P> <P>9:13 agousin auton pros tous farisaious ton pote tuflon </P> <P>9:14 hn de sabbaton en h hmera ton phlon epoihsen o ihsous kai anewxen autou tous ofqalmous </P> <P>9:15 palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pws anebleyen o de eipen autois phlon epeqhken mou epi tous ofqalmous kai eniyamhn kai blepw </P> <P>9:16 elegon oun ek twn farisaiwn tines ouk estin outos para qeou o anqrwpos oti to sabbaton ou threi alloi [de] elegon pws dunatai anqrwpos amartwlos toiauta shmeia poiein kai scisma hn en autois </P> <P>9:17 legousin oun tw tuflw palin ti su legeis peri autou oti hnewxen sou tous ofqalmous o de eipen oti profhths estin </P> <P>9:18 ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti hn tuflos kai anebleyen ews otou efwnhsan tous goneis autou tou anableyantos </P> <P>9:19 kai hrwthsan autous legontes outos estin o uios umwn on umeis legete oti tuflos egennhqh pws oun blepei arti </P> <P>9:20 apekriqhsan oun oi goneis autou kai eipan oidamen oti outos estin o uios hmwn kai oti tuflos egennhqh </P> <P>9:21 pws de nun blepei ouk oidamen h tis hnoixen autou tous ofqalmous hmeis ouk oidamen auton erwthsate hlikian ecei autos peri eautou lalhsei </P> <P>9:22 tauta eipan oi goneis autou oti efobounto tous ioudaious hdh gar suneteqeinto oi ioudaioi ina ean tis auton omologhsh criston aposunagwgos genhtai </P> <P>9:23 dia touto oi goneis autou eipan oti hlikian ecei auton eperwthsate </P> <P>9:24 efwnhsan oun ton anqrwpon ek deuterou os hn tuflos kai eipan autw dos doxan tw qew hmeis oidamen oti outos o anqrwpos amartwlos estin </P> <P>9:25 apekriqh oun ekeinos ei amartwlos estin ouk oida en oida oti tuflos wn arti blepw </P> <P>9:26 eipon oun autw ti epoihsen soi pws hnoixen sou tous ofqalmous </P> <P>9:27 apekriqh autois eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin qelete akouein mh kai umeis qelete autou maqhtai genesqai </P> <P>9:28 kai eloidorhsan auton kai eipon su maqhths ei ekeinou hmeis de tou mwusews esmen maqhtai </P> <P>9:29 hmeis oidamen oti mwusei lelalhken o qeos touton de ouk oidamen poqen estin </P> <P>9:30 apekriqh o anqrwpos kai eipen autois en toutw gar to qaumaston estin oti umeis ouk oidate poqen estin kai hnoixen mou tous ofqalmous </P> <P>9:31 oidamen oti | o qeos amartwlwn | amartwlwn o qeos | ouk akouei all ean tis qeosebhs h kai to qelhma autou poih toutou akouei </P> <P>9:32 ek tou aiwnos ouk hkousqh oti hnewxen tis ofqalmous tuflou gegennhmenou </P> <P>9:33 ei mh hn outos para qeou ouk hdunato poiein ouden </P> <P>9:34 apekriqhsan kai eipan autw en amartiais su egennhqhs olos kai su didaskeis hmas kai exebalon auton exw </P> <P>9:35 hkousen ihsous oti exebalon auton exw kai eurwn auton eipen su pisteueis eis ton uion tou anqrwpou </P> <P>9:36 apekriqh ekeinos | [kai eipen] | kai eipen | kai tis estin kurie ina pisteusw eis auton </P> <P>9:37 eipen autw o ihsous kai ewrakas auton kai o lalwn meta sou ekeinos estin </P> <P>9:38 o de efh pisteuw kurie kai prosekunhsen autw </P> <P>9:39 kai eipen o ihsous eis krima egw eis ton kosmon touton hlqon ina oi mh blepontes blepwsin kai oi blepontes tufloi genwntai </P> <P>9:40 hkousan ek twn farisaiwn tauta oi met autou ontes kai eipon autw mh kai hmeis tufloi esmen </P> <P>9:41 eipen autois | [o] | o | ihsous ei tufloi hte ouk an eicete amartian nun de legete oti blepomen h amartia umwn menei </P> <P>10:1 amhn amhn legw umin o mh eisercomenos dia ths quras eis thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinos klepths estin kai lhsths </P> <P>10:2 o de eisercomenos dia ths quras poimhn estin twn probatwn </P> <P>10:3 toutw o qurwros anoigei kai ta probata ths fwnhs autou akouei kai ta idia probata fwnei kat onoma kai exagei auta </P> <P>10:4 otan ta idia panta ekbalh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasin thn fwnhn autou </P> <P>10:5 allotriw de ou mh akolouqhsousin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn thn fwnhn </P> <P>10:6 tauthn thn paroimian eipen autois o ihsous ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autois </P> <P>10:7 eipen oun palin | [o] | o | ihsous amhn amhn legw umin | | oti | egw eimi h qura twn probatwn </P> <P>10:8 pantes osoi hlqon <FONT COLOR="#FF0000">| pro emou | [pro emou*] |</FONT> kleptai eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata </P> <P>10:9 egw eimi h qura di emou ean tis eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei </P> <P>10:10 o klepths ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsin kai perisson ecwsin </P> <P>10:11 egw eimi o poimhn o kalos o poimhn o kalos thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn </P> <P>10:12 o misqwtos kai ouk wn poimhn ou ouk estin ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsin ta probata kai feugei kai o lukos arpazei auta kai skorpizei </P> <P>10:13 oti misqwtos estin kai ou melei autw peri twn probatwn </P> <P>10:14 egw eimi o poimhn o kalos kai ginwskw ta ema kai ginwskousin me ta ema </P> <P>10:15 kaqws ginwskei me o pathr kagw ginwskw ton patera kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn </P> <P>10:16 kai alla probata ecw a ouk estin ek ths aulhs tauths kakeina dei me agagein kai ths fwnhs mou akousousin kai <FONT COLOR="#FF0000">genhsontai*</FONT> mia poimnh eis poimhn </P> <P>10:17 dia touto me o pathr agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn </P> <P>10:18 oudeis | hren | airei | authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou patros mou </P> <P>10:19 scisma palin egeneto en tois ioudaiois dia tous logous toutous </P> <P>10:20 elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete </P> <P>10:21 alloi elegon tauta ta rhmata ouk estin daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmous anoixai </P> <P>10:22 egeneto tote ta egkainia en tois ierosolumois ceimwn hn </P> <P>10:23 kai periepatei | [o] | o | ihsous en tw ierw en th stoa tou solomwnos </P> <P>10:24 ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ews pote thn yuchn hmwn aireis ei su ei o cristos | eipon | eipe | hmin parrhsia </P> <P>10:25 apekriqh autois | [o] | o | ihsous eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patros mou tauta marturei peri emou </P> <P>10:26 alla umeis ou pisteuete oti ouk este ek twn probatwn twn emwn </P> <P>10:27 ta probata ta ema ths fwnhs mou akouousin kagw ginwskw auta kai akolouqousin moi </P> <P>10:28 kagw didwmi autois zwhn aiwnion kai ou mh apolwntai eis ton aiwna kai ouc arpasei tis auta ek ths ceiros mou </P> <P>10:29 o pathr mou <FONT COLOR="#FF0000">o dedwken moi pantwn meizon estin*</FONT> kai oudeis dunatai arpazein ek ths ceiros tou patros </P> <P>10:30 egw kai o pathr en esmen </P> <P>10:31 ebastasan palin liqous oi ioudaioi ina liqaswsin auton </P> <P>10:32 apekriqh autois o ihsous polla erga | edeixa umin kala | kala edeixa umin | ek tou patros dia poion autwn ergon eme liqazete </P> <P>10:33 apekriqhsan autw oi ioudaioi peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmias kai oti su anqrwpos wn poieis seauton qeon </P> <P>10:34 apekriqh autois [o] ihsous ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn oti egw eipa qeoi este </P> <P>10:35 ei ekeinous eipen qeous pros ous o logos tou qeou egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh </P> <P>10:36 on o pathr hgiasen kai apesteilen eis ton kosmon umeis legete oti blasfhmeis oti eipon uios tou qeou eimi </P> <P>10:37 ei ou poiw ta erga tou patros mou mh pisteuete moi </P> <P>10:38 ei de poiw kan emoi mh pisteuhte tois ergois pisteuete ina gnwte kai ginwskhte oti en emoi o pathr kagw en tw patri </P> <P>10:39 ezhtoun <FONT COLOR="#FF0000">[oun*]</FONT> auton palin piasai kai exhlqen ek ths ceiros autwn </P> <P>10:40 kai aphlqen palin peran tou iordanou eis ton topon opou hn iwannhs to prwton baptizwn kai | emenen | emeinen | ekei </P> <P>10:41 kai polloi hlqon pros auton kai elegon oti iwannhs men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhs peri toutou alhqh hn </P> <P>10:42 kai polloi episteusan eis auton ekei </P> <P>11:1 hn de tis asqenwn lazaros apo bhqanias ek ths kwmhs marias kai marqas ths adelfhs auths </P> <P>11:2 hn de mariam h aleiyasa ton kurion murw kai ekmaxasa tous podas autou tais qrixin auths hs o adelfos lazaros hsqenei </P> <P>11:3 apesteilan oun ai adelfai pros auton legousai kurie ide on fileis asqenei </P> <P>11:4 akousas de o ihsous eipen auth h asqeneia ouk estin pros qanaton all uper ths doxhs tou qeou ina doxasqh o uios tou qeou di auths </P> <P>11:5 hgapa de o ihsous thn marqan kai thn adelfhn auths kai ton lazaron </P> <P>11:6 ws oun hkousen oti asqenei tote men emeinen en w hn topw duo hmeras </P> <P>11:7 epeita meta touto legei tois maqhtais agwmen eis thn ioudaian palin </P> <P>11:8 legousin autw oi maqhtai rabbi nun ezhtoun se liqasai oi ioudaioi kai palin upageis ekei </P> <P>11:9 apekriqh ihsous ouci dwdeka wrai eisin ths hmeras ean tis peripath en th hmera ou proskoptei oti to fws tou kosmou toutou blepei </P> <P>11:10 ean de tis peripath en th nukti proskoptei oti to fws ouk estin en autw </P> <P>11:11 tauta eipen kai meta touto legei autois lazaros o filos hmwn kekoimhtai alla poreuomai ina exupnisw auton </P> <P>11:12 eipan oun oi maqhtai autw kurie ei kekoimhtai swqhsetai </P> <P>11:13 eirhkei de o ihsous peri tou qanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri ths koimhsews tou upnou legei </P> <P>11:14 tote oun eipen autois o ihsous parrhsia lazaros apeqanen </P> <P>11:15 kai cairw di umas ina pisteushte oti ouk hmhn ekei alla agwmen pros auton </P> <P>11:16 eipen oun qwmas o legomenos didumos tois summaqhtais agwmen kai hmeis ina apoqanwmen met autou </P> <P>11:17 elqwn oun o ihsous euren auton tessaras hdh hmeras econta en tw mnhmeiw </P> <P>11:18 hn de | | h | bhqania eggus twn ierosolumwn ws apo stadiwn dekapente </P> <P>11:19 polloi de ek twn ioudaiwn elhluqeisan pros thn marqan kai mariam ina paramuqhswntai autas peri tou adelfou </P> <P>11:20 h oun marqa ws hkousen oti ihsous ercetai uphnthsen autw mariam de en tw oikw ekaqezeto </P> <P>11:21 eipen oun h marqa pros | | ton | ihsoun kurie ei hs wde ouk an apeqanen o adelfos mou </P> <P>11:22 | | [alla] | kai nun oida oti osa an aithsh ton qeon dwsei soi o qeos </P> <P>11:23 legei auth o ihsous anasthsetai o adelfos sou </P> <P>11:24 legei autw h marqa oida oti anasthsetai en th anastasei en th escath hmera </P> <P>11:25 eipen auth o ihsous egw eimi h anastasis kai h zwh o pisteuwn eis eme kan apoqanh zhsetai </P> <P>11:26 kai pas o zwn kai pisteuwn eis eme ou mh apoqanh eis ton aiwna pisteueis touto </P> <P>11:27 legei autw nai kurie egw pepisteuka oti su ei o cristos o uios tou qeou o eis ton kosmon ercomenos </P> <P>11:28 kai touto eipousa aphlqen kai efwnhsen mariam thn adelfhn auths laqra eipousa o didaskalos parestin kai fwnei se </P> <P>11:29 ekeinh de ws hkousen hgerqh tacu kai hrceto pros auton </P> <P>11:30 oupw de elhluqei o ihsous eis thn kwmhn all hn eti en tw topw opou uphnthsen autw h marqa </P> <P>11:31 oi oun ioudaioi oi ontes met auths en th oikia kai paramuqoumenoi authn idontes thn mariam oti tacews anesth kai exhlqen hkolouqhsan auth doxantes oti upagei eis to mnhmeion ina klaush ekei </P> <P>11:32 h oun mariam ws hlqen opou hn ihsous idousa auton epesen autou pros tous podas legousa autw kurie ei hs wde ouk an mou apeqanen o adelfos </P> <P>11:33 ihsous oun ws eiden authn klaiousan kai tous sunelqontas auth ioudaious klaiontas enebrimhsato tw pneumati kai etaraxen eauton </P> <P>11:34 kai eipen pou teqeikate auton legousin autw kurie ercou kai ide </P> <P>11:35 edakrusen o ihsous </P> <P>11:36 elegon oun oi ioudaioi ide pws efilei auton </P> <P>11:37 tines de ex autwn eipan ouk edunato outos o anoixas tous ofqalmous tou tuflou poihsai ina kai outos mh apoqanh </P> <P>11:38 ihsous oun palin embrimwmenos en eautw ercetai eis to mnhmeion hn de sphlaion kai liqos epekeito ep autw </P> <P>11:39 legei o ihsous arate ton liqon legei autw h adelfh tou teteleuthkotos marqa kurie hdh ozei tetartaios gar estin </P> <P>11:40 legei auth o ihsous ouk eipon soi oti ean pisteushs oyh thn doxan tou qeou </P> <P>11:41 hran oun ton liqon o de ihsous hren tous ofqalmous anw kai eipen pater eucaristw soi oti hkousas mou </P> <P>11:42 egw de hdein oti pantote mou akoueis alla dia ton oclon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilas </P> <P>11:43 kai tauta eipwn fwnh megalh ekraugasen lazare deuro exw </P> <P>11:44 exhlqen o teqnhkws dedemenos tous podas kai tas ceiras keiriais kai h oyis autou soudariw periededeto legei | [o] ihsous autois | autois o ihsous | lusate auton kai afete auton upagein </P> <P>11:45 polloi oun ek twn ioudaiwn oi elqontes pros thn mariam kai qeasamenoi | o | a | epoihsen episteusan eis auton </P> <P>11:46 tines de ex autwn aphlqon pros tous farisaious kai eipan autois a epoihsen ihsous </P> <P>11:47 sunhgagon oun oi arciereis kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o anqrwpos polla poiei shmeia </P> <P>11:48 ean afwmen auton outws pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon kai to eqnos </P> <P>11:49 eis de tis ex autwn kaiafas arciereus wn tou eniautou ekeinou eipen autois umeis ouk oidate ouden </P> <P>11:50 oude logizesqe oti sumferei umin ina eis anqrwpos apoqanh uper tou laou kai mh olon to eqnos apolhtai </P> <P>11:51 touto de af eautou ouk eipen alla arciereus wn tou eniautou ekeinou eprofhteusen oti emellen ihsous apoqnhskein uper tou eqnous </P> <P>11:52 kai ouc uper tou eqnous monon all ina kai ta tekna tou qeou ta dieskorpismena sunagagh eis en </P> <P>11:53 ap ekeinhs oun ths hmeras ebouleusanto ina apokteinwsin auton </P> <P>11:54 o oun ihsous ouketi parrhsia periepatei en tois ioudaiois alla aphlqen ekeiqen eis thn cwran eggus ths erhmou eis efraim legomenhn polin kakei emeinen meta twn maqhtwn </P> <P>11:55 hn de eggus to pasca twn ioudaiwn kai anebhsan polloi eis ierosoluma ek ths cwras pro tou pasca ina agniswsin eautous </P> <P>11:56 ezhtoun oun ton ihsoun kai elegon met allhlwn en tw ierw esthkotes ti dokei umin oti ou mh elqh eis thn eorthn </P> <P>11:57 dedwkeisan de oi arciereis kai oi farisaioi entolas ina ean tis gnw pou estin mhnush opws piaswsin auton </P> <P>12:1 o oun ihsous pro ex hmerwn tou pasca hlqen eis bhqanian opou hn lazaros on hgeiren ek nekrwn ihsous </P> <P>12:2 epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaros eis hn ek twn anakeimenwn sun autw </P> <P>12:3 h oun mariam labousa litran murou nardou pistikhs polutimou hleiyen tous podas | [tou] | tou | ihsou kai exemaxen tais qrixin auths tous podas autou h de oikia eplhrwqh ek ths osmhs tou murou </P> <P>12:4 legei | [de] | de | ioudas o iskariwths eis | | [ek] | twn maqhtwn autou o mellwn auton paradidonai </P> <P>12:5 dia ti touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcois </P> <P>12:6 eipen de touto ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw all oti klepths hn kai to glwssokomon ecwn ta ballomena ebastazen </P> <P>12:7 eipen oun o ihsous afes authn ina eis thn hmeran tou entafiasmou mou thrhsh auto </P> <P>12:8 tous ptwcous gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete </P> <P>12:9 <FONT COLOR="#FF0000">egnw oun | o | [o] | oclos polus ek twn ioudaiwn*</FONT> oti ekei estin kai hlqon ou dia ton ihsoun monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn </P> <P>12:10 ebouleusanto de oi arciereis ina kai ton lazaron apokteinwsin </P> <P>12:11 oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eis ton ihsoun </P> <P>12:12 th epaurion o oclos polus o elqwn eis thn eorthn akousantes oti ercetai | | o | ihsous eis ierosoluma </P> <P>12:13 elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eis upanthsin autw kai ekraugazon wsanna euloghmenos o ercomenos en onomati kuriou | kai | [kai] | o basileus tou israhl </P> <P>12:14 eurwn de o ihsous onarion ekaqisen ep auto kaqws estin gegrammenon </P> <P>12:15 mh fobou qugathr siwn idou o basileus sou ercetai kaqhmenos epi pwlon onou </P> <P>12:16 tauta ouk egnwsan autou oi maqhtai to prwton all ote edoxasqh ihsous tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw </P> <P>12:17 emarturei oun o oclos o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn </P> <P>12:18 dia touto | kai | [kai] | uphnthsen autw o oclos oti hkousan touto auton pepoihkenai to shmeion </P> <P>12:19 oi oun farisaioi eipan pros eautous qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmos opisw autou aphlqen </P> <P>12:20 hsan de ellhnes tines ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth </P> <P>12:21 outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida ths galilaias kai hrwtwn auton legontes kurie qelomen ton ihsoun idein </P> <P>12:22 ercetai o filippos kai legei tw andrea ercetai andreas kai filippos kai legousin tw ihsou </P> <P>12:23 o de ihsous apokrinetai autois legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uios tou anqrwpou </P> <P>12:24 amhn amhn legw umin ean mh o kokkos tou sitou peswn eis thn ghn apoqanh autos monos menei ean de apoqanh polun karpon ferei </P> <P>12:25 o filwn thn yuchn autou apolluei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw eis zwhn aiwnion fulaxei authn </P> <P>12:26 ean emoi tis diakonh emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonos o emos estai ean tis emoi diakonh timhsei auton o pathr </P> <P>12:27 nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw pater swson me ek ths wras tauths alla dia touto hlqon eis thn wran tauthn </P> <P>12:28 pater doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasw </P> <P>12:29 o | [oun] | oun | oclos o estws kai akousas elegen bronthn gegonenai alloi elegon aggelos autw lelalhken </P> <P>12:30 apekriqh | kai eipen ihsous | ihsous kai eipen | ou di eme h fwnh auth gegonen alla di umas </P> <P>12:31 nun krisis estin tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw </P> <P>12:32 kagw ean uywqw ek ths ghs pantas elkusw pros emauton </P> <P>12:33 touto de elegen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein </P> <P>12:34 apekriqh oun autw o oclos hmeis hkousamen ek tou nomou oti o cristos menei eis ton aiwna kai pws legeis su oti dei uywqhnai ton uion tou anqrwpou tis estin outos o uios tou anqrwpou </P> <P>12:35 eipen oun autois o ihsous eti mikron cronon to fws en umin estin peripateite ws to fws ecete ina mh skotia umas katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oiden pou upagei </P> <P>12:36 ws to fws ecete pisteuete eis to fws ina uioi fwtos genhsqe tauta elalhsen ihsous kai apelqwn ekrubh ap autwn </P> <P>12:37 tosauta de autou shmeia pepoihkotos emprosqen autwn ouk episteuon eis auton </P> <P>12:38 ina o logos hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipen kurie tis episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufqh </P> <P>12:39 dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaias </P> <P>12:40 tetuflwken autwn tous ofqalmous kai <FONT COLOR="#FF0000">epwrwsen*</FONT> autwn thn kardian ina mh idwsin tois ofqalmois kai nohswsin th kardia kai strafwsin kai iasomai autous </P> <P>12:41 tauta eipen hsaias oti eiden thn doxan autou kai elalhsen peri autou </P> <P>12:42 omws mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eis auton alla dia tous farisaious ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai </P> <P>12:43 hgaphsan gar thn doxan twn anqrwpwn mallon hper thn doxan tou qeou </P> <P>12:44 ihsous de ekraxen kai eipen o pisteuwn eis eme ou pisteuei eis eme alla eis ton pemyanta me </P> <P>12:45 kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me </P> <P>12:46 egw fws eis ton kosmon elhluqa ina pas o pisteuwn eis eme en th skotia mh meinh </P> <P>12:47 kai ean tis mou akoush twn rhmatwn kai mh fulaxh egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon </P> <P>12:48 o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logos on elalhsa ekeinos krinei auton en th escath hmera </P> <P>12:49 oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemyas me pathr autos moi entolhn dedwken ti eipw kai ti lalhsw </P> <P>12:50 kai oida oti h entolh autou zwh aiwnios estin a oun egw lalw kaqws eirhken moi o pathr outws lalw </P> <P>13:1 pro de ths eorths tou pasca eidws o ihsous oti hlqen autou h wra ina metabh ek tou kosmou toutou pros ton patera agaphsas tous idious tous en tw kosmw eis telos hgaphsen autous </P> <P>13:2 kai deipnou ginomenou tou diabolou hdh beblhkotos eis thn kardian ina paradoi auton <FONT COLOR="#FF0000">ioudas simwnos | iskariwths | iskariwtou* | </FONT></P> <P>13:3 eidws oti panta edwken autw o pathr eis tas ceiras kai oti apo qeou exhlqen kai pros ton qeon upagei </P> <P>13:4 egeiretai ek tou deipnou kai tiqhsin ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton </P> <P>13:5 eita ballei udwr eis ton nipthra kai hrxato niptein tous podas twn maqhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmenos </P> <P>13:6 ercetai oun pros simwna petron legei autw kurie su mou nipteis tous podas </P> <P>13:7 apekriqh ihsous kai eipen autw o egw poiw su ouk oidas arti gnwsh de meta tauta </P> <P>13:8 legei autw petros ou mh niyhs mou tous podas eis ton aiwna apekriqh ihsous autw ean mh niyw se ouk eceis meros met emou </P> <P>13:9 legei autw simwn petros kurie mh tous podas mou monon alla kai tas ceiras kai thn kefalhn </P> <P>13:10 legei autw | | o | ihsous o leloumenos ouk ecei creian | [ei mh tous podas] | ei mh tous podas | niyasqai all estin kaqaros olos kai umeis kaqaroi este all ouci pantes </P> <P>13:11 hdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen oti ouci pantes kaqaroi este </P> <P>13:12 ote oun eniyen tous podas autwn | kai | [kai] | elaben ta imatia autou kai anepesen palin eipen autois ginwskete ti pepoihka umin </P> <P>13:13 umeis fwneite me o didaskalos kai o kurios kai kalws legete eimi gar </P> <P>13:14 ei oun egw eniya umwn tous podas o kurios kai o didaskalos kai umeis ofeilete allhlwn niptein tous podas </P> <P>13:15 upodeigma gar edwka umin ina kaqws egw epoihsa umin kai umeis poihte </P> <P>13:16 amhn amhn legw umin ouk estin doulos meizwn tou kuriou autou oude apostolos meizwn tou pemyantos auton </P> <P>13:17 ei tauta oidate makarioi este ean poihte auta </P> <P>13:18 ou peri pantwn umwn legw egw oida tinas exelexamhn all ina h grafh plhrwqh o trwgwn <FONT COLOR="#FF0000">mou*</FONT> ton arton ephren ep eme thn pternan autou </P> <P>13:19 ap arti legw umin pro tou genesqai ina | pisteuhte | pisteushte | otan genhtai oti egw eimi </P> <P>13:20 amhn amhn legw umin o lambanwn an tina pemyw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemyanta me </P> <P>13:21 tauta eipwn | | [o] | ihsous etaracqh tw pneumati kai emarturhsen kai eipen amhn amhn legw umin oti eis ex umwn paradwsei me </P> <P>13:22 eblepon eis allhlous oi maqhtai aporoumenoi peri tinos legei </P> <P>13:23 hn anakeimenos eis ek twn maqhtwn autou en tw kolpw tou ihsou on hgapa | [o] | o | ihsous </P> <P>13:24 neuei oun toutw simwn petros | kai legei autw eipe tis estin | puqesqai tis an eih | peri ou legei </P> <P>13:25 anapeswn | | oun | ekeinos outws epi to sthqos tou ihsou legei autw kurie tis estin </P> <P>13:26 apokrinetai | oun | | [o] ihsous ekeinos estin w egw <FONT COLOR="#FF0000">bayw to ywmion kai dwsw autw bayas oun | [to] ywmion lambanei kai | to ywmion [lambanei kai] | didwsin*</FONT> iouda simwnos iskariwtou </P> <P>13:27 kai meta to ywmion tote eishlqen eis ekeinon o satanas legei oun autw | | o | ihsous o poieis poihson tacion </P> <P>13:28 touto [de] oudeis egnw twn anakeimenwn pros ti eipen autw </P> <P>13:29 tines gar edokoun epei to glwssokomon eicen ioudas oti legei autw | | [o] | ihsous agorason wn creian ecomen eis thn eorthn h tois ptwcois ina ti dw </P> <P>13:30 labwn oun to ywmion ekeinos exhlqen euqus hn de nux </P> <P>13:31 ote oun exhlqen legei ihsous nun edoxasqh o uios tou anqrwpou kai o qeos edoxasqh en autw </P> <P>13:32 <FONT COLOR="#FF0000">| | [ei o qeos edoxasqh en autw*] |</FONT> kai o qeos doxasei auton en autw kai euqus doxasei auton </P> <P>13:33 teknia eti mikron meq umwn eimi zhthsete me kai kaqws eipon tois ioudaiois oti opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein kai umin legw arti </P> <P>13:34 entolhn kainhn didwmi umin ina agapate allhlous kaqws hgaphsa umas ina kai umeis agapate allhlous </P> <P>13:35 en toutw gnwsontai pantes oti emoi maqhtai este ean agaphn echte en allhlois </P> <P>13:36 legei autw simwn petros kurie pou upageis apekriqh | | [autw] | ihsous opou upagw ou dunasai moi nun akolouqhsai akolouqhseis de usteron </P> <P>13:37 legei autw | [o] | o | petros kurie dia ti ou dunamai soi | akolouqein | akolouqhsai | arti thn yuchn mou uper sou qhsw </P> <P>13:38 apokrinetai ihsous thn yuchn sou uper emou qhseis amhn amhn legw soi ou mh alektwr fwnhsh ews ou arnhsh me tris </P> <P>14:1 mh tarassesqw umwn h kardia pisteuete eis ton qeon kai eis eme pisteuete </P> <P>14:2 en th oikia tou patros mou monai pollai eisin ei de mh eipon an umin oti poreuomai etoimasai topon umin </P> <P>14:3 kai ean poreuqw kai etoimasw topon umin palin ercomai kai paralhmyomai umas pros emauton ina opou eimi egw kai umeis hte </P> <P>14:4 kai opou | egw | [egw] | upagw oidate thn odon </P> <P>14:5 legei autw qwmas kurie ouk oidamen pou upageis pws | oidamen thn odon | dunameqa thn odon eidenai | </P> <P>14:6 legei autw | | [o] | ihsous egw eimi h odos kai h alhqeia kai h zwh oudeis ercetai pros ton patera ei mh di emou </P> <P>14:7 ei <FONT COLOR="#FF0000">| egnwkeite | egnwkate | me*</FONT> kai ton patera mou <FONT COLOR="#FF0000">| an hdeite | gnwsesqe kai* |</FONT> ap arti ginwskete auton kai ewrakate | | auton | </P> <P>14:8 legei autw filippos kurie deixon hmin ton patera kai arkei hmin </P> <P>14:9 legei autw | [o] | o | ihsous | tosouton cronon | tosoutw cronw | meq umwn eimi kai ouk egnwkas me filippe o ewrakws eme ewraken ton patera pws su legeis deixon hmin ton patera </P> <P>14:10 ou pisteueis oti egw en tw patri kai o pathr en emoi estin ta rhmata a egw legw umin ap emautou ou lalw o de pathr en emoi menwn poiei ta erga autou </P> <P>14:11 pisteuete moi oti egw en tw patri kai o pathr en emoi ei de mh dia ta erga auta pisteuete </P> <P>14:12 amhn amhn legw umin o pisteuwn eis eme ta erga a egw poiw kakeinos poihsei kai meizona toutwn poihsei oti egw pros ton patera poreuomai </P> <P>14:13 kai o ti an aithshte en tw onomati mou touto poihsw ina doxasqh o pathr en tw uiw </P> <P>14:14 ean ti aithshte | [me] | me | en tw onomati mou | touto | egw | poihsw </P> <P>14:15 ean agapate me tas entolas tas emas <FONT COLOR="#FF0000">thrhsete*</FONT> </P> <P>14:16 kagw erwthsw ton patera kai allon paraklhton dwsei umin ina | h meq umwn eis ton aiwna | meq umwn eis ton aiwna h | </P> <P>14:17 to pneuma ths alhqeias o o kosmos ou dunatai labein oti ou qewrei auto oude ginwskei umeis ginwskete auto oti par umin <FONT COLOR="#FF0000">menei kai en umin | estin | estai* |</FONT> </P> <P>14:18 ouk afhsw umas orfanous ercomai pros umas </P> <P>14:19 eti mikron kai o kosmos me ouketi qewrei umeis de qewreite me oti egw zw kai umeis zhsete </P> <P>14:20 en ekeinh th hmera | umeis gnwsesqe | gnwsesqe umeis | oti egw en tw patri mou kai umeis en emoi kagw en umin </P> <P>14:21 o ecwn tas entolas mou kai thrwn autas ekeinos estin o agapwn me o de agapwn me agaphqhsetai upo tou patros mou kagw agaphsw auton kai emfanisw autw emauton </P> <P>14:22 legei autw ioudas ouc o iskariwths kurie | | [kai] | ti gegonen oti hmin melleis emfanizein seauton kai ouci tw kosmw </P> <P>14:23 apekriqh ihsous kai eipen autw ean tis agapa me ton logon mou thrhsei kai o pathr mou agaphsei auton kai pros auton eleusomeqa kai monhn par autw poihsomeqa </P> <P>14:24 o mh agapwn me tous logous mou ou threi kai o logos on akouete ouk estin emos alla tou pemyantos me patros </P> <P>14:25 tauta lelalhka umin par umin menwn </P> <P>14:26 o de paraklhtos to pneuma to agion o pemyei o pathr en tw onomati mou ekeinos umas didaxei panta kai upomnhsei umas panta a eipon umin | egw | [egw] | </P> <P>14:27 eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn didwmi umin ou kaqws o kosmos didwsin egw didwmi umin mh tarassesqw umwn h kardia mhde deiliatw </P> <P>14:28 hkousate oti egw eipon umin upagw kai ercomai pros umas ei hgapate me ecarhte an oti poreuomai pros ton patera oti o pathr meizwn mou estin </P> <P>14:29 kai nun eirhka umin prin genesqai ina otan genhtai pisteushte </P> <P>14:30 ouketi polla lalhsw meq umwn ercetai gar o tou kosmou arcwn kai en emoi ouk ecei ouden </P> <P>14:31 all ina gnw o kosmos oti agapw ton patera kai kaqws | entolhn edwken | eneteilato | moi o pathr outws poiw egeiresqe agwmen enteuqen </P> <P>15:1 egw eimi h ampelos h alhqinh kai o pathr mou o gewrgos estin </P> <P>15:2 pan klhma en emoi mh feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kaqairei auto ina karpon pleiona ferh </P> <P>15:3 hdh umeis kaqaroi este dia ton logon on lelalhka umin </P> <P>15:4 meinate en emoi kagw en umin kaqws to klhma ou dunatai karpon ferein af eautou ean mh menh en th ampelw outws oude umeis ean mh en emoi menhte </P> <P>15:5 egw eimi h ampelos umeis ta klhmata o menwn en emoi kagw en autw outos ferei karpon polun oti cwris emou ou dunasqe poiein ouden </P> <P>15:6 ean mh tis menh en emoi eblhqh exw ws to klhma kai exhranqh kai sunagousin auta kai eis to pur ballousin kai kaietai </P> <P>15:7 ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou en umin meinh o ean qelhte aithsasqe kai genhsetai umin </P> <P>15:8 en toutw edoxasqh o pathr mou ina karpon polun ferhte kai <FONT COLOR="#FF0000">genhsqe*</FONT> emoi maqhtai </P> <P>15:9 kaqws hgaphsen me o pathr kagw umas hgaphsa meinate en th agaph th emh </P> <P>15:10 ean tas entolas mou thrhshte meneite en th agaph mou kaqws egw | tou patros tas entolas | tas entolas tou patros mou | tethrhka kai menw autou en th agaph </P> <P>15:11 tauta lelalhka umin ina h cara h emh en umin h kai h cara umwn plhrwqh </P> <P>15:12 auth estin h entolh h emh ina agapate allhlous kaqws hgaphsa umas </P> <P>15:13 meizona tauths agaphn oudeis ecei ina tis thn yuchn autou qh uper twn filwn autou </P> <P>15:14 umeis filoi mou este ean poihte | o | a | egw entellomai umin </P> <P>15:15 ouketi legw umas doulous oti o doulos ouk oiden ti poiei autou o kurios umas de eirhka filous oti panta a hkousa para tou patros mou egnwrisa umin </P> <P>15:16 ouc umeis me exelexasqe all egw exelexamhn umas kai eqhka umas ina umeis upaghte kai karpon ferhte kai o karpos umwn menh ina o ti an aithshte ton patera en tw onomati mou dw umin </P> <P>15:17 tauta entellomai umin ina agapate allhlous </P> <P>15:18 ei o kosmos umas misei ginwskete oti eme prwton umwn memishken </P> <P>15:19 ei ek tou kosmou hte o kosmos an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw exelexamhn umas ek tou kosmou dia touto misei umas o kosmos </P> <P>15:20 mnhmoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk estin doulos meizwn tou kuriou autou ei eme ediwxan kai umas diwxousin ei ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron thrhsousin </P> <P>15:21 alla tauta panta poihsousin eis umas dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pemyanta me </P> <P>15:22 ei mh hlqon kai elalhsa autois amartian ouk eicosan nun de profasin ouk ecousin peri ths amartias autwn </P> <P>15:23 o eme miswn kai ton patera mou misei </P> <P>15:24 ei ta erga mh epoihsa en autois a oudeis allos epoihsen amartian ouk eicosan nun de kai ewrakasin kai memishkasin kai eme kai ton patera mou </P> <P>15:25 all ina plhrwqh o logos o en tw nomw autwn gegrammenos oti emishsan me dwrean </P> <P>15:26 otan elqh o paraklhtos on egw pemyw umin para tou patros to pneuma ths alhqeias o para tou patros ekporeuetai ekeinos marturhsei peri emou </P> <P>15:27 kai umeis de martureite oti ap archs met emou este </P> <P>16:1 tauta lelalhka umin ina mh skandalisqhte </P> <P>16:2 aposunagwgous poihsousin umas all ercetai wra ina pas o apokteinas | [umas] | umas | doxh latreian prosferein tw qew </P> <P>16:3 kai tauta poihsousin oti ouk egnwsan ton patera oude eme </P> <P>16:4 alla tauta lelalhka umin ina otan elqh h wra autwn mnhmoneuhte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ex archs ouk eipon oti meq umwn hmhn </P> <P>16:5 nun de upagw pros ton pemyanta me kai oudeis ex umwn erwta me pou upageis </P> <P>16:6 all oti tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn kardian </P> <P>16:7 all egw thn alhqeian legw umin sumferei umin ina egw apelqw ean gar mh apelqw o paraklhtos | ou mh elqh | ouk eleusetai | pros umas ean de poreuqw pemyw auton pros umas </P> <P>16:8 kai elqwn ekeinos elegxei ton kosmon peri amartias kai peri dikaiosunhs kai peri krisews </P> <P>16:9 peri amartias men oti ou pisteuousin eis eme </P> <P>16:10 peri dikaiosunhs de oti pros ton patera upagw kai ouketi qewreite me </P> <P>16:11 peri de krisews oti o arcwn tou kosmou toutou kekritai </P> <P>16:12 eti polla ecw umin legein all ou dunasqe bastazein arti </P> <P>16:13 otan de elqh ekeinos to pneuma ths alhqeias odhghsei umas | eis thn alhqeian pasan | en th alhqeia pash | ou gar lalhsei af eautou all osa | akouei | akousei | lalhsei kai ta ercomena anaggelei umin </P> <P>16:14 ekeinos eme doxasei oti ek tou emou lhmyetai kai anaggelei umin </P> <P>16:15 panta osa ecei o pathr ema estin dia touto eipon oti ek tou emou lambanei kai anaggelei umin </P> <P>16:16 mikron kai ouketi qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me </P> <P>16:17 eipan oun ek twn maqhtwn autou pros allhlous ti estin touto o legei hmin mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me kai oti upagw pros ton patera </P> <P>16:18 elegon oun ti estin touto <FONT COLOR="#FF0000">| o legei | [o legei] to* |</FONT> mikron ouk oidamen | [ti lalei] | ti lalei | </P> <P>16:19 egnw | | [o] | ihsous oti hqelon auton erwtan kai eipen autois peri toutou zhteite met allhlwn oti eipon mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me </P> <P>16:20 amhn amhn legw umin oti klausete kai qrhnhsete umeis o de kosmos carhsetai umeis luphqhsesqe all h luph umwn eis caran genhsetai </P> <P>16:21 h gunh otan tikth luphn ecei oti hlqen h wra auths otan de gennhsh to paidion ouketi mnhmoneuei ths qliyews dia thn caran oti egennhqh anqrwpos eis ton kosmon </P> <P>16:22 kai umeis oun nun men luphn ecete palin de oyomai umas kai carhsetai umwn h kardia kai thn caran umwn oudeis | arei | airei | af umwn </P> <P>16:23 kai en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden amhn amhn legw umin an ti aithshte ton patera <FONT COLOR="#FF0000">| dwsei umin en tw onomati mou | en tw onomati mou dwsei umin* |</FONT> </P> <P>16:24 ews arti ouk hthsate ouden en tw onomati mou aiteite kai lhmyesqe ina h cara umwn h peplhrwmenh </P> <P>16:25 tauta en paroimiais lelalhka umin ercetai wra ote ouketi en paroimiais lalhsw umin alla parrhsia peri tou patros apaggelw umin </P> <P>16:26 en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesqe kai ou legw umin oti egw erwthsw ton patera peri umwn </P> <P>16:27 autos gar o pathr filei umas oti umeis eme pefilhkate kai pepisteukate oti egw para <FONT COLOR="#FF0000">| tou patros | [tou] qeou* |</FONT> exhlqon </P> <P>16:28 <FONT COLOR="#FF0000">exhlqon | ek | para | tou patros*</FONT> kai elhluqa eis ton kosmon palin afihmi ton kosmon kai poreuomai pros ton patera </P> <P>16:29 legousin oi maqhtai autou ide nun en parrhsia laleis kai paroimian oudemian legeis </P> <P>16:30 nun oidamen oti oidas panta kai ou creian eceis ina tis se erwta en toutw pisteuomen oti apo qeou exhlqes </P> <P>16:31 apekriqh autois ihsous arti pisteuete </P> <P>16:32 idou ercetai wra kai elhluqen ina skorpisqhte ekastos eis ta idia kame monon afhte kai ouk eimi monos oti o pathr met emou estin </P> <P>16:33 tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn echte en tw kosmw qliyin ecete alla qarseite egw nenikhka ton kosmon </P> <P>17:1 tauta elalhsen ihsous kai eparas tous ofqalmous autou eis ton ouranon eipen pater elhluqen h wra doxason sou ton uion ina o uios doxash se </P> <P>17:2 kaqws edwkas autw exousian pashs sarkos ina pan o dedwkas autw | dwsei | dwsh | autois zwhn aiwnion </P> <P>17:3 auth de estin h aiwnios zwh ina ginwskwsin se ton monon alhqinon qeon kai on apesteilas ihsoun criston </P> <P>17:4 egw se edoxasa epi ths ghs to ergon teleiwsas o dedwkas moi ina poihsw </P> <P>17:5 kai nun doxason me su pater para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi </P> <P>17:6 efanerwsa sou to onoma tois anqrwpois ous edwkas moi ek tou kosmou soi hsan kamoi autous edwkas kai ton logon sou tethrhkan </P> <P>17:7 nun egnwkan oti panta osa | edwkas | dedwkas | moi para sou eisin </P> <P>17:8 oti ta rhmata a edwkas moi dedwka autois kai autoi elabon kai egnwsan alhqws oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteilas </P> <P>17:9 egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkas moi oti soi eisin </P> <P>17:10 kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois </P> <P>17:11 kai ouketi eimi en tw kosmw kai autoi en tw kosmw eisin kagw pros se ercomai pater agie thrhson autous en tw onomati sou w dedwkas moi ina wsin en kaqws hmeis </P> <P>17:12 ote hmhn met autwn egw ethroun autous en tw onomati sou w dedwkas moi kai efulaxa kai oudeis ex autwn apwleto ei mh o uios ths apwleias ina h grafh plhrwqh </P> <P>17:13 nun de pros se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsin thn caran thn emhn peplhrwmenhn en eautois </P> <P>17:14 egw dedwka autois ton logon sou kai o kosmos emishsen autous oti ouk eisin ek tou kosmou kaqws egw ouk eimi ek tou kosmou </P> <P>17:15 ouk erwtw ina arhs autous ek tou kosmou all ina thrhshs autous ek tou ponhrou </P> <P>17:16 ek tou kosmou ouk eisin kaqws egw ouk eimi ek tou kosmou </P> <P>17:17 agiason autous en th alhqeia o logos o sos alhqeia estin </P> <P>17:18 kaqws eme apesteilas eis ton kosmon kagw apesteila autous eis ton kosmon </P> <P>17:19 kai uper autwn | [egw] | egw | agiazw emauton ina wsin kai autoi hgiasmenoi en alhqeia </P> <P>17:20 ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteuontwn dia tou logou autwn eis eme </P> <P>17:21 ina pantes en wsin kaqws su | pathr | pater | en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin wsin ina o kosmos pisteuh oti su me apesteilas </P> <P>17:22 kagw thn doxan hn dedwkas moi dedwka autois ina wsin en kaqws hmeis en </P> <P>17:23 egw en autois kai su en emoi ina wsin teteleiwmenoi eis en ina ginwskh o kosmos oti su me apesteilas kai hgaphsas autous kaqws eme hgaphsas </P> <P>17:24 | pathr | pater | o dedwkas moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina qewrwsin thn doxan thn emhn hn dedwkas moi oti hgaphsas me pro katabolhs kosmou </P> <P>17:25 | pathr | pater | dikaie kai o kosmos se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilas </P> <P>17:26 kai egnwrisa autois to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsas me en autois h kagw en autois </P> <P>18:1 tauta eipwn ihsous exhlqen sun tois maqhtais autou peran tou ceimarrou | twn | tou | kedrwn opou hn khpos eis on eishlqen autos kai oi maqhtai autou </P> <P>18:2 hdei de kai ioudas o paradidous auton ton topon oti pollakis sunhcqh ihsous ekei meta twn maqhtwn autou </P> <P>18:3 o oun ioudas labwn thn speiran kai ek twn arcierewn kai | [ek] | ek | twn farisaiwn uphretas ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn </P> <P>18:4 ihsous oun eidws panta ta ercomena ep auton exhlqen kai legei autois tina zhteite </P> <P>18:5 apekriqhsan autw ihsoun ton nazwraion legei autois <FONT COLOR="#FF0000">egw eimi*</FONT> eisthkei de kai ioudas o paradidous auton met autwn </P> <P>18:6 ws oun eipen autois egw eimi aphlqon eis ta opisw kai epesan camai </P> <P>18:7 palin oun ephrwthsen autous tina zhteite oi de eipan ihsoun ton nazwraion </P> <P>18:8 apekriqh ihsous eipon umin oti egw eimi ei oun eme zhteite afete toutous upagein </P> <P>18:9 ina plhrwqh o logos on eipen oti ous dedwkas moi ouk apwlesa ex autwn oudena </P> <P>18:10 simwn oun petros ecwn macairan eilkusen authn kai epaisen ton tou arcierews doulon kai apekoyen autou to wtarion to dexion hn de onoma tw doulw malcos </P> <P>18:11 eipen oun o ihsous tw petrw bale thn macairan eis thn qhkhn to pothrion o dedwken moi o pathr ou mh piw auto </P> <P>18:12 h oun speira kai o ciliarcos kai oi uphretai twn ioudaiwn sunelabon ton ihsoun kai edhsan auton </P> <P>18:13 kai hgagon pros annan prwton hn gar penqeros tou kaiafa os hn arciereus tou eniautou ekeinou </P> <P>18:14 hn de kaiafas o sumbouleusas tois ioudaiois oti sumferei ena anqrwpon apoqanein uper tou laou </P> <P>18:15 hkolouqei de tw ihsou simwn petros kai allos maqhths o de maqhths ekeinos hn gnwstos tw arcierei kai suneishlqen tw ihsou eis thn aulhn tou arcierews </P> <P>18:16 o de petros eisthkei pros th qura exw exhlqen oun o maqhths o allos o gnwstos tou arcierews kai eipen th qurwrw kai eishgagen ton petron </P> <P>18:17 legei oun tw petrw h paidiskh h qurwros mh kai su ek twn maqhtwn ei tou anqrwpou toutou legei ekeinos ouk eimi </P> <P>18:18 eisthkeisan de oi douloi kai oi uphretai anqrakian pepoihkotes oti yucos hn kai eqermainonto hn de kai o petros met autwn estws kai qermainomenos </P> <P>18:19 o oun arciereus hrwthsen ton ihsoun peri twn maqhtwn autou kai peri ths didachs autou </P> <P>18:20 apekriqh autw ihsous egw parrhsia lelalhka tw kosmw egw pantote edidaxa en sunagwgh kai en tw ierw opou pantes oi ioudaioi sunercontai kai en kruptw elalhsa ouden </P> <P>18:21 ti me erwtas erwthson tous akhkootas ti elalhsa autois ide outoi oidasin a eipon egw </P> <P>18:22 tauta de autou eipontos eis paresthkws twn uphretwn edwken rapisma tw ihsou eipwn outws apokrinh tw arcierei </P> <P>18:23 apekriqh autw ihsous ei kakws elalhsa marturhson peri tou kakou ei de kalws ti me dereis </P> <P>18:24 apesteilen oun auton o annas dedemenon pros kaiafan ton arcierea </P> <P>18:25 hn de simwn petros estws kai qermainomenos eipon oun autw mh kai su ek twn maqhtwn autou ei hrnhsato ekeinos kai eipen ouk eimi </P> <P>18:26 legei eis ek twn doulwn tou arcierews suggenhs wn ou apekoyen petros to wtion ouk egw se eidon en tw khpw met autou </P> <P>18:27 palin oun hrnhsato petros kai euqews alektwr efwnhsen </P> <P>18:28 agousin oun ton ihsoun apo tou kaiafa eis to praitwrion hn de prwi kai autoi ouk eishlqon eis to praitwrion ina mh mianqwsin alla fagwsin to pasca </P> <P>18:29 exhlqen oun o pilatos exw pros autous kai fhsin tina kathgorian ferete | | [kata] | tou anqrwpou toutou </P> <P>18:30 apekriqhsan kai eipan autw ei mh hn outos kakon poiwn ouk an soi paredwkamen auton </P> <P>18:31 eipen oun autois | | o | pilatos labete auton umeis kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon autw oi ioudaioi hmin ouk exestin apokteinai oudena </P> <P>18:32 ina o logos tou ihsou plhrwqh on eipen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein </P> <P>18:33 eishlqen oun palin eis to praitwrion o pilatos kai efwnhsen ton ihsoun kai eipen autw su ei o basileus twn ioudaiwn </P> <P>18:34 apekriqh ihsous apo seautou su touto legeis h alloi eipon soi peri emou </P> <P>18:35 apekriqh o pilatos mhti egw ioudaios eimi to eqnos to son kai oi arciereis paredwkan se emoi ti epoihsas </P> <P>18:36 apekriqh ihsous h basileia h emh ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou hn h basileia h emh oi uphretai oi emoi hgwnizonto | an | [an] | ina mh paradoqw tois ioudaiois nun de h basileia h emh ouk estin enteuqen </P> <P>18:37 eipen oun autw o pilatos oukoun basileus ei su apekriqh | [o] | o | ihsous su legeis oti basileus eimi egw eis touto gegennhmai kai eis touto elhluqa eis ton kosmon ina marturhsw th alhqeia pas o wn ek ths alhqeias akouei mou ths fwnhs </P> <P>18:38 legei autw o pilatos ti estin alhqeia kai touto eipwn palin exhlqen pros tous ioudaious kai legei autois egw oudemian euriskw en autw aitian </P> <P>18:39 estin de sunhqeia umin ina ena apolusw umin | [en] | en | tw pasca boulesqe oun apolusw umin ton basilea twn ioudaiwn </P> <P>18:40 ekraugasan oun palin legontes mh touton alla ton barabban hn de o barabbas lhsths </P> <P>19:1 tote oun elaben o pilatos ton ihsoun kai emastigwsen </P> <P>19:2 kai oi stratiwtai plexantes stefanon ex akanqwn epeqhkan autou th kefalh kai imation porfuroun periebalon auton </P> <P>19:3 kai hrconto pros auton kai elegon caire o basileus twn ioudaiwn kai edidosan autw rapismata </P> <P>19:4 kai exhlqen palin exw o pilatos kai legei autois ide agw umin auton exw ina gnwte oti oudemian aitian euriskw en autw </P> <P>19:5 exhlqen oun | [o] | o | ihsous exw forwn ton akanqinon stefanon kai to porfuroun imation kai legei autois idou o anqrwpos </P> <P>19:6 ote oun eidon auton oi arciereis kai oi uphretai ekraugasan legontes staurwson staurwson legei autois o pilatos labete auton umeis kai staurwsate egw gar ouc euriskw en autw aitian </P> <P>19:7 apekriqhsan autw oi ioudaioi hmeis nomon ecomen kai kata ton nomon ofeilei apoqanein oti uion qeou eauton epoihsen </P> <P>19:8 ote oun hkousen o pilatos touton ton logon mallon efobhqh </P> <P>19:9 kai eishlqen eis to praitwrion palin kai legei tw ihsou poqen ei su o de ihsous apokrisin ouk edwken autw </P> <P>19:10 legei oun autw o pilatos emoi ou laleis ouk oidas oti exousian ecw apolusai se kai exousian ecw staurwsai se </P> <P>19:11 apekriqh | autw | [autw] | ihsous ouk eices exousian kat emou oudemian ei mh hn dedomenon soi anwqen dia touto o paradous me soi meizona amartian ecei </P> <P>19:12 ek toutou o pilatos ezhtei apolusai auton oi de ioudaioi ekraugasan legontes ean touton apolushs ouk ei filos tou kaisaros pas o basilea eauton poiwn antilegei tw kaisari </P> <P>19:13 o oun pilatos akousas twn logwn toutwn hgagen exw ton ihsoun kai ekaqisen epi bhmatos eis topon legomenon liqostrwton ebraisti de gabbaqa </P> <P>19:14 hn de paraskeuh tou pasca wra hn ws ekth kai legei tois ioudaiois ide o basileus umwn </P> <P>19:15 ekraugasan oun ekeinoi aron aron staurwson auton legei autois o pilatos ton basilea umwn staurwsw apekriqhsan oi arciereis ouk ecomen basilea ei mh kaisara </P> <P>19:16 tote oun paredwken auton autois ina staurwqh parelabon oun ton ihsoun </P> <P>19:17 kai bastazwn eautw ton stauron exhlqen eis ton legomenon kraniou topon o legetai ebraisti golgoqa </P> <P>19:18 opou auton estaurwsan kai met autou allous duo enteuqen kai enteuqen meson de ton ihsoun </P> <P>19:19 egrayen de kai titlon o pilatos kai eqhken epi tou staurou hn de gegrammenon ihsous o nazwraios o basileus twn ioudaiwn </P> <P>19:20 touton oun ton titlon polloi anegnwsan twn ioudaiwn oti eggus hn o topos ths polews opou estaurwqh o ihsous kai hn gegrammenon ebraisti rwmaisti ellhnisti </P> <P>19:21 elegon oun tw pilatw oi arciereis twn ioudaiwn mh grafe o basileus twn ioudaiwn all oti ekeinos eipen basileus | twn ioudaiwn eimi | eimi twn ioudaiwn | </P> <P>19:22 apekriqh o pilatos o gegrafa gegrafa </P> <P>19:23 oi oun stratiwtai ote estaurwsan ton ihsoun elabon ta imatia autou kai epoihsan tessara merh ekastw stratiwth meros kai ton citwna hn de o citwn arafos ek twn anwqen ufantos di olou </P> <P>19:24 eipan oun pros allhlous mh sciswmen auton alla lacwmen peri autou tinos estai ina h grafh plhrwqh <FONT COLOR="#FF0000">| | [h legousa*] |</FONT> diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klhron oi men oun stratiwtai tauta epoihsan </P> <P>19:25 eisthkeisan de para tw staurw tou ihsou h mhthr autou kai h adelfh ths mhtros autou maria h tou klwpa kai maria h magdalhnh </P> <P>19:26 ihsous oun idwn thn mhtera kai ton maqhthn parestwta on hgapa legei th mhtri gunai ide o uios sou </P> <P>19:27 eita legei tw maqhth ide h mhthr sou kai ap ekeinhs ths wras elaben o maqhths authn eis ta idia </P> <P>19:28 meta touto eidws o ihsous oti hdh panta tetelestai ina teleiwqh h grafh legei diyw </P> <P>19:29 skeuos ekeito oxous meston spoggon oun meston tou oxous usswpw periqentes proshnegkan autou tw stomati </P> <P>19:30 ote oun elaben to oxos [o] ihsous eipen tetelestai kai klinas thn kefalhn paredwken to pneuma </P> <P>19:31 oi oun ioudaioi epei paraskeuh hn ina mh meinh epi tou staurou ta swmata en tw sabbatw hn gar megalh h hmera ekeinou tou sabbatou hrwthsan ton pilaton ina kateagwsin autwn ta skelh kai arqwsin </P> <P>19:32 hlqon oun oi stratiwtai kai tou men prwtou kateaxan ta skelh kai tou allou tou sustaurwqentos autw </P> <P>19:33 epi de ton ihsoun elqontes ws eidon hdh auton teqnhkota ou kateaxan autou ta skelh </P> <P>19:34 all eis twn stratiwtwn logch autou thn pleuran enuxen kai exhlqen euqus aima kai udwr </P> <P>19:35 kai o ewrakws memarturhken kai alhqinh autou estin h marturia kai ekeinos oiden oti alhqh legei ina kai umeis | pisteuhte | &lt;pisteushte&gt; | </P> <P>19:36 egeneto gar tauta ina h grafh plhrwqh ostoun ou suntribhsetai autou </P> <P>19:37 kai palin etera grafh legei oyontai eis on exekenthsan </P> <P>19:38 meta de tauta hrwthsen ton pilaton iwshf | | [o] | apo arimaqaias wn maqhths | [tou] | tou | ihsou kekrummenos de dia ton fobon twn ioudaiwn ina arh to swma tou ihsou kai epetreyen o pilatos hlqen oun kai hren to swma autou </P> <P>19:39 hlqen de kai nikodhmos o elqwn pros auton nuktos to prwton ferwn | eligma | migma | smurnhs kai alohs ws litras ekaton </P> <P>19:40 elabon oun to swma tou ihsou kai edhsan auto oqoniois meta twn arwmatwn kaqws eqos estin tois ioudaiois entafiazein </P> <P>19:41 hn de en tw topw opou estaurwqh khpos kai en tw khpw mnhmeion kainon en w oudepw oudeis hn teqeimenos </P> <P>19:42 ekei oun dia thn paraskeuhn twn ioudaiwn oti eggus hn to mnhmeion eqhkan ton ihsoun </P> <P>20:1 th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotias eti oushs eis to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou </P> <P>20:2 trecei oun kai ercetai pros simwna petron kai pros ton allon maqhthn on efilei o ihsous kai legei autois hran ton kurion ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton </P> <P>20:3 exhlqen oun o petros kai o allos maqhths kai hrconto eis to mnhmeion </P> <P>20:4 etrecon de oi duo omou kai o allos maqhths proedramen tacion tou petrou kai hlqen prwtos eis to mnhmeion </P> <P>20:5 kai parakuyas blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen </P> <P>20:6 ercetai oun kai simwn petros akolouqwn autw kai eishlqen eis to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena </P> <P>20:7 kai to soudarion o hn epi ths kefalhs autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwris entetuligmenon eis ena topon </P> <P>20:8 tote oun eishlqen kai o allos maqhths o elqwn prwtos eis to mnhmeion kai eiden kai episteusen </P> <P>20:9 oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai </P> <P>20:10 aphlqon oun palin pros autous oi maqhtai </P> <P>20:11 maria de eisthkei pros tw mnhmeiw exw klaiousa ws oun eklaien parekuyen eis to mnhmeion </P> <P>20:12 kai qewrei duo aggelous en leukois kaqezomenous ena pros th kefalh kai ena pros tois posin opou ekeito to swma tou ihsou </P> <P>20:13 kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieis legei autois oti hran ton kurion mou kai ouk oida pou eqhkan auton </P> <P>20:14 tauta eipousa estrafh eis ta opisw kai qewrei ton ihsoun estwta kai ouk hdei oti ihsous estin </P> <P>20:15 legei auth ihsous gunai ti klaieis tina zhteis ekeinh dokousa oti o khpouros estin legei autw kurie ei su ebastasas auton eipe moi pou eqhkas auton kagw auton arw </P> <P>20:16 legei auth ihsous mariam strafeisa ekeinh legei autw ebraisti rabbouni o legetai didaskale </P> <P>20:17 legei auth ihsous mh mou aptou oupw gar anabebhka pros ton patera poreuou de pros tous adelfous mou kai eipe autois anabainw pros ton patera mou kai patera umwn kai qeon mou kai qeon umwn </P> <P>20:18 ercetai mariam h magdalhnh aggellousa tois maqhtais oti ewraka ton kurion kai tauta eipen auth </P> <P>20:19 oushs oun oyias th hmera ekeinh th mia sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o ihsous kai esth eis to meson kai legei autois eirhnh umin </P> <P>20:20 kai touto eipwn edeixen | kai | | tas ceiras kai thn pleuran autois ecarhsan oun oi maqhtai idontes ton kurion </P> <P>20:21 eipen oun autois <FONT COLOR="#FF0000">[o ihsous] palin*</FONT> eirhnh umin kaqws apestalken me o pathr kagw pempw umas </P> <P>20:22 kai touto eipwn enefushsen kai legei autois labete pneuma agion </P> <P>20:23 an tinwn afhte tas amartias afewntai autois an tinwn krathte kekrathntai </P> <P>20:24 qwmas de eis ek twn dwdeka o legomenos didumos ouk hn met autwn ote hlqen ihsous </P> <P>20:25 elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton kurion o de eipen autois ean mh idw en tais cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eis ton tupon twn hlwn kai balw mou thn ceira eis thn pleuran autou ou mh pisteusw </P> <P>20:26 kai meq hmeras oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmas met autwn ercetai o ihsous twn qurwn kekleismenwn kai esth eis to meson kai eipen eirhnh umin </P> <P>20:27 eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide tas ceiras mou kai fere thn ceira sou kai bale eis thn pleuran mou kai mh ginou apistos alla pistos </P> <P>20:28 apekriqh qwmas kai eipen autw o kurios mou kai o qeos mou </P> <P>20:29 legei autw | [o] | o | ihsous oti ewrakas me pepisteukas makarioi oi mh idontes kai pisteusantes </P> <P>20:30 polla men oun kai alla shmeia epoihsen o ihsous enwpion twn <FONT COLOR="#FF0000">maqhtwn | | [autou*] |</FONT> a ouk estin gegrammena en tw bibliw toutw </P> <P>20:31 tauta de gegraptai ina <FONT COLOR="#FF0000">| pisteuhte | &lt;pisteushte*&gt; |</FONT> oti ihsous estin o cristos o uios tou qeou kai ina pisteuontes zwhn echte en tw onomati autou </P> <P>21:1 meta tauta efanerwsen eauton palin | | o | ihsous tois maqhtais epi ths qalasshs ths tiberiados efanerwsen de outws </P> <P>21:2 hsan omou simwn petros kai qwmas o legomenos didumos kai naqanahl o apo kana ths galilaias kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo </P> <P>21:3 legei autois simwn petros upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmeis sun soi exhlqon kai enebhsan eis to ploion kai en ekeinh th nukti epiasan ouden </P> <P>21:4 prwias de hdh | ginomenhs | genomenhs | esth ihsous eis ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti ihsous estin </P> <P>21:5 legei oun autois | | [o] | ihsous paidia mh ti prosfagion ecete apekriqhsan autw ou </P> <P>21:6 o de eipen autois balete eis ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouketi auto elkusai iscuon apo tou plhqous twn icquwn </P> <P>21:7 legei oun o maqhths ekeinos on hgapa o ihsous tw petrw o kurios estin simwn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependuthn diezwsato hn gar gumnos kai ebalen eauton eis thn qalassan </P> <P>21:8 oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo ths ghs alla ws apo phcwn diakosiwn surontes to diktuon twn icquwn </P> <P>21:9 ws oun apebhsan eis thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton </P> <P>21:10 legei autois | [o] | o | ihsous enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun </P> <P>21:11 anebh oun simwn petros kai eilkusen to diktuon eis thn ghn meston icquwn megalwn ekaton penthkonta triwn kai tosoutwn ontwn ouk escisqh to diktuon </P> <P>21:12 legei autois | [o] | o | ihsous deute aristhsate oudeis | | de | etolma twn maqhtwn exetasai auton su tis ei eidotes oti o kurios estin </P> <P>21:13 ercetai ihsous kai lambanei ton arton kai didwsin autois kai to oyarion omoiws </P> <P>21:14 touto hdh triton efanerwqh ihsous tois maqhtais egerqeis ek nekrwn </P> <P>21:15 ote oun hristhsan legei tw simwni petrw o ihsous simwn iwannou agapas me pleon toutwn legei autw nai kurie su oidas oti filw se legei autw boske ta arnia mou </P> <P>21:16 legei autw palin deuteron simwn iwannou agapas me legei autw nai kurie su oidas oti filw se legei autw poimaine ta | probatia | probata | mou </P> <P>21:17 legei autw to triton simwn iwannou fileis me eluphqh o petros oti eipen autw to triton fileis me kai | eipen | legei | autw kurie panta su oidas su ginwskeis oti filw se legei autw | ihsous | [o ihsous] | boske ta | probatia | probata | mou </P> <P>21:18 amhn amhn legw soi ote hs newteros ezwnnues seauton kai periepateis opou hqeles otan de ghrashs ekteneis tas ceiras sou kai allos | zwsei se | se zwsei | kai oisei opou ou qeleis </P> <P>21:19 touto de eipen shmainwn poiw qanatw doxasei ton qeon kai touto eipwn legei autw akolouqei moi </P> <P>21:20 epistrafeis o petros blepei ton maqhthn on hgapa o ihsous akolouqounta os kai anepesen en tw deipnw epi to sthqos autou kai eipen kurie tis estin o paradidous se </P> <P>21:21 touton oun idwn o petros legei tw ihsou kurie outos de ti </P> <P>21:22 legei autw o ihsous ean auton qelw menein ews ercomai ti pros se su moi akolouqei </P> <P>21:23 exhlqen oun outos o logos eis tous adelfous oti o maqhths ekeinos ouk apoqnhskei ouk eipen de autw o ihsous oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ews ercomai <FONT COLOR="#FF0000">| ti pros se | [ti pros se*] |</FONT> </P> <P>21:24 outos estin o maqhths o marturwn peri toutwn kai o grayas tauta kai oidamen oti alhqhs autou h marturia estin </P> <P>21:25 estin de kai alla polla a epoihsen o ihsous atina ean grafhtai kaq en oud auton oimai ton kosmon | cwrhsein | cwrhsai | ta grafomena biblia </P> </FONT> <A NAME="ACTS"></A> <HR> <BASEFONT FACE="Times"> <CENTER><FONT SIZE=6>GREEK NEW TESTAMENT <BR>ACTS</FONT></CENTER> <HR> <FONT FACE="Symbol" SIZE=5><b> <P>1:1 ton men prwton logon epoihsamhn peri pantwn w qeofile wn hrxato | | o | ihsous poiein te kai didaskein </P> <P>1:2 acri hs hmeras enteilamenos tois apostolois dia pneumatos agiou ous exelexato anelhmfqh </P> <P>1:3 ois kai paresthsen eauton zwnta meta to paqein auton en pollois tekmhriois di hmerwn tesserakonta optanomenos autois kai legwn ta peri ths basileias tou qeou </P> <P>1:4 kai sunalizomenos parhggeilen autois apo ierosolumwn mh cwrizesqai alla perimenein thn epaggelian tou patros hn hkousate mou </P> <P>1:5 oti iwannhs men ebaptisen udati umeis de en pneumati baptisqhsesqe agiw ou meta pollas tautas hmeras </P> <P>1:6 oi men oun sunelqontes hrwtwn auton legontes kurie ei en tw cronw toutw apokaqistaneis thn basileian tw israhl </P> <P>1:7 eipen | | de | pros autous ouc umwn estin gnwnai cronous h kairous ous o pathr eqeto en th idia exousia </P> <P>1:8 alla lhmyesqe dunamin epelqontos tou agiou pneumatos ef umas kai esesqe mou martures en te ierousalhm kai [en] pash th ioudaia kai samareia kai ews escatou ths ghs </P> <P>1:9 kai tauta eipwn blepontwn autwn ephrqh kai nefelh upelaben auton apo twn ofqalmwn autwn </P> <P>1:10 kai ws atenizontes hsan eis ton ouranon poreuomenou autou kai idou andres duo pareisthkeisan autois en esqhsesin leukais </P> <P>1:11 oi kai eipan andres galilaioi ti esthkate | blepontes | &lt;emblepontes&gt; | eis ton ouranon outos o ihsous o analhmfqeis af umwn eis ton ouranon outws eleusetai on tropon eqeasasqe auton poreuomenon eis ton ouranon </P> <P>1:12 tote upestreyan eis ierousalhm apo orous tou kaloumenou elaiwnos o estin eggus ierousalhm sabbatou econ odon </P> <P>1:13 kai ote eishlqon eis to uperwon anebhsan ou hsan katamenontes o te petros kai iwannhs kai iakwbos kai andreas filippos kai qwmas barqolomaios kai maqqaios iakwbos alfaiou kai simwn o zhlwths kai ioudas iakwbou </P> <P>1:14 outoi pantes hsan proskarterountes omoqumadon th proseuch sun gunaixin kai mariam th mhtri | [tou] | tou | ihsou kai | sun | | tois adelfois autou </P> <P>1:15 kai en tais hmerais tautais anastas petros en mesw twn adelfwn eipen hn te oclos onomatwn epi to auto | ws | wsei | ekaton eikosi </P> <P>1:16 andres adelfoi edei plhrwqhnai thn grafhn hn proeipen to pneuma to agion dia stomatos dauid peri iouda tou genomenou odhgou tois sullabousin ihsoun </P> <P>1:17 oti kathriqmhmenos hn en hmin kai elacen ton klhron ths diakonias tauths </P> <P>1:18 outos men oun ekthsato cwrion ek misqou ths adikias kai prhnhs genomenos elakhsen mesos kai execuqh panta ta splagcna autou </P> <P>1:19 kai gnwston egeneto pasin tois katoikousin ierousalhm wste klhqhnai to cwrion ekeino th | | idia | dialektw autwn akeldamac tout estin cwrion aimatos </P> <P>1:20 gegraptai gar en biblw yalmwn genhqhtw h epaulis autou erhmos kai mh estw o katoikwn en auth kai thn episkophn autou labetw eteros </P> <P>1:21 dei oun twn sunelqontwn hmin andrwn en panti cronw w eishlqen kai exhlqen ef hmas o kurios ihsous </P> <P>1:22 arxamenos apo tou baptismatos iwannou ews ths hmeras hs anelhmfqh af hmwn martura ths anastasews autou sun hmin genesqai ena toutwn </P> <P>1:23 kai esthsan duo iwshf ton kaloumenon barsabban os epeklhqh ioustos kai maqqian </P> <P>1:24 kai proseuxamenoi eipan su kurie kardiognwsta pantwn anadeixon on exelexw ek toutwn twn duo ena </P> <P>1:25 labein ton topon ths diakonias tauths kai apostolhs af hs parebh ioudas poreuqhnai eis ton topon ton idion </P> <P>1:26 kai edwkan klhrous autois kai epesen o klhros epi maqqian kai sugkateyhfisqh meta twn endeka apostolwn </P> <P>2:1 kai en tw sumplhrousqai thn hmeran ths penthkosths hsan pantes omou epi to auto </P> <P>2:2 kai egeneto afnw ek tou ouranou hcos wsper feromenhs pnohs biaias kai eplhrwsen olon ton oikon ou hsan kaqhmenoi </P> <P>2:3 kai wfqhsan autois diamerizomenai glwssai wsei puros kai ekaqisen ef ena ekaston autwn </P> <P>2:4 kai eplhsqhsan pantes pneumatos agiou kai hrxanto lalein eterais glwssais kaqws to pneuma edidou apofqeggesqai autois </P> <P>2:5 hsan de | en | eis | ierousalhm katoikountes ioudaioi andres eulabeis apo pantos eqnous twn upo ton ouranon </P> <P>2:6 genomenhs de ths fwnhs tauths sunhlqen to plhqos kai sunecuqh oti | hkousen | hkouon | eis ekastos th idia dialektw lalountwn autwn </P> <P>2:7 existanto de kai eqaumazon legontes | ouci idou pantes | ouc idou apantes | outoi eisin oi lalountes galilaioi </P> <P>2:8 kai pws hmeis akouomen ekastos th idia dialektw hmwn en h egennhqhmen </P> <P>2:9 parqoi kai mhdoi kai elamitai kai oi katoikountes thn mesopotamian ioudaian te kai kappadokian ponton kai thn asian </P> <P>2:10 frugian te kai pamfulian aigupton kai ta merh ths libuhs ths kata kurhnhn kai oi epidhmountes rwmaioi ioudaioi te kai proshlutoi </P> <P>2:11 krhtes kai arabes akouomen lalountwn autwn tais hmeterais glwssais ta megaleia tou qeou </P> <P>2:12 existanto de pantes kai | dihporounto | dihporoun | allos pros allon legontes ti qelei touto einai </P> <P>2:13 eteroi de diacleuazontes elegon oti gleukous memestwmenoi eisin </P> <P>2:14 staqeis de o petros sun tois endeka ephren thn fwnhn autou kai apefqegxato autois andres ioudaioi kai oi katoikountes ierousalhm pantes touto umin gnwston estw kai enwtisasqe ta rhmata mou </P> <P>2:15 ou gar ws umeis upolambanete outoi mequousin estin gar wra trith ths hmeras </P> <P>2:16 alla touto estin to eirhmenon dia tou profhtou iwhl </P> <P>2:17 kai estai en tais escatais hmerais legei o qeos ekcew apo tou pneumatos mou epi pasan sarka kai profhteusousin oi uioi umwn kai ai qugateres umwn kai oi neaniskoi umwn oraseis oyontai kai oi presbuteroi umwn enupniois enupniasqhsontai </P> <P>2:18 kai ge epi tous doulous mou kai epi tas doulas mou en tais hmerais ekeinais ekcew apo tou pneumatos mou kai profhteusousin </P> <P>2:19 kai dwsw terata en tw ouranw anw kai shmeia epi ths ghs katw aima kai pur kai atmida kapnou </P> <P>2:20 o hlios metastrafhsetai eis skotos kai h selhnh eis aima prin elqein hmeran kuriou thn megalhn kai epifanh </P> <P>2:21 kai estai pas os | ean | an | epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai </P> <P>2:22 andres israhlitai akousate tous logous toutous ihsoun ton nazwraion andra apodedeigmenon apo tou qeou eis umas dunamesin kai terasin kai shmeiois ois epoihsen di autou o qeos en mesw umwn kaqws autoi oidate </P> <P>2:23 touton th wrismenh boulh kai prognwsei tou qeou ekdoton dia ceiros anomwn prosphxantes aneilate </P> <P>2:24 on o qeos anesthsen lusas tas wdinas tou qanatou kaqoti ouk hn dunaton krateisqai auton up autou </P> <P>2:25 dauid gar legei eis auton proorwmhn ton kurion enwpion mou dia pantos oti ek dexiwn mou estin ina mh saleuqw </P> <P>2:26 dia touto hufranqh | mou h kardia | h kardia mou | kai hgalliasato h glwssa mou eti de kai h sarx mou kataskhnwsei ep elpidi </P> <P>2:27 oti ouk egkataleiyeis thn yuchn mou eis adhn oude dwseis ton osion sou idein diafqoran </P> <P>2:28 egnwrisas moi odous zwhs plhrwseis me eufrosunhs meta tou proswpou sou </P> <P>2:29 andres adelfoi exon eipein meta parrhsias pros umas peri tou patriarcou dauid oti kai eteleuthsen kai etafh kai to mnhma autou estin en hmin acri ths hmeras tauths </P> <P>2:30 profhths oun uparcwn kai eidws oti orkw wmosen autw o qeos ek karpou ths osfuos autou kaqisai epi ton qronon autou </P> <P>2:31 proidwn elalhsen peri ths anastasews tou cristou oti oute egkateleifqh eis adhn oute h sarx autou eiden diafqoran </P> <P>2:32 touton ton ihsoun anesthsen o qeos ou pantes hmeis esmen martures </P> <P>2:33 th dexia oun tou qeou uywqeis thn te epaggelian tou pneumatos tou agiou labwn para tou patros execeen touto o umeis [kai] blepete kai akouete </P> <P>2:34 ou gar dauid anebh eis tous ouranous legei de autos eipen | | [o] | kurios tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou </P> <P>2:35 ews an qw tous ecqrous sou upopodion twn podwn sou </P> <P>2:36 asfalws oun ginwsketw pas oikos israhl oti kai kurion auton kai criston epoihsen o qeos touton ton ihsoun on umeis estaurwsate </P> <P>2:37 akousantes de katenughsan thn kardian eipon te pros ton petron kai tous loipous apostolous ti poihswmen andres adelfoi </P> <P>2:38 petros de pros autous metanohsate | | [fhsin] | kai baptisqhtw ekastos umwn | en | epi | tw onomati ihsou cristou eis afesin twn amartiwn umwn kai lhmyesqe thn dwrean tou agiou pneumatos </P> <P>2:39 umin gar estin h epaggelia kai tois teknois umwn kai pasin tois eis makran osous an proskaleshtai kurios o qeos hmwn </P> <P>2:40 eterois te logois pleiosin diemarturato kai parekalei autous legwn swqhte apo ths geneas ths skolias tauths </P> <P>2:41 oi men oun apodexamenoi ton logon autou ebaptisqhsan kai proseteqhsan en th hmera ekeinh yucai wsei trisciliai </P> <P>2:42 hsan de proskarterountes th didach twn apostolwn kai th koinwnia th klasei tou artou kai tais proseucais </P> <P>2:43 egineto de pash yuch fobos polla | de | te | terata kai shmeia dia twn apostolwn egineto </P> <P>2:44 pantes de oi | pisteusantes | pisteuontes hsan | epi to auto | | kai | eicon apanta koina </P> <P>2:45 kai ta kthmata kai tas uparxeis epipraskon kai diemerizon auta pasin kaqoti an tis creian eicen </P> <P>2:46 kaq hmeran te proskarterountes omoqumadon en tw ierw klwntes te kat oikon arton metelambanon trofhs en agalliasei kai afelothti kardias </P> <P>2:47 ainountes ton qeon kai econtes carin pros olon ton laon o de kurios prosetiqei tous swzomenous kaq hmeran epi to auto </P> <P>3:1 petros de kai iwannhs anebainon eis to ieron epi thn wran ths proseuchs thn enathn </P> <P>3:2 kai tis anhr cwlos ek koilias mhtros autou uparcwn ebastazeto on etiqoun kaq hmeran pros thn quran tou ierou thn legomenhn wraian tou aitein elehmosunhn para twn eisporeuomenwn eis to ieron </P> <P>3:3 os idwn petron kai iwannhn mellontas eisienai eis to ieron hrwta elehmosunhn labein </P> <P>3:4 atenisas de petros eis auton sun tw iwannh eipen bleyon eis hmas </P> <P>3:5 o de epeicen autois prosdokwn ti par autwn labein </P> <P>3:6 eipen de petros argurion kai crusion ouc uparcei moi o de ecw touto soi didwmi en tw onomati ihsou cristou tou nazwraiou | | [egeire kai] | peripatei </P> <P>3:7 kai piasas auton ths dexias ceiros hgeiren auton paracrhma de esterewqhsan ai baseis autou kai ta sfudra </P> <P>3:8 kai exallomenos esth kai periepatei kai eishlqen sun autois eis to ieron peripatwn kai allomenos kai ainwn ton qeon </P> <P>3:9 kai eiden pas o laos auton peripatounta kai ainounta ton qeon </P> <P>3:10 epeginwskon de auton oti | outos | autos | hn o pros thn elehmosunhn kaqhmenos epi th wraia pulh tou ierou kai eplhsqhsan qambous kai ekstasews epi tw sumbebhkoti autw </P> <P>3:11 kratountos de autou ton petron kai ton iwannhn sunedramen pas o laos pros autous epi th stoa th kaloumenh solomwntos ekqamboi </P> <P>3:12 idwn de o petros apekrinato pros ton laon andres israhlitai ti qaumazete epi toutw h hmin ti atenizete ws idia dunamei h eusebeia pepoihkosin tou peripatein auton </P> <P>3:13 o qeos abraam kai | isaak kai | [o qeos] isaak kai [o qeos] | iakwb o qeos twn paterwn hmwn edoxasen ton paida autou ihsoun on umeis men paredwkate kai hrnhsasqe kata proswpon pilatou krinantos ekeinou apoluein </P> <P>3:14 umeis de ton agion kai dikaion hrnhsasqe kai hthsasqe andra fonea carisqhnai umin </P> <P>3:15 ton de archgon ths zwhs apekteinate on o qeos hgeiren ek nekrwn ou hmeis martures esmen </P> <P>3:16 kai | | epi | th pistei tou onomatos autou touton on qewreite kai oidate esterewsen to onoma autou kai h pistis h di autou edwken autw thn oloklhrian tauthn apenanti pantwn umwn </P> <P>3:17 kai nun adelfoi oida oti kata agnoian epraxate wsper kai oi arcontes umwn </P> <P>3:18 o de qeos a prokathggeilen dia stomatos pantwn twn profhtwn paqein ton criston autou eplhrwsen outws </P> <P>3:19 metanohsate oun kai epistreyate | pros | eis | to exaleifqhnai umwn tas amartias [3:20] opws an elqwsin kairoi anayuxews apo proswpou tou kuriou </P> <P>3:20 kai aposteilh ton prokeceirismenon umin criston ihsoun </P> <P>3:21 on dei ouranon men dexasqai acri cronwn apokatastasews pantwn wn elalhsen o qeos dia stomatos twn agiwn ap aiwnos autou profhtwn </P> <P>3:22 mwushs men eipen oti profhthn umin anasthsei kurios o qeos | | umwn | ek twn adelfwn umwn ws eme autou akousesqe kata panta osa an lalhsh pros umas </P> <P>3:23 estai de pasa yuch htis ean mh akoush tou profhtou ekeinou exoleqreuqhsetai ek tou laou </P> <P>3:24 kai pantes de oi profhtai apo samouhl kai twn kaqexhs osoi elalhsan kai kathggeilan tas hmeras tautas </P> <P>3:25 umeis este oi uioi twn profhtwn kai ths diaqhkhs hs | o qeos dieqeto | dieqeto o qeos | pros tous pateras umwn legwn pros abraam kai en tw spermati sou | euloghqhsontai | &lt;eneuloghqhsontai&gt; | pasai ai patriai ths ghs </P> <P>3:26 umin prwton anasthsas o qeos ton paida autou apesteilen auton eulogounta umas en tw apostrefein ekaston apo twn ponhriwn | [umwn] | umwn | </P> <P>4:1 lalountwn de autwn pros ton laon epesthsan autois oi | arciereis | iereis | kai o strathgos tou ierou kai oi saddoukaioi </P> <P>4:2 diaponoumenoi dia to didaskein autous ton laon kai kataggellein en tw ihsou thn anastasin thn ek nekrwn </P> <P>4:3 kai epebalon autois tas ceiras kai eqento eis thrhsin eis thn aurion hn gar espera hdh </P> <P>4:4 polloi de twn akousantwn ton logon episteusan kai egenhqh | | [o] | ariqmos twn andrwn | ws | [ws] | ciliades pente </P> <P>4:5 egeneto de epi thn aurion sunacqhnai autwn tous arcontas kai tous presbuterous kai tous grammateis en ierousalhm </P> <P>4:6 kai annas o arciereus kai kaiafas kai iwannhs kai alexandros kai osoi hsan ek genous arcieratikou </P> <P>4:7 kai sthsantes autous en tw mesw epunqanonto en poia dunamei h en poiw onomati epoihsate touto umeis </P> <P>4:8 tote petros plhsqeis pneumatos agiou eipen pros autous arcontes tou laou kai presbuteroi </P> <P>4:9 ei hmeis shmeron anakrinomeqa epi euergesia anqrwpou asqenous en tini outos | seswstai | seswtai | </P> <P>4:10 gnwston estw pasin umin kai panti tw law israhl oti en tw onomati ihsou cristou tou nazwraiou on umeis estaurwsate on o qeos hgeiren ek nekrwn en toutw outos paresthken enwpion umwn ugihs </P> <P>4:11 outos estin o liqos o exouqenhqeis uf umwn twn oikodomwn o genomenos eis kefalhn gwnias </P> <P>4:12 kai ouk estin en allw oudeni h swthria oude gar onoma estin eteron upo ton ouranon to dedomenon en anqrwpois en w dei swqhnai hmas </P> <P>4:13 qewrountes de thn tou petrou parrhsian kai iwannou kai katalabomenoi oti anqrwpoi agrammatoi eisin kai idiwtai eqaumazon epeginwskon te autous oti sun tw ihsou hsan </P> <P>4:14 ton te anqrwpon blepontes sun autois estwta ton teqerapeumenon ouden eicon anteipein </P> <P>4:15 keleusantes de autous exw tou sunedriou apelqein suneballon pros allhlous </P> <P>4:16 legontes ti poihswmen tois anqrwpois toutois oti men gar gnwston shmeion gegonen di autwn pasin tois katoikousin ierousalhm faneron kai ou dunameqa arneisqai </P> <P>4:17 all ina mh epi pleion dianemhqh eis ton laon apeilhswmeqa autois mhketi lalein epi tw onomati toutw mhdeni anqrwpwn </P> <P>4:18 kai kalesantes autous parhggeilan | | to | kaqolou mh fqeggesqai mhde didaskein epi tw onomati | [tou] | tou | ihsou </P> <P>4:19 o de petros kai iwannhs apokriqentes eipon pros autous ei dikaion estin enwpion tou qeou umwn akouein mallon h tou qeou krinate </P> <P>4:20 ou dunameqa gar hmeis a eidamen kai hkousamen mh lalein </P> <P>4:21 oi de prosapeilhsamenoi apelusan autous mhden euriskontes to pws kolaswntai autous dia ton laon oti pantes edoxazon ton qeon epi tw gegonoti </P> <P>4:22 etwn gar hn pleionwn tesserakonta o anqrwpos ef on gegonei to shmeion touto ths iasews </P> <P>4:23 apoluqentes de hlqon pros tous idious kai aphggeilan osa pros autous oi arciereis kai oi presbuteroi eipan </P> <P>4:24 oi de akousantes omoqumadon hran fwnhn pros ton qeon kai eipan despota su o poihsas ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autois </P> <P>4:25 o tou patros hmwn dia pneumatos agiou stomatos dauid paidos sou eipwn ina ti efruaxan eqnh kai laoi emelethsan kena </P> <P>4:26 paresthsan oi basileis ths ghs kai oi arcontes sunhcqhsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou cristou autou </P> <P>4:27 sunhcqhsan gar ep alhqeias en th polei tauth epi ton agion paida sou ihsoun on ecrisas hrwdhs te kai pontios pilatos sun eqnesin kai laois israhl </P> <P>4:28 poihsai osa h ceir sou kai h boulh | | [sou] | prowrisen genesqai </P> <P>4:29 kai ta nun kurie epide epi tas apeilas autwn kai dos tois doulois sou meta parrhsias pashs lalein ton logon sou </P> <P>4:30 en tw thn ceira | | [sou] | ekteinein se eis iasin kai shmeia kai terata ginesqai dia tou onomatos tou agiou paidos sou ihsou </P> <P>4:31 kai dehqentwn autwn esaleuqh o topos en w hsan sunhgmenoi kai eplhsqhsan apantes tou agiou pneumatos kai elaloun ton logon tou qeou meta parrhsias </P> <P>4:32 tou de plhqous twn pisteusantwn hn kardia kai yuch mia kai oude eis ti twn uparcontwn autw elegen idion einai all hn autois | panta | apanta | koina </P> <P>4:33 kai dunamei megalh apedidoun to marturion oi apostoloi | tou kuriou ihsou ths anastasews | ths anastasews tou kuriou ihsou | caris te megalh hn epi pantas autous </P> <P>4:34 oude gar endehs tis hn en autois osoi gar kthtores cwriwn h oikiwn uphrcon pwlountes eferon tas timas twn pipraskomenwn </P> <P>4:35 kai etiqoun para tous podas twn apostolwn diedideto de ekastw kaqoti an tis creian eicen </P> <P>4:36 iwshf de o epiklhqeis barnabas apo twn apostolwn o estin meqermhneuomenon uios paraklhsews leuiths kuprios tw genei </P> <P>4:37 uparcontos autw agrou pwlhsas hnegken to crhma kai eqhken | para | pros | tous podas twn apostolwn </P> <P>5:1 anhr de tis ananias onomati sun sapfirh th gunaiki autou epwlhsen kthma </P> <P>5:2 kai enosfisato apo ths timhs suneiduihs kai ths gunaikos kai enegkas meros ti para tous podas twn apostolwn eqhken </P> <P>5:3 eipen de o petros anania dia ti eplhrwsen o satanas thn kardian sou yeusasqai se to pneuma to agion kai nosfisasqai apo ths timhs tou cwriou </P> <P>5:4 ouci menon soi emenen kai praqen en th sh exousia uphrcen ti oti eqou en th kardia sou to pragma touto ouk eyeusw anqrwpois alla tw qew </P> <P>5:5 akouwn de o ananias tous logous toutous peswn exeyuxen kai egeneto fobos megas epi pantas tous akouontas </P> <P>5:6 anastantes de oi newteroi sunesteilan auton kai exenegkantes eqayan </P> <P>5:7 egeneto de ws wrwn triwn diasthma kai h gunh autou mh eiduia to gegonos eishlqen </P> <P>5:8 apekriqh de pros authn petros eipe moi ei tosoutou to cwrion apedosqe h de eipen nai tosoutou </P> <P>5:9 o de petros pros authn ti oti sunefwnhqh umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podes twn qayantwn ton andra sou epi th qura kai exoisousin se </P> <P>5:10 epesen de paracrhma pros tous podas autou kai exeyuxen eiselqontes de oi neaniskoi euron authn nekran kai exenegkantes eqayan pros ton andra auths </P> <P>5:11 kai egeneto fobos megas ef olhn thn ekklhsian kai epi pantas tous akouontas tauta </P> <P>5:12 dia de twn ceirwn twn apostolwn egineto shmeia kai terata polla en tw law kai hsan omoqumadon | pantes | apantes | en th stoa solomwntos </P> <P>5:13 twn de loipwn oudeis etolma kollasqai autois all emegalunen autous o laos </P> <P>5:14 mallon de prosetiqento pisteuontes tw kuriw plhqh andrwn te kai gunaikwn </P> <P>5:15 wste kai eis tas plateias ekferein tous asqeneis kai tiqenai epi klinariwn kai krabattwn ina ercomenou petrou kan h skia | episkiasei | episkiash | tini autwn </P> <P>5:16 sunhrceto de kai to plhqos twn perix polewn ierousalhm ferontes asqeneis kai ocloumenous upo pneumatwn akaqartwn oitines eqerapeuonto apantes </P> <P>5:17 anastas de o arciereus kai pantes oi sun autw h ousa airesis twn saddoukaiwn eplhsqhsan zhlou </P> <P>5:18 kai epebalon tas ceiras epi tous apostolous kai eqento autous en thrhsei dhmosia </P> <P>5:19 aggelos de kuriou dia nuktos | hnoixen | anoixas | tas quras ths fulakhs exagagwn te autous eipen </P> <P>5:20 poreuesqe kai staqentes laleite en tw ierw tw law panta ta rhmata ths zwhs tauths </P> <P>5:21 akousantes de eishlqon upo ton orqron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o arciereus kai oi sun autw sunekalesan to sunedrion kai pasan thn gerousian twn uiwn israhl kai apesteilan eis to desmwthrion acqhnai autous </P> <P>5:22 oi de paragenomenoi uphretai ouc euron autous en th fulakh anastreyantes de aphggeilan </P> <P>5:23 legontes oti to desmwthrion euromen kekleismenon en pash asfaleia kai tous fulakas estwtas epi twn qurwn anoixantes de esw oudena euromen </P> <P>5:24 ws de hkousan tous logous toutous o te strathgos tou ierou kai oi arciereis dihporoun peri autwn ti an genoito touto </P> <P>5:25 paragenomenos de tis aphggeilen autois oti idou oi andres ous eqesqe en th fulakh eisin en tw ierw estwtes kai didaskontes ton laon </P> <P>5:26 tote apelqwn o strathgos sun tois uphretais hgen autous ou meta bias efobounto gar ton laon mh liqasqwsin </P> <P>5:27 agagontes de autous esthsan en tw sunedriw kai ephrwthsen autous o arciereus </P> <P>5:28 legwn | | [ou] | paraggelia parhggeilamen umin mh didaskein epi tw onomati toutw kai idou peplhrwkate thn ierousalhm ths didachs umwn kai boulesqe epagagein ef hmas to aima tou anqrwpou toutou </P> <P>5:29 apokriqeis de petros kai oi apostoloi eipan peiqarcein dei qew mallon h anqrwpois </P> <P>5:30 o qeos twn paterwn hmwn hgeiren ihsoun on umeis dieceirisasqe kremasantes epi xulou </P> <P>5:31 touton o qeos archgon kai swthra uywsen th dexia autou [tou] dounai metanoian tw israhl kai afesin amartiwn </P> <P>5:32 kai hmeis esmen martures twn rhmatwn toutwn kai to pneuma to agion o edwken o qeos tois peiqarcousin autw </P> <P>5:33 oi de akousantes dieprionto kai eboulonto anelein autous </P> <P>5:34 anastas de tis en tw sunedriw farisaios onomati gamalihl nomodidaskalos timios panti tw law ekeleusen exw bracu tous anqrwpous poihsai </P> <P>5:35 eipen te pros autous andres israhlitai prosecete eautois epi tois anqrwpois toutois ti mellete prassein </P> <P>5:36 pro gar toutwn twn hmerwn anesth qeudas legwn einai tina eauton w prosekliqh andrwn ariqmos ws tetrakosiwn os anhreqh kai pantes osoi epeiqonto autw dieluqhsan kai egenonto eis ouden </P> <P>5:37 meta touton anesth ioudas o galilaios en tais hmerais ths apografhs kai apesthsen laon opisw autou kakeinos apwleto kai pantes osoi epeiqonto autw dieskorpisqhsan </P> <P>5:38 kai | [ta] | ta | nun legw umin aposthte apo twn anqrwpwn toutwn kai afete autous oti ean h ex anqrwpwn h boulh auth h to ergon touto kataluqhsetai </P> <P>5:39 ei de ek qeou estin ou dunhsesqe katalusai autous mhpote kai qeomacoi eureqhte </P> <P>5:40 epeisqhsan de autw kai proskalesamenoi tous apostolous deirantes parhggeilan mh lalein epi tw onomati tou ihsou kai apelusan </P> <P>5:41 oi men oun eporeuonto cairontes apo proswpou tou sunedriou oti kathxiwqhsan uper tou onomatos atimasqhnai </P> <P>5:42 pasan te hmeran en tw ierw kai kat oikon ouk epauonto didaskontes kai euaggelizomenoi ton criston ihsoun </P> <P>6:1 en de tais hmerais tautais plhqunontwn twn maqhtwn egeneto goggusmos twn ellhnistwn pros tous ebraious oti pareqewrounto en th diakonia th kaqhmerinh ai chrai autwn </P> <P>6:2 proskalesamenoi de oi dwdeka to plhqos twn maqhtwn eipan ouk areston estin hmas kataleiyantas ton logon tou qeou diakonein trapezais </P> <P>6:3 episkeyasqe de adelfoi andras ex umwn marturoumenous epta plhreis pneumatos kai sofias ous katasthsomen epi ths creias tauths </P> <P>6:4 hmeis de th proseuch kai th diakonia tou logou proskarterhsomen </P> <P>6:5 kai hresen o logos enwpion pantos tou plhqous kai exelexanto stefanon andra | plhrh | plhrhs | pistews kai pneumatos agiou kai filippon kai procoron kai nikanora kai timwna kai parmenan kai nikolaon proshluton antiocea </P> <P>6:6 ous esthsan enwpion twn apostolwn kai proseuxamenoi epeqhkan autois tas ceiras </P> <P>6:7 kai o logos tou qeou huxanen kai eplhquneto o ariqmos twn maqhtwn en ierousalhm sfodra polus te oclos twn ierewn uphkouon th pistei </P> <P>6:8 stefanos de plhrhs caritos kai dunamews epoiei terata kai shmeia megala en tw law </P> <P>6:9 anesthsan de tines twn ek ths sunagwghs ths legomenhs libertinwn kai kurhnaiwn kai alexandrewn kai twn apo kilikias kai asias suzhtountes tw stefanw </P> <P>6:10 kai ouk iscuon antisthnai th sofia kai tw pneumati w elalei </P> <P>6:11 tote upebalon andras legontas oti akhkoamen autou lalountos rhmata blasfhma eis mwushn kai ton qeon </P> <P>6:12 sunekinhsan te ton laon kai tous presbuterous kai tous grammateis kai epistantes sunhrpasan auton kai hgagon eis to sunedrion </P> <P>6:13 esthsan te marturas yeudeis legontas o anqrwpos outos ou pauetai lalwn rhmata kata tou topou tou agiou [toutou] kai tou nomou </P> <P>6:14 akhkoamen gar autou legontos oti ihsous o nazwraios outos katalusei ton topon touton kai allaxei ta eqh a paredwken hmin mwushs </P> <P>6:15 kai atenisantes eis auton pantes oi kaqezomenoi en tw sunedriw eidon to proswpon autou wsei proswpon aggelou </P> <P>7:1 eipen de o arciereus ei tauta outws ecei </P> <P>7:2 o de efh andres adelfoi kai pateres akousate o qeos ths doxhs wfqh tw patri hmwn abraam onti en th mesopotamia prin h katoikhsai auton en carran </P> <P>7:3 kai eipen pros auton exelqe ek ths ghs sou kai | | [ek] | ths suggeneias sou kai deuro eis thn ghn hn an soi deixw </P> <P>7:4 tote exelqwn ek ghs caldaiwn katwkhsen en carran kakeiqen meta to apoqanein ton patera autou metwkisen auton eis thn ghn tauthn eis hn umeis nun katoikeite </P> <P>7:5 kai ouk edwken autw klhronomian en auth oude bhma podos kai ephggeilato dounai autw eis katascesin authn kai tw spermati autou met auton ouk ontos autw teknou </P> <P>7:6 elalhsen de outws o qeos oti estai to sperma autou paroikon en gh allotria kai doulwsousin auto kai kakwsousin eth tetrakosia </P> <P>7:7 kai to eqnos w ean douleusousin krinw egw o qeos eipen kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tw topw toutw </P> <P>7:8 kai edwken autw diaqhkhn peritomhs kai outws egennhsen ton isaak kai perietemen auton th hmera th ogdoh kai isaak ton iakwb kai iakwb tous dwdeka patriarcas </P> <P>7:9 kai oi patriarcai zhlwsantes ton iwshf apedonto eis aigupton kai hn o qeos met autou </P> <P>7:10 kai exeilato auton ek paswn twn qliyewn autou kai edwken autw carin kai sofian enantion faraw basilews aiguptou kai katesthsen auton hgoumenon ep aigupton kai | | [ef] | olon ton oikon autou </P> <P>7:11 hlqen de limos ef olhn thn aigupton kai canaan kai qliyis megalh kai ouc huriskon cortasmata oi pateres hmwn </P> <P>7:12 akousas de iakwb onta sitia eis aigupton exapesteilen tous pateras hmwn prwton </P> <P>7:13 kai en tw deuterw | egnwrisqh | anegnwrisqh | iwshf tois adelfois autou kai faneron egeneto tw faraw to genos | | [tou] | iwshf </P> <P>7:14 aposteilas de iwshf metekalesato iakwb ton patera autou kai pasan thn suggeneian en yucais ebdomhkonta pente </P> <P>7:15 | katebh de iakwb [eis aigupton] | kai katebh iakwb eis aigupton | kai eteleuthsen autos kai oi pateres hmwn </P> <P>7:16 kai meteteqhsan eis sucem kai eteqhsan en tw mnhmati w wnhsato abraam timhs arguriou para twn uiwn emmwr en sucem </P> <P>7:17 kaqws de hggizen o cronos ths epaggelias hs wmologhsen o qeos tw abraam huxhsen o laos kai eplhqunqh en aiguptw </P> <P>7:18 acris ou anesth basileus eteros | ep aigupton | [ep aigupton] | os ouk hdei ton iwshf </P> <P>7:19 outos katasofisamenos to genos hmwn ekakwsen tous pateras | | [hmwn] | tou poiein ta brefh ekqeta autwn eis to mh zwogoneisqai </P> <P>7:20 en w kairw egennhqh mwushs kai hn asteios tw qew os anetrafh mhnas treis en tw oikw tou patros </P> <P>7:21 ekteqentos de autou aneilato auton h qugathr faraw kai aneqreyato auton eauth eis uion </P> <P>7:22 kai epaideuqh mwushs | | [en] | pash sofia aiguptiwn hn de dunatos en logois kai ergois autou </P> <P>7:23 ws de eplhrouto autw tesserakontaeths cronos anebh epi thn kardian autou episkeyasqai tous adelfous autou tous uious israhl </P> <P>7:24 kai idwn tina adikoumenon hmunato kai epoihsen ekdikhsin tw kataponoumenw pataxas ton aiguption </P> <P>7:25 enomizen de sunienai tous adelfous | | [autou] | oti o qeos dia ceiros autou didwsin swthrian autois oi de ou sunhkan </P> <P>7:26 th te epioush hmera wfqh autois macomenois kai sunhllassen autous eis eirhnhn eipwn andres adelfoi este ina ti adikeite allhlous </P> <P>7:27 o de adikwn ton plhsion apwsato auton eipwn tis se katesthsen arconta kai dikasthn ef hmwn </P> <P>7:28 mh anelein me su qeleis on tropon aneiles ecqes ton aiguption </P> <P>7:29 efugen de mwushs en tw logw toutw kai egeneto paroikos en gh madiam ou egennhsen uious duo </P> <P>7:30 kai plhrwqentwn etwn tesserakonta wfqh autw en th erhmw tou orous sina aggelos en flogi puros batou </P> <P>7:31 o de mwushs idwn | eqaumasen | eqaumazen | to orama prosercomenou de autou katanohsai egeneto fwnh kuriou </P> <P>7:32 egw o qeos twn paterwn sou o qeos abraam kai isaak kai iakwb entromos de genomenos mwushs ouk etolma katanohsai </P> <P>7:33 eipen de autw o kurios luson to upodhma twn podwn sou o gar topos ef w esthkas gh agia estin </P> <P>7:34 idwn eidon thn kakwsin tou laou mou tou en aiguptw kai tou stenagmou | autou | autwn | hkousa kai katebhn exelesqai autous kai nun deuro aposteilw se eis aigupton </P> <P>7:35 touton ton mwushn on hrnhsanto eipontes tis se katesthsen arconta kai dikasthn touton o qeos | kai | [kai] | arconta kai lutrwthn apestalken sun ceiri aggelou tou ofqentos autw en th batw </P> <P>7:36 outos exhgagen autous poihsas terata kai shmeia en | th | gh | aiguptw kai en eruqra qalassh kai en th erhmw eth tesserakonta </P> <P>7:37 outos estin o mwushs o eipas tois uiois israhl profhthn umin anasthsei o qeos ek twn adelfwn umwn ws eme </P> <P>7:38 outos estin o genomenos en th ekklhsia en th erhmw meta tou aggelou tou lalountos autw en tw orei sina kai twn paterwn hmwn os edexato logia zwnta dounai | umin | hmin | </P> <P>7:39 w ouk hqelhsan uphkooi genesqai oi pateres hmwn alla apwsanto kai estrafhsan en tais kardiais autwn eis aigupton </P> <P>7:40 eipontes tw aarwn poihson hmin qeous oi proporeusontai hmwn o gar mwushs outos os exhgagen hmas ek ghs aiguptou ouk oidamen ti egeneto autw </P> <P>7:41 kai emoscopoihsan en tais hmerais ekeinais kai anhgagon qusian tw eidwlw kai eufrainonto en tois ergois twn ceirwn autwn </P> <P>7:42 estreyen de o qeos kai paredwken autous latreuein th stratia tou ouranou kaqws gegraptai en biblw twn profhtwn mh sfagia kai qusias proshnegkate moi eth tesserakonta en th erhmw oikos israhl </P> <P>7:43 kai anelabete thn skhnhn tou moloc kai to astron tou qeou | romfa | [umwn] raifan | tous tupous ous epoihsate proskunein autois kai metoikiw umas epekeina babulwnos </P> <P>7:44 h skhnh tou marturiou hn tois patrasin hmwn en th erhmw kaqws dietaxato o lalwn tw mwush poihsai authn kata ton tupon on ewrakei </P> <P>7:45 hn kai eishgagon diadexamenoi oi pateres hmwn meta ihsou en th katascesei twn eqnwn wn exwsen o qeos apo proswpou twn paterwn hmwn ews twn hmerwn dauid </P> <P>7:46 os euren carin enwpion tou qeou kai hthsato eurein skhnwma tw | qew | oikw | iakwb </P> <P>7:47 solomwn de oikodomhsen autw oikon </P> <P>7:48 all ouc o uyistos en ceiropoihtois katoikei kaqws o profhths legei </P> <P>7:49 o ouranos moi qronos | kai h | h de | gh upopodion twn podwn mou poion oikon oikodomhsete moi legei kurios h tis topos ths katapausews mou </P> <P>7:50 ouci h ceir mou epoihsen tauta panta </P> <P>7:51 sklhrotrachloi kai aperitmhtoi kardiais kai tois wsin umeis aei tw pneumati tw agiw antipiptete ws oi pateres umwn kai umeis </P> <P>7:52 tina twn profhtwn ouk ediwxan oi pateres umwn kai apekteinan tous prokataggeilantas peri ths eleusews tou dikaiou ou nun umeis prodotai kai foneis egenesqe </P> <P>7:53 oitines elabete ton nomon eis diatagas aggelwn kai ouk efulaxate </P> <P>7:54 akouontes de tauta dieprionto tais kardiais autwn kai ebrucon tous odontas ep auton </P> <P>7:55 uparcwn de plhrhs pneumatos agiou atenisas eis ton ouranon eiden doxan qeou kai ihsoun estwta ek dexiwn tou qeou </P> <P>7:56 kai eipen idou qewrw tous ouranous dihnoigmenous kai ton uion tou anqrwpou ek dexiwn estwta tou qeou </P> <P>7:57 kraxantes de fwnh megalh sunescon ta wta autwn kai wrmhsan omoqumadon ep auton </P> <P>7:58 kai ekbalontes exw ths polews eliqoboloun kai oi martures apeqento ta imatia autwn para tous podas neaniou kaloumenou saulou </P> <P>7:59 kai eliqoboloun ton stefanon epikaloumenon kai legonta kurie ihsou dexai to pneuma mou </P> <P>7:60 qeis de ta gonata ekraxen fwnh megalh kurie mh sthshs autois tauthn thn amartian kai touto eipwn ekoimhqh </P> <P>8:1 saulos de hn suneudokwn th anairesei autou egeneto de en ekeinh th hmera diwgmos megas epi thn ekklhsian thn en ierosolumois pantes | [de] | de | diesparhsan kata tas cwras ths ioudaias kai samareias plhn twn apostolwn </P> <P>8:2 sunekomisan de ton stefanon andres eulabeis kai epoihsan kopeton megan ep autw </P> <P>8:3 saulos de elumaineto thn ekklhsian kata tous oikous eisporeuomenos surwn te andras kai gunaikas paredidou eis fulakhn </P> <P>8:4 oi men oun diasparentes dihlqon euaggelizomenoi ton logon </P> <P>8:5 filippos de katelqwn eis | thn | [thn] | polin ths samareias ekhrussen autois ton criston </P> <P>8:6 proseicon de oi ocloi tois legomenois upo tou filippou omoqumadon en tw akouein autous kai blepein ta shmeia a epoiei </P> <P>8:7 polloi gar twn econtwn pneumata akaqarta bownta fwnh megalh exhrconto polloi de paralelumenoi kai cwloi eqerapeuqhsan </P> <P>8:8 egeneto de pollh cara en th polei ekeinh </P> <P>8:9 anhr de tis onomati simwn prouphrcen en th polei mageuwn kai existanwn to eqnos ths samareias legwn einai tina eauton megan </P> <P>8:10 w proseicon pantes apo mikrou ews megalou legontes outos estin h dunamis tou qeou h kaloumenh megalh </P> <P>8:11 proseicon de autw dia to ikanw cronw tais mageiais exestakenai autous </P> <P>8:12 ote de episteusan tw filippw euaggelizomenw peri ths basileias tou qeou kai tou onomatos ihsou cristou ebaptizonto andres te kai gunaikes </P> <P>8:13 o de simwn kai autos episteusen kai baptisqeis hn proskarterwn tw filippw qewrwn te shmeia kai dunameis megalas ginomenas existato </P> <P>8:14 akousantes de oi en ierosolumois apostoloi oti dedektai h samareia ton logon tou qeou apesteilan pros autous petron kai iwannhn </P> <P>8:15 oitines katabantes proshuxanto peri autwn opws labwsin pneuma agion </P> <P>8:16 oudepw gar hn ep oudeni autwn epipeptwkos monon de bebaptismenoi uphrcon eis to onoma tou kuriou ihsou </P> <P>8:17 tote epetiqesan tas ceiras ep autous kai elambanon pneuma agion </P> <P>8:18 idwn de o simwn oti dia ths epiqesews twn ceirwn twn apostolwn didotai to pneuma proshnegken autois crhmata </P> <P>8:19 legwn dote kamoi thn exousian tauthn ina w ean epiqw tas ceiras lambanh pneuma agion </P> <P>8:20 petros de eipen pros auton to argurion sou sun soi eih eis apwleian oti thn dwrean tou qeou enomisas dia crhmatwn ktasqai </P> <P>8:21 ouk estin soi meris oude klhros en tw logw toutw h gar kardia sou ouk estin euqeia enanti tou qeou </P> <P>8:22 metanohson oun apo ths kakias sou tauths kai dehqhti tou kuriou ei ara afeqhsetai soi h epinoia ths kardias sou </P> <P>8:23 eis gar colhn pikrias kai sundesmon adikias orw se onta </P> <P>8:24 apokriqeis de o simwn eipen dehqhte umeis uper emou pros ton kurion opws mhden epelqh ep eme wn eirhkate </P> <P>8:25 oi men oun diamarturamenoi kai lalhsantes ton logon tou kuriou upestrefon eis ierosoluma pollas te kwmas twn samaritwn euhggelizonto </P> <P>8:26 aggelos de kuriou elalhsen pros filippon legwn anasthqi kai poreuou kata meshmbrian epi thn odon thn katabainousan apo ierousalhm eis gazan auth estin erhmos </P> <P>8:27 kai anastas eporeuqh kai idou anhr aiqioy eunoucos dunasths kandakhs basilisshs aiqiopwn os hn epi pashs ths gazhs auths | [os] | os | elhluqei proskunhswn eis ierousalhm </P> <P>8:28 hn | de | te | upostrefwn kai kaqhmenos epi tou armatos autou kai aneginwsken ton profhthn hsaian </P> <P>8:29 eipen de to pneuma tw filippw proselqe kai kollhqhti tw armati toutw </P> <P>8:30 prosdramwn de o filippos hkousen autou anaginwskontos hsaian ton profhthn kai eipen ara ge ginwskeis a anaginwskeis </P> <P>8:31 o de eipen pws gar an dunaimhn ean mh tis odhghsei me parekalesen te ton filippon anabanta kaqisai sun autw </P> <P>8:32 h de perioch ths grafhs hn aneginwsken hn auth ws probaton epi sfaghn hcqh kai ws amnos enantion tou | keirontos | keirantos | auton afwnos outws ouk anoigei to stoma autou </P> <P>8:33 en th tapeinwsei | | [autou] | h krisis autou hrqh thn genean autou tis dihghsetai oti airetai apo ths ghs h zwh autou </P> <P>8:34 apokriqeis de o eunoucos tw filippw eipen deomai sou peri tinos o profhths legei touto peri eautou h peri eterou tinos </P> <P>8:35 anoixas de o filippos to stoma autou kai arxamenos apo ths grafhs tauths euhggelisato autw ton ihsoun </P> <P>8:36 ws de eporeuonto kata thn odon hlqon epi ti udwr kai fhsin o eunoucos idou udwr ti kwluei me baptisqhnai </P> <P>8:37 </P> <P>8:38 kai ekeleusen sthnai to arma kai katebhsan amfoteroi eis to udwr o te filippos kai o eunoucos kai ebaptisen auton </P> <P>8:39 ote de anebhsan ek tou udatos pneuma kuriou hrpasen ton filippon kai ouk eiden auton ouketi o eunoucos eporeueto gar thn odon autou cairwn </P> <P>8:40 filippos de eureqh eis azwton kai diercomenos euhggelizeto tas poleis pasas ews tou elqein auton eis kaisareian </P> <P>9:1 o de saulos eti empnewn apeilhs kai fonou eis tous maqhtas tou kuriou proselqwn tw arcierei </P> <P>9:2 hthsato par autou epistolas eis damaskon pros tas sunagwgas opws ean tinas eurh ths odou ontas andras te kai gunaikas dedemenous agagh eis ierousalhm </P> <P>9:3 en de tw poreuesqai egeneto auton eggizein th damaskw exaifnhs te auton perihstrayen fws ek tou ouranou </P> <P>9:4 kai peswn epi thn ghn hkousen fwnhn legousan autw saoul saoul ti me diwkeis </P> <P>9:5 eipen de tis ei kurie o de egw eimi ihsous on su diwkeis </P> <P>9:6 alla anasthqi kai eiselqe eis thn polin kai lalhqhsetai soi o ti se dei poiein </P> <P>9:7 oi de andres oi sunodeuontes autw eisthkeisan eneoi akouontes men ths fwnhs mhdena de qewrountes </P> <P>9:8 hgerqh de saulos apo ths ghs anewgmenwn de twn ofqalmwn autou ouden eblepen ceiragwgountes de auton eishgagon eis damaskon </P> <P>9:9 kai hn hmeras treis mh blepwn kai ouk efagen oude epien </P> <P>9:10 hn de tis maqhths en damaskw onomati ananias kai eipen pros auton en oramati o kurios anania o de eipen idou egw kurie </P> <P>9:11 o de kurios pros auton | anasta | anastas | poreuqhti epi thn rumhn thn kaloumenhn euqeian kai zhthson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseucetai </P> <P>9:12 kai eiden andra [en oramati] ananian onomati eiselqonta kai epiqenta autw [tas] ceiras opws anableyh </P> <P>9:13 apekriqh de ananias kurie hkousa apo pollwn peri tou andros toutou osa kaka tois agiois sou epoihsen en ierousalhm </P> <P>9:14 kai wde ecei exousian para twn arcierewn dhsai pantas tous epikaloumenous to onoma sou </P> <P>9:15 eipen de pros auton o kurios poreuou oti skeuos ekloghs estin moi outos tou bastasai to onoma mou enwpion | [twn] | | eqnwn te kai basilewn uiwn te israhl </P> <P>9:16 egw gar upodeixw autw osa dei auton uper tou onomatos mou paqein </P> <P>9:17 aphlqen de ananias kai eishlqen eis thn oikian kai epiqeis ep auton tas ceiras eipen saoul adelfe o kurios apestalken me ihsous o ofqeis soi en th odw h hrcou opws anableyhs kai plhsqhs pneumatos agiou </P> <P>9:18 kai euqews apepesan autou apo twn ofqalmwn ws lepides anebleyen te kai anastas ebaptisqh </P> <P>9:19 kai labwn trofhn | eniscuqh | eniscusen | egeneto de meta twn en damaskw maqhtwn hmeras tinas </P> <P>9:20 kai euqews en tais sunagwgais ekhrussen ton ihsoun oti outos estin o uios tou qeou </P> <P>9:21 existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouc outos estin o porqhsas | en | eis | ierousalhm tous epikaloumenous to onoma touto kai wde eis touto elhluqei ina dedemenous autous agagh epi tous arciereis </P> <P>9:22 saulos de mallon enedunamouto kai sunecunnen | | [tous] | ioudaious tous katoikountas en damaskw sumbibazwn oti outos estin o cristos </P> <P>9:23 ws de eplhrounto hmerai ikanai sunebouleusanto oi ioudaioi anelein auton </P> <P>9:24 egnwsqh de tw saulw h epiboulh autwn parethrounto de kai tas pulas hmeras te kai nuktos opws auton anelwsin </P> <P>9:25 labontes de oi maqhtai autou nuktos dia tou teicous kaqhkan auton calasantes en spuridi </P> <P>9:26 paragenomenos de eis ierousalhm epeirazen kollasqai tois maqhtais kai pantes efobounto auton mh pisteuontes oti estin maqhths </P> <P>9:27 barnabas de epilabomenos auton hgagen pros tous apostolous kai dihghsato autois pws en th odw eiden ton kurion kai oti elalhsen autw kai pws en damaskw eparrhsiasato en tw onomati | | tou | ihsou </P> <P>9:28 kai hn met autwn eisporeuomenos kai ekporeuomenos eis ierousalhm parrhsiazomenos en tw onomati tou kuriou </P> <P>9:29 elalei te kai sunezhtei pros tous ellhnistas oi de epeceiroun anelein auton </P> <P>9:30 epignontes de oi adelfoi kathgagon auton eis kaisareian kai exapesteilan auton eis tarson </P> <P>9:31 h men oun ekklhsia kaq olhs ths ioudaias kai galilaias kai samareias eicen eirhnhn oikodomoumenh kai poreuomenh tw fobw tou kuriou kai th paraklhsei tou agiou pneumatos eplhquneto </P> <P>9:32 egeneto de petron diercomenon dia pantwn katelqein kai pros tous agious tous katoikountas ludda </P> <P>9:33 euren de ekei anqrwpon tina onomati ainean ex etwn oktw katakeimenon epi krabattou os hn paralelumenos </P> <P>9:34 kai eipen autw o petros ainea iatai se ihsous cristos anasthqi kai strwson seautw kai euqews anesth </P> <P>9:35 kai eidan auton pantes oi katoikountes ludda kai ton sarwna oitines epestreyan epi ton kurion </P> <P>9:36 en iopph de tis hn maqhtria onomati tabiqa h diermhneuomenh legetai dorkas auth hn plhrhs ergwn agaqwn kai elehmosunwn wn epoiei </P> <P>9:37 egeneto de en tais hmerais ekeinais asqenhsasan authn apoqanein lousantes de eqhkan | | [authn] | en uperww </P> <P>9:38 eggus de oushs luddas th iopph oi maqhtai akousantes oti petros estin en auth apesteilan duo andras pros auton parakalountes mh oknhshs dielqein ews hmwn </P> <P>9:39 anastas de petros sunhlqen autois on paragenomenon anhgagon eis to uperwon kai paresthsan autw pasai ai chrai klaiousai kai epideiknumenai citwnas kai imatia osa epoiei met autwn ousa h dorkas </P> <P>9:40 ekbalwn de exw pantas o petros kai qeis ta gonata proshuxato kai epistreyas pros to swma eipen tabiqa anasthqi h de hnoixen tous ofqalmous auths kai idousa ton petron anekaqisen </P> <P>9:41 dous de auth ceira anesthsen authn fwnhsas de tous agious kai tas chras paresthsen authn zwsan </P> <P>9:42 gnwston de egeneto kaq olhs | | ths | iopphs kai episteusan polloi epi ton kurion </P> <P>9:43 egeneto de hmeras ikanas meinai en iopph para tini simwni bursei </P> <P>10:1 anhr de tis en kaisareia onomati kornhlios ekatontarchs ek speirhs ths kaloumenhs italikhs </P> <P>10:2 eusebhs kai foboumenos ton qeon sun panti tw oikw autou poiwn elehmosunas pollas tw law kai deomenos tou qeou dia pantos </P> <P>10:3 eiden en oramati fanerws wsei peri wran enathn ths hmeras aggelon tou qeou eiselqonta pros auton kai eiponta autw kornhlie </P> <P>10:4 o de atenisas autw kai emfobos genomenos eipen ti estin kurie eipen de autw ai proseucai sou kai ai elehmosunai sou anebhsan eis mnhmosunon emprosqen tou qeou </P> <P>10:5 kai nun pemyon andras eis iopphn kai metapemyai simwna tina os epikaleitai petros </P> <P>10:6 outos xenizetai para tini simwni bursei w estin oikia para qalassan </P> <P>10:7 ws de aphlqen o aggelos o lalwn autw fwnhsas duo twn oiketwn kai stratiwthn eusebh twn proskarterountwn autw </P> <P>10:8 kai exhghsamenos apanta autois apesteilen autous eis thn iopphn </P> <P>10:9 th de epaurion odoiporountwn ekeinwn kai th polei eggizontwn anebh petros epi to dwma proseuxasqai peri wran ekthn </P> <P>10:10 egeneto de prospeinos kai hqelen geusasqai paraskeuazontwn de autwn egeneto ep auton ekstasis </P> <P>10:11 kai qewrei ton ouranon anewgmenon kai katabainon skeuos ti ws oqonhn megalhn tessarsin arcais kaqiemenon epi ths ghs </P> <P>10:12 en w uphrcen panta ta tetrapoda kai erpeta ths ghs kai peteina tou ouranou </P> <P>10:13 kai egeneto fwnh pros auton anastas petre quson kai fage </P> <P>10:14 o de petros eipen mhdamws kurie oti oudepote efagon pan koinon kai akaqarton </P> <P>10:15 kai fwnh palin ek deuterou pros auton a o qeos ekaqarisen su mh koinou </P> <P>10:16 touto de egeneto epi tris kai euqus anelhmfqh to skeuos eis ton ouranon </P> <P>10:17 ws de en eautw dihporei o petros ti an eih to orama o eiden idou oi andres oi apestalmenoi upo tou kornhliou dierwthsantes thn oikian tou simwnos epesthsan epi ton pulwna </P> <P>10:18 kai fwnhsantes | epuqonto | epunqanonto | ei simwn o epikaloumenos petros enqade xenizetai </P> <P>10:19 tou de petrou dienqumoumenou peri tou oramatos eipen | | [autw] | to pneuma idou andres | duo | treis | zhtountes se </P> <P>10:20 alla anastas katabhqi kai poreuou sun autois mhden diakrinomenos oti egw apestalka autous </P> <P>10:21 katabas de petros pros tous andras eipen idou egw eimi on zhteite tis h aitia di hn pareste </P> <P>10:22 oi de eipan kornhlios ekatontarchs anhr dikaios kai foboumenos ton qeon marturoumenos te upo olou tou eqnous twn ioudaiwn ecrhmatisqh upo aggelou agiou metapemyasqai se eis ton oikon autou kai akousai rhmata para sou </P> <P>10:23 eiskalesamenos oun autous exenisen th de epaurion anastas exhlqen sun autois kai tines twn adelfwn twn apo iopphs sunhlqon autw </P> <P>10:24 th de epaurion eishlqen eis thn kaisareian o de kornhlios hn prosdokwn autous sugkalesamenos tous suggeneis autou kai tous anagkaious filous </P> <P>10:25 ws de egeneto tou eiselqein ton petron sunanthsas autw o kornhlios peswn epi tous podas prosekunhsen </P> <P>10:26 o de petros hgeiren auton legwn anasthqi kai egw autos anqrwpos eimi </P> <P>10:27 kai sunomilwn autw eishlqen kai euriskei sunelhluqotas pollous </P> <P>10:28 efh te pros autous umeis epistasqe ws aqemiton estin andri ioudaiw kollasqai h prosercesqai allofulw kamoi o qeos edeixen mhdena koinon h akaqarton legein anqrwpon </P> <P>10:29 dio kai anantirrhtws hlqon metapemfqeis punqanomai oun tini logw metepemyasqe me </P> <P>10:30 kai o kornhlios efh apo tetarths hmeras mecri tauths ths wras hmhn thn enathn proseucomenos en tw oikw mou kai idou anhr esth enwpion mou en esqhti lampra </P> <P>10:31 kai fhsin kornhlie eishkousqh sou h proseuch kai ai elehmosunai sou emnhsqhsan enwpion tou qeou </P> <P>10:32 pemyon oun eis iopphn kai metakalesai simwna os epikaleitai petros outos xenizetai en oikia simwnos bursews para qalassan </P> <P>10:33 exauths oun epemya pros se su te kalws epoihsas paragenomenos nun oun pantes hmeis enwpion tou qeou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou kuriou </P> <P>10:34 anoixas de petros to stoma eipen ep alhqeias katalambanomai oti ouk estin proswpolhmpths o qeos </P> <P>10:35 all en panti eqnei o foboumenos auton kai ergazomenos dikaiosunhn dektos autw estin </P> <P>10:36 ton logon | | [on] | apesteilen tois uiois israhl euaggelizomenos eirhnhn dia ihsou cristou outos estin pantwn kurios </P> <P>10:37 umeis oidate to genomenon rhma kaq olhs ths ioudaias arxamenos apo ths galilaias meta to baptisma o ekhruxen iwannhs </P> <P>10:38 ihsoun ton apo nazareq ws ecrisen auton o qeos pneumati agiw kai dunamei os dihlqen euergetwn kai iwmenos pantas tous katadunasteuomenous upo tou diabolou oti o qeos hn met autou </P> <P>10:39 kai hmeis martures pantwn wn epoihsen en te th cwra twn ioudaiwn kai | | [en] | ierousalhm on kai aneilan kremasantes epi xulou </P> <P>10:40 touton o qeos hgeiren | | [en] | th trith hmera kai edwken auton emfanh genesqai </P> <P>10:41 ou panti tw law alla martusin tois prokeceirotonhmenois upo tou qeou hmin oitines sunefagomen kai sunepiomen autw meta to anasthnai auton ek nekrwn </P> <P>10:42 kai parhggeilen hmin khruxai tw law kai diamarturasqai oti outos estin o wrismenos upo tou qeou kriths zwntwn kai nekrwn </P> <P>10:43 toutw pantes oi profhtai marturousin afesin amartiwn labein dia tou onomatos autou panta ton pisteuonta eis auton </P> <P>10:44 eti lalountos tou petrou ta rhmata tauta epepesen to pneuma to agion epi pantas tous akouontas ton logon </P> <P>10:45 kai exesthsan oi ek peritomhs pistoi | oi | osoi | sunhlqan tw petrw oti kai epi ta eqnh h dwrea tou | pneumatos tou agiou | agiou pneumatos | ekkecutai </P> <P>10:46 hkouon gar autwn lalountwn glwssais kai megalunontwn ton qeon tote apekriqh petros </P> <P>10:47 mhti to udwr dunatai kwlusai tis tou mh baptisqhnai toutous oitines to pneuma to agion elabon ws kai hmeis </P> <P>10:48 prosetaxen de autous en tw onomati ihsou cristou baptisqhnai tote hrwthsan auton epimeinai hmeras tinas </P> <P>11:1 hkousan de oi apostoloi kai oi adelfoi oi ontes kata thn ioudaian oti kai ta eqnh edexanto ton logon tou qeou </P> <P>11:2 ote de anebh petros eis ierousalhm diekrinonto pros auton oi ek peritomhs </P> <P>11:3 legontes oti | eishlqen | eishlqes | pros andras akrobustian econtas kai | sunefagen | sunefages | autois </P> <P>11:4 arxamenos de petros exetiqeto autois kaqexhs legwn </P> <P>11:5 egw hmhn en polei iopph proseucomenos kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuos ti ws oqonhn megalhn tessarsin arcais kaqiemenhn ek tou ouranou kai hlqen acris emou </P> <P>11:6 eis hn atenisas katenooun kai eidon ta tetrapoda ths ghs kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou </P> <P>11:7 hkousa de kai fwnhs legoushs moi anastas petre quson kai fage </P> <P>11:8 eipon de mhdamws kurie oti koinon h akaqarton oudepote eishlqen eis to stoma mou </P> <P>11:9 apekriqh de | ek deuterou fwnh | fwnh ek deuterou | ek tou ouranou a o qeos ekaqarisen su mh koinou </P> <P>11:10 touto de egeneto epi tris kai anespasqh palin apanta eis ton ouranon </P> <P>11:11 kai idou exauths treis andres epesthsan epi thn oikian en h hmen apestalmenoi apo kaisareias pros me </P> <P>11:12 eipen de to pneuma moi sunelqein autois mhden diakrinanta hlqon de sun emoi kai oi ex adelfoi outoi kai eishlqomen eis ton oikon tou andros </P> <P>11:13 aphggeilen de hmin pws eiden | ton | [ton] | aggelon en tw oikw autou staqenta kai eiponta aposteilon eis iopphn kai metapemyai simwna ton epikaloumenon petron </P> <P>11:14 os lalhsei rhmata pros se en ois swqhsh su kai pas o oikos sou </P> <P>11:15 en de tw arxasqai me lalein epepesen to pneuma to agion ep autous wsper kai ef hmas en arch </P> <P>11:16 emnhsqhn de tou rhmatos tou kuriou ws elegen iwannhs men ebaptisen udati umeis de baptisqhsesqe en pneumati agiw </P> <P>11:17 ei oun thn ishn dwrean edwken autois o qeos ws kai hmin pisteusasin epi ton kurion ihsoun criston egw tis hmhn dunatos kwlusai ton qeon </P> <P>11:18 akousantes de tauta hsucasan kai edoxasan ton qeon legontes ara kai tois eqnesin o qeos thn metanoian eis zwhn edwken </P> <P>11:19 oi men oun diasparentes apo ths qliyews ths genomenhs epi stefanw dihlqon ews foinikhs kai kuprou kai antioceias mhdeni lalountes ton logon ei mh monon ioudaiois </P> <P>11:20 hsan de tines ex autwn andres kuprioi kai kurhnaioi oitines elqontes eis antioceian elaloun kai pros tous ellhnistas euaggelizomenoi ton kurion ihsoun </P> <P>11:21 kai hn ceir kuriou met autwn polus te ariqmos o pisteusas epestreyen epi ton kurion </P> <P>11:22 hkousqh de o logos eis ta wta ths ekklhsias ths oushs en ierousalhm peri autwn kai exapesteilan barnaban | | [dielqein] | ews antioceias </P> <P>11:23 os paragenomenos kai idwn thn carin | thn | [thn] | tou qeou ecarh kai parekalei pantas th proqesei ths kardias prosmenein | [en] | | tw kuriw </P> <P>11:24 oti hn anhr agaqos kai plhrhs pneumatos agiou kai pistews kai proseteqh oclos ikanos tw kuriw </P> <P>11:25 exhlqen de eis tarson anazhthsai saulon </P> <P>11:26 kai eurwn hgagen eis antioceian egeneto de autois kai eniauton olon sunacqhnai en th ekklhsia kai didaxai oclon ikanon crhmatisai te prwtws en antioceia tous maqhtas cristianous </P> <P>11:27 en tautais de tais hmerais kathlqon apo ierosolumwn profhtai eis antioceian </P> <P>11:28 anastas de eis ex autwn onomati agabos | eshmainen | eshmanen | dia tou pneumatos limon megalhn mellein esesqai ef olhn thn oikoumenhn htis egeneto epi klaudiou </P> <P>11:29 twn de maqhtwn kaqws euporeito tis wrisan ekastos autwn eis diakonian pemyai tois katoikousin en th ioudaia adelfois </P> <P>11:30 o kai epoihsan aposteilantes pros tous presbuterous dia ceiros barnaba kai saulou </P> <P>12:1 kat ekeinon de ton kairon epebalen hrwdhs o basileus tas ceiras kakwsai tinas twn apo ths ekklhsias </P> <P>12:2 aneilen de iakwbon ton adelfon iwannou macairh </P> <P>12:3 idwn de oti areston estin tois ioudaiois proseqeto sullabein kai petron hsan de | | [ai] | hmerai twn azumwn </P> <P>12:4 on kai piasas eqeto eis fulakhn paradous tessarsin tetradiois stratiwtwn fulassein auton boulomenos meta to pasca anagagein auton tw law </P> <P>12:5 o men oun petros ethreito en th fulakh proseuch de hn ektenws ginomenh upo ths ekklhsias pros ton qeon peri autou </P> <P>12:6 ote de hmellen | prosagagein | proagagein | auton o hrwdhs th nukti ekeinh hn o petros koimwmenos metaxu duo stratiwtwn dedemenos alusesin dusin fulakes te pro ths quras ethroun thn fulakhn </P> <P>12:7 kai idou aggelos kuriou epesth kai fws elamyen en tw oikhmati pataxas de thn pleuran tou petrou hgeiren auton legwn anasta en tacei kai exepesan autou ai aluseis ek twn ceirwn </P> <P>12:8 eipen de o aggelos pros auton zwsai kai upodhsai ta sandalia sou epoihsen de outws kai legei autw peribalou to imation sou kai akolouqei moi </P> <P>12:9 kai exelqwn hkolouqei kai ouk hdei oti alhqes estin to ginomenon dia tou aggelou edokei de orama blepein </P> <P>12:10 dielqontes de prwthn fulakhn kai deuteran hlqan epi thn pulhn thn sidhran thn ferousan eis thn polin htis automath hnoigh autois kai exelqontes prohlqon rumhn mian kai euqews apesth o aggelos ap autou </P> <P>12:11 kai o petros en eautw genomenos eipen nun oida alhqws oti exapesteilen | o | [o] | kurios ton aggelon autou kai exeilato me ek ceiros hrwdou kai pashs ths prosdokias tou laou twn ioudaiwn </P> <P>12:12 sunidwn te hlqen epi thn oikian ths marias ths mhtros iwannou tou epikaloumenou markou ou hsan ikanoi sunhqroismenoi kai proseucomenoi </P> <P>12:13 krousantos de autou thn quran tou pulwnos proshlqen paidiskh upakousai onomati rodh </P> <P>12:14 kai epignousa thn fwnhn tou petrou apo ths caras ouk hnoixen ton pulwna eisdramousa de aphggeilen estanai ton petron pro tou pulwnos </P> <P>12:15 oi de pros authn eipan mainh h de diiscurizeto outws ecein oi de elegon o aggelos estin autou </P> <P>12:16 o de petros epemenen krouwn anoixantes de eidan auton kai exesthsan </P> <P>12:17 kataseisas de autois th ceiri sigan dihghsato | autois | [autois] | pws o kurios auton exhgagen ek ths fulakhs eipen te apaggeilate iakwbw kai tois adelfois tauta kai exelqwn eporeuqh eis eteron topon </P> <P>12:18 genomenhs de hmeras hn taracos ouk oligos en tois stratiwtais ti ara o petros egeneto </P> <P>12:19 hrwdhs de epizhthsas auton kai mh eurwn anakrinas tous fulakas ekeleusen apacqhnai kai katelqwn apo ths ioudaias eis kaisareian dietriben </P> <P>12:20 hn de qumomacwn turiois kai sidwniois omoqumadon de parhsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitwnos tou basilews htounto eirhnhn dia to trefesqai autwn thn cwran apo ths basilikhs </P> <P>12:21 takth de hmera | [o] | o | hrwdhs endusamenos esqhta basilikhn | | [kai] | kaqisas epi tou bhmatos edhmhgorei pros autous </P> <P>12:22 o de dhmos epefwnei qeou fwnh kai ouk anqrwpou </P> <P>12:23 paracrhma de epataxen auton aggelos kuriou anq wn ouk edwken thn doxan tw qew kai genomenos skwlhkobrwtos exeyuxen </P> <P>12:24 o de logos tou | kuriou | qeou | huxanen kai eplhquneto </P> <P>12:25 barnabas de kai saulos upestreyan eis ierousalhm plhrwsantes thn diakonian sumparalabontes iwannhn ton epiklhqenta markon </P> <P>13:1 hsan de en antioceia kata thn ousan ekklhsian profhtai kai didaskaloi o te barnabas kai sumewn o kaloumenos niger kai loukios o kurhnaios manahn te hrwdou tou tetraarcou suntrofos kai saulos </P> <P>13:2 leitourgountwn de autwn tw kuriw kai nhsteuontwn eipen to pneuma to agion aforisate dh moi ton barnaban kai saulon eis to ergon o proskeklhmai autous </P> <P>13:3 tote nhsteusantes kai proseuxamenoi kai epiqentes tas ceiras autois apelusan </P> <P>13:4 autoi men oun ekpemfqentes upo tou agiou pneumatos kathlqon eis seleukeian ekeiqen te apepleusan eis kupron </P> <P>13:5 kai genomenoi en salamini kathggellon ton logon tou qeou en tais sunagwgais twn ioudaiwn eicon de kai iwannhn uphrethn </P> <P>13:6 dielqontes de olhn thn nhson acri pafou euron andra tina magon yeudoprofhthn ioudaion w onoma | barihsous | barihsou | </P> <P>13:7 os hn sun tw anqupatw sergiw paulw andri sunetw outos proskalesamenos barnaban kai saulon epezhthsen akousai ton logon tou qeou </P> <P>13:8 anqistato de autois elumas o magos outws gar meqermhneuetai to onoma autou zhtwn diastreyai ton anqupaton apo ths pistews </P> <P>13:9 saulos de o kai paulos plhsqeis pneumatos agiou atenisas eis auton </P> <P>13:10 eipen w plhrhs pantos dolou kai pashs radiourgias uie diabolou ecqre pashs dikaiosunhs ou paush diastrefwn tas odous | tou | [tou] | kuriou tas euqeias </P> <P>13:11 kai nun idou ceir kuriou epi se kai esh tuflos mh blepwn ton hlion acri kairou paracrhma | de | te | epesen ep auton aclus kai skotos kai periagwn ezhtei ceiragwgous </P> <P>13:12 tote idwn o anqupatos to gegonos episteusen ekplhssomenos epi th didach tou kuriou </P> <P>13:13 anacqentes de apo ths pafou oi peri paulon hlqon eis perghn ths pamfulias iwannhs de apocwrhsas ap autwn upestreyen eis ierosoluma </P> <P>13:14 autoi de dielqontes apo ths perghs paregenonto eis antioceian thn pisidian kai | elqontes | &lt;eiselqontes&gt; | eis thn sunagwghn th hmera twn sabbatwn ekaqisan </P> <P>13:15 meta de thn anagnwsin tou nomou kai twn profhtwn apesteilan oi arcisunagwgoi pros autous legontes andres adelfoi ei tis estin en umin logos paraklhsews pros ton laon legete </P> <P>13:16 anastas de paulos kai kataseisas th ceiri eipen andres israhlitai kai oi foboumenoi ton qeon akousate </P> <P>13:17 o qeos tou laou toutou israhl exelexato tous pateras hmwn kai ton laon uywsen en th paroikia en gh aiguptou kai meta bracionos uyhlou exhgagen autous ex auths </P> <P>13:18 kai ws tesserakontaeth cronon etropoforhsen autous en th erhmw </P> <P>13:19 | | kai | kaqelwn eqnh epta en gh canaan kateklhronomhsen thn ghn autwn </P> <P>13:20 ws etesin tetrakosiois kai penthkonta kai meta tauta edwken kritas ews samouhl | | [tou] | profhtou </P> <P>13:21 kakeiqen hthsanto basilea kai edwken autois o qeos ton saoul uion kis andra ek fulhs beniamin eth tesserakonta </P> <P>13:22 kai metasthsas auton hgeiren ton dauid autois eis basilea w kai eipen marturhsas euron dauid ton tou iessai | [andra] | andra | kata thn kardian mou os poihsei panta ta qelhmata mou </P> <P>13:23 toutou o qeos apo tou spermatos kat epaggelian hgagen tw israhl swthra ihsoun </P> <P>13:24 prokhruxantos iwannou pro proswpou ths eisodou autou baptisma metanoias panti tw law israhl </P> <P>13:25 ws de eplhrou iwannhs ton dromon elegen ti eme uponoeite einai ouk eimi egw all idou ercetai met eme ou ouk eimi axios to upodhma twn podwn lusai </P> <P>13:26 andres adelfoi uioi genous abraam kai oi en umin foboumenoi ton qeon hmin o logos ths swthrias tauths exapestalh </P> <P>13:27 oi gar katoikountes en ierousalhm kai oi arcontes autwn touton agnohsantes kai tas fwnas twn profhtwn tas kata pan sabbaton anaginwskomenas krinantes eplhrwsan </P> <P>13:28 kai mhdemian aitian qanatou eurontes hthsanto pilaton anaireqhnai auton </P> <P>13:29 ws de etelesan panta ta peri autou gegrammena kaqelontes apo tou xulou eqhkan eis mnhmeion </P> <P>13:30 o de qeos hgeiren auton ek nekrwn </P> <P>13:31 os wfqh epi hmeras pleious tois sunanabasin autw apo ths galilaias eis ierousalhm oitines [nun] eisin martures autou pros ton laon </P> <P>13:32 kai hmeis umas euaggelizomeqa thn pros tous pateras epaggelian genomenhn [13:33] oti tauthn o qeos ekpeplhrwken tois teknois | hmwn | [autwn] hmin | anasthsas ihsoun </P> <P>13:33 ws kai en tw yalmw gegraptai tw deuterw uios mou ei su egw shmeron gegennhka se </P> <P>13:34 oti de anesthsen auton ek nekrwn mhketi mellonta upostrefein eis diafqoran outws eirhken oti dwsw umin ta osia dauid ta pista </P> <P>13:35 dioti kai en eterw legei ou dwseis ton osion sou idein diafqoran </P> <P>13:36 dauid men gar idia genea uphrethsas th tou qeou boulh ekoimhqh kai proseteqh pros tous pateras autou kai eiden diafqoran </P> <P>13:37 on de o qeos hgeiren ouk eiden diafqoran </P> <P>13:38 gnwston oun estw umin andres adelfoi oti dia toutou umin afesis amartiwn kataggelletai </P> <P>13:39 | kai | [kai] | apo pantwn wn ouk hdunhqhte en nomw mwusews dikaiwqhnai [13:39] en toutw pas o pisteuwn dikaioutai </P> <P>13:40 blepete oun mh epelqh to eirhmenon en tois profhtais </P> <P>13:41 idete oi katafronhtai kai qaumasate kai afanisqhte oti ergon ergazomai egw en tais hmerais umwn ergon o ou mh pisteushte ean tis ekdihghtai umin </P> <P>13:42 exiontwn de autwn parekaloun eis to metaxu sabbaton lalhqhnai autois ta rhmata tauta </P> <P>13:43 luqeishs de ths sunagwghs hkolouqhsan polloi twn ioudaiwn kai twn sebomenwn proshlutwn tw paulw kai tw barnaba oitines proslalountes autois epeiqon autous prosmenein th cariti tou qeou </P> <P>13:44 tw de ercomenw sabbatw scedon pasa h polis sunhcqh akousai ton logon tou | qeou | kuriou | </P> <P>13:45 idontes de oi ioudaioi tous oclous eplhsqhsan zhlou kai antelegon tois upo paulou laloumenois blasfhmountes </P> <P>13:46 parrhsiasamenoi te o paulos kai o barnabas eipan umin hn anagkaion prwton lalhqhnai ton logon tou qeou epeidh apwqeisqe auton kai ouk axious krinete eautous ths aiwniou zwhs idou strefomeqa eis ta eqnh </P> <P>13:47 outws gar entetaltai hmin o kurios teqeika se eis fws eqnwn tou einai se eis swthrian ews escatou ths ghs </P> <P>13:48 akouonta de ta eqnh ecairon kai edoxazon ton logon tou | qeou | kuriou | kai episteusan osoi hsan tetagmenoi eis zwhn aiwnion </P> <P>13:49 diefereto de o logos tou kuriou di olhs ths cwras </P> <P>13:50 oi de ioudaioi parwtrunan tas sebomenas gunaikas tas euschmonas kai tous prwtous ths polews kai ephgeiran diwgmon epi ton paulon kai barnaban kai exebalon autous apo twn oriwn autwn </P> <P>13:51 oi de ektinaxamenoi ton koniorton twn podwn ep autous hlqon eis ikonion </P> <P>13:52 oi te maqhtai eplhrounto caras kai pneumatos agiou </P> <P>14:1 egeneto de en ikoniw kata to auto eiselqein autous eis thn sunagwghn twn ioudaiwn kai lalhsai outws wste pisteusai ioudaiwn te kai ellhnwn polu plhqos </P> <P>14:2 oi de apeiqhsantes ioudaioi ephgeiran kai ekakwsan tas yucas twn eqnwn kata twn adelfwn </P> <P>14:3 ikanon men oun cronon dietriyan parrhsiazomenoi epi tw kuriw tw marturounti | | [epi] | tw logw ths caritos autou didonti shmeia kai terata ginesqai dia twn ceirwn autwn </P> <P>14:4 escisqh de to plhqos ths polews kai oi men hsan sun tois ioudaiois oi de sun tois apostolois </P> <P>14:5 ws de egeneto ormh twn eqnwn te kai ioudaiwn sun tois arcousin autwn ubrisai kai liqobolhsai autous </P> <P>14:6 sunidontes katefugon eis tas poleis ths lukaonias lustran kai derbhn kai thn pericwron </P> <P>14:7 kakei euaggelizomenoi hsan </P> <P>14:8 kai tis anhr adunatos en lustrois tois posin ekaqhto cwlos ek koilias mhtros autou os oudepote periepathsen </P> <P>14:9 outos | hkouen | hkousen | tou paulou lalountos os atenisas autw kai idwn oti ecei pistin tou swqhnai </P> <P>14:10 eipen megalh fwnh anasthqi epi tous podas sou orqos kai hlato kai periepatei </P> <P>14:11 oi te ocloi idontes o epoihsen paulos ephran thn fwnhn autwn lukaonisti legontes oi qeoi omoiwqentes anqrwpois katebhsan pros hmas </P> <P>14:12 ekaloun te ton barnaban dia ton de paulon ermhn epeidh autos hn o hgoumenos tou logou </P> <P>14:13 o te iereus tou dios tou ontos pro ths polews taurous kai stemmata epi tous pulwnas enegkas sun tois oclois hqelen quein </P> <P>14:14 akousantes de oi apostoloi barnabas kai paulos diarrhxantes ta imatia | eautwn | autwn | exephdhsan eis ton oclon krazontes </P> <P>14:15 kai legontes andres ti tauta poieite kai hmeis omoiopaqeis esmen umin anqrwpoi euaggelizomenoi umas apo toutwn twn mataiwn epistrefein epi qeon zwnta os epoihsen ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autois </P> <P>14:16 os en tais parwchmenais geneais eiasen panta ta eqnh poreuesqai tais odois autwn </P> <P>14:17 kaitoi ouk amarturon auton afhken agaqourgwn ouranoqen umin uetous didous kai kairous karpoforous empiplwn trofhs kai eufrosunhs tas kardias umwn </P> <P>14:18 kai tauta legontes molis katepausan tous oclous tou mh quein autois </P> <P>14:19 ephlqan de apo antioceias kai ikoniou ioudaioi kai peisantes tous oclous kai liqasantes ton paulon esuron exw ths polews nomizontes auton teqnhkenai </P> <P>14:20 kuklwsantwn de twn maqhtwn auton anastas eishlqen eis thn polin kai th epaurion exhlqen sun tw barnaba eis derbhn </P> <P>14:21 euaggelisamenoi te thn polin ekeinhn kai maqhteusantes ikanous upestreyan eis thn lustran kai eis ikonion kai | [eis] | eis | antioceian </P> <P>14:22 episthrizontes tas yucas twn maqhtwn parakalountes emmenein th pistei kai oti dia pollwn qliyewn dei hmas eiselqein eis thn basileian tou qeou </P> <P>14:23 ceirotonhsantes de autois kat ekklhsian presbuterous proseuxamenoi meta nhsteiwn pareqento autous tw kuriw eis on pepisteukeisan </P> <P>14:24 kai dielqontes thn pisidian hlqon eis thn pamfulian </P> <P>14:25 kai lalhsantes en pergh ton logon katebhsan eis attaleian </P> <P>14:26 kakeiqen apepleusan eis antioceian oqen hsan paradedomenoi th cariti tou qeou eis to ergon o eplhrwsan </P> <P>14:27 paragenomenoi de kai sunagagontes thn ekklhsian anhggellon osa epoihsen o qeos met autwn kai oti hnoixen tois eqnesin quran pistews </P> <P>14:28 dietribon de cronon ouk oligon sun tois maqhtais </P> <P>15:1 kai tines katelqontes apo ths ioudaias edidaskon tous adelfous oti ean mh peritmhqhte tw eqei tw mwusews ou dunasqe swqhnai </P> <P>15:2 genomenhs de stasews kai zhthsews ouk olighs tw paulw kai tw barnaba pros autous etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tinas allous ex autwn pros tous apostolous kai presbuterous eis ierousalhm peri tou zhthmatos toutou </P> <P>15:3 oi men oun propemfqentes upo ths ekklhsias dihrconto thn te foinikhn kai samareian ekdihgoumenoi thn epistrofhn twn eqnwn kai epoioun caran megalhn pasin tois adelfois </P> <P>15:4 paragenomenoi de eis | ierosoluma | ierousalhm | paredecqhsan apo ths ekklhsias kai twn apostolwn kai twn presbuterwn anhggeilan te osa o qeos epoihsen met autwn </P> <P>15:5 exanesthsan de tines twn apo ths airesews twn farisaiwn pepisteukotes legontes oti dei peritemnein autous paraggellein te threin ton nomon mwusews </P> <P>15:6 sunhcqhsan te oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou </P> <P>15:7 pollhs de zhthsews genomenhs anastas petros eipen pros autous andres adelfoi umeis epistasqe oti af hmerwn arcaiwn en umin exelexato o qeos dia tou stomatos mou akousai ta eqnh ton logon tou euaggeliou kai pisteusai </P> <P>15:8 kai o kardiognwsths qeos emarturhsen autois dous to pneuma to agion kaqws kai hmin </P> <P>15:9 kai ouqen diekrinen metaxu hmwn te kai autwn th pistei kaqarisas tas kardias autwn </P> <P>15:10 nun oun ti peirazete ton qeon epiqeinai zugon epi ton trachlon twn maqhtwn on oute oi pateres hmwn oute hmeis iscusamen bastasai </P> <P>15:11 alla dia ths caritos tou kuriou ihsou pisteuomen swqhnai kaq on tropon kakeinoi </P> <P>15:12 esighsen de pan to plhqos kai hkouon barnaba kai paulou exhgoumenwn osa epoihsen o qeos shmeia kai terata en tois eqnesin di autwn </P> <P>15:13 meta de to sighsai autous apekriqh iakwbos legwn andres adelfoi akousate mou </P> <P>15:14 sumewn exhghsato kaqws prwton o qeos epeskeyato labein ex eqnwn laon tw onomati autou </P> <P>15:15 kai toutw sumfwnousin oi logoi twn profhtwn kaqws gegraptai </P> <P>15:16 meta tauta anastreyw kai anoikodomhsw thn skhnhn dauid thn peptwkuian kai ta | katestrammena | kateskammena | auths anoikodomhsw kai anorqwsw authn </P> <P>15:17 opws an ekzhthswsin oi kataloipoi twn anqrwpwn ton kurion kai panta ta eqnh ef ous epikeklhtai to onoma mou ep autous legei kurios poiwn tauta </P> <P>15:18 gnwsta ap aiwnos </P> <P>15:19 dio egw krinw mh parenoclein tois apo twn eqnwn epistrefousin epi ton qeon </P> <P>15:20 alla episteilai autois tou apecesqai twn alisghmatwn twn eidwlwn kai ths porneias kai | | tou | pniktou kai tou aimatos </P> <P>15:21 mwushs gar ek genewn arcaiwn kata polin tous khrussontas auton ecei en tais sunagwgais kata pan sabbaton anaginwskomenos </P> <P>15:22 tote edoxen tois apostolois kai tois presbuterois sun olh th ekklhsia eklexamenous andras ex autwn pemyai eis antioceian sun tw paulw kai barnaba ioudan ton kaloumenon barsabban kai silan andras hgoumenous en tois adelfois </P> <P>15:23 grayantes dia ceiros autwn oi apostoloi kai oi presbuteroi adelfoi tois kata thn antioceian kai surian kai kilikian adelfois tois ex eqnwn cairein </P> <P>15:24 epeidh hkousamen oti tines ex hmwn | | [exelqontes] | etaraxan umas logois anaskeuazontes tas yucas umwn ois ou diesteilameqa </P> <P>15:25 edoxen hmin genomenois omoqumadon eklexamenois andras pemyai pros umas sun tois agaphtois hmwn barnaba kai paulw </P> <P>15:26 anqrwpois paradedwkosin tas yucas autwn uper tou onomatos tou kuriou hmwn ihsou cristou </P> <P>15:27 apestalkamen oun ioudan kai silan kai autous dia logou apaggellontas ta auta </P> <P>15:28 edoxen gar tw pneumati tw agiw kai hmin mhden pleon epitiqesqai umin baros plhn toutwn twn epanagkes </P> <P>15:29 apecesqai eidwloqutwn kai aimatos kai pniktwn kai porneias ex wn diathrountes eautous eu praxete errwsqe </P> <P>15:30 oi men oun apoluqentes kathlqon eis antioceian kai sunagagontes to plhqos epedwkan thn epistolhn </P> <P>15:31 anagnontes de ecarhsan epi th paraklhsei </P> <P>15:32 ioudas te kai silas kai autoi profhtai ontes dia logou pollou parekalesan tous adelfous kai epesthrixan </P> <P>15:33 poihsantes de cronon apeluqhsan met eirhnhs apo twn adelfwn pros tous aposteilantas autous </P> <P>15:34 </P> <P>15:35 paulos de kai barnabas dietribon en antioceia didaskontes kai euaggelizomenoi meta kai eterwn pollwn ton logon tou kuriou </P> <P>15:36 meta de tinas hmeras eipen pros barnaban paulos epistreyantes dh episkeywmeqa tous adelfous kata polin pasan en ais kathggeilamen ton logon tou kuriou pws ecousin </P> <P>15:37 barnabas de ebouleto sumparalabein kai ton iwannhn ton kaloumenon markon </P> <P>15:38 paulos de hxiou ton apostanta ap autwn apo pamfulias kai mh sunelqonta autois eis to ergon mh sumparalambanein touton </P> <P>15:39 egeneto de paroxusmos wste apocwrisqhnai autous ap allhlwn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eis kupron </P> <P>15:40 paulos de epilexamenos silan exhlqen paradoqeis th cariti tou kuriou upo twn adelfwn </P> <P>15:41 dihrceto de thn surian kai [thn] kilikian episthrizwn tas ekklhsias </P> <P>16:1 kathnthsen de | kai | [kai] | eis derbhn kai eis lustran kai idou maqhths tis hn ekei onomati timoqeos uios gunaikos ioudaias pisths patros de ellhnos </P> <P>16:2 os emartureito upo twn en lustrois kai ikoniw adelfwn </P> <P>16:3 touton hqelhsen o paulos sun autw exelqein kai labwn perietemen auton dia tous ioudaious tous ontas en tois topois ekeinois hdeisan gar apantes oti ellhn o pathr autou uphrcen </P> <P>16:4 ws de dieporeuonto tas poleis paredidosan autois fulassein ta dogmata ta kekrimena upo twn apostolwn kai presbuterwn twn en ierosolumois </P> <P>16:5 ai men oun ekklhsiai estereounto th pis